Brussels Droh!Me Golf Club

GEO Certified® 08/2018
Bruxelles,
Belgium
Telephone: 00320(0)490113685
Dsc_0157_club_image

Brussels Droh!Me Golf Club is located in the southern part of the Brussels Region nearby the Sonian forest. The golf is a 9-holes course with outstanding practice facilities central within the former hippodrome of Bosvoorde. The club was founded 25 years ago and was lately integrated in the Droh!Me Melting Park. This project is a collaboration between private investors and the Region with the support from Europe (granted with subsidy from ERDF (European Regional Development Fund programme). The value of the site will be increased with attention…

Isabel Dobbelaere, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Brussels Droh!me Golf Club (9 holes, 1866 metres, year opened 1988)
2 Clubhouse(s)
1 Pro Shop
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
2 Other

Nature

Brussels Droh!Me Golf Club is gelegen in het zuidelijke deel van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, aan de rand van het Zoniënwoud, op het grondgebied van de
gemeente Ukkel. Ze grenst aan de gemeentegrens tussen Ukkel en Watermaal-Bosvoorde en de Stad Brussel.
De 9 holes golfbaan met oefenfaciliteiten ligt centraal in de binnenste ring van de paardenrenbaan ofwel hippodroom van Bosvoorde. De hippodroom werd eind 19e eeuw geschonken aan de Stad Brussel door Leopold II voor paardenkoersen en kleiduifschieten. Het gebied bestaat uit een parkachtig ingericht terrein met diverse karakteristieke en monumentale bomen.
Het complex maakt onderdeel uit van het Zoniënwoud dat in 2016 werd aangewezen als Natura 2000-gebied. Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe, in totaal 2040 ha.
De golfbaan is 25 jaar geleden aangelegd en maakt inmiddels onderdeel uit van de totaalrenovatie Droh!me Melting Park. Dit project is gericht op een revitalisatie van de hippodroom met aandacht voor golf, sport, educatie, natuur en andersoortige recreatie. Oftewel: multifunctioneel ruimtegebruik op een historische locatie.
De hoge natuurwaarden van het terrein zijn met name aan de randen van de hippodroom terug te vinden.

Brussels Droh!Me Golf Club is situated in the southern part of Brussel's capital region, next to the Zoniënwoud, on the terrain of the municipality of Ukkel. The golf course borders the municipality of Ukkel, Watermaal-Bosvoorde and the city of Brussel.
The 9 holes golf course including training facilities are situated within the inner ring of race-track, the hippodrome of Bosvoorde. The hippodrome was a gift from Leopold II to the city of Brussel by the end of the 19th century for horse coaches and clay pidgeon shooting. The area was constructed to be a park with characteristic trees and trees of monumental vallue.
The golf course and hippodrome are part of the Zoniënwoud, that was assigned the status of a Nature 2000 area in 2016. The Zoniënwoud with forest and additional woodlands in the Woluwe valleys comprises a total area of 2040 hectares.
The golf course was constructed 25 years ago and is now a part of the complete renovation of Droh!me Melting Park. This project is focussed on revitalisation of the hippodrome to make it more suitable for golf, sport, education, nature and other ways of recreation. That is multifunctional use of areas in an historical location.
Natural vallues can be found on the borders of the hippodrome.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • Brussels Environnement
  • Aries Consultants

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
ffectenstudie van het project Droh!me Melting Park Site van de hippodroom van Bosvoorde Aries Consultants 2017/02/01

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Areas of Scenic Beauty Europa

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 5 ha International
Native Woodland 2ha International
Open Water Features 300 mètres carré International
Non Native Plantation Woodland 5000 m carré International

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.4 Hectares Poa annua 85%
Festuca rubra 15%
Tees 0.2 Hectares Poa annua 20%
Lolium perenne 80%
Fairways 3.6 Hectares Poa pratensis 20%
Lolium perenne 50%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
In de huidige aanwezige grassoortensamenstelling heeft straatgras (Poa annua) de overhand. Dit is onwenselijke en er wordt dan ook toegewerkt naar een percentageverdeling van 80% roodzwenkgrassen en 20% struisgrassen op de langere termijn.

In the current composition of grass species, Poa annua has the highest percentage. This is not desirable, and the club works towards composition of 80% red fescue and 20% bent grasses on the long term.

