Österlens Gk

GEO Certified® 02/2017
Simrishamn,
Sweden
Telephone: +46414412550
Osterlen12-02_club_image

Österlens GK was founded in 1945 and has since then grown to be one of the major attractions for the municipality of Simrishamn since the club is on the third place in Sweden when it comes to guests. For some years the club consisted of only 6 holes and from 1951 of 9 holes. At 1981 the first 18 holes, Lilla Vik, where finished and the next 18 holes, Djupadal, where ready to play at 2001. At 2012 the Sustainbility group was founded and since then Österlens GK has made gigantic steps towards a sustainable management of the courses and the buildi…

Mårten Wallberg, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Österlens GK (36 holes, 7000 metres, year opened 1946)
1 Clubhouse(s)
2 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities
1 Halfway House(s)
1 Other

Nature

Österlens golfklubb har två 18 håls golfbanor - Lilla Vik och Djupadal samt en 6-håls korthålsbana på Lilla Vik. Banan Djupadal är belägen i det österlenska backlandskapet, ca 1,5 km från havet. Utsikten över Hanöbukten från de högre liggande områdena är magnifik. Banan är av öppen hed- och ängskaraktär på sandmark, med bitvis rik flora med gott om blommande örter. Den är omgiven i söder och väster av talldominerad skog, Sandvångarna och Rörums fur. Djupadal är en relativt ung golfbana, som anlades i början av 2000-talet. Stora delar av det som nu är golfbana användes tidigare till äppelodling, vilket syns än idag då flera hundra äppelträd finns kvar och inramar flera av hålen.
Lilla Vik har ett fantastiskt läge längs strandvallen mot havet i en av de vackraste delarna av Österlen. Detta gäller i synnerhet den äldre delen av banan med hålen 6, 12,13, 14 och 16. Här är utsikten mot havet av hög prioritet. I denna del av banan finns också de högsta befintliga naturvärdena, t ex:
- Strandbrinken ned mot havet har stora värden för fågellivet och den lägre faunan.
- Ek- och hassellunden på gränsen mot Orelund hyser ett rikt fågelliv och mycket fina miljöer för en rad olika insektsgrupper. Träd- och buskskiktet är av stort värde. Området är klassat som nyckelbiotop av skogsstyrelsen.
- Sandhed med en artrik flora, bl a hedblomster, backsippa, fältmalört och gullusern. Sandmarkerna är också potentiell hemvist för bl a sällsynta insekter.

Österlens GC has two 18 hole golf courses - Lilla Vik and Djupadal - plus a 6 hole short game course at Lilla Vik. Djupadal golf course is situated on an open heath and meadow with a sandy ground and a particularly rich flora of plants, about 1,5 km from the sea. The view over the Hanö Bay from the higher parts of the course is magnificent. There is a pine forest south and west, Sandvångarna and Rörums Pine. Djupadal is a fairly new golf course, built in the beginning of the 21st century. Vast parts of the course consisted of an apple plantation. Several apple trees have remained untouched and are surrounding many of the holes.
Lilla Vik is situated along the seashore on one of the most beautiful parts of Österlen. This refers mainly to the older part of the course, holes 6, 12, 13, 14 and 16, from which the view over the sea is stunning. It is also in this part of the course where you will find the most interesting parts of the nature, i.e.
- The strip of shore is valuable for the birds and the lower fauna.
- The oak and hazel parts along Orelund is attractive to birds and many kinds of insects.
The trees and bushes are most valuable. The area is classified as a key habitat by the Board of Forestry.
A sandy heath with rich floral species i.e. several kinds of moor flowers. It is also an abode for rare insects.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • Naturvårdskonsulten "Naturvisaren" Nature conservation consultant "Naturvisaren"

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Skötselplan för golfbana Lilla Vik, för ytor utanför det kortklippta spelfältet Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2015/01/15 Download
Kartbilaga till Skötselplan för Lilla Vik Olle Kvarnbäck, Naturvisaren 2015/01/15 Download
Skötselplan för golfbanan Djupadal - ruff, dammar och övrig naturmark Olle Kvarnbäck, www.naturvisaren.se 2016/05/31 Download
Kartbilaga till Skötselplan för Djupadal Olle Kvarnbäck, www.naturvisaren.se 2016/05/31 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Naturvårdskonsulten Naturvisaren, Nature conservation consultant Naturvisaren

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Inventering av våtmarksflora i dammarna på Djupadals golfbana Magnus Trollestad 2015/09/09 Download
Biologisk mångfald på Österlens Golfklubb - inventering av flora och fauna och förslag på åtgärder Olle Kvarnbäck, Naturvisaren, www.naturvisaren.se 2013/10/23 Download
Bilaga 1 till inventeringen - karta Djupadal Olle Kvarnbäck, Naturvisaren, www.naturvisaren.se 2013/11/10 Download
Bilaga 2 till inventeringen - karta Lilla Vik Olle Kvarnbäck, www.naturvisaren.se 2013/10/13 Download
Bilaga 3 - funna arter vid inventering av naturvärden/biologisk mångfald Olle Kvarnbäck, www.naturvisaren.se 2013/10/13 Download
Fauna and flora at the Österlen Golf Club Olle Kvarnbäck /translation by Inger Undén 2013/10/13 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Hedblomster Helichrysum arenarium
Backsippa Pulsatilla vulgaris
Mindre blåvinge Cupido minimus
Mindre fibblebi Panurgus calcaratus
Smaragdfallbagge Cryptocephalus sericeus
Sånglärka Alauda arvensis
Röd glada Milvus migrans
Rosenfink Carpodacus erythrinus
Gråhakedopping Podiceps grisegona
Lövgroda Hyla arborea
Klockgroda Bombnia bombina
Större vattensalamander Titurus cristatus

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Regelbunden och systematisk uppföljning saknas, men planeras starta 2017. There is no regular and systematic follow up as yet, but is planned to start 2017.

