Noord Nederlandse Golf & Country Club

GEO Certified® 01/2018
Glimmen,
Netherlands
Telephone: +31504062004
Luchtfoto_nngcc_club_image

Golf course “Noord Nederlandse Golf & Country Club” (NNG&CC) is located in the north of the Netherlands. Situated on a 60 ha estate, the course offers a variety of landscapes, which are maintained accordingly. During the audit, the sustainability committee showed expertise on all GEO-themes, combined with a passion for golf and proudness. All visions and actions with respect to course maintenance, nature development and sustainability improvement with respect to energy and water use have properly and extensively been described in a seri…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan (18 holes, 5880 metres, year opened 1954)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
2 Other
1 Other

Nature

De Noord-Nederlandse Golf & Country Club is gesitueerd op landgoed "De Poll". Sinds 1954 is het landgoed in gebruik als golfbaan. Eerst met 9 holes die, na de aankoop in 1987 van 13ha landbouwgrond, zijn uitgebreid naar 18. De laatste grote aanpassing stamt uit 1998. Toen is ruim 3ha landbouw­grond aangekocht waardoor de baan verder kon worden geoptimaliseerd. De totale oppervlakte van het terrein van de Noord-Nederlandse is daardoor gegroeid tot 60ha (situ­atie 2011).
Landgoed "De Poll" is rond 1900 ontworpen in de zogenaamde romantische parkstijl. Het in 1991 uitgebouwde, voormalige woonhuis stamt uit 1914 en is in gebruik als clubhuis. De historische landgoedomgeving is in grote delen van de baan nog duidelijk herkenbaar. Dat uit zich bijvoorbeeld in de bijzondere oprijlaan (Pollselaan) en de aanwezigheid van bijzondere individuele bomen en boomgroepen rond het clubhuis. Maar ook de aanwezigheid van subtiele zichtassen en de verspreid over de baan aanwezige karakteristieke groe­pen met rododendron verwijzen naar het landgoedverleden.
Het terrein van de Noord-Nederlandse golf is opgebouwd uit vier verschillende, bijzondere landschappen: het historisch Park rond het clubhuis, het Parklandschap tegen de Pollselaan, het Drentsche Aa landschap gelegen in het zuiden en langs de spoorbaan en het Boslandschap gelegen tegen de Zuidlaarderweg.

The Noord-Nederlandse Golf & Country Club is situated on the estate "De Poll". Since 1954 the estate is used as a golf course. First with 9 holes which were expanded to 18 after the purchase in 1987 of 13ha of agricultural land. The last major adjustment dates back to 1998. Then more than 3ha of agricultural land was purchased, which enabled further optimize of the course. The total area of the Noord-Nederlandse area has grown to 60ha (situation 2011). Estate "De Poll" was developed around 1900 in the so-called romantic park style. The former residence built in 1991 dates back to 1914 and is used as a clubhouse. The historical surroundings are still clearly recognizable in many parts of the course. For example, in the special driveway (Pollselaan) and the presence of special individual trees and tree groups around the clubhouse. But also by the presence of subtle visual axes and the characteristic groups of rhododendrons distributed throughout the course refer to the estate history.
The area of the Noord-Nederlandse is made up of four different special landscapes: the historic park around the clubhouse, the parkland landscape besides the Pollselaan, the Drentsche Aa landscape situated in the south and along the railway and the forest landscape bordering the Zuidlaarderweg .

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Buiting Advies bv
 • Bosgroep Noord-Oost Nederland
 • Particulier Natuurbeheer Nederland

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Inventarisatie Landschap en Biotopen NNG&CC Tim Asbreuk 2017/02/01 Download
Baanvisie Noord-Nederlandse Golf & Country Club Ir. Ing. Ronald Buiting 2011/09/01 Download
Beheerplan groene omgeving Noord Nederlandse Golf & Country Club Buiting Advies 2012/07/01 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Buiting Advies
 • Particulier Natuurbeheer Nederland

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Floristische verkenning Landgoed de Poll NNG&CC Kees Boele 2016/06/13 Download
Onderzoek naar het voorkomen van muizen en spitsmuizen in de terreinen van Golf & Country Club Noord-Nederland in 2016 D.L. Bekker 2016/11/01 Download
Vogeltelling NNG&CC Jaap Copper et al 2017/05/06 Download
Ecologisch werkprotocol NNG&CC Tim Asbreuk 2017/10/01 Download
Inventarisatie zoogdiersporen Landgoed De Poll Glimmen Ing. Aaldrik Pot25/11/2016 2016/11/25 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Jeneverbes Juniperis communis
Waterdrieblad Menyanthes trifoliata
Kleine zonnedauw Drosera intermedia
Broedvogels Aves spe.
Das Meles meles
Grote boterbloem Ranunculus lingua
Eekhoorn Sciurus vulgaris

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Waterspitsmuis Neomys fodiens
Boommarter Martes martes
Rose vleermuis Nyctalus noctula
Laatvlieger Eptesicus serotinus
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Province Groningen

