Golfbaan Dirkshorn

GEO Certified® 08/2013 GEO Re-Certified 11/2016
Dirkshorn,
Netherlands
Telephone: 0224 27 40 50
Dsc_0290_club_image

On September 6 2016, I visited Golfbaan Dirkshorn in the province of North-Holland for the third audit. This beautiful polder course is rich in water features and rough, and received the GEO certificate in 2010 for the first time. In 2013, they had a successful second audit and now, the golf club is assessed on their sustainable goals for the third time. The golf club had send me plenty of documentation and reports on their activities for sustainable golf course management during the past three years for me to prepare for this audit.
During t…

Guido Hamelink, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

Golfbaan Dirkshorn 2010 GEO Certified™ Report  


GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan Dirkshorn (18 holes, 6371 metres, year opened 2008)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities

Nature

Before the construction of the golf course natural terrain was minimal. The area was used for agriculture, and offered little room for flora and fauna. Already during the design phase, there is special attention paid to nature. There is, however, in response to the present species, through the development of habitat. So there are pools, on corners with bush, pond embankments, natural banks, wasteland, planted with trees, elements and thickets realized. Monitoring needs tot be concerned about changes in species and numbers to be observed, The club is busy to expand the set up the comprehensive program. Since than the flora species increased to 130, of which one has been mentioned by the KNNV as very special for the area. The same is applicable to the fauna, were the birds increased to 44, of which even 7 which appear on the red list for protection in The Netherlands. Special effort have been taken to support the bats.

Vóór de aanleg van het terrein was de natuurwaarde minimaal. Het gebied werd gebruikt voor akkerbouw en bood weinig ruimte voor flora en fauna. Al tijdens de ontwerpfase is hier speciale aandacht naar uitgegaan, door in te spelen op de wel aanwezige soorten en door habitat te ontwikkelen voor de vestiging van nieuwe soorten. Zo zijn er poelen, overhoekjes met ruigte, plasbermen. natuurlijke oevers, wasteland, beplante elementen met bomen en struwelen gerealiseerd. Monitoring moet er voor gaan zorgen om veranderingen in soorten en aantallen te kunnen waarnemen. De club is druk bezig hier een uitgebreid programma voor op te zetten. Sindsdien zijn de florasoorten toegenomen van een handvol tot 130, waarvan er eentje door het KNNV is aangeduid als zeer speciaal voor dit gebied. Hetzelfde is van toepassing op de fauna, waar de vogelsoorten zijn toegenomen tot 44, waarvan zelfs 7 voorkomen op de rode lijst van beschermde soorten in Nederland. Er zijn speciale inspanningen ondernomen om de vleermuizen te ondersteunen.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • De Enk - Beheerplan natuurdoeltypen ten beheove van Committed to Green
  • Boomkwekerij Bruin - Inspectieverslag groei bomenbestand

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Botanical Provincie Noord-Holland 2006/04/01
Birds Golfclub Dirkshorn 2010/04/10
Mammals Provincie Noord-Holland 2006/05/01
Amphibians Provincie Noord-Holland 2006/04/01
Fish Golfclub Dirkshorn 2007/03/20
Tree investigation Dirkshorn 2013/06/04

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Lepelaar Platalea ;eucorodia
Wulp Numenius arquata
Rietzanger Acrocephalus schoenobaenus
Witte kwikstaart Motacilla alba
Winterkoning Troglodytes troglodytes
Fitis Phylloscopus trochilus
Visdiefje Sterna hirundo
Veldleeuwerik Alauda arvensis

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Groene kikker Pelophylax (Randea)
Pad Bufo bufo (Bufonidea)

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 22.0 ha Local Government
Scrub Vegetation 2.0 Local Government
Wetlands 1.0 Local Government
Open Water Features 7.5 Local Government

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.1 Hectares Festuca rubra 60%
Agrostis tenuis / capillaris 20%
Tees 0.9 Hectares Lolium perenne 35%
Festuca rubra 34%
Fairways 14.0 Hectares Festuca rubra 20%
Lolium perenne 30%
Semi Rough 4.0 Hectares Festuca rubra 20%
Agrostis tenuis / capillaris 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
There is a comprehensive plan that includes work to be done considering maintenance. The choice of grass mixture is determined from the area and the golf game. To complete the turfgrass species, including sward composition:
Greens: Festuca Rubra Var 20% . Tees: Poa Pratensis 20%. Fairways: Festuca Rubra Var 50%. Rough: Festuca Cinerea 50% , Festuca Filiformis 10% and Festuca Rubra Var 20%.

Voor het beheer is er een uitgebreid plan opgezet waar alle werkzaamheden gedurende een jaar in zijn opgenomen. De keuze voor het grassen mengsel is bepaald aan de hand van het gebied en het golfspel. Om de gebruikte grassoorten te completeren met het percentage van de samenstelling: Greens: Rood zwenkgras met fijne uitkopers 20%. Tees: Veldbeemgras 20%. Fairways: Festuca Rubra Var 50%. Rough: Hard zwenkgras 50%. Fijn bladig schapengras 10%.

This golf facility assesses mowing patterns every: year if necessary years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • de Enk Golf en Groen
  • Golf course architect Alan Rijks

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc To follow up the recommendations of the management report for the benefit spieces of nature.

Door de adviezen uit het beheersplan ten behoeve van de natuurdoeltypen op te volgen.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough A lot of attention is given to naturalized turf, because we want to offer the golf player high quality values.

Er wordt de nodige aandacht besteed aan een goede aangepaste grond, waarmee wij de golfer een hoogwaardige kwaliteit willen bieden.
Improving customer understanding around greens maintenance We make use of lime lines around the greens to indicate the walking direction in preventing the entrance with trolleys.

We maken gebruik van kalklijnen rond de greens om de gebruikers op de looprichting aan te geven ter voorkoming dat zij met trolleys deze betreden.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces In cooperation with the supplier , we choose for an other method of investigation. This research has to identify the need of nutrients in the soil, and them administered the necessary fertilizers.