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Vattenskyddsområde Water protection area Simrishamns kommun

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Wetlands 8 st dammar à ca 2 ha totalt - biotopskyddade, 8 ponds total area 2 ha -protected conservation area National Government
Scrub Vegetation Ca 1 ha Self Appointed
Örtrik sandhed , Herb-rich sand heath ca 3 ha Self Appointed
Native Woodland Ek-hassellund, ca 1 ha - Biotopskyddade, Oak-hazelnut woodland 1 ha - protected conservation area National Government
Skogsbryn med blommande och bärande träd och buskar, forest edge with flowering trees and bushes Ca 1 km i längd , ca 2 ha Self Appointed
Non Native Plantation Woodland Äldre äppelodling ca 4 ha, Older appletree plantation appr. 4 ha Self Appointed
Stenmur i öppen mark - biotopskyddade, stonewall in agricultural landscape - protected conservation area ca 700 m/metres National Government
Rough 'ecological' grassland Approx. 20 ha Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.0 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 50%
Poa annua 50%
Tees 2.0 Hectares Festuca rubra 50%
Poa pratensis 50%
Fairways 22.0 Hectares Festuca rubra 100%
Semi Rough 14.0 Hectares Festuca rubra 100%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Rödsvingel klarar torka väl, behöver inte så mycket vatten. Krypven är motståndskraftig mot sjukdomar. Gröe-arterna finns kvar sedan tidigare. We have choosen Festuca Rubra for fairways because it deals well with drought. Agrostis stolonifera is resistent to pests on greens.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Pierre Fulke design hjälper till med klipplinjer. Fulke Design is consulted för mowing regime.

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Luftar och dressar de finklippta delarna av banan. Vi gödslar vid behov och vattnar vid behov. Vi vattnar för att hålla gräset vid liv, inte för att hålla det grönt. We use coring and dressing on the playing area. We fertilize and irrigate according to need.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Vi har valt rödsvingel för att det tål torka och fungerar bra på våra lätta jordar.We have choosen Festuca rubra for our fairways and semi-rough because it works well on our sandy soil.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Kräver inte lika mycket vatten och näring. It does not require so much irrigation and fertilizer.
Improving customer understanding around greens maintenance Vi informerar i samband med att vi har startförbud varje tisdagsmorgon under säsong för att sköta greenerna, att vi gör detta för att förbättra puttkvaliteten. We inform on the website and in the clubhouse when we have the course closed for managing the greens, once a week in the morning.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Klubbens banchef använder jordbakterier på greenerna för att minimera problem med svamp och andra sjukdomar på gräset. The greenkeeper use soul bacteria on the greens to minimize problems with pests .

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Högruffen slås ej förrän i augusti- september, när alla blommor hunnit blomma och sätta frön.
The rough is not cut until August-September, when all the flowers have gone to seed.
Appropriately matching mowing lines to contours Ja, det gör vi. Följer t ex trädkronor vid läggning av klipplinjer samt andra konturer i landskapet, t ex stenmurar. We follow tree crowns, stone walls and other contours in the landscape when mowing.
Protection and restoration of historic features Hänsyn tas till stenmurar vid skötsel av banan så att de inte rasar ned eller på annat sätt förstörs.
When working on the course extra care is taken to the stone walls in order to protect them from falling down or to be damaged any other way.
Discreet on-course signage and furniture Så sparsam skyltning och möblering som möjligt. Vi vil behålla naturupplevelsen och inte ha en massa reklam. As discreet signs and furniture as possible on the course. We want to focus on the nature qualities and not have a lot of commercial signs.
Conservation of specimen trees Enligt framtagen skötselplan bevaras solitärträd och andra habitatträd. Om träd behöver sågas ner, t ex av säkerhetsskäl, så sparas virket och lagras i s k faunadepåer.
In accordance with the maintenance plan, solitary trees and other habitat trees should be preserved.
Should it be necessary to take down trees, for security reason for instance, the wood should be kept in so called fauna depots.
Screening and softening unsightly man-made features Plantering av avenbokshäck för att skymma maskinhallen för de som går på banan. A hedge has been planted to block the sight of the machine storage for people playing the golf course.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass På naturmark sås inget gräs utan den naturliga vegetationen får växa där. Mindre ytor kan i undantagsfall sås in med örtrika ängsfröblandningar.
The natural vegetation is left untouched which means that no grass is sewn there.
Increasing the size of habitat patches - Plantering av bärande buskar och träd, t ex i form av en pilevall samt grupper av buskar på lämpliga ställen på banorna.
- Plantering av fruktträd på Djupadal.
- Nya dammar har grävts på båda banorna.
- Planting of bushes and trees, i.e. a bank of willow trees and groups of bushes on suitable places on the course.
- Planting of fruit trees at Djupadal.
.-New ponds have been created on both courses.
Connection of internal habitat patches - Planterat ny pilevall längs väg på golfbanan Lilla Vik (LV).
- Plantera buskrad i gräns mellan LV och korthålsbana ( planerad åtgärd)

- A new bank of willow trees has been planted at Lilla Vik (LV).
- Planting of a bank of bushes between LV and the 6-hole course (planned)
Connection of patches with external habitats - Vidmakthålla och skapa sandblottor för att skapa habitat för östra skånes många sandlevande arter, t ex hedblomster och sandlevande solitären, sandödla etc.

-Maintain and create sand exposes in order to keep a habitat for the sand living species in the east of Skåne i.e. Helichrysum arenarium.