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Native Woodland 11,93 Local Government
Open Water Features 0,65 Local Government
Wetlands 3,28 Local Government
Rough 'ecological' grassland 0,12 Local Government
Houtwal 0,23 Local Government
Laan 0,4 Local Government
Maintained rough 25 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.0 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 70%
Festuca rubra 30%
Tees 0.65 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 70%
Festuca rubra 30%
Fairways 10.25 Hectares Festuca rubra 60%
Agrostis tenuis / capillaris 40%
Semi Rough 15.2 Hectares Festuca rubra 60%
Agrostis tenuis / capillaris 40%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Deze grassoorten houden zich goed op de voorkomende grondsoorten. Met name Festuca rubra gedijt goed onder de gemiddelde klimatologische omstandigheden.

These grasses perform well under the prevailing soil conditions. Particularly Festuca rubra performs well under the average climatic conditions.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • David Stansfield Ltd Golf Course Agronomy
 • Prograss Harderwijk, Mark Timmermans

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc De baanbeheerplannen deel 1 en 2 leggen resp. de doelstellingen en belangrijkste verbeteracties vast. Realisatie van deze doelstellingen vindt plaats op basis van een gedetailleerd onderhoudsjaarplan onder verantwoordelijkheid van de hoofdgreenkeeper.

The course management plans part 1 and 2 explain, respectively the goals and key improvement actions. Realization of these objectives is based on a detailed maintenance year plan under the responsibility of the head greenkeeper.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough De toegepaste grassoorten zijn gekozen op basis van langdurige positieve ervaring op de meest voorkomende bodemgesteldheid op de baan.

The grasses used are chosen based on long-term positive experience on the prevailing soil condition on the course.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces De in de baanbeheerplannen uitgewerkte doelstellingen zijn vastgesteld op basis van langdurige positieve ervaringen en beogen een optimaal resultaat te geven met inspanning die voor de club financieel verantwoord is. De leden worden regelmatig geïnformeerd over specifieke aspecten van deze aanpak.

The goals set out in the management plans have been determined on the basis of long-term positive experiences and aim to give the best results taking into account financial possibliteis for the club. Members are regularly informed of specific aspects of this approach.
Improving customer understanding around greens maintenance Leden worden regelmatig geïnformeerd (via het clubblad en tijdens bijeenkomsten) over de wijze van onderhoud van de greens, waarbij de randvoorwaarden en potentiële gevolgen van de "green deal" benadrukt worden.

Members are regularly informed (via the club magazine and at meetings) about the way the greens are maintained, emphasizing the terms and potential consequences of the green deal.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture De natuurlijke elementen beschreven in de "Baanvisie Noord-Nederlandse Golf & Country Club" worden niet beregend en bieden een natuurlijke en kleurrijke seizoensvariatie.

The natural elements described in the "Baanvisie Noord-Nederlandse Golf & Country Club" are not irrigated and offer a natural and colorful seasonal variation.
Appropriately matching mowing lines to contours Bij het vaststellen van de contouren van de fairways is rekening gehouden met de overgang naar de groene omgeving.

When setting the contours of the fairways, consideration has been given to the transition to the green environment.
Protection and restoration of historic features De historische elementen op het landgoed zoals houtwallen, lanen en waterpartijen worden zorgvuldig in stand gehouden en waar nodig gerestaureerd.

The historical elements on the estate such as wooden banks, lanes and ponds are carefully maintained and, where necessary, restored.
Discreet on-course signage and furniture Voor de plaatsing van borden en baanmeubilair wordt een terughoudend beleid gevoerd en gestreefd naar noodzakelijke functionaliteit en gewenste uniformiteit.

For the placement of signage and course furniture, a reluctant policy is pursued. We aim for the required functionality and uniformity.
Conservation of specimen trees Alle beeldbepalende en karakteristieke bomen staan geregistreerd in een GIS. Jaarlijks worden deze bomen beoordeeld. Verder wordt pro-actief aangeplant om wanneer nodig deze bomen te vervangen.

All iconic and characteristic trees are registered in a GIS. These trees are evaluated annually. Furthermore, where necessary proactive planting takes place to replace these trees when it becomes necessary.
Screening and softening unsightly man-made features De opstallen op de baan zijn historisch onderdeel van het landgoed en passen daar op natuurlijke wijze in.

The buildings on the course form an historical part of the estate and blend in as an integral part

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass De grote oppervlakte aan natuur rough wordt in principe maar een 1 keer per jaar gemaaid en vormt een natuurlijke overgang naar de overige groene omgeving.

The large area of nature rough is, in principle, mowed only once a year and forms a natural transition to the other parts of the green environment.
Increasing the size of habitat patches Volgens de onderzoekers naar de flora en fauna op het landgoed is er sprake van een optimale verhouding tussen leefgebieden en de golfbaan.