This golf facility assesses mowing patterns every: lundis months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Architecte du golf: Dimitri Vanhauwaert
  • Consultant entretien: Frédéric Cahay

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Op basis van een meerjarenbeleidsplan is een werkplan opgesteld dat jaarlijks wordt bijgewerkt. Pesticiden zijn inmiddels al ruim twee jaar niet meer gebruikt op de golfbaan, beregening wordt terughoudend ingezet en is slechts bedoeld om totale verdroging tegen te gaan.

Based on a multiannual policy, a plan of action was made and it updated each year. Plant protection products are not used since two years on the golf course. The golf course is only irrigated when needed and only to prevent damage form longer periods of drought.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Doorzaaien met roodzwenk en struisgrassen wordt jaarlijks uitgevoerd om zo langzaam maar zeker de grassoortensamenstelling bij te sturen naar een dominantie van de gewenste grassoorten.

Seeding with red fescue and bent grasses is done annual in order to slowly change the grass composition to the desired species.
Improving customer understanding around greens maintenance Het stoppen met pesticiden gebruik op een grasmat die nog voor een groot deel uit straatgras bestaat is een risico voor de speelkwaliteit. Er wordt daarom regelmatig richting leden en spelers aandacht gegeven aan de beheerkeuzes om zo meer begrip te creëren voor eventueel tegenvallende speelkwaliteit.

Not using any plant protection products on a turf grass that build up of mostly Poa annua, poses a risk for the playing quality. This is why club members and other guests are frequently updated on the maintenance and quality of the holes.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Een uitgekiend onderhoudsprogramma dat bestaat uit cultuurtechnische maatregelen en biologische bemesting moet zorgen voor een optimalisering van de bodemgesteldheid, en daarmee de gras- en speelkwaliteit.

A specified maintenance plan with agricultural engineering, using ecological fertilizers is used in order to optimise the soil quality and with this the quality of the turf grass and game.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Verkleuring van het gras is zondermeer toegestaan. In het beheer wordt de bodemvochtpercentage als graadmeter gehanteerd voor het bepalen van een beregeningsgift en niet de graskleur.

Discoloration of the turf grass is allowed without question. During maintenance, soil moisture levels are used as indicators for determining irrigation levels, instead of the color of the turf.
Appropriately matching mowing lines to contours Recent is door de golfbaanarchitect de baanlayout opnieuw beoordeeld. Een deel van de voorgestelde aanpassingen bestaan uit het bijstellen van de maailijnen zodat de contouren van het gebied beter tot hun recht komen.

Recently, the golf course architect evaluated the course lay-out. Part of his recommendations are to alter the mowing lines in order to emphasize the countours of the landscape.
Protection and restoration of historic features In het totaalplan veel aandacht voor herstel van de cultuurhistorische waarden in het gebied. Op de golfbaan betreffen dit vooral de bomen, maar ook enkele opstallen die stammen uit de aanleg van de hippodroom.

In the complete plan, there is attention for restoring the cultural and historical vallues of the area. On the golf course, this mostly goes for the trees, but also some older buildings that were constructed prior to the hippodrome.
Discreet on-course signage and furniture Het baanmeubilair is zorgvuldig gekozen en passend binnen de landschappelijke context.

The course furniture is chosen with care to fit the characteristics of the landschape.
Conservation of specimen trees De diverse monumentale bomen op de golfbaan worden jaarlijks gecontroleerd en indien nodig onderhouden om zo de levensduur te optimaliseren.

The trees with a monumental vallue are checked every year and examined more closely when needed in order to increase the lifespan.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass In de nieuwe baanlayout is duidelijk afgekaderd welke locaties intensief gemaaid worden en welke extensief.

In the new golf course layout, a clear distinction is made between areas that should be mowed intensively and what parts should be maintained less frequent.
Increasing the size of habitat patches Diverse gebieden zijn aangewezen voor ontwikkeling van nieuwe waterpartijen (ten behoeve van reptielen en amfibieën), ontwikkeling van struweel en kruidenrijk grasland.
Connection of internal habitat patches Het terrein ligt aan de rand van een meer dan 2000 hectare groot bosgebied en verbindt zo een hoogstedelijke omgeving aan de natuur door een overgangszone te creeren waar sport, recreatie en natuur in elkaar overvloeien.
Improving and diversifying habitat edges Er is veel aandacht voor de randen van het terrein waar toegewerkt wordt naar een meer geleidelijke overgang van gras naar kruiden, struweel en bos.