Creation of habitat corridors Plantering av träd och buskar som binder ihop olika trädbärande miljöer i landskapet.
Planting of trees and bushes which will create an environment with trees in the landscape
Avoidance of habitat fragmentation - Stora områden med högruff bibehålls varje år vilket gagnar alla habitat knutna till semi-naturlig gräsmark och äng.
- Plantering av träd och buskar som hör hemma i det östskånska landskapet.
-Anläggning och skötsel av dammar som gynnar bl a den rika faunan av grodor i landskapet.
- Large areas with rough should be kept each year which would be an advantage to all habitats in semi natural grass and meadow.
- Planting of trees and bushes typical for the eastern landscape of Skåne.
- Creating and maintaining ponds which is an advantage to the rich fauna of frogs in the landscape.
Improving and diversifying habitat edges Återkommande röjning av skogsbryn och dammkanter för att förhindra igenväxning.
Frequent clearing of forest edges and pond edges in order to prevent them from overgrowth.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland - Slåtter på eftersommaren med uppsamling av avslaget gräs.
- Betesdrift med får på igenväxande gräsmark.

- Hay-making late summer and removing of grass.
- Grazing by sheep on overgrowth of grass.
Ecologically informed management of scrub vegetation - Plantering av buskområden för att skapa lä, födosöksområden och boplats för insekter och fåglar.
- Bevarande av de bärande buskar som finns på banorna idag.
- Röjning av harris, som är en invasiv buske, utan naturlig hemvist på platsen

- Planting of bushes in order to create shelter, environments offering nourishment and habitats and nests for insects and birds.
- Preserving the natural bushes that is found on the courses today.
- Clearing of Cytisus scoparius, which is an invasive bush, without any natural abode in the area.
Promoting species and structurally diverse woodlands -Försiktigt röjning i träddunge på Lilla Vik där träden står för tätt för att utvecklas optimalt.
- Plantering av pilevall vilken bidrar till mer födoresurser för pollinerande insekter.
- Plantering av fruktträd som bidrar till blomning och frukt, och som stämmer med den historiska skötseln.

- Careful clearing in group of trees
- Planting of bank of willows which contributes to nourishment for pollinating insect.
- Panting of fruit trees which contributes to blossoms and fruit and furthermore it is in agreement with the historic management.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas - De flesta dammarna har redan idag flacka stränder med en zonerad vegetation. I skötselplan finns förslag på åtgärder för att ytterligare förstärka och diversifiera strandvegetationen.
- Most of the ponds do have, already, flat shores with more than one vegetation zone. The management plan is suggesting ways on how to reinforce and diversify the shore vegetation.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation - I skötselplanen betonas vikten av en akvatisk vegetation i dammarna och att behålla balansen mellan vegetation och öppna vattenytor. En rik vegetation är en förutsättning för en rik biologisk mångfald i dammarna.
- Återkommande röjning av strandvegetation görs för att förhindra igenväxning.

-The management plan is also stressing the importance of keeping an aquatic vegetation in the ponds and to retain the balance between the vegetation and the open surface of water. A rich vegetation is necessary for a rich biodiversity.
- Regular clearing of the shore vegetation to prevent overgrowth.
Naturalization of linear habitats - Naturlig vegetation prioriteras i skogsbryn och längs banans kanter.
- Ruffen längs banan sköts utan tillsats av gödsel, bekämpningsmedel eller insådd.
- Stenmurar som finns längs banan bevaras, så långt möjligt, i sitt ursprungliga skick.

- Natural vegetation preferred in the forest edges along the course.
- The rough along the course does not need any manure, pesticide or sowing.
- The stone walls along the course will be preserved, as far as possible, according to the cultural and natural origin.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators - Ytor med blottlagd sand tillvaratas. (se skötselplan)
- Det finns vildvuxna ytor längs banan, där gräset tillåts bli tjockt och tuvigt.
- Ett stekelhotell är byggt av två av klubbens medlemmar och uppsatt. Ett till är på gång.
- Ruffarna sköts med tanke på blomning och nektar för pollinerar

-Surfaces with exposes of sand should be taken care of. (see Management plan)
-There are surfaces along the course with a wild growth, where the grass becomes thick and tufty.
-A hymenopter hotel has been built, and put up by two club members. Another hotel is planned.
-The roughs are managed as meadows.
Installation of nest boxes Ca 30 fågelholkar har satts upp på banorna, såväl småfågelholkar som uggleholkar. Ett samarbete har genomförts med en skolklass som byggde holkar åt klubben.
Approximately 30 bird nesting boxes have been put up on the courses, in cooperation with school class children who built the nest boxes.
Provision of feeding tables Utfodringsbord/fågelbord saknas
There are no bird feeding tables
Control / management of alien species De besvärligaste främmande, och invasiva, arterna på golfbanorna är harris, amerikansk dunört samt blomsterlupin. Banpersonalen har fått utbildning i hur dessa ser ut och röjer bort dem när tillfälle ges. Dock saknas ännu så länge en konsekvent genomförd strategi för att bekämpa dessa arter.
The most difficult, strange and invasive species on the golf courses are Broom, American Willowherb and Garden Lupin. The course staff have been educated as how to find them and clear them away whenever possible. However, there is not yet any consequent strategy on how to combat these species.
Provision of hibernation areas Stenmurar, buskvegetation och ytor med tuvig gräsvegetation är viktiga vinteriden längs golfbanorna. Dessa värnas i skötselplanen för banorna.

Stonewalls, bush vegetation and surfaces with tufty grass along the golf courses are important winter habitats. Those are being considered in the Management Plan.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Vid avverkning av träd lagras virket i högar, s k faunadepåer. De stenmurar som finns värnas om genom öppethållande kring murarna.

When taking trees down the wood is stored in piles, so called fauna depots. The stone walls are taken care of by keeping the area around the walls clear.