According to the researchers on the flora and fauna on the estate there is an optimal relationship between the habitats and the golf course.
Connection of patches with external habitats Een deel van de leefgebieden op het landgoed (zuid- en westzijde) grenst aan een Natura 2000 gebied (Drentsche Aa) en loopt daar op natuurlijke wijze in over. Aan de Zuidlaarderweg wordt een perceel natuur onderhouden om doorgang te bieden naar het bos Appèlbergen.

Part of the habitats on the estate (south and west side) borders on a Natura 2000 area (Drentsche Aa) and flows naturally over. On the Zuidlaarderweg, a plot of nature is maintained to provide passage to the Appèlbergen forest.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Op een drietal locaties op de baan wordt geëxperimenteerd met het ontwikkelen van schraal grasland waarbij grassoorten gebruikt worden die een natuurlijke habitat vormen.

At three locations on the track is experimented with the development of slender grassland using grasses that will form a natural habitat.
Ecologically informed management of scrub vegetation Zie beheerplan groene omgeving.

See "Beheerplan groene omgeving"
Promoting species and structurally diverse woodlands Zie beheerplan groene omgeving

See "Beheerplan groene omgeving"
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Zie beheerplan groene omgeving

See "Beheerplan groene omgeving"
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Zie beheerplan groene omgeving

See "Beheerplan groene omgeving"
Naturalization of linear habitats Het landgoed wordt begrensd door beken en sloten. In enkele gevallen is er sprake van bescheiden afrasteringen op de grens met particulier terrein.

The estate is bordered by streams and ditches. In some cases, there are modest fences on private-boundary borders.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Op de baan zijn bijenkasten aanwezig, die door een lid-imker onderhouden worden

On the course there are hives available, which are maintained by
by a member-beekeepers.
Installation of nest boxes Op de baan zijn meer dan 100 nestkastjes geïnstalleerd, die jaarlijks geïnspecteerd en onderhouden worden.

More than 100 nest cabinets have been installed on thecourse, which are inspected and maintained annually.
Control / management of alien species Er is een gediplomeerd wildbeheerder aangesteld die verantwoordelijk is voor de bestrijding van schadelijke (uitheemse) vogelsoorten.
Bosopstanden worden intensief beheerd om overwoekeren van waardevolle soorten te voorkomen. De Japanse knoop wordt bestreden om grootschalige verspreiding te voorkomen.

A certified wildlife manager has been appointed responsible for the control of wildlife and of harmful (alien) bird species.
The undergrowth is intensively managed to prevent overgrowth of valuable species. The Japanese knot is being combated to prevent large-scale spread.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Buiten de golfbaan in de randen van de groene omgeving wordt dood hout achtergelaten.

Outside the golf course in the edges of the green environment, dead wood is left behind.

Water

Het landgoed grenst deels aan de Drentsche Aa en uitlopers daarvan. Het water uit de Drentsche Aa wordt ca. 1 km stroomafwaarts ingenomen door het Waterbedrijf Groningen en verwerkt tot drinkwater. Het beheer van het landgoed staat in het teken van het voorkomen van verontreiniging van oppervlakte water. Het landgoed kent diverse waterpartijen, die een onderdeel vormen van de speelelementen op de golfbaan. Deze waterpartijen vormen tevens een habitat voor planten en dieren. Voor de beregening van de greens op de golfbaan en voor het reinigen van machines wordt gebruik gemaakt van water uit de Drentsche Aa. De kwaliteit van dit water wordt afgeleid uit de frequente analyses van het waterbedrijf.

The estate partly borders the Drentsche Aa and its side streams. The water from the Drentsche Aa is taken in by the Water Company Groningen about 1 km downstream form the estate and processed into drinking water. The management of the estate is aimed at preventing contamination of surface water. The estate has various water features, which form part of the playing elements on the golf course. These water bodies also form a habitat for plants and animals. For the greens on the golf course and for cleaning machines, water is used from the Drentsche Aa. The quality of this water is derived from the frequent analyzes of the water company.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Kwaliteit -reinwater Pompstation de Punt Waterbedrijf Groningen 2017/01/21 Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 936 Cubic Metres
Golf Course Public / Potable 100% 2,823 Cubic Metres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 929 Cubic Metres
Golf Course Surface 100% 2,588 Cubic Metres
Maintenance Facility/Facilities Surface 100% 1,200 Cubic Metres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 12 months

Upgraded every 12 months

Re-calibrated and checked for efficient application every 12 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De geselecteerde grassoorten zijn gekozen om het waterverbruik te minimaliseren.

The selected grass species are chosen to minimize water consumption.
Soil decompaction and thatch management Frequent beluchten van de greens en gebruik van wetting agents geven de gewenste (dunne) viltlaag.

Frequent aeration of greens and use of wetting agents give the desired (thin) felt layer.
Timing and dose of water application Er wordt gebruik gemaakt van blokberegening.

Block sprinkling is used.
Analysis of soil moisture In het seizoen worden wekelijks vochtmetingen uitgevoerd.

Weekly moisture measurements are performed during the season.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data De weersverwachting wordt dagelijks beoordeeld en neerslag wordt dagelijks gemeten.

