Written by: Ami Gadh Lund

Local Language English

En faunadepå syftar vid skogsavverkning på kvarlämnad död ved med syfte att öka den biologiska mångfalden genom befrämjandet av vedlevande arter till exempel insekter och svampar. Faunadepåers habitat påverkas av placering, storlek, veddimension, trädslag och solexponering. Död ved är livsviktig som mat och bostad för många djur, svampar och växter. Idag råder akut brist på död ved. Vi hjälper till genom att skapa en så kallad faunadepå.

A fauna depot aims at felling forests of left-over dead wood with the aim of increasing biological diversity through the promotion of well-living species such as insects and fungi.

The habitat of fauna deposits is affected by location, size, wood dimensions, tree species and sun exposure. Deadwood is vital as food and shelter for many animals, fungi and plants. Today there is an acute shortage of dead wood. We help by creating a so-called fauna depot.

Tell your story

Share Your Highlight Now