Water

För bevattning av banan används grundvatten som pumpas upp till dammar. För fastigheterna används kommunalt vatten. Vi skördar regnvatten från hustaken på maskinhallen som går ner till stora dammen på Djupadal. Dammarna på Djupadal leder ut i en å som rinner vidare genom samhället och ut i havet. Klubben är ålagd genom vattendom att att släppa ut 60 minutliter till ån, för att den inte ska få för låg vattennivå. Grundvattnet provtogs 2001 och hade då en god status. Sedan dess har inga vattenmätningar gjorts av golfklubben. Kommunen mäter regelbundet vattnet i bäcken.
Groundwater is pumped to ponds for irrigation of the courses. For the buildings are communal water used. We harvest rainwater from the roof of the machine house that is led to the big pond. The water in the system of ponds at Djupadal leads to a small stream which run through the village Vik and down to the sea. The Österlens Golf Club is obliged to release 60 liter of water per minute to the stream from the ponds. The groundwater was analyzed in 2001 with good result. The Golf Club has not done any water analysis since, but the Simrishamns kommun is analyzing the water in the stream regularly.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Provtagning av grundvatten Alcontrol Laboratories, Per Lundholm 2001/11/28
Provtagning av grundvatten Analycen Kristianstad 2001/06/14

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,532,000 Litres
Golf Course Groundwater 28,300,000 Litres
Other Public / Potable 1,050,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,417,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 31,000,000 Litres
Other Public / Potable 100% 1,100,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,522,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 22,300,000 Litres
Other Public / Potable 100% 963,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Weekly
Semi-Rough Never
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 2 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Rödsvingel på fairways och tees för att den tål uttorkning. Festuca rubra on tees and fairway because it can handle drought well.
Soil decompaction and thatch management Hålpipningsluftning varje höst. Dressning och vertikalskärning varannan vecka under säsong.
Coring is done once every autumn. Topdressing and verti cutting is performed every two weeks during the playing season.
Timing and dose of water application Vi använder ej bevattningsschema utan bevattnar vid behov. Till hjälp att bedöma behov använder vi fuktmätare.
We don't use a irrigation scheme, instead we irrigate when needed. In order to determine need of irrigation we use a Moisture meter.
Analysis of soil moisture Med fuktmätare.

With the help of a Moisture meter
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Nej.

No.
Use of wetting agents Ja, enligt skötselplan en gång per månad under säsong.

Yes, once a month as directed by management plan.
Targeting of sprinkler heads Delvis. Klubben ersätter successivt äldre sprinklerhuvuden med nyare som går att rikta. Partly. A work in progress where we gradually replace older sprinkler heads with new ones that can be pointed.
Optimizing system pressure Vi mäter trycket på pumparna och kompenserar med minutliter för det vi har tappat i effekt.
We measure the pressure in the pumps and compensate with adding liter/minut for what we have lost in effect.
Adoption of cutting edge nozzle technology Ja. Det är viktigt för oss att ha vindanpassade munstycken.
Yes. It is important for us to have wind adjustable nozzles.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Ja, vi har moderna snålspolande toaletter.

Yes, we have modern low-flow toilets.
Use of efficient shower technology Ja, duscharna är självavstängande.

Yes, the showers turn off automatically
Repairing leaks Ja.
Yes.
Water awareness signage Nej.
No.

Energy

Klubbens energiförbrukning utgörs främst av uppvärmning, ventilation och belysning av byggnader samt transporter och maskiner i banskötseln. På senare år har gjorts flera åtgärder för att minska energiförbrukningen, t ex:
På Djupadal: Luft/vatten-värmepump i den nya verkstaden med tvätthall från 2015 och med vattenburen golvvärme. Värmepumpen förser även delar av den gamla maskinhallen och personalutrymmen med värme, medan övriga delar ännu så länge värms med elradiatorer. Värmepumpen har dock kapacitet att värma hela byggnaden när elradiatorerna byt ut. Klubbhuset från 2008 värms med jordvärme och har en energieffektiv ventilationsanläggning.
På Lilla Vik är byggnaderna äldre och värms med huvudsakligen med direktverkande el. En luftvärmepump finns i golfshopen.
Green- och teeklippare är numera el-dieselhybrider.
2013 gjordes en genomgång av klubbens elabonnemang då antalet elabonnemang/serviser kunde reduceras och kostnaderna minskas avsevärt. . Han har även hjälpt till att styra upp funktionen av ventilationsanläggningen i klubbhuset på Djupadal samt i planeringen av ny verkstad och tvätthall på Djupadal.
Österlens GC uses energy mainly for heating, ventilation and lighting of buildings and fuel for vehicles in managing the golf course. In latest years a number of things has been done to reduce energy consumption, for example:
At Djupadal: In 2015 a new workshop was built with air/water-heating pump and water borne under-floor heating. The heating pump is also heating parts of the old machinery hall while other areas are still heated with electic radiators. The club house from 2008 is heated by geothermal energy and have an energy-efficient ventilation system. At Lilla Vik the buildings are older and are mainly heated with electric radiators. An air-heating pump is installed in the golfshop.
Most of the mowers are run on diesel fuel but the green- och teemowers are electricity/dieselbybrides.
Energy expert, and member ,Göran Moland has been helping Österlens GC since a few years to get a hold of their energy use and to invest in energy efficient technology in their new buildings, which has saved a lot of money and reduced environmental impact.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Competitive Environmental Strategy Proposal for Österlens Golfklubb Oana Arseni, Phillip Innis, Kimberly Ong 2015/12/07 Download

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Biogas (Litres) 0 0 0
Biomass 0 0 0
First Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Hydrogen (Litres) 0 0 0
On-site Hydro (kWh) 0 0 0
On-site Solar (kWh) 0 0 0
On-site Wind (kWh) 0 0 0
Renewable Grid Electricity (kWh) 0 0 0
Second Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Wood from sustainable sources 0 0 0

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Coal 0 0 0
Diesel (Litres) 26000 27000 25000
Heating Oil (Litres) 0 0 0
Hydraulic Oil (Litres) 200 200 200
LPG (Litres) 40 40 40
Natural Gas (Litres) 0 0 0
Non-renewable Grid (kWh) 273405 282491 279321
Petrol (Litres) 4000 4000 4000
Propane / Butane (Litres) 0 0 0
Wood from unsustainable sources 0 0 0

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Klubben överväger att välja bra-miljöval el, även om det innebär en något förhöjd kostnad för el.
We consider to choose certified renewable grid electricity, even if it means a little higher cost for the club.
Installation of small scale wind turbine Nej.
No.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Nej.
No.
Use of geothermal and / or ground sources Ja, i klubbhuset på Djupadal.
Yes. The clubhouse at Djupadal is heated by ground sources.
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Ja, i cafét på Djupadal.
Yes, at the cafe at Djupadal.
Use of biodiesel and /or ethanol Nej.
No.
Use of electric hybrid vehicles Golfbilar drivs av el, som vi hyr ut. El-diesel hybrider för green- och teeklippning.