The weather forecast is assessed daily and precipitation is measured daily.
Use of wetting agents Wetting agents worden gebruikt op de greens en voorgreens.

Wetting agents are used on greens and aprons.
Overall reduction in irrigated area Op een uitzondering na (hole 10) worden de fairways niet beregend.

With one exception (hole 10) the fairways are not sprinkeld.
Targeting of sprinkler heads De afstelling van de sprinklerkoppen wordt in het seizoen regelmatig (maandelijks) gecontroleerd.

The sprinkler heads are checked regularly (monthly) during the season.
Optimizing system pressure Er wordt gebruik gemaakt van een frequentieregelaar.

A frequency controller is used.
Adoption of cutting edge nozzle technology De spuitmonden bij de (voor)greens zijn in 2015 en 2016 vervangen met state-of-the art spuitmonden. Die bij de tees zijn gedeeltelijk vervangen. De laatste vervangingsfase is gepland van eind 2017 begin 2018 .

The sprinklers nozzles at the greens were replaced by state-of-the-art nozzles in 2015 and 2016. Those at the tees have been partially replaced. The last replacement phase is scheduled end of 2017/beginning of 2018.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Urinoirs zijn uitgevoerd met waterbesparende knoppen.

Urinals are equipped with water-saving buttons.
Use of water efficient appliances In 2017 is een nieuwe en zuiniger afwasmachine geïnstalleerd.

A new and more economical dishwasher was installed in 2017.

Use of efficient shower technology De kranen in de douches zijn uitgerust met een spaarstand. Er wordt gebruik gemaakt van waterbesparende douchekoppen.

The taps in the showers are equipped with a saving mode. Water-saving shower heads are used.
Repairing leaks Lekkages worden onmiddellijk na constatering gerepareerd.

Leaks are repaired immediately after detection.

Energy

De gebouwen op het landgoed zijn tussen de 100 en 200 jaar oud. Het landhuis nu in gebruik als clubhuis dateert uit 1914. Het clubhuis werd in 1988 uitgebreid met een aanbouw. Primaire mogelijkheden voor energiebesparing zoals isolatie en aanbrengen van dubbel glas in deze gebouwen zijn op basis van economische maatstaven zijn zeer beperkt. In 2006 is er door een extern bureau een energiebesparingsplan opgesteld dat na uitvoering niet tot de gewenste resultaten heeft geleid. In 2013 is een intern project gestart om tot energiebesparende maatregelen te komen. Dit project is deels succesvol geweest en geschoeid op betere regeling van de ruimteverwarming, toepassing van LED verlichting met sensoren en stimuleren van het energiebewustzijn van personeel en leden. In een volgende fase zal gekeken worden naar de mogelijkheden van eigen energieopwekking.

The buildings on the estate are between 100 and 200 years old. The country house now being used as a clubhouse dates back to 1914. The clubhouse was expanded in 1988 with an extension. Primary potential for energy saving such as insulation and application of double glazing in these buildings is very limited considering the prevailing economics. In 2006, an external agency develloped an energy saving plan that did not completely lead to the desired results after implementation. In 2013 an internal project was launched to achieve energy-saving measures. This project has been partially successful and is based better control of room heating, applying LED lighting with sensors and stimulating the energy awareness of staff and members. In the next phase we will look at the possibilities of our own energy generation.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
NNG&CC - Energiebesparing Hans van der Velden en Eppo Viswat 2013/08/14

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Diesel (Cubic Metres) 12 12 12
Natural Gas (Cubic Metres) 17367 18642 18440
Non-renewable Grid (kWh) 96306 97654 109808
Petrol (Cubic Metres) 3 2 3

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Met ingang van midden 2015 is 100% groene stroom ingekocht.

As of mid 2015, 100% green power has been purchased.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Installatie van zonnepanelen wordt overwogen in het kader van de renovatie van de tassen- en buggyberging.

Installation of solar panels is considered in connection with the renovation of the trolley and buggy storage.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Installation of low-energy lighting Waar mogelijk zijn energiebesparende lampen toegepast. Op diverse plaatsen (tassenberging kelder clubhuis, armaturen clubhuis) is de bestaande verlichting vervangen door LED verlichting.

Where possible, energy-saving lamps are used. In various places (bag storage cellar clubhouse, light fittings clubhouse) the existing lighting is replaced by LED lighting.
Use of motion sensor lighting Waar relevant zijn in combinatie met LED verlichting bewegingssensoren toegepast.

Where relevant, motion sensors are used in combination with LED lights.
Transition to energy efficient appliances Bij de aankoop van nieuwe apparatuur wordt mede geselecteerd op basis van een gunstig energielabel. Begin 2017 is de vaatwasmachine vervangen door een apparaat met een lager energie verbruik.

When purchasing new equipment a favorable energy label is taken into account. At the beginning of 2017 the dishwasher was replaced by a device with a lower energy consumption.
Educating staff and customers Heeft aandacht maar moet nog verder beklijven.

