Ökad biologisk mångfald

Kungsbacka Golfklubb

Sweden

Written by: henrik larsson

Local Language English

För att öka mängden blommande växter och gynna insektslivet har vi anlagt ängar på ca 2000 m2. Områdena ligger på banan och har såtts med ängsblommor. Ängarna slås och krattas i september. Ett område på ca 800 m2 sköts som naturlig äng. Insektshotell är uppsatta, en fjärilsrabatt är anlagd och två bikupor ger honung. Ängarna ingår i ett LONA-projekt som också omfattar skötsel av diken och vägkanter och bevarande av sällsynta växter.

In trying to increase the number of flowering plants and insects, we have arranged 2800 m2 on the course as flowering pastures. This is a part of a project to strengthen biodiversity on the course which also includes adding insect hotels, a butterfly garden, two beehives and a plan for maintenance of ditches and roadsides and preservation of rare plants.

Tell your story

Share Your Highlight Now