Golf carts which we rent, are driven entirely by electricity. Our mowers for greens and tees are electricity-diesel hybrids.
Use of recycled oils All spillolja samlas i en tank som töms årligen av SITA.

All waste oil from machines is collected in a tank and emptied yearly by a recycle company (SITA)

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Golvvärme samt luft/vatten-värmepump i verkstad och tvätthall på Djupadal.

Floor heating and air/water heating pump in toolshed and washing hall at Djupadal.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration No.
Nej.
Enhancement of natural ventilation opportunities Fläktar i verkstad som förbättrar ventilationen.

Fans in workshop which enhances natural ventilation
Upgrading of building insulation Nybyggd verkstad på Djupadal med de senaste isoleringsmaterialen.

Newly built workshop at Djupadal with modern isolationmaterial.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Nej.
No.
Installation of low-energy lighting Alla lampor som byts ersätts med lågenergilampor.

When repalced all light bulbs are replaced with low-energy lighting.
Use of motion sensor lighting Ja, källarvåningen på båda banornas klubbhus.

Yes. In the basement of the club house on both courses.
Transition to energy efficient appliances Vi hyr in moderna, eldrivna, golfbilar.

We have a leasing agreement for modern, electricity-driven, golf carts.
Use of timers with appliances, heating and lighting Timers till utebelysning för klubbhus och verkstad.

Timer for outdoor lightning outside club houses and workshops
Educating staff and customers Nej.
No.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 100%
Diesel 80%
Hybrid 20%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Nej
No
Group transportation (e.g. buses) Nej
No
Secure cycle parking Nej
No
Promoting public transport routes and timetables Nej
No
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Det finns redan förvaringsmöjligheter i klubbhusen och i verkstaden.

There are storage lockers in club houses and in the workshops.
Staff showers Ja, det finns.

Yes, there are staff showers.
Tax breaking incentives for cycling Nej.
No.
Promotion of walk to work campaigns Nej.
No.

Supply Chain

Klubbens behov av inköp fördelar sig i huvudsak enligt följande:
Förbrukningsmaterial såsom drivmedel, oljor, reservdelar, sand, grus, gödning, fröer, plantor av buskar och träd.
Reparation och underhåll av maskinparken. Investering i nya maskiner och utrustning.
Kansli. Handlägger klubbens löpande administrativa ärenden året runt.
Köper i liten omfattning in kontorsmaskiner och kontorsutrustning. Största inköpen utgörs av kopieringspapper, toalettpapper och städprodukter.
Restaurang (entreprenör till klubben). Lokaler och sopsortering tillhandahålls.
Golfshop (entreprenör till klubben). Lokaler och sopsortering tillhandahålls.

Österlens GC need of purchasing mainly consist of:
- Consumption materials such as fuels, oils, spare parts, sand, gravel, fertilizer, seeds, plants of trees and bushes.
- Repair and maintenance of machinery, and investment in new machinery and equipment.
Office: Handles the club’s running administration throughout the year.
Purchases a small number of office machines and office equipment. Main purchasing includes printer paper, toilet paper and cleaning products.
Restaurant (sub-contractor of the club): We provide premises and recycling bins.
Golf shop and golf instructors (sub-contractor of the club): We provide premises and recycling bins.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Vi ställer höga krav på funktionalitet hos de produkter vi köper och tar hand om våra maskiner och utrustning så att de håller. Vi har kontinuerlig dialog med våra mekaniker om behov av inköp och förnyelse av maskinpark. Vi har rullande femårsplaner för investeringar på bana och maskiner. Formell inköpspolicy saknas.

We take care of our machinery and equipment so they will have a long life. We have a continuing dialogue with our mechanics about needs for investments. We have five-year plans för investments in the course and in machinery. We do not yet have a formal purchasing policy.
Use of local suppliers Så mycket vi kan använder vi lokala leverantörer, t ex all sand köper vi från Sofielust som ligger 7 km från klubben. Restaurangen köper mycket grönsaker från Orelund, en lokal fruktodling och butik. Vi gör också egen äppeljuice.

We use local suppliers as much as we can. For example we buy all sand from Sofielust which is 7 km away. The restaurant, which is run by a subcontractor, buy a lot of vegetables from neighbouring farm/shop Orelund. We also make our own apple juice from local apples.
Use of local products Se ovan.

See above
Selection of certified products Svanen-märkta produkter köps in när sådana finns.

Environmentally certified products are choosen when available.
Use of recycled and recyclable products Ingen medveten strategi, men vi ser positivt på möjligheten.

We have no conscious strategy for it, but we are positive to the possibility of using recycled and recyclable products.
Selection of products that feature minimal packaging Ingen medveten strategi för klubben, men vi ser positivt på möjligheten. Eftersom vi inte driver restaurangerna eller golfshopen själva har vi inte mycket förpackningsmaterial.

We have no conscious strategy for it, but we are positive to the possibility minimizing packaging. Since we do not run the restaurants and golf shop ourselves we do not have a lot packaged products.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) I stort sett alla leverantörer är certifierade, t ex Baskarp sand, Ecoturf, Skånefrö.