Wij hebben behoefte aan een goede samenwerking met onze leverancier. We zijn met In samenwerking met de leverancie ris een andere wijze van onderzoek voorgesteld nieuwe manier van onderzoek gestart. Dit moet de behoefte aan voedingsmiddelen in de bodem gaan vaststellen , waarna noodzakelijke meststoffen worden toegediend.
How is the ground water situation in relation to the dryness of it's soil. Ground water analysis to measure it percentage of saturation in relation to spraying.

Het analyseren van de grondwaterpercentage om de verzadiging vast te stellen in verband met spoeien.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture To preserve the open landscape in order of the local council.

Het behouden van een open landschap conform raadsbesluit.
Appropriately matching mowing lines to contours It is certainly no must, but by making us of the normal mowing procedures, a kind of lines to contours are automaticly created.

We zijn er niet op uit, maar gebruikmakende van de bestaande maairoutine ontstaan er automatisch een soort van contouren met lijnen.
Protection and restoration of historic features In the original golf course lay out the architect adopted the instruction of the municipality to maintain the open landscape by preserve the historic features.

In het oorspronkelijke golfbaanplan heeft de architect de opdracht van de gemeente meegenomen om het hier gebruikelijke open landschap te handhaven
Discreet on-course signage and furniture The signposting is situate in small durable marbel ingraved stones. Benches not nice but durable.

De bewegwijzering is uitgevoerd in kleine duurzaam gegraveerde marmeren stenen. De bankje zijn niet mooi, maar wel duurzaam.
Conservation of specimen trees Our sea climate has shown exotic trees have no change of survival. Only trees which are usually able to maintain themselves on the plain land behind the dunes, as wilow, ash and poplar are able to survive

Ons zeeklimaat heeft aangetoond, dat exotische bomen geen kans van overleven hebben. Alleen bomen, welke gebruikelijk zijn voor de strandvlakte, wilg, es en populier kunnen zich handhaven.
To protect the view on the open landscape by preventing ugly obstacles We established two extra shelters for hiding by bad weather. This two have been built in an exsisting hill wave, so they are very safe and can not spoil the view in regard to the open landscape.

We hebben twee extra schuilhutten gerealiseerd die nodig zijn voor de bescherming bij slecht weer. Deze twee zijn aangebracht in de bestaande ondulatie en zijn daardoor zeer veilig en kunnen daardoor het zicht op het open landschap niet belemmeren.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Due to the variety of grass, rough and grove the hare population increased.

Ten gevolge van de grasvariëteiten en bosschages is de hazenpopulatie toegenomen.
Increasing the size of habitat patches A big part of the 22 ha rough, which is not in play, is in use for corners/isles with bush for eclogical development. (Silent area)

Een groot deel van de 22 ha rough, welke niet in het spel liggen, zijn ingericht als overhoekjes en eilandjes met ruige voor ecologische ontwikkelingen. (stiltegebied)
Connection of internal habitat patches The Greenvelder Road with houses and gardens and the golf course intersect with a harmonieus course.

De Groenvelderweg met huizen en tuinen doorsnijden de golfbaan met een harmonieus verloop.
Creation of habitat corridors Due to the open landscape model created by the architec, a natural corridor came in existence.

In verband met het te handhaven van het open landschap heeft de architect in zijn plan een natuurlijke corridor tot stand gebracht.
Improving and diversifying habitat edges The annual flora inventory even gave a rise to, but its appears not to go on with that of 2015.We hope to find why?

De jaarlijkse flora-inventarisatie gaf tot 2015 een toename aan in plantensoorten, deze blijkt in 2015 echter een achteruitgang aan te geven. We proberen uit te vinden waarom.
Ecological management It has was decided to resume the ecological grazing of the dike through sheep.

Er is wederom besloten de ecologische begrazing van het dijklichaam door middel van schapen te herstarten.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Ecologically informed management of scrub vegetation As we stated before 22 ha., which is not in play are used for this purpose.

Zoals wij al eerder aangaven is 22 ha. speciaal voor dit doel aangegeven.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas The cave in through the wind and the variety in water level on the banks of our big pools creates nice places of marshiness.

De afkalving van de oevers van onze waterpartijen, door de wind en de waterhoogte verschillen creëren mooie moerassige natuurlijke oevers.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation In the whole golf course lay out water is very important, the big pools have natural banks to develope a habitat for special plants. While the ponds and it's embankments were specially created for amphibians.

Water maakt een zeer belangrijk onderdeel uit van de baan lay out, de grote waterpartijen hebben natuurlijke oevers voor de ontwikkeling van planten en ondersteuning aan vogels. Terwijl de poelen en haar oevers speciaal zijn ingericht voor de amfibieën
Establish special shelter for small birds and animals by making us of tree loppings. Tree lopping are collected and put together on a pile, so it can be used by birdsd and animals. We are already in the possession of bouth loppings , but have decided to ectend it for samll birds and animals.

Snoeigoed van bomen wordt verzameld en op elkaar gestapeld tot rillen, deze geven kleine vogels en dieren beschutting.We hebben besloten deze uit te breiden om meer kleine zangvogels te kunnen aantrekken
Bird breeding Despite our golf course area is too small for an official breading bird censuss, we decided to set up our own breeding bird monitoring together with an ornithologist.

Ondanks dat onze golfbaan areaal te klein is voor een officiële broedvogeltelling, hebben we toch besloten een eigen broedvogel monotoring op te zetten met een ornitholoog.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators We have set ourselves the goal of a grass plot next to hole 7, to turn into a flower meadow to attract ecologically insects (bees). In that respect we do not like the use of pesticide, which could harm them. In June 2015 we saw an uncommonly waspe orchid.