There is attention for the borders of the terrain. Here, a more gradual transition from grass, to herbs, to shrubery and woodslands will be developed.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland In de overgangszones van semi-rough naar de buitenranden wordt aangestuurd op soortenrijk grasland, rijk aan bloemen en kruiden.

In the transitions from semi-rough to the borders of the terrain, the golf club focusses on a more diverse herbaceous grassland.
Ecologically informed management of scrub vegetation De ontwikkeling van struweel draagt in belangrijke mate bij aan de ontwikkeling van natuurwaarden. Dit zijn wel de randen van wat als golfbaan kan worden aangemerkt.

Creating shrubery will help to increase the development of more natural vallues. This goes for the borders that are part of the golf course.
Promoting species and structurally diverse woodlands Structuurrijk bosgebied is essentieel in het Zoniënwoud, maar komt binnen de terreingrens van de golfbaan niet voor.

Layered and structured woodlands are an important part of the Zoniënwoud, but are not found on the golf course.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Een drietal waterpartijen met flauwe oevers moet de diversiteit aan leefgebieden vergroten.

Three water features on the golf course with shallow banks will increase the diversity of natural areas on the golf course.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Waterpartijen worden gefaseerd beheerd, waardoor er ten allen tijde geschikt habitat overblijft voor plant en diersoorten.

Water features are maintained in phases, meaning there is always suitable habitat for plants and animals.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Installation of nest boxes Er zijn enkele tientallen nestkasten opgehangen door de baan ter ondersteuning van de broedvogelstand in het gebied.

Some dozens of nesting boxes have been installed on the golf course in order to support the nesting birds in the area.
Control / management of alien species Japanse duizendknoop (Fallopia japonica), Kersenlaurier (Prunus laurocerasus) en Late kers (Prunus serotina) zijn gedefinieerd als invasieve exoten en worden bestreden.

Japanese knotweed, Prunus laurocerasus and Prunus serotina are invasive species in the area and are actively removed.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Snoeihout van bomen en struiken wordt op houtrillen gelegd om zo een bijdrage te leveren aan de beschutting van aanwezige soorten.

Prunings from trees and shrubs are stacked in lines to provide shelter for animal species that are present.

Water

For the watering of the greens we use the ground water from 50 meter depth. This is controlled every year by Brussels Environnement. With smart maintenance we aim for minimal water usage and optimal playing surfaces.

For the other installations (kitchen, showers, toilettes, washing system for the balls and for the machines) we use potable water. We collect 1000 liters of rainwater for liquid fertilizer applications. We have plans for the future to use more rainwater, especially for cleaning machines and the balls.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,826,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 2,778,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 3,287,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 2,114,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 170,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 2,932,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees Never
Fairways Never
Semi-Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Upgraded every 3 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Voor de greens, tees en fairways worden grassoorten gebruikt met een optimale droogte tolerantie en spelkwaliteit. Doel is een 80% roodzwenkgras in de greens te krijgen. Omdat de tees niet worden beregend, liggen er afslagmatten die in tijden van droogte kunnen worden ingezet om het gras te sparen.

On the greens, tees and fairways, grass species are used with a high tolerance to drought and a high play quality. The goal is to gain 80% of red fescue in the greens. Since the tees are not irrigated, tee mats are used in dry periods in order to prevent damage to the turf grass.
Soil decompaction and thatch management In het vastgestelde jaarplan is veel aandacht voor cultuurtechnische maatregelen die de bodemgesteldheid verbeteren. In een jaarplan wordt dit vastgelegd en in het beheersysteem geregistreerd.

In the annual maintenance plan there is attention for the agricultural activities that will improve the structure of the soil. This is written down in the annual plan and registered in a management system.
Timing and dose of water application Voor het inzetten van de beregening en ook voor het bepalen van de hoeveelheid beregeningswater wordt een visuele beoordeling van de grasvitaliteit gedaan en wordt gekeken naar weersverwachtingen.

Before activating the irrigation system and determining the amount of irrigation water that is needed, a visual assesment of the grass vitality is done and the weather forecast is consulted.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Weersverwachtingen worden dagelijks geraadpleegd om watergift op af te stemmen.

The weather forecast is consulted every day to decide on the use of irrigation.
Use of wetting agents Wetting agents worden pleksgewijs ingezet om droogteplekken te voorkomen of verhelpen.