Practically all suppliers are certified, e. g. Baskarp sand, Ecoturf, Skånefrö etc.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 2 2
Catering Supplies
Retail 3
Trade & Contractors 6 5
Maintenance Equipment 26 8 15
Course Supplies 5 1 4

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Rödsvingel som används på fairways och tees tål uttorkning väl. Jordbakterier sprids på greener för att minska risken för svampsjukdomar.

Festuca rubra, which is used for fairways and tees, is resistant to drought. Soil bacteria is spread on the greens to minimize risk for fungi diseases.
Managing stress and wear Hålpipsluftning på greener samt dressning och gödning på alla kortklippta spelytor.

Coring, topdressing och fertilizing on playing areas.
Enhancement of soil structure Vertikalskärning, luftning och dressning av greener.

Verti cutting, coring and topdressing on greens.
Optimization of the growing environment Avverkning av träd som skuggar kortklippta spelytor.

Cutting down trees which are shadowing playing areas and affect grass vegetation negatively.
Managing thatch levels Vertikalskärning och dressning.

Verticutting and topdressing.
Managing surface moisture Vi daggar av greenerna med hjälp av borste eller släpslang. Vi har genomsläppliga sandjordar och därför väldigt lite behov av dränering av greener och fairway. På några platser har vi lagt dräneringsslangar för att undvika att vatten blir stående.

We take away dew on the greens. Our courses ar built on sandy soils with little need for drainage system. In a few spots we have drainage pipes to avoid water standing on the surface after heavy raining.
Establishing thresholds for pests and disease Vi gör ingen förebyggande bekämpning utan endast vid uppenbara växt- eller sjukdomsangrepp.

We are not doing any precautionary spraying of chemicals and only when we have apparent problems with weeds or pests.
Scouting for pests and diseases Dagligen i samband med klippning och vältning.

Daily, when mowing and rolling.
Monitoring / improvement of plant health Okulär uppföljning i samband med banskötsel (se ovan). Inget särskilt uppföljningssystem.
Visual monitoring, when managing the course.
No particular monitoring system

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 40 40 40
Fairways - N - Inorganic 150 150 150
Fairways - P - Inorganic 10 10 10
Greens - K - Organic 200 200 200
Greens - N - Organic 210 210 210
Greens - P - Organic 33 33 33
Tees - K - Inorganic 190 190 190
Tees - N - Inorganic 200 200 200
Tees - P - Inorganic 30 30 30

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 1
Fairways - Herbicide - Total Weight 1.5
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Inom golfen så har vi inte så mycket att välja bland, därför var Starane ett självklart val mot ogräs.
Within golf in this area we do not have a lot of pesticides to choose from, therefore Starane was an easy choice against weeds.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Vi lägger ut nematoder mot trädgårdsborrar när vi har problem med det. Vi använder inga kemiska medel mot detta. Vi använder bara kemiska bekämpningsmedel mot ogräs.
We spread nematodes against garden chafer (a beetle) on the greens. We do not use any chemicals for that, we only use chemicals against weeds.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Ja.
Yes.
Calibration and testing of sprayers Ja. Nybesiktigad 2016.

Yes. Tested and inspected in 2016.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Ja.
Yes.
Non-chemical weed control Maskinell röjning av invasiva växter som t ex harris.

Clearing of invasive plants, especially broom (Cytisus scoparius), by cutting.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Vi sprider jordbakterier på greener och nematoder mot trädgårdsborrar. Uggleholkar har satts upp för att bekämpa sork samt starholkar eftersom starar äter harkranklarver.

We apply soil bacteria on the greens and nematodes against garden chafers. Several nestboxes for owls have been put up to biologically control rodents and nestboxes for starlings to help reduce crane fly larvae.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false false false true
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false false false true

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Papper, kartong, glas och metall separeras och återvinns.

Paper, paper packages, glass and metall is separated and recycled
Establishment of recycling centers En vid restaurangen på Djupadal och en vid restaurangen på Lilla Vik.

One by teh reataurant at Djupadal and one by the restaurant at Lilla Vik.
Returning clipping to fairways and walkways Det klippta gräset sprids ute i ruffarna.

Mowed grass is spread in the rough.
Education of staff and customer education Den fasta personalen har utbildning genom golfförbundet och de har sprutcertifikat (behörighetsutbildningen).

The all-year staff has education trough the Swedish Golf Association (SGF) and they are certified to spray chemical pesticides.
Waste awareness campaigns Nej.
No.

Pollution Control

Dricksvatten och avlopp är kopplat till det kommunala systemet.
Vi är noggranna med att inte övergödsla och vi använder mycket lite bekämpningsmedel. Användningen av bekämpningsmedel har minskat under senare år till mycket låga nivåer. Bekämpningsmedel är inlåsta i ett utrymme utan brunn. Gödningsmedel förvaras också inomhus i ett separat rum. Verkstad, tvätthall och dieseltank ingår i ett slutet system.
Drinking water and sewage is connected to the communal system of Simrishamns kommun. Österlens GC is careful not to use more fertilizer than necessary and the use of pesticides have decreased to a very low level (almost nothing). Pesticides is kept in a locked and leakage proof storage. Fertilizer is also kept indoors in a separat leakage proof space. On the course Djupadal both workshop, washing hall and diesel tank is part of a closed system.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Never
On-Site Never Never Daily
Outflow Never Never Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Detention Pond N/A
Clubhouse Mains Sewer No
Maintenance Facility Mains Sewer No
Wash Pad Mains Sewer No