We hebben de intentie en zoeken daarom naar een plekje voor wilde bloemen, daarnaast gebruiken we geen bestrijdingsmiddelen die de bijenstand zou kunnen beschadigen. June 2015 troffen we bij hole 8 een zeldzame wespe orchis aan.
Installation of nest boxes In relation to NH-landscap we have already created nest boxes for a variety of birds and bats. Barnswallow, swift, great tit, falcon, kingfisher and a delivery room for bats. Recently a hotel for solitairy insects was installed..

In relatie met Noord-Hollands Landschap hebben wij al een verscheidenheid aan nestkasten aangebracht, zoals voor de boerenzwaluw, de gierzwaluw, de koolmees, de valk, ijsvogel en een kraamkamer voor vleermuizen. Als wel een insectenhotel voor o.a. solitaire bijen.
Control / management of alien species Beside possessing a wide variety of nesting boxes, we have tho goal for a future expend, with the idea being paid to the smaller song birds and extra insect hotels.

Naast het bezit aan een grote diversiteit van nestkasten hebben we ons ten doel gesteld deze nog meer uit te breiden, waarbij de gedacht vooral uitgaat naar de kleinere zangvogels en insectenhotels,
Provision of hibernation areas Between hole 1 and 2 we created an bat cellar, according to NH-mammel study group is the habitat with a high moisture content, due to the water leval in de cellar and constant temperature perfect.

Tussen de holes 1 en 2 bevindt zich een vleermuizenkelder, die volgens de Noord-Hollandse Zoogdierenstudiegroep een goede leefomgeving biedt aan de vleermuis, vanwege zijn waterniveau een hoge vochtigheidsgraad met een constante temperatuur.

Water

Because the golf course is located under NAP water has a big influence. The aim is to keep the water on NAP -3.15. The large watergardens have been made in dialoque with 'het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen' (water authority) to buffer water on moments, when it causes them inconvenience. Which means sometimes fluctuations in it's level.The discharge of water on the course are regulated by drains. All game elements are provided with drainage to an excess of water may discharge directly into water courses. We also use the surface water for irrigation. Because the chemical status of water have significant impact on the quality of the course, these elements are checked regularly. The management policy of the course is successful by showing a lower ph value of it's internal water, than in comparison with the outside.

Doordat de golfbaan onder NAP gelegen is, is de invloed van het oppervlakte water groot. Het streven is op het pijl te houden op -3.15 NAP. De grote waterpartijen zijn in overleg met 'Het Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen' aangelegd, om als waterbuffer te kunnen dienen bij overvloedige aanvoer.De afvoer van water op de baan wordt geregeld door gemalen die afwateren op het boezemwater. Ook wordt het oppervlaktewater gebruikt voor irrigatie. Omdat de chemische toestand van het water groot effect kan hebben op de kwaliteit van de spelelementan wordt deze met enige regelmaat geontroleerd. Alle spelelementen zijn voorzien van drainage, om een te veel aan water direct te kunnen afvoeren naar de waterpartijen. Dat het gevoerde beleid op de golfbaan succesvol is wordt mede aangetoond door de lagere interne ph waarde, in verhouding met die van het ons omringende water.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 877 Litres
Golf Course Surface 100% 14,912,790 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 332 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 828 Litres
Golf Course Surface 100% 14,478,438 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 332 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 811 Litres
Golf Course Surface 13,283,250 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 325 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees 2-3 days per week
Fairways 2-3 days per week
Semi-Rough Never
Rough Never
Other Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 2 years

Upgraded every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species To keep the fairways in a perfect condition we have to bring sand on the clay soil as well as new seed (festuca ruba/lolium perenne) on those areas who need this. Due to the sea climate we get a lot of rain and in the warm periods we only sprinkle in time there is no sunshine.

Om de kleiige fairways in een goede conditie te houden brengen wij zand aan voor een goede toplaag en zaaien we op plaatsen die dat verdienen bij. Het zeeklimaat draagt zorg voor veel regen, waarbij in warmere tijden alleen gesproeid wordt als
de zon niet schijnt.
Soil decompaction and thatch management By the cutting of reed only a part of the total is always done, because to prevent to take away the shelter for birds and amphibians.

De rietkragen worden alleen gedeeltelijk gemaaid om elders beschutting te kunnen geven aan vogels en amfibieën.
Timing and dose of water application Due to the fact that we are subject to a seaclimate, the frequenty as well as the dose depents on the quantity of rain we are subject of. Therefore the above information is with a provision that it is not in the growing season and by no rain and hot weather.

Door het feit dat wij onderhevig zijn aan een zeeklimaat, de frequentie en de hoeveelheid regen die valt, daarom het hier bovengenoemde onder voorbehoud, dat het in het groeiseizoen is bij een regen en zomers weer..
Analysis of soil moisture Recently we started with ground water measurement. which will enable us to establish the percentage of moisture of the soil. This makes a more accurate regulation of the irrigation possible.

Recentelijk zijn we gestart met een grondwateronderzoek om de vochtigheidsgraad van de grond vast te stellen en onze beregeningsfrequentie op de uitkomst daarvan vast te stellen.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data It's a custom that the greenkeepers are on a daily basis consulting the weather forcast as well the rain radar, to decide what will be necessary for that particular day. The evaporisation data is obtained from Meteoconsult.

Het is op de golfbaan een goed gebruik dat de greenkeepers gebruikmaken van het weerbericht as wel de buienrader om de gewenste beslissingen daarop af te stemmen. De verdampingsdata wordt verkregen via Meteoconsult.
Use of wetting agents We make use of wettingagents, but solely for the greens, to prevent the possibility of drying out and maximize the use of water.

Het gebruik van waterverdelers, welke werken tegen uitdrogen en worden door ons allen op de greens toegepast vanwege het minder water verbruik.
Targeting of sprinkler heads The targeting of the sprinklerheads as well as the drainage holes were carefully situated by the architect. This has shown that the course is, in comparison to others, constant of good quality to play. The majority is working perfectly, but on a few places a change in drainage had to be altered.
De beoogde doelen van de sprinkler sproeiers en de afwaterings-putjes zijn door de architect met zorg gekozen en de ervaring heeft ons geleerd, dat de baan ten opzichte van andere, als een uitzondering continue bespeelbaar is. Het merendeel werkt perfect slechts hier en daar bleek een aanpassing nodig.
Optimizing system pressure As the system is computerised it gives on each green, teebox and fairway of the holes the correct distance to sprinkle .