Wetting agents are used on patches that need extra attention to prevent drought.
Overall reduction in irrigated area We only use irrigation on the greens which is an absolute minimum. With the changement of the grass on those greens we think to use less water in the future

Targeting of sprinkler heads With single headed control of the sprinkler heads we have full control of water distribution.
Optimizing system pressure The irrigation system pressure is yearly optimized
Adoption of cutting edge nozzle technology In 2017 is er de overstap gemaakt naar een moderner type sproeier waarmee iedere sproeier onafhankelijk kan worden benaderd en geactiveerd.

In 2017, the irrigation system was fitted with a modern type of sprinkler head with which each sprinkler head could be targeted and activated separately.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Toilets have flush-stop buttons.
Use of water efficient appliances In the selection process of new appliances we look at water consumption. We also look at the possibility to avoid water usage for example when it comes to cleaning machines and golf-gear with air pressure or air-pressured-water instead of just water.
Repairing leaks dans une délaye d'une heure par notre homme d'entretien

As soon within an hour while waiting for the maintenance man.

Energy

On the golf we use different sources of energy:

For the machines we use red-diesel and gazoline
For the heating we also use red-diesel (mazout)
For the kitchen we use gas
For the light/computers/other little machines we use electricity

The buildings used for the restaurant, office and golfshop are partly renovated and partly waiting for the right permits to give

We have changed in 2015 2 machines for the golfcourse in hybride
We have changed in 2017 the simplex in fully electric
We have bought in 2017 a greenroller in electric
We have bought a clubcar in electric

We have an electric mowing robot that cuts the grass of the drivingrange.
We have an electric robot that picks up the balls on the drivingrange.
The machines are maintained in a regular bases to avoid spill of energy.

We have changed almost all lights on the golf, including the restaurant in led.
We are going to change the mazout, for gas, for the heating and the kitchen. The region will start the works in 2018/2019.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 10314 8500 12209
Hydraulic Oil (Litres) 100 120 120
Non-renewable Grid (kWh) 99023
Petrol (Litres) 644

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Installation of photovoltaic and / or solar panels The possibilities for solar panels have been investigated, but is not an affordable option in the current situation.
Use of electric hybrid vehicles nous avons deux machines hybrides (une pour tondre les fairways et départ plus une autre pour tondre les greens. En plus nous avons deux voiturettes électrique pour nos clients

We have two hybrid machines (one to mow the fairways and one to mow the greens). In addition we have two electric carts for our clients.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Installation of low-energy lighting nous avons installé les éclairages en led presque par tout

We installed led lighting in almost all locations
Transition to energy efficient appliances In the selection process of new appliances we look at energy saving. We also look at the possibility to avoid energy usage for example when it comes to motion sensors instead of conventional switches.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 20% 17%
Diesel 40% 58%
Grid Electric 100% 25%
Hybrid 40%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 100%
Diesel 100% 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Nous avons maintenant 150 cassiers pour notre clientèle. Nous allons augmenter le nombre de cassiers vers 300 dans 3 ans.

We now have 150 lockers for our clientele. We will increase the number of lockers to 300 in 3 years.
Staff showers nous n'avons pas des douches pour le personnel

We have no showers for personnel

Supply Chain

Voor de bedrijfsvoering van horeca, golfschool en baanonderhoud zijn producten benodigd. In de aanschaf van deze producten en het contact met leveranciers is duurzaamheid een belangrijk thema. Niet alleen wordt er gekeken naar het betrekken van lokale leveranciers, ook wordt de herkomst en de duurzaamheid van het product beoordeeld.
De gekozen bemestingsmethodiek is optimaal voor stimulering van de bodemvitaliteit en in grote mate gebaseerd op organische stoffen. Pesticiden worden niet ingezet in het terrein.

In the daily maintenance, catering and golf school, products are used. When purchasing these products and when having contact with the suppliers, sustainability is an important subject. Not only are local suppliers contacted, the origins and sustainability of a products is assesed.
The method of fertilization is suited for improving the soil vitality and is based on the use of organic products. Pesticides are not used on the terrain.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Wanneer mogelijk worden producten in kratten aangeleverd die geretourneerd kunnen worden. Verder wordt er mogelijkerwijs gewerkt met grootverpakkingen.

When possible, products are delivered in crates that can be returned during the next supply. Also, bulk amounts of products are used when possible.
Use of local suppliers Tout les fournisseurs sont situé dans un rayon minimale.

