Opening van de golfbaan: de gemeenschap verenigen

Golfclub Landgoed Coudewater

Netherlands

Written by: Ton van den Bersselaar

Local Language English

Op 3 juli 2021 werd, na bijna twee jaar bouwen, onze gloednieuwe golfbaan, compleet met clubhuis en bijgebouwen, officieel geopend. Deze gedenkwaardige gebeurtenis werd gemarkeerd door een grootse ceremonie op vrijdag 22 oktober, waarbij de voorzitter van de golfclub en de wethouder van de stad 's-Hertogenbosch aanwezig waren.

Om de lokale gemeenschap erbij te betrekken werden op zaterdag 23 en zondag 24 oktober open dagen georganiseerd. Dit bood de buurt, die getuige was van de transformatie van voormalige maïs- en aardappelvelden in een schilderachtig landschap met glooiende heuvels, vijvers, bunkers, weelderige greens en boeiende natuurlijke elementen, de gelegenheid om de nieuwe golfbaan te verkennen.

De gasten werden uitgenodigd voor een rondleiding over de baan, waarbij ze uit de eerste hand ervaring konden opdoen met de sport door deel te nemen aan verschillende clinics. Het bood een kans om het plezier van golf te ontdekken en tegelijkertijd de vaardigheden en uitdagingen die het met zich meebrengt te waarderen. De ervaring werd aangevuld met versnaperingen, hapjes en een muzikale omlijsting, die een indruk gaven van de warme en gezellige sfeer op de 19e hole.

De open dagen lieten niet alleen de fysieke transformatie van het terrein zien, maar bevorderden ook een gevoel van betrokkenheid bij de gemeenschap. Het was een gelegenheid voor buren om samen te komen, kennis te maken met golf en de kameraadschap en het plezier dat de sport met zich meebrengt te ervaren.

Nu we aan dit nieuwe hoofdstuk beginnen, zijn we de gemeenschap oprecht dankbaar voor hun steun en geduld tijdens de bouwfase. De realisatie van deze golfbaan zou niet mogelijk zijn geweest zonder hun begrip en enthousiasme.

Wij nodigen iedereen uit om samen met ons deze opmerkelijke prestatie te vieren en de schoonheid en uitdagingen die in het verschiet liggen op onze pas onthulde golfbaan te omarmen. Laat ons blijvende banden smeden, een levendige golfgemeenschap bevorderen en dierbare herinneringen creëren in deze schilderachtige omgeving.

On July 3, 2021, after nearly two years of construction, our brand new golf course, complete with a clubhouse and outbuildings, was officially opened. This momentous occasion was marked by a grand ceremony on Friday, October 22nd, attended by the golf club's chairman and the Alderman of the city of 's-Hertogenbosch.

To engage and involve the local community, open days were organized on Saturday, October 23rd, and Sunday, October 24th. This provided an opportunity for our neighbourhood, who witnessed the transformation of former corn and potato fields into a picturesque landscape with rolling hills, ponds, bunkers, lush greens, and captivating natural elements, to explore the new golf course.

Guests were invited to embark on tour around the course, gaining firsthand experience of the sport by participating in various clinics. It offered a chance to discover the joys of golf while also appreciating the skill and challenges it entails. The experience was complemented by refreshments, snacks, and a musical backdrop, providing a glimpse into the warm and convivial atmosphere of the 19th hole.

The open days not only showcased the physical transformation of the land but also fostered a sense of community engagement. It was an opportunity for neighbors to come together, learn about golf, and experience the camaraderie and enjoyment that the sport brings.

As we embark on this new chapter, we extend our heartfelt gratitude to the community for their support and patience during the construction phase. The realisation of this golf course would not have been possible without their understanding and enthusiasm.

We invite everyone to join us in celebrating this remarkable achievement and to embrace the beauty and challenges that lie ahead on our newly unveiled golf course. Let us forge lasting connections, foster a vibrant golfing community, and create cherished memories within these picturesque surroundings.

Tell your story

Share Your Highlight Now