Gets attention however more education an promotion is required.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 21% 100% 30%
Diesel 71% 60%
Grid Electric 7% 10%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 22%
Grid Electric 78%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Tijdens de competitieperiode wordt intensief gecarpoold.

During the league period, significant carpooling takes place.
Secure cycle parking De fietsenstalling in de nabijheid van het clubhuis biedt voldoende plaats voor de (elektrische) fietsen van leden.

The bicycle parking space in the vicinity of the clubhouse provides enough space for members (electric) bicycles.
Promoting public transport routes and timetables Helaas zijn de openbaar vervoer voorzieningen in 2016 verslechterd waardoor openbaar vervoer geen optie is. Dit heeft vervelende consequenties voor het personeel en de jeugd.

Unfortunately, public transport facilities deteriorated in 2016, which means that public transport is not an option. This has annoying consequences for staff and youth.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Bij de renovatie van de tassen- en buggyberging komt er ruimte voor meer kastjes waardoor er meer mogelijkheden zijn voor leden om met de fiets te komen.

When renovating the trolley and buggy storage, there will be more room for lockers, creating more opportunities for cyclists.

Supply Chain

Graszaden, meststoffen, wetting agents e.d. voor de golfbaan worden betrokken van gerenommeerde leveranciers. Golfbaan toebehoren (vlaggenstokken, cups, baanmarkering, afslagmatten, oefenballen) wordt hoofdzakelijk betrokken van een leverancier. Voor beide categorieën is er geen lokale leverancier. De belangrijkste machines en gereedschappen worden rechtstreeks bij de importeur gekocht waarbij voor het complexe onderhoud gebruik gemaakt wordt van lokale agenten.
Voor de overige producten- en diensten waaronder ook de horeca wordt gebruik gemaakt van lokale leveranciers, die gecertificeerd zijn voor een duurzame bedrijfsvoering.

Grass seeds, fertilizers, wetting agents and the like for the golf course are obtained from reputable suppliers. Golf course accessories (flags, cups, signage, range mats, practice balls) are mainly purchased from one supplier. For both categories there is no local supplier. The main machines and tools are purchased directly from the importer, using local agents for complex maintenance.For the other products and services, including the catering industry, local suppliers are used, which are certified for sustainable business operations.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Met inachtneming van economische randvoorwaarden wordt geselecteerd op producten en diensten met de laagst mogelijke milieubelasting.

Subject to economic conditions, we select products and services with the lowest possible environmental impact.
Use of local suppliers Voor zover beschikbaar wordt met inachtneming van competentie en van economische randvoorwaarden gebruik gemaakt van lokale leveranciers en aannemers.

As far as available taking into account competency and economic conditions, local suppliers and contractors are used.
Use of local products We kopen alles vers in bij lokale leveranciers en kijken ook waar zij hun producten inkopen..De vis die wij hier bereiden is duurzaam gevangen, volgens MSC-keurmerk.

We buy everything fresh from local suppliers and also check where they source their products. The fish we prepare is durably caught, according to the MSC certificate.
Selection of certified products De voorkeur gaat uit naar gecertificeerde producten en diensten.

Preference is given to certified products and services.
Use of recycled and recyclable products Gebruikte oefenballen gaan terug naar de leverancier en worden gerecycleerd.

Used practice balls are returned to the supplier and are recycled.
Selection of products that feature minimal packaging Een groot deel van het verpakkingsmateriaal gaat retour leverancier. In een aantal gevallen is er zelfs sprake van statiegeld voor dit materiaal.

A large part of the packaging material goes back to the supplier. In some cases there is even deposit money for this material.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Gecertificeerde leveranciers hebben onze voorkeur.

Certified suppliers are preferred.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 5 3 2
Catering Supplies 2 2
Trade & Contractors 7 5 2
Maintenance Equipment 5 3 2
Course Supplies 3 3

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses De specificatie voor het gras op greens, tees en fairways is er op gericht het milieu minimaal te belasten.

The specification for grass on greens, tees and fairways aims at minimizing the environmental impact.
Managing stress and wear Zorgvuldig geselecteerde pinposities en positie van teemarkers gedurende de winter voorkomen onnodige stress en slijtage. Bij uitzondering worden wintergreens gebruikt.

Carefully selected pin positions and position of tee markers during winter prevent unnecessary stress and wear. Exceptionally winter greens are used.
Enhancement of soil structure Op basis van jarenlange ervaring is een programma van beluchten en bezanden opgesteld, dat een optimale bodemstructuur oplevert.

Based on years of experience, a program of aeration and dressing has been established, which provides an optimal soil structure.
Optimization of the growing environment Bij het onderhoud van de groene omgeving (bos en struiken) wordt er naar gestreefd de greens en tees zo veel mogelijk lucht en licht te geven.

The maintenance of the green environment (forest and bushes) aims to give the greens and tees as much air and light as possible.
Managing thatch levels Op basis van jarenlange ervaring is een programma van bemesten en gebruik van wetting agents opgesteld, dat een in minimale viltlaag resulteert.