All the suppliers are situated as nearby as possible
Use of local products Er zijn beperkt lokale producten beschikbaar.

There are little local products present that van be purchased.
Selection of certified products Bij de selectie van leveranciers en de aanschaf van producten weegt naast de afstand van de leverancier ook de professionaliteit een rol. Er wordt de voorkeur gegeven aan bedrijven die werken met aantoonbaar verantwoord geproduceerde artikelen.

When looking for new suppliers and the purchase of new products, the distance and professionalism of the supplier are important subjects. The club prefers to work with companies that can show they work with responsibly produced products.
Selection of products that feature minimal packaging Waar mogelijk worden producten in retour-kratten aangeboden door de leveranciers zodat het verpakkingsmateriaal kan worden geminimaliseerd.

Where possible, products are delivered in crates that can be returned to the suppliers in order to minimise the amount of packaging that is used.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Bij de selectie van leveranciers en de aanschaf van producten weegt naast de afstand van de leverancier ook de professionaliteit een rol. Er wordt de voorkeur gegeven aan bedrijven die werken volgens dezelfde uitgangspunten van de zelflerende organisatie zoals wij dat ook doen.

When looking for new suppliers and the purchase of new products, the distance and professionalism of the supplier are important subjects. The club prefers to work with companies that can show they work with responsibly produced products.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 17 10 7
Catering Supplies 5 3 2
Retail 16 4 3
Trade & Contractors 16 7 6
Maintenance Equipment 1 1
Course Supplies 6 2 4

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Door de selectie van droogte en ziektetolerante grassoorten wordt de input van pesticiden overbodig.

By working with drought and disease tolerant grass species, the use of plant protection products is unnecessary.
Managing stress and wear Voor de tees wordt in perioden van droogte gespeeld vanaf een kunstgrasmat. Hiermee wordt de slijtage van tees beperkt.

During times of drought, mats are used as tees in order to prevent damage to the turf grass of the tees.
Enhancement of soil structure In het jaarplan is te zien dat er veel aandacht is voor bodemverbetering. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van de juiste grassoortensamenstelling.

In the annual maintenance plan there is a lot of attention for improving the soil. This is crucial for creating the desired composition of grass species.
Optimization of the growing environment Aanpassingen aan de baan door herprofilering van een aantal greens levert een betere uitgangssituatie op. Een deel van de greens is qua opbouw moeilijk in goede vitaliteit te krijgen, daarvoor wordt er regelmatig bezand om langzaam maar zeker over te schakelen naar een betere bodemsamenstelling.

Adjusting the golf course by reshaping a number of greens provides a better starting situated. A number of the greens are difficult to keep in the correct vitality, therefore sanding is used as a method to improve the soil structure.
Managing thatch levels Door beluchten en bezanden en het terugdringen van watergiften wordt de viltlaag teruggedrongen.

By aerating and sanding and reducing irrigation, the layer of thatch is reduced as much as possible.
Managing surface moisture De hiervoor beschreven maatregelen hebben ook effect op het bodemvocht en de gelijkmatige verdeling hiervan.

The activities mentioned above also increase the equal distribution of soil moisture.
Establishing thresholds for pests and disease Door de grassoortensamenstelling te optimaliseren worden de risico's op ziekten en plagen geringer. Door het niet gebruiken van pesticiden zijn er geen grote mogelijkheden om in te grijpen wanneer een ziekte eenmaal wordt waargenomen.

By improving the composition of the turf grass species, the risks of diseases and plagues are minimised. Since the club uses no plant protection products, there are no intensive possibilities to take action when a disease is discovered.
Scouting for pests and diseases Er wordt door de hoofdgreenkeeper dagelijks beoordeelt welke ziekten en plagen een bedreiging vormen. Wanneer bijvoorbeeld de weersomstandigheden zo zijn dat de kans op aantastingen groot zijn (hoge luchtvochtigheid, dauw) wordt er extra ingegrepen ter voorkoming van ontwikkeling.

The head greenkeeper evaluates what diseases and plagues could pose a risk on a daily base. For example: certain weather situations can increase the chance of the spreading of diseases (like a high humidity or dew). Additional actions are taken in order to prevent these diseases from happening or spreading.
Monitoring / improvement of plant health Aan de hand van een adviseur wordt de vitaliteit van de grasmat beoordeeld. Daarnaast is er de dagelijkse beoordeling door de hoofdgreenkeeper die tijdig signaleert welke punten moeten worden aangepakt.

