Gamla bevattningsanläggningar

Vadstena Golfklubb

Sweden

Written by: Claes Alströmer

Local Language English

Gamla bevattningsanläggningar De flesta bevattningsanläggningar i Sverige är bygga under 90 talet, reservdelar är svåra att få tag på samtidigt som renoveringsbehovet ökar. I pumphuset har nu varje pump en egen frekvensomvandlare för att effektivt och smidigt kunna minimera drifttiden. Det minskar även tryckstötarna på stamsystemet samt ger en mjukare uppstart på pumparna. Livslängden för pumparna förlängs med ett antal år. Det är tidsbesparande att använda sin smartphone ute på banan, då kan man effektivt minska vattenförbrukningen. En golfanläggning utan stor tillgång till bevattningsvatten och ett effektivt pumphus, kommer inte att vara relevant i framtiden. Vi planerar att utöka bevattningsdammen för att ha bättre tillgång till vatten vid längre torrperioder. Vi har inflöde av dräneringsvatten från kringliggande åkermark som vi ser som en värdefull resurs, samtidigt tar vi tillvara på näringsämnen som annars skulle transporteras bort till närmaste vattendrag.

Most irrigation facilities in Sweden were built during the 90s, with spare parts difficult to obtain. In the pump housing, each pump now has its own frequency converter in order to efficiently and smoothly minimize the operating time. It also reduces the pressure shocks on the stem system and provides a smoother start-up of the pumps. The life of the pumps is extended by a number of years. It saves time to use a smartphone out on the course, then you can effectively reduce water consumption.

A golf facility without great access to irrigation water and an efficient pump house will not be relevant in the future. We plan to expand the irrigation dam to have better access to water during extended dry periods. We have an influx of drainage water from surrounding arable land that we see as a valuable resource, while we also utilize nutrients that would otherwise be transported away to the nearest watercourses.

Tell your story

Share Your Highlight Now