Daar het systeem computer gestuurd is, geeft het op iedere green, teebox en fairway de correcte sproeiafstand.
Adoption of cutting edge nozzle technology In autumn the irrigation watersystems drains will be reclaimed, after they have been cleaned by a flush through.

In het najaar wordt het beregeningssysteem drooggelegd, nadat het eerste is door gespoten en gecontroleerd.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Both urinals and toilets gives that much water, which is just needed to accomplish it's flush target.

Zowel de urinoirs als toiletten geven een hoeveelheid water waarmee het doorspoeleffect wordt bereikt.
Use of water efficient appliances Wash-hand tapes, as well those of the shower-units are regulated on a certain quatity of water and have to be reactivated for more need.

De wastafelkranen as wel die in de douchruimten zijn afgesteld op een bepaalde hoeveelheid water, voor meer moeten ze opnieuw worden geactiveerd.
Use of efficient shower technology See the paragraph above.

Zie bovenstaande paragraaf.
Repairing leaks The period in which the various systems were installed is rather short, but the awarness is certaintly there.

De installeringsperiode ligt nog kort achter ons, maar het besef hiervoor is zeker aanwezig.

Energy

The use and consumption of energy, multi-year agreements about the quality. This means basicly that beyond a fixed limit, we must evaluate whether and how this can be reduced, because the new clubhouse is based on the newest technologies in lighting. Here we are using motion sensors and LED lighting. The expectations toward reduction is low and after some years shows a consolidation in the use of energy.

Voor het gebruik en verbruik van energie zijn er meerjaren afspraken gemaakt over de hoeveelheid. Dit betekend concreet dat er bij overschrijding van een vastgesteld maximum gekeken moet worden of en hoe dit gereduceerd kan worden. Doordat het clubgebouw nieuw is en er rekening is gehouden met de nieuwste technologiën op het gebeid van verlichting, waarbij gebruik is gemaakt van bewegingsmelders en led verlichting, is de verwachtingen om het gebruik nog meer te reduceren klein en de afgelopen jaren vertonen ook een consolidatie in het gebruik.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Pilot in introducing the newest technology on lighting Philips 2013/05/30

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Renewable Grid Electricity (kWh) 144.825 147.780 146.570

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 10000 10000 10000
Hydraulic Oil (Litres) 200 200 200
Natural Gas (Litres) 9.860 10.061 11.355
Petrol (Litres) 700 700 700

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply The management of the foundation has adopted green energy.

De stichtingsbestuur is op groene energie overgegaan.
Installation of photovoltaic and / or solar panels In spite of, that the solar panels are still in its infancy, the architect has put it's veto on this idea, because it will disfigure his design. The future has to show if he can redeem to it's word, as well our financial position.

Ondanks, dat de zonnepanelen nog in hun kinderschoenen staan, heeft de architect hier zijn veto over uitgesproken, omdat het zijn ontwerp zal ontsieren. De toekomst moet uitwijzen of hij dit gestand kan doen., tevens moet onze financiële positie dat toelaten.
Use of electric hybrid vehicles All buggy's are electric, as well as some which are used for maintenance.

Alle buggy's zijn elektrisch, hetgeen ook geldt voor een aantal welke in gebruik zijn voor onderhoud.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems For heating and airconditioning there has been choosen for high efficiency level A equipment.

Voor de verwarming en airconditioning is gekozen voor hoog rendenment A niveau apparatuur.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration By installation of the clubhouse we adopted all new technology, which was available at that time. So we have a regain heat installation.
Bij de installatie van het clubhuis werd er gekozen voor de meest moderne opties die verkrijgbaar waren. Zo hebben wij een warmte terugwin installatie.
Enhancement of natural ventilation opportunities Charging the buggies happened in the basement of the clubhouse, where lockers are provided. It turns out that when charging there is a release of toxic substance. Through 'Club of 100' they are working to make it fiancially possible for a buggie garage at the back of the driving range.

Het opladen van de buggi's geschiedt in de kelder waar ook lockers anweig zijn. Het blijkt dat bij het opladen giftige stoffen vrijkomen. Via de 'Club van 100' wordt er gewerkt aan het financieel mogelijk maken van een buggie-stalling aan de achterkant van de driving range.
Upgrading of building insulation Due to the optimum isolation of the building we had to syntonize the heat as well arconditioning.

Als gevolg van de optimale isolatie van het gebouw, moest de verwarming en airconditioning daarop worden afgestemd.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) The clubhouse building has been designed like an old North-Holland farmhouse, which enabled the architect create windows in the roof. Offices and meeting room cab be used without making use of extra lighting.

Het clubgebouw is door de archiitect ontworpen in de vorm van een oud Noord-Hollandse boerderij, waardoor het mogelijk was om ramen in de dakpartij aan te brengen. Hierdoor kan in het kantoor en de vergaderruimte gewerkt worden zonder gebruik te maken van extra licht.
Installation of low-energy lighting The Philips organisation madef or us a special pilot possible by making use of low energy lighting by LED. At the same time the clubhouse is used by them as a demonstration item to others internee, how energy can be safed.

De Philips organisatie is met ons een speciaal pilot aan gegaan om de de mogelijkheden te laten zien van de energie arme LED verlichting. Op het zelfde moment wordt ons clubhuis als showmodel gebruikt om andere geïnteresseerden te laten zien hoe op energie kan worden bespaard.
Use of motion sensor lighting As the most modern technology was use in the clubhouse, this sensor lighting is installed through out the whole building.

Gezien de meest moderne technologie in het clubhuis is gebruikt, geldt dit ook van het aanbrengen van sensoren in het hele gebouw.
Use of timers with appliances, heating and lighting The whole clubhouse is provided with timers for heating and lighting.