A consultant will assess the vitality of the turf grass. The head greenkeeper assesses the turf grass on a daily base. These assessments provide the base for (additional) maintenance activities.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 80 80 90
Fairways - N - Inorganic 100 100 110
Fairways - P - Inorganic 40 50 50
Greens - K - Inorganic 190 200 220
Greens - K - Organic
Greens - N - Inorganic 180 190 190
Greens - N - Organic
Greens - P - Inorganic 55 50 60
Greens - P - Organic
Rough - K - Inorganic
Rough - K - Organic
Rough - N - Inorganic
Rough - N - Organic
Rough - P - Inorganic
Rough - P - Organic
Semi-Rough - K - Inorganic
Semi-Rough - K - Organic
Semi-Rough - N - Inorganic
Semi-Rough - N - Organic
Semi-Rough - P - Inorganic
Semi-Rough - P - Organic
Tees - K - Inorganic
Tees - N - Inorganic 250 260 270
Tees - P - Inorganic 80 85 85

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Fungicide - Active Ingredient
Fairways - Fungicide - Total Weight
Fairways - Fungicide - Number of applications per year
Fairways - Herbicide - Active Ingredient
Fairways - Herbicide - Total Weight
Fairways - Herbicide - Number of applications per year
Fairways - Insecticide - Active Ingredient
Fairways - Insecticide - Total Weight
Fairways - Insecticide - Number of applications per year
Greens - Fungicide - Active Ingredient
Greens - Fungicide - Total Weight
Greens - Fungicide - Number of applications per year
Greens - Herbicide - Active Ingredient
Greens - Herbicide - Total Weight
Greens - Herbicide - Number of applications per year
Greens - Insecticide - Active Ingredient
Greens - Insecticide - Total Weight
Greens - Insecticide - Number of applications per year
Rough - Fungicide - Active Ingredient
Rough - Fungicide - Total Weight
Rough - Fungicide - Number of applications per year
Rough - Herbicide - Active Ingredient
Rough - Herbicide - Total Weight
Rough - Herbicide - Number of applications per year
Rough - Insecticide - Active Ingredient
Rough - Insecticide - Total Weight
Rough - Insecticide - Number of applications per year
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year
Tees - Fungicide - Active Ingredient
Tees - Fungicide - Total Weight
Tees - Fungicide - Number of applications per year
Tees - Herbicide - Active Ingredient
Tees - Herbicide - Total Weight
Tees - Herbicide - Number of applications per year
Tees - Insecticide - Active Ingredient
Tees - Insecticide - Total Weight
Tees - Insecticide - Number of applications per year

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Niet aan de orde: er worden geen pesticiden ingezet.

Not applicable, no pesticides are used.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Bestrijding van ongewenste soorten wordt enkel mechanisch aangepakt. Er is geen chemische bestrijding van insecten, onkruiden of schimmels.

Treatement of unwanted species is done mechanically. No chemical products are used.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Zijn niet aanwezig.

Not present.
Calibration and testing of sprayers Jaarlijks worden sproeiers gekalibreerd.

Sprinklers are calibrated annualy.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Bij het inzetten van vloeibare bemesting worden de juiste nozzles geselecteerd. Er wordt overwegen een GPS gestuurde veldspuit in te zetten.

When using liquid fertilizers, the correct nozzles are installed. The club is looking into the possibilities for using an automatic spraying machine with GPS.
Non-chemical weed control Onkruiden (madelief, weegbree e.d. worden van de greens handmatig verwijdert.

Weeds (like daisies, plantain and others) are removed by hand.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Het bemestingsprogramma is volledig gericht op het verbeteren van het bodemleven en de bodemchemische samenstelling.

The fertilizer plan is focussed on improving soil life and increasing the chemical composition of the soil.

Waste Management

The following waste audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
gestion des déchets de garage par watco

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand false true false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Grasafval dat wordt opgevangen bij het maaien van de greens wordt afgevoerd in een vloeistofdichte container.

Grass clippings are collected from greens and collected in an impoervious container.
Establishment of recycling centers tri des déchets à l'atelier avec des contenants différents fournis par watco

waste sorting is done at the maintenance facility with different containers supplied by watco
Returning clipping to fairways and walkways Clippings worden op de fairways niet verzameld.

Fairway clippings are not collected.

Pollution Control

Het voorkomen van verontreinigingen heeft de aandacht bij Brussels