Based on years of experience, a program of fertilization and use of wetting agents has been prepared, which results in a minimal felt layer.
Managing surface moisture Middels visuele controles, water- en bodembemonstering wordt de situatie beoordeeld. Waar nodig worden maatregelen genomen zoals het sweepen van de greens.

The condition is assessed by means of visual controls, water and soil sampling. Where necessary, measures are taken like sweeping the greens.
Establishing thresholds for pests and disease Met het uitfaseren van bestrijdingsmiddelen moeten plagen en ziekte voorkomen worden door het preventief onderhoud van de greens en tees, zoals eerder beschreven

The phasing out of pesticides forces us to avoid pests and diseases from preventive maintenance of greens and tees, as previously described
Scouting for pests and diseases Tijdens periodieke maaiwerkzaamheden van het baanpersoneel.

During periodic mowing work by the grounds staff.
Monitoring / improvement of plant health Status en noodzakelijk maatregelen worden tijdens de baanonderhoudswerkzaamheden regelmatig beoordeeld.

Status and necessary measures are regularly assessed during the course maintenance work.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - K - Inorganic 57 57 57
Fairways - N - Inorganic 60 60 60
Fairways - P - Inorganic 9 9 9
Greens - K - Inorganic 397 397 397
Greens - N - Inorganic 85 85 85
Greens - P - Inorganic 6 6 6
Tees - K - Inorganic 105 105 105
Tees - N - Inorganic 148 148 148
Tees - P - Inorganic 20 20 20

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - Herbicide - Total Weight .85 0.1
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1 1
Greens - Fungicide - Total Weight 5.1 5.1 5.1
Greens - Fungicide - Number of applications per year 1 1 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Alle middelen die gebruikt worden zijn toegestaan onder de Nederlandse wetgeving. Waar mogelijk worden biologische producten gebruikt.
All used products are approved under Dutch law. Whereever possible biological products are used.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Met name bij fungicide wordt er systematisch gecontroleerd

We use a systematic check, especially for fungi
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Er worden anti drift nozzles gebruikt.

Anti drift nozzles are being used.
Calibration and testing of sprayers Jaarlijks

Annually

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false false true false
Metal false false true false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false false true false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Glas, papier en karton wordt gescheiden opgeslagen en afgevoerd.

Glass, paper and cardboard are stored separately and discharged seperately.
Establishment of recycling centers Olie- en vetresten worden apart opgeslagen en afgevoerd.

Oil and grease residues are stored separately and discharged separately.
Returning clipping to fairways and walkways Grasmaaisel van de (voor)greens wordt verzameld in een container en afgevoerd.

Grass cuttings from the (fore)greens are collected in a container and discharged.
Education of staff and customer education Medewerkers tijdens werkoverleg. Leden in publicaties.

Staff during regular work consultation. Members in publications

Pollution Control

Het voldoen aan de Wet Milieubeheer is een belangrijke randvoorwaarde. De greenkeepers beschikken over de juiste opleiding en certificaten om veilig te kunnen werken en met gevaarlijke stoffen te kunnen werken.
Daarnaast zijn de faciliteiten goed op orde: de dieseltank is dubbelwandig en goedgekeurd, de machine workshop, meststoffenopslag en wasplaats hebben een vloeistofdichte vloer en gevaarlijke stoffen en afvalstoffen kunnen op de juiste wijze in daarvoor geschikte containers worden opgeslagen.
Ons doel is om zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van chemicaliën en kwetsbare en natuurlijke zones te allen tijde te ontzien.

Compliance with the Environmental Management Act is an important prerequisite. The greenkeepers have the right training to work safely and possess certificates to work with hazardous substances.
In addition, the facilities are well in order: the diesel tank is double-walled and approved, the machine workshop, fertilizer storage and laundry facilities have a liquid-tight floor and hazardous substances and waste can be properly stored in suitable containers.
Our goal is to minimize the use of chemicals and to protect vulnerable and nature areas at all times.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never
On-Site Monthly
Outflow Two Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Stream N/A
Clubhouse Via Oil Separator Yes
Maintenance Facility Via Oil Separator Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Gewasbestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen in een speciale kast die alleen toegankelijk is voor gecertificeerde greenkeepers.

Pesticides are stored in a special cabinet that is only accessible to certified greenkeepers.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas De machine onderhoudsruimte voldoet aan alle wettelijke eisen. De hefbrug en vloeistofdichte vloer worden periodiek gecertificeerd.

The machine maintenance area complies with all legal requirements. The lift and fluid-tight floor are periodically certified.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Indien bestrijdingsmiddelen dienen te worden gemixed en/of verdund, wordt dit zodanig uitgevoerd dat emissies in het milieu worden voorkomen volgens wettelijke eisen in het veiligheidsblad van deze chemicaliën.

If pesticides are to be mixed and / or diluted, it is carried out in such a way that environmental emissions are avoided according to legal requirements in the safety data sheet of these chemicals
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Omgaan en verwerking met chemische stoffen wordt uitgevoerd in een ruimte met een vloeistofdichte vloer om verontreiniging van water te voorkomen.