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils false false
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Bekämpningsmedel är inlåsta i ett utrymme utan brunn. Gödningsmedel förvaras också inomhus i ett separat rum. Verkstad, tvätthall och dieseltank ingår i ett slutet system.
Pesticides is kept in a locked and leakage proof storage. Fertilizer is also kept indoors in a separat leakage proof space. On the course Djupadal both workshop, washing hall and diesel tank is part of a closed system.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Allt vinterunderhåll av maskiner sker i nybyggda verkstaden på Djupadal som ingår i ett slutet system med oljeavskiljare och fettavskiljare. Reningen av det avloppsvatten som går till kommunens system är så bra att de klarar gränsvärden för dricksvatten.
All winter maintenance of machines is done in the new workshop at Djupadal which is part of a closed system and has separation filter for oils and fat. The separation is very efficient.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Nej, se nedan.
No, se belowMixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Vi blandar bekämpningsmedel i fält i växande vegetation, enligt de villkor vi fått av Miljöförbundet som givit tillstånd till spridningen. Sprutan rengörs också i fält på växande gröda. Vi använder fast gödningsmedel som inte blandas. Gödningsspridaren rengörs på spolplattan i verkstaden.
We mix herbicides in the field in growing vegatation, according to with the terms we have got in the permission from the authorities. The spraying equipment is also washed in the field in growing vegetation. We use fertilizer that not need to be mixed. Fertilizer equipment is washed on the wash-down pad.
Installation of above-ground fuel tanks Ja, diesel förvaras i en sluten container.
Yes, diesel is stored in a closed container.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Ja.
Yes.
Provision of containment booms and absorbent materials Ja, det finns tillgängligt.
Yes, it is available.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Vi väljer lämpligt tidpunkt och väderlek för spridning av bekämpningsmedel och gödning.
We choose an appropriate time for applying pesticides and fertilizer.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Ca 6 meter buffertzon mellan fairway och dammar.
Approximately 6 metres buffer zone between fairway and ponds.
Establishment of emergency spillage response plan Vid eventuell olycka ringer vi brandkåren. Då vi hanterar miljöfarliga ämnen på ett noggrant och ansvarsfullt sätt bedömer vi risken som låg för att en olycka ska ske.

In case of emergency we call the fire departement. However, since we handle environmentally riskful substances in a careful way, it is very unlikely to happen.
Controlling erosion and sediment discharge Vi har erosionsproblem på hål 7 på Lilla Vik. Där har vi fortlöpande koll på erosionen och har även tagit in en firma som kollat på det. Inga åtgärder har ännu så länge behövt vidtas, men det kan bli aktuellt i framtiden.
We have erosion problems on hole number 7 at Lilla Vik. We continually monitor the erosion there and have also consulted a specialist on this matter. So far we have not had to take any action because of the erosion, but it might be necessary in the future .
Establishment of pesticide-free zones Banorna ligger inom vattenskyddsområde, så det är stora restriktioner på användning av bekämpningsmedel och vissa delar får inte sprutas alls.

The golf courses are located within a water protection area, which mean that there are great restrictions on the use of pesticides. In some part of the courses the use of pesticides are not allowed at all.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Nej.
No.

Community

Vår klubb lockar många gäster som behöver boende omgivande boendeanläggningar. Klubben skapar arbetstillfällen för folk i bygden och fungerar som en källa till folkhälsa både för medlemmarna och för andra som använder golfbanorna till att promenera eller jogga. Klubben har också anordnat fältvandringar och klubbkvällar på temat natur och kultur.
Our club with its two great golf courses in beautiful landscape attract a lot of visitors from far away who needs food and lodging in the local community. Österlens GC creates job oppurtunities for people and is also a important place for recreation and exercise, both for members and neighbours in the area who use the land for walking and jogging. Österlens GC have also arranged club evenings and field walks on the themes of flora and fauna and cultural heritage.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2 1 3
Course Management 7 5

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Course Manager
  • Committee Members
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Intern utbildning + golfförbundets utbildningar.

Internal education + participation in education arranged by Swedish Golf Association.
Efficient water management Intern utbildning efter behov.

Internal education, according to need.
Management of accidents and emergencies All personal har gått på första-hjälpen utbildning. Vi har hjärtstartare och utbildning på att använda den.

All employees have done first-aid education. We have defibrillator and have undergone education to use it.
Management of habitats and vegetation Ja, två halvdagar 2016 med konsult som gjort inventering av flora och fauna och skötselplan på klubbens banor.

Yes, two halfdays education in 2016 with the consultant who has done surveys of flora and fauna and management plans for biodiversity on the land of the golf courses.
Waste minimization, separation and recycling Det som ingår i behörighetskursen för bekämpningsmedel.

Only what is included in the certification education for using pesticides.
Health & Safety Nej.
No
Energy Saving Nej.
No
Understanding of landscape and cultural heritage A smaller part was included in the education about biodiversity on the golf course, see habitat and vegetation.
Environmental management planning Nej.
No.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Försöker hålla goda relationer med grannarna, t ex genom att lyssna på synpunkter och klagomål och försöka åtgärda problemen. Samrådsmöte har hållits med bostadsrättsföreningen vid Lilla Vik angående fastighetsfrågor och utvecklingsfrågor.
We try to keep good relationsships with the neighbours, mainly by listening to their ideas and complaints and inform about our activities. If conflicts of interest arise we try to solve them. Meetings have been held with the neighbouring private housing co-operative about property issues and development plans.
Local Government Mycket samarbete genom markexploatering för tomter, vattenskyddsområde samt dialog kring natur- och kulturvärden. Klubben är också med i ett destinationsutvecklingsprojekt.
We have a lot of discussions with the municipality around selling property, water protection and dialogue around conservation of biodiversity. Österlens GC is also part of a tourist destination project together with the municipality and other organizations and companies.
Local Environmental Groups Naturskyddsföreningen har varit med på fältvandring om flora och fauna. Lokal expert har hjälpt till att hitta grodor. Hushållningssällskapet har hjälpt till kring bekämpningsmedel.
The local branch of the Swedish Society for the Conservation of Nature (SSCN) has participated in field walks about flora and fauna on the golf course. A local expert has helped out with finding rare frogs in the ponds. The Swedish Society for Rural Development and Economy (Hushållningssällskapet) has been consulted around the use of pesticides.
Local Community Groups Klubben är med i vägföreningen.