Het gehele clubhuis is voorzien van licht- en warmteklokken.
Educating staff and customers The electricity has increased over the years. The course manager has done research into this. The consumption is therefore reduced by 2015.

Over de laatste jaren zien we een stijging in het gebruik van energie. We hebben de golfbaan manager gevraagd hier een onderzoek naar in te stellen, waardoor het verbruik over 2015 is afgenomen.
Golf school There has among others at the golf school teh need to provide the driving range of light, this will be implemented through efficient LED lighting.

Bij de golfschool was er behoefte aan licht in de driving range , dit zal worden gerealiseerd, waarbij er gebruik wordt gemaakt van LED-verlichting.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 0% 100% 38%
Diesel 100% 0% 38%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 25%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 17% 0% 0%
Diesel 0% 0% 0%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 83% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives The use of car or bicycle depends on the distance the staff members are living.

Het gebruik van auto of fiets hangt af van de afstand waarop het personeelsleden wonen.
Secure cycle parking De cycle parking is situated near the clubhouse and as a safety precaution diffcult to see from the road.

De fietsenstalling is dicht bij het clubhuis en uit veiligheid moeilijk te zien vanaf de straat.
Promoting public transport routes and timetables With the cooperation of Connection it may be a possibility, but due to the fact that there is in the neighbourhood no stop nor an expectation for one, it's no option. (to low passenger expectation)

Met de coöperatie van Conneccion zou dit een mogelijkheid zijn, maar daar er geen halte in de buurt is, noch de kans dat er een komt. Zodoende is dit geen optie. (Te laag verwachtingspatroon t.a.v passagiers)
Increasing equipment storage (e.g. lockers) In the basement of the clubhouse are 87 standard, 13 family and 7 lockers with a battery recharge facility, which are all in use.

In de kelder van het clubhuis zijn 87 standaard, 13 familie en 7 lockers met een accu oplaad faciliteit, welke alle in gebruik zijn.
The province as well as municipality located the course in the country side. Due to the fact of a golf course situated in this part of the countryside, it has to attract players from a regional population quantity of 370.000 , inhabitants, which means from a circle of 20 km.
This makes cycling as well as car sharing a very difficult task.

Gezien het feit dat de golfbaan gesitueerd is in landelijk gebied zal het haar klanten moeten aantrekken uit een regionale omgeving van 370.000 inwoners in een cirkel van circa 20 km. Hetgeen van fietsen als wel car-pooling een bijzonder moeilijk karwei maakt.

Supply Chain

The aim of the golf course, in relation to it's garantee as well continuity, wants to keep up with the original suppliers. Only in case, this policy is impossible to maintain, they make way for businesses of high quality elswhere. The board propagate towards the organisation the aim of responsibility regarding nature and the environment. The same is applicable to the kitchen by using only regional products. The result of the policy is that 73% of the suppliers are situated in a circle of ca. 30 km. 10% up to 100 km and only 3 companies with a specialization exceed this distance, but their control visits are only once or twice a year.

De golfbaan wil uit oogpunt van garantie en cotinuiteit de oorspronkelijke leverancier aanhouden. Alleen in geval, dat dit beleid niet te handhaven is, wordt er uitgeweken naar kwaliteitsbedrijven elders. Het bestuur staat een beleid naar de organisatie voor met als doel, om bedachtzaam om te gaan met betrekking tot de natuur- en milieudoelstelling. Hetzelfde heeft betrekking op de keuken, die hoofdzakelijk gebruik maakt van regionale producten. Het resultaat dat uit dit beleid voortvloeit is dat 73% van de leveranciers binnen een straal van 30 km is gelegen. !0% ligt binnen een straal van 100 km en slechts 3 bedrijven met een specialisaties overschrijden deze afstand, maar hun inspecties vinden eens of tweemaal per jaar plaats.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Our aim is the preference use of regional products with a minimum of packing.

Wij richten ons bij voorkeur op regionale producten met een minimum aan verpakking.
Use of local suppliers 75% of the suppliers of the golf course are within a circle of 30 km. For the kitchen it's even more possitive, because 55% of the suppliers are within a cirle of 20 km and 30% on 30 km. The same distance the Golfsport Netherlands quote in it's prognose about the scope of potential members and visitor.

75% van de golfbaan leveranciers bevinden zich in een cirkel van 30 km. Voor de keuken is dat nog positiever, omdat 55% van de leveranciers zich op 20 km bevinden en 30% op 30 km. Dezelfde afstand als Golfsport Nederland heeft geprognosticeerd voor potenciële leden en bezoekers.
Use of local products The aim of the kitchen is to serve as much as they can regional products, fresch food from a 5 km distance, fish from the harbour of Den Helder, which is on 28 km and form the city of Alkmaar on 16km.

Het oogmerk van de keuken is om regionale producten te serveren, de verse producten komen op 5 km uit Schagen en de verse vis uit de haven van Den Helder op 28 km, resterende producten komen uit de Stad Alkmaar op 16 km.
Selection of products that feature minimal packaging From environmental point of view the management of the clubhouse obtains, as far as possible, the supplies in bulk packaging (for example wine/beer). Which is visable in the strong reduced quantaties of waste regarding glass and paper

Uit milieuoogmerk betrekt de leiding van het clubhuis haar producten, zo veel als mogelijk in bulkverpakkingen, van de leveranciers, zoals in het geval van wijn en bier. Hetgeen wordt aangetoond door de enorme afname van het glas en papier afval.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) We make use of companies, who are ISO certified, but in exceptional cases the price/value ratio is an importand espect to compare..

We maken gebruik van door ISO gecertificeerde bedrijven, maar in uitzonderlijke gevallen maakt de prijs/waarde verhouding daar een belangrijk onderdeel van uit.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 10 2 8
Retail 1 1
Trade & Contractors 15 1 14
Maintenance Equipment 10 5 1
Course Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses We make use a kind of grass which is resisted against dryness as well as illness.