Handling and processing of chemicals is carried out in a room with a liquid-tight floor to prevent contamination of water.
Installation of above-ground fuel tanks Brandstof tanks staan bovengronds en voldoen aan de wettelijke eisen. De brandstofopslag wordt regelmatig door de overheid geïnspecteerd.

Fuel tanks are placed above ground and meet the legal requirements. The fuel storage is regularly inspected by local government inspectors.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Omdat de brandstoftanks dubbelwandig zijn is dit geen vereiste.

Because the fuel tanks are double-walled, this is not a requirement.
Provision of containment booms and absorbent materials Absorptiemiddelen staan beschikbaar om eventuele lekkage te bestrijden.

Absorbents are available to fight any leakage.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Green en foregreen maaiers (Toro Triflex 3400) zijn uitgerust met lekdetectie sensors.

Green and foregreen mowers (Toro Triflex 3400) are equipped with leak detection sensors.
Establishment of emergency spillage response plan Er is een procedure voor het omgaan met olielekkage van de machines en voertuigen.

There is a procedure for handling oil leakage of the machines and vehicles.
Establishment of pesticide-free zones In de nabijheid van onze primaire waterbron, de Drentsche Aa worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt.

No pesticides are used near our primary water source, the Drentsche Aa.

Community

De NNG&CC is in eerste instantie een vereniging voor leden. Incidentele bezoekers zijn van harte welkom met inachtneming van de risico's die verbonden zijn aan het golfspel op de baan. Er wordt veel aandacht besteed aan de relatie met de omwonende waarvan een een aantal ook lid is van de vereniging. Omwonenden worden waar nodig op de hoogte gesteld van bijzondere activiteiten op het landgoed, zoals grote werkzaamheden of golftoernooien. Het landgoed grenst aan een natura 2000 gebied en aan het Landgoed Blanckenborgh waardoor het handhaven en ontwikkelen van natuurwaarden met flora en fauna een belangrijk aandachtspunt is. Over dit onderwerp worden regelmatig contacten onderhouden met provinciale en gemeentelijke (semi)overheden, verder met organisaties betrokken bij het onderzoek naar en in stand houden van de natuur.

The NNG & CC is primarily a club for members Incidental visitors are welcome wit due regard to the risks associated with gof activities taking place. A lot of attention is paid to the relationship with the residents of which a number is also a member of the club. When necessary residents are informed about special activities on the estate, such as major maintenance activities or golf tournaments. The estate is adjacent to a Natura 2000 area and to the Blanckenborgh Estate, which means that maintaining and developing nature values on and around the estate is given lot of attention. About this topic regularly contacts are maintained with provincial and municipal (semi) government authorities. In addition contacts with organizations involved in the research and maintenance of nature.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 5
Course Management 6 1
Food & Beverage 1 8
Golf Coaching 2 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Course Manager
 • Committee Members
 • Voor de eerste fase van het GEO project is een projectteam bestaande uit 3 personen benoemd. Na het behalen van het GEO certificaat wordt een duurzaamheidswerkgroep opgericht.

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides De hoofdgreenkeeper en de assistent-hoofdgreenkeeper beschikken over een spuitlicentie.

The head greenkeeper and assistant head greenkeeper have a spray license.
Efficient water management Dit is onderdeel van de specifieke opleiding greenkeeping, die gevolgd is door 4 van de medewerkers en gevolgd gaat worden door nieuw in dienst getreden greenkeepers.

This is part of the specific greenkeeping course, followed by 4 of the employees and will followed by newly appointed greenkeepers.
Management of accidents and emergencies Geselecteerde greenkeepers en administratieve medewerkers volgens een BHV cursus, die periodiek herhaald wordt.

Selected greenkeepers and administrative staff participate in a accident and emergencies course, which is repeated periodically.
Management of habitats and vegetation Dit is onderdeel van de specifieke opleiding greenkeeping, die gevolgd is door 4 van de medewerkers en gevolgd gaat worden door nieuw in dienst getreden greenkeepers.

This is part of the specific greenkeeping course, followed by 4 of the employees and will followed by newly appointed greenkeepers.
Health & Safety Voor alle onderdelen van de vereniging zijn risico inventarisaties en evaluaties uitgevoerd. Waar nodig zijn de bevindingen geimplemteerd. In het BHV (bedrijfshulpverlening) plan staan de noodprocedures uitgewerkt. Twee keer per jaar wordt er een veiligheidsoverleg gehouden waar ongevallen- en incidenten besproken worden en waar nodig verbeteracties gepland.

Risk inventories and evaluations have been carried out for all parts of the organisation. Where necessary, the findings have been implemented. Emergency procedures have been developed and are presented in the BHV plan.
Understanding of landscape and cultural heritage Aan het landgoed de Poll is door verschillende families gewerkt aan het veranderen van een stuk woeste natuur naar een golfbaan met waardevolle cultuur historische elementen. De vereniging is trots op de geschiedenis van landgoed de Poll, en wil de cultuur historische elementen op haar terrein in stand houden.