Österlens GC is a member of the local property owners association which deal with road maintenance issues.
Media Vi har figurerat i media ett antal gånger och har en upparbetad relation med lokal media - Ystad allehanda och P4 - samt golfmedia t ex Svensk Golf och Golf Digest. Nordea tour-tävlingen 2016 tv-sändes.
We have been in the local and regional media a number of times and have a good relationship with local media and national golf media. Our Nordea tour event in 2016 was broadcasted in national televison.
Local Businesses I vårt sponsornätverk ingår 35 företag.

35 local companies are involved in our sponsorship program.
Schools & Colleges Klubbens inhyrda golfinstruktörer åker runt till skolor och lär ut golf. Miljökommittén har även haft ett projekt med en skolklass att bygga fågelholkar som har satts upp på Lilla Vik.

Our subcontracted golf instructors have a co-operation with local schools who are invited to the golf club to try golf. The environmental committee has also had a succesful project with a school class where the students built nest boxes for birds which were put up on the golf course.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Underhåller våra vägar och stigar som används av golfklubben, men även kan användas av andra.
We maintain our roads and walking paths which are used by golf players, bur also of other people for walking, running etc.
Creation of new paths and nature trails Det finns planer på en friluftsslinga som kan användas för såväl promenader som jogging.
There are plans to create a new walking trail around the golf course for walking and jogging which will be open for everyone.
Installation of effective and welcoming signage Ja, det finns vid infarten från vägen.

Yes, there are big signs by the main road welcoming everyone to Österlens GC.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) På vintern, om det är mycket snö, används golfbanan för skidåkning. Klubben har dock i dagsläget inte utrustning för att dra upp egna skidspår, men kan tänka sig det ifall vintrarna blir mer snörika och efterfrågan ökar.
In winter, if it is sufficient amount of snow, the golf courses are used for cross country skiing. The club has not at the present moment equipment for making skiing trails, but we are willing to invest in that if the coming winters will be better for skiing.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Nej.
No.
Continuation of traditional agricultural activities Vi har gamla och nyanlagda äppelträd som beskärs.
We prune our fruit trees in the old- and newly planted orchards which surround our playing area.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Undersökning gjordes i samband med att banan byggdes 2001 men rapport saknas. Dock finns ett område på Djupadal som är fornlämningsskyddet Länsstyrelsen/länsmuseet 2001/10/01

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

  • Länsstyrelsen

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Inga K-märkta byggnader.
No buildings of special importance for cultural heritage.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Två registrerade fornminnen, bronsåldersboplatser, finns på Djupadal. Vi har sett till att inte påverka dem vid åtgärder på golfbanan.
There are two registered ancient remains, bronze age settlements, at our property on Djupadal. We have been careful not to affect them in our management of the golf course.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Stenmurar som används som gärsgårdar i äldre jordbruk har bevarats vid anläggningen av golfbanorna.
There are several stone walls on the golf courses, which were used as fence in older agriculture. They are conserved and is part of the club's management plan for biodiversity.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Hemsida, nyhetsbrev till medlemmar samt anslagstavlor i klubbhusen. Miljökommittén är aktiv och har även dialog med övriga kommittéer och styrelse. En fotoutställning över intressant växt-och djurarter har skapats är väl synlig i klubbhuset.
Österlens GC has its own website, a news letter for the members and notice boards in the club houses. A photo exhibition of interesting species of flora ande fauna you can see on the golf course is on display in the club house. The Environment Committee of the club is very active and co-operate with other committees within the golf club.
Members evenings and course walks Medlemsaftnar genomförs regelbundet med olika teman, ett par gånger har temat varit natur- och kulturvärden. Banvandringar har genomförts med tema växt- och djurliv.
Member evenings are held regularly and a few times the theme has been flora and fauna on the golf course. Field walks has also been carried out on the theme of flora and fauna and management of habitats.
Course guides / brochures Banguide finns. Rapporter från inventeringar av flora och fauna samt skötselplaner för biologisk mångfald har lagts ut synligt i klubbhuset för medlemmar och besökare att läsa.
Yes, there is a course guide. Reports from surveys of biodiversity and management plans have been put out in the club houses for members and visitors to read.
Interpretation panels & course signage På Lilla Vik finns skylt om backsippor och att de är fridlysta.
On Lilla Vik golf course there is a sign about Pasqueflower (Pulsatilla vulgaris) which is a protected species.
Establishment of a nature trail Det finns planer på att upprätta en naturstig.
There are plans to create a nature trail.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Vi har hemsida där vi lägger ut våra inventeringar och skötselplaner. I vår utvecklingsplan samt verksamhetsplan står det beskrivet var vi har tänkt att göra.
We have a website where we display our surveys and management plans. We also have a development plan and business plan where it says what we are doing and plan to do.
Supporting campaigns Välgörenhetstävling genomförs årligen.
A charity golf event is carried out annually.
Course walks / open days Vi har haft ett par banvandringar med naturtema, där inte bara klubbens medlemmar utan även närboende samt den lokala naturskyddsföreningen har deltagit.

We have had a couple of course walks with bíodiversity theme, when not only members but also neighbours and the local conservation society has participated.
Attending community meetings Nej, inte mycket.
No, not much.
Joint practical projects with community Vi planerar ett LONA-projekt med kommunen som handlar om att restaurera natur och anlägga en friluftsstig kring golfbanan, men det är ännu så länge på planeringsstadiet.
We plan to make a conservation and accessibility project together with the municipality which will be about restauration of habitats and creating a walking path around the golf courses. We have talked with the municipality about it, but it is so far in the planning stage.