Wij maken gebruik van grassoorten die resistent zijn ten aanzien van droogte en ziekten.
Enhancement of soil structure The soil of the golf course is very fertile sea clay so the soil structure happens to be to heavy for exotic trees. We are improving the soil structure on those places where trees were planted and will continue to do so. We also make our fairways scanty with sand.

De grond van de golfbaan bestaat uit zeer vruchtbare zeeklei,waardoor de grondstructuur te zwaar blijkt te zijn voor de aangebrachte exoten. In het afgelopen jaar zijn we begonnen met de plantgaten voor bomen te verbeteren en gaan daar mee door. Ook wordt er zand aangebracht op de fairways om deze te verschralen.
Optimization of the growing environment Optimizing is a constant concern by "beluchting" (bringing air in the soil). In spite of this exotic trees have been declined due to the sea climate and replaced by shore plains trees as wilow, ash and poplar who are able to survive. Also our own made organic fertilizer did not work.

Optimalisering is een continue proces via beluchting d.m.v. verticutering. Ondanks dat heeft het zeeklimaat aangetoond dat exotische bomen hier geen kans van overleven hebben. Alleen bomen, welke gebruikelijk zijn voor de strandvlakte zoals wilg, es en populier weten zich te handhaven, ook eigen gemaakte mest nie
Managing thatch levels We follow the instruction about reed in conformity with the ecological management plan about committed to green.

We volgen de instructies over riet zoals deze omschreven staan in ons beheerplan t.b.v. committed to green.
Managing surface moisture We are continue the measuring of moistness in the surface to be able in regulating the frequency of sprinkling.
We gaan een begin maken met het meten van de grondvochtigheid om daarvan de frequentie van het sproeien te kunnen laten afhangen.
Scouting for pests and diseases Scouting is done visual, because we want the grass to be as optimal as possible.

Verkennen wordt visueel gedaan om het gras zo optimaal mogelijk te houden.
Monitoring / improvement of plant health The golf course has been divided in four sectors, whichi are each monitored by plant experts on variety and quality. An increase in spices was shown up to 2015 then a decrease took place. Our biologist hopes for an incident.

De golfbaan is in vier sectoren verdeeld, die elk jaar door floradeskundigen worden gemonitord op hun variëteit en kwaliteit. Tot 2015 was er een toename in variëteiten, daarna een afname. Onze biologe hoopt dat het een incident is.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 60 60 44
Fairways - N - Inorganic 92 92 70
Fairways - P - Inorganic 10 10 22
Greens - K - Inorganic 145 178 265
Greens - N - Inorganic 129 130 159
Greens - P - Inorganic 32 28 10
Rough - K - Inorganic 0 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - P - Inorganic 0 0 0
Tees - K - Inorganic 154 154 163
Tees - N - Inorganic 158 150 146
Tees - P - Inorganic 48 48 10

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 2 2 2
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Fungicide - Active Ingredient 4 4 4
Greens - Fungicide - Number of applications per year 2 2 2
Greens - Herbicide - Active Ingredient 2 2 2
Greens - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 2 2 2
Rough - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 2 2 2
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 2 2 2
Tees - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products There has been decided to retain on the use of pesticides and make no use of those who are harmfull for bees. This is only done in relation to destroy shamrock as a protection of the further spreas of it

Er is besloten om zeer terughoudend om te gaan met bestrijdingsmiddelen en geen gebruik te maken van degenen die slecht zijn voor bijen. Dit wordt alleen gedaan in de bestrijding van klaver, ter voorkoming van een verdere uitbreiding.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases For this purpose we make use of a manual about the less harmfull products regarding the burdening of plants.

Voor dit doel gebruiken we een handboek ten behoeve van de minst belastende producten voor planten.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers There is always a possibilityfor workers and staff te make use of the showers in the Clubhouse

Er id altijd een mogelijkheid voor het personeel te douchen in het clubhuis.
Calibration and testing of sprayers This is done twice a year.

Dit wordt tweemaal per jaar gedaan.
Non-chemical weed control The by hand picking out of thistles before flowering.

Het handmatig steken van distels voor de bloei.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false false false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false false true false
Cores & Turf true false false false
Sand false false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials We separate paper about 19.000 liter on a yearly basis and about 5.700 liter glass, which are both collected by a recycling company. The same is applicable to the Enk Golf en Groen about 180 m3 grass/ditch waste, 1 m3 rubble and 1m3 wood.

Wij schijden papier circa 160.000 liter op jaarbasis en circa 140.000 liter glas, welke beide worden opgehaald voor hergebruik. Hetzelfde is van toepassing voor de Enk Golf en Groen met circa 150 m3 gras en slootafval, 1 m3 puin en 1 m3 hout.
Establishment of recycling centers There is a special container unit, a 16.000 liter one for paper and a 12.000 liter one for glass. The Enk Golf j is using special containers for rubble and wood. Grass clippings, cores & turf go to a waste area.
Er is een speciale afvalplaats voor containers een van 16.000 liter voor papier en een van 12.000 voor glas. De Grontmij gebruikt ook speciale containers voor puin en hout. Grasafval en snoeigoed gaan naar de afvalverzamelplaats.
Returning clipping to fairways and walkways On the fairways the grass clippings will not be collected after mowing..

Op de fairways wordt het grasmaaisel niet opgevangen.
Education of staff and customer education The Enk Golf en Groen has got a training scheme, to which they are obliged by law.

De Enk Golf en Groenj heeft een eigen opleidingsschema, hetgeen wettelijk is voorgeschreven.

Pollution Control

The water supply is quite clear, because the drinking water which comes available through our authory is used in our clubhouse as well as facility where de Grontmij, who takes care of the course in maintenance. The sprinkling water the is obtained direct from our water garden. We noticed that the water quality inside the course is of a beter quality than the water from the outside, because this water has got a rather high ph-value. It also shows that our maintenace level is secure in preventing further pollution.

De watertoevoer is helder, omdat het drinkwater wordt aangeleverd door het PWN en gebruikt wordt in ons clubhuis als wel de werkloods van de Grontmij. Deze organisatie draagt zorg voor het beheer van onze golfbaan. De sprinkler sproeiinstallatie onttrekt het water direct aan onze waterpartijen. Van het water binnen de golfbaan is aangetoont, dat dit van een betere kwaliteit is dan dat er buiten, waarvan de ph-waarde rijkelijk hoog blijkt. Dit toont des te meer aan dat ons onderhoudsniveau veilig is om een verdere vervuiling te voorkomen.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Two Yearly Monthly
On-Site Yearly Two Yearly Monthly
Outflow Never Never Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Stormwater Drain N/A
Clubhouse Mains Sewer N/A
Maintenance Facility Mains Sewer N/A
Wash Pad Mains Sewer Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils false true
Lubricants true false
Pesticide Containers false false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Maintenance on the machinery is done according to standard regulations according to law..

Het onderhoud aan machines wordt verricht volgens de wettelijke voorschriften.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas All loadings are done above the liquid close floor, which is available for this purpose.

Alle ladingen geschieden op de vloeistofdichte vloer die daar speciaal voor aanwezig is.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces The mixing of manure fertilizers takes also place on the closed floor, which is available for this purpose.

Het mengen van meststoffen gebeurt op de daarvoor bestemde vloeistof dichte vloer.
Installation of above-ground fuel tanks There is only one tank with a double-hull, which can only be approached from one side. The other side of the tank is protected by a concrete wall.

Er is slechts één dubbelwandige bandstoftank aanwezig, welke van één kant kan worden benaderd, waarbij de andere zijde wordt beschermd door een betonnen wand.
Installation of sufficient secondary containment for fuel There is a special container, placed in a leak free bucket, for jerrycans with extra fuel.

In een speciale container met lekbak staan jerrycans met extra brandstof.
Provision of containment booms and absorbent materials There is a grainy substance available, which can be used in case of necessity.

Er zijn speciale korrelsubstanties aanwezig voor gebruik in geval van nood.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs There excist strickt application for manure fertilizers, where flowing down of it can be prevented.
Er bestaat een strikte toepassing van meststoffen waardoor afvloeiing kan worden voorkomen.
Establishment of pesticide-free zones There is no need for this, because we do not make use of any pesticides.

Daar is bij ons geen reden voor, omdat we in het geheel geen gebruik maken van pesticiden.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Not relevant.

Niet van toepassing.

Community

The golf course of Dirkshorn is owned by its members, therefor the organisation has got only a few FTE (full time employe). The remainder is done by volunteers, regarding the members of the board of the foundation, as well as the committee members. A lot of volunteers takes also care in assisting by the maintenace on the course, which makes the community very tide. The friendly atmosphere in the clubhouse attract a lot of local activities outside the golf sport.

De golfbaan van Dirkshorn is eigendom van de leden en daarom bestaat de organisatie maar uit enkele FTE's. De resterende zaken worden ondervangen door vrijwilligers, dat van bestuursleden in de Stichting tot aan de deelnemers in de vele commissies. Daarnaast helpen veel vrijwilligers bij het onderhoud om de baan in een goede conditie te houden, dit versterkt de onderlinge band. Deze vriendschappelijke atmosfeer in het clubhuis trekt ook de nodige activiteiten van lokale buitenstaanders aan, die zelf de golfsport niet beoefenen.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 1
Food & Beverage 3 2
Golf Coaching 2
Retail & Leisure 2
Other 8

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Course Manager

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides The maintenace of the golf course is under direct management of 'de Enk Golf en Groen', a company who looks, according to the regulations, after their own employee training programs.

Het onderhoud van de baan is in handen van de Enk Golf en Groen, een maatschappij, die volgens de regels zorg draagt voor de bijscholing van haar eigen medewerkers.
Management of accidents and emergencies According to law the greenkeepers have to get new and refreshment courses. There is always persons who can handle the AED in case of emercency.

De greenkeepers krijgen de volgens de wet voorgeschreven nieuwe als wel opfris cursussen. Er zijn altijd mensen aanwezig die in geval van nood de AED kunnen bedienen.
Management of habitats and vegetation There is a special management 'Committed to Green' manual, about all the nature subject on the course.

Er is een speciale 'Committed to Green' handleiding over alle de natuur betreffende onderwerp t.a.v. het baanonderhoud.
Waste minimization, separation and recycling There is no special training, but a constant aim of the managent towards players as well as the co-workers to keep the golf course tidy..

Er worden geen speciale trainingen gegeven, maar er wordt door het baanmanagement wel een constant doel nagestreefd richting medewerkers als wel spelers om de golfbaan schoon te houden.
Health & Safety For staff and marshalls there is every year a course in how to handle the AED, which is available in the clubhouse. At the same time there is a special marshal phone and precedure in case of an emergency on the course.

Voor de staf en marshals is er ieder jaar een cursus in hoe om te gaan met de AED, welke aanwezig is op het clubhuis. Ook is er een speciale telefoon voor de marshal en een procedure voor een geval van nood op de baan..
Energy Saving The clubhouse was a pilot of Phillips about how to make energy savings by LED lighting, as well as to create a cosy surrounding.

Het clubhuis was een speciale pilot van Philips ten aanzien van energiebesparing door LED-verlichting en tevens om daarmee toch een gezellige sfeer te creëren.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Small pieces of land, which are more or less out side the course and very difficult for the maintenance, have been given in use by the neighbouring people.

Kleine stukjes land, welke zich aan de buitenkant van de baan bevinden en moeilijk te onderhouden zijn, zijn om niet in gebruik gegeven aan de aangrenzende buren.
Local Government There was a good contact with the former municipality of Schagen.

Er was a goed contact met de gemeente Schagen.
Media The manager of the golf course has keeps for special events contact with the local newspaper 'Noord-Hollands Dagblad/Schager Courant'. The golf course has it's own magazine, which is in the reception free of charge obtainable for greenfee players.

De golfbaan manager heeft t.a.v. evenementen een goed contact met de lokale pers 'Noord-Hollands Dagblad/Schager Courant. De golfbaan geeft een eigen tijdschrift uit, dat in de receptie gratis verkrijgbaar is voor greenfee spelers.
Local Businesses There are various local companies who support the golf course or contribute to charity activities on the golf course. We also supply hotels in the region with leaflets about the course as well as special offers for their customers.

Er zijn diverse lokale firma's die de golfbaan ondersteunen of een bijdrage leveren in geval van golfactiviteiten ten behoeve van een goed doel. We voorzien hotels van folders over de golfbaan tezamen met een speciale aanbieding voor hun klanten.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths The golf course is cut trough by the Groevelderweg, with two crossing, which have been carried out in special and raised form pedestrian crossing. On all roads around the course play can be observed.

De golfbaan wordt doorsneden door de Groevelderweg, waarop twee speciaal aangegeven en verhoogde voetgangersoversteekplaatsen zijn gerealiseerd. Op alle wegen rond de golfbaan kan het spel goed worden waargenomen.
Creation of new paths and nature trails Due to the fact that the golf course is surrounded by water and agricultural fields, it's compact position makes it impossible for the creation of a recreational footpath.

Ten gevolge van het feit, dat de golfbaan is omgeven door water en akkerland met daarnaast haar compacte form, is het onmogelijk een recreatief voetpad te creëren.
Installation of effective and welcoming signage There is not realized a 'welcome sign', but there is in the reception a flat screenon which the course information and GEO are indicated. Which also involves an extensive photo plaquein the stair well with special items of flora end fauna which were found on the golf course.


Er is geen welkomsbord gerealiseerd, maar er is in de receptie een TV-monitor waarop informatie over de baan en GEO wordt aangegeven. Hetgeen ook betrekking heeft op een uitgebreide fotoplaquette in het trappenhuis over de flora en fauna welke op de golfbaan zijn aangetroffen..
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Fishing is impossible, because most of the water is in play. The remainder is used as silent area. Boys are some times fishing in the ditch between the Groenvelder Road and the golf course.

Dit is onmogelijk, daar het meeste water in het spel betrokken is en het restant als stilte gebied wordt gebruikt. Het gebeurt trouwens wel dat jongens vissen in de sloot, die een afscheiding vormt tussen de Groenvelderweg en de golfbaan.
Continuation of traditional agricultural activities As we said before we are developing to a natural oasis in the agricultural activities, which surround us.

Zoals we al eerder aangaven zijn we aan het uitgroeien tot een natuurlijke oase in een akkerbouwgebied, waarmee we worden omgeven.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Erfgoedverordening Harenkarspel Gemeente Harenkarspel 2010/05/18

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) On the card of archelogical monuments there is, in the north and outside the of golf course, an area of high potential of historial information of the old age developments and area planning of the small village Groenveld.
Volgens de Archeologische Monumentenkaart bevindt zich ten noorden van het gebied ingeklemd tussen de golfbaan en het dorp Groenveld, een gebied van hoge archeologische waarde. het betreft hier de begrenzing van de historische kern van Groenveld. Dit gebied kan een veelheid aan historische informatie bevatten over de ouderdom een ruimtelijke ontwikkeling van de kern Groenveld
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) The dyke on the south side of the course is an importanten landscape element from the past and still important to keep the course dry.

De dijk aan de zuidzijde van de golfbaan is een belangrijk landschapselement van vroeger en nog altijd belangrijk om de baan droog te houden.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Once a year we publish a coloured magazine "De Greenvelder", (one to keep) in which we give regular inside information about the developent of nature and the environment, as well as all club events and information on our golf course/Club.
As well as six E-greenvelders which are supplied via the website.

Eens per jaar een tijdschrift in kleur 'De Greenvelder", (bewaarnummer) waarin wij alle evenementen, informatie en ontwikkeling weergeven over de natuur en het milieu, als wel clubinformatie, op onze baan. Daarnaast een zestal E-greenvelders via de website.
Members evenings and course walks We organize once a year a bird watching as wel as a flora excursion on the course for those members who are interested.

We organiseren eenmaal per jaar een gelegenheid tot het spotten van vogel en een voor die van de flora. Dit is voor leden die daarvoor geïnteresseerd zijn.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures The golf course has got it's own webside with all the information which is needed for our members. On this webside there is an entry to EMS (Golf Course Dirkhorn) were you can find al the information about birds, animals, amphibian and plants, which populate our golf course.

De golfbaan heeft zijn eigen website waar de leden alle informatie kunnen vinden die zij nodig hebben, daar geeft deze ook toegang tot die van EMS (Golfbaan Dirkshorn) waar alle dieren, vogels, amfibieën en planten die voorkomen op onze golfbaan te vinden zijn.
Supporting campaigns In the Regonal Periodical there was an article about the special nature of our golf courses, where they recommand people to visit and play.
.
In het Regionale Tijdschrift was een artikel over de speciale natuur op de golfbaan, waarin men werd aanbevolen daar toch eens te gaan spelen.

In het tijdschrift van 'Landschap Noord-Holland' is een artikel verschenen over de natuur op golfbannen, hier maakte Dirkshorn deel van uit.
Course walks / open days Every year there is an open day on the golf course to attract people and to show them how golf is like a sport, as well how much you can enjoy nature and it's developments on a golf course.

Ieder jaar houden wij een open dag, waarin wij bezoekers hopen aantrekken om hen te laten zien wat de golfsport inhoud, als wel hoe men kan genieten van de natuur en haar ontwikkelingen op een golfbaan.
Joint practical projects with community We join various projects in the community, so we participated in a match "Who is the best sports club of the year"?

We nemen aan diverse gemeenschappelijke projecten deel. Zo namen wij ook deel aan de uitverkiezing van de "Beste sportvereniging van het jaar".