The Poll estate has been developer by different families whereby wild nature was changed to a golf course with valuable cultural historical elements. The club is proud of the history of the Poll estate, and wants to maintain the culture of historical elements in its area.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Incidenteel schriftelijk contact over specifieke zaken op het Landgoed. Voornemen om buren uit te nodigen bij de uitreiking van het GEO-certificaat. Onderzoek naar intensivering van contacten wordt overwogen

Incidental written contact on specific matters about the estate. Intention to invite neighbors when the GEO certificate issued. Possibilities of intensifying contacts is considered.
Local Government In het kader van de ontwikkeling van (semi)overheids wet- en regelgeving en op het gebied van vergunningsaspecten worden er contacten onderhouden met de provincie. de gemeente en het waterschap. Ook worden er met de brandweer oefeningen gehouden.

In anticipation of development in (semi) public laws and regulations and in the field of licensing aspects, contacts are maintained with the county en municipality authorities and the water board. The municipal fire brigade uses the estate for their exercises.

Local Environmental Groups Bij het evalueren en ontwikkelen van de natuurwaarden op het landgoed worden diverse milieudeskundigen en milieugroepen betrokken.

When evaluating and developing the natural values on the estate, various environmental experts and environmental groups are involved.
Media Tijdens speciale evenementen zijn er contacten met de media die vaak tot publicatie leiden. Onlangs was de vereniging nog uitgebreid in het nieuws met de herdenking van de treinkaping bij de punt door een groep Molukse Nederlanders.

During special events, there are contacts with the media that often lead to publication. Recently, the club received much publicity on the occasion of the commemoration of the train hijacking near the estate by a group of Moluccan Dutchmen.
Local Businesses De vereniging heeft een aanzienlijk aantal sponsors van bedrijven die in de directe omgeving van het Landgoed gevestigd zijn.

The club has a significant number of sponsors of companies located in the immediate vicinity of the Estate.
Schools & Colleges In het kader van het beleid om jonge mensen kennis te laten maken met de golfsport worden contacten onderhouden met scholen en universiteiten en waar mogelijk introducties georganiseerd. In de zomer van 2017 hebben diverse groepen lagere schooljeugd het landgoed bezocht en aan mini-clinics deelgenomen

As part of the policy to introduce young people to the golf sport, contacts are maintained with schools and universities and, where possible, introductions organized. In the summer of 2017 several groups of primary school youth visited the estate and participated in mini-clinics.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths De Pollselaan, eigendom van de vereniging, wordt in stand gehouden als oprijlaan naar het Landgoed. Aangezien er sprake is van een openbaar toegankelijke weg wordt het onderhoud uitgevoerd door de Gemeente Haren.

The Pollselaan, owned by the club, is maintained as a driveway to the estate. As it is a public road, maintenance is carried out by the municipality of Haren.
Installation of effective and welcoming signage Bij de hoofdtoegang van het Landgoed staat een prominent welkomstbord.

At the main entrance of the Estate there is a prominent welcome sign.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Jeu de boules baan en visgelegenheid beide onderdelen van het country aspect van de vereniging.

Jeu de boules course and fishing opportunity both parts of the country aspect of the club.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • Buiting Advies bv
 • Bosgroep Noord-Oost Nederland

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) In haar baanvisie benoemd de vereniging de aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden, en geeft daarin aan hoe er met goed beheer voor gezorgd kan worden dat die bewaard en behouden kunnen blijven.

In het document baanvisie benoemt de vereniging de aanwezige cultuurhistorische- en natuurwaarden, en geeft daarin aan hoe er met goed beheer voor gezorgd kan worden dat die bewaard en behouden kunnen blijven.

In the document "Baanvisie", the club describes the cultural and natural values present, and indicates how with proper management they can be preserved.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Intern: In het clubblad Inter-Poll dat 6 maal per jaar verschijnt wordt frequent aandacht besteed aan het onderwerp natuur en milieu.

Internal: The Inter-Poll club magazine, which is published 6 times a year, frequently addresses the subject of nature and the environment.
Members evenings and course walks Thema-avonden worden georganiseerd over de resultaten van onderzoek in de flora en fauna. Tenslotte wordt er tijdens de ledenvergadering aandacht besteed aan dit onderwerp. Incidenteel maar wel jaarlijks worden ochtendwandelingen gemaakt voor het observeren van de vogelstand.

Theme nights are organized about the results of research in flora and fauna. Finally, attention is paid to this topic during the members' annual meetings. Incidentally, though, annually, morning walks are made to observe the fauna.
Interpretation panels & course signage De meest voorkomende vogelsoorten worden weergegeven op een poster bij de trolley wasplaats.

The most common bird species are displayed on a poster at the trolley cleaning place..

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures De website van de vereniging (www.nngcc.nl) geeft informatie over het beheer van het Landgoed.

The website of the club (www.nngcc.nl) provides information about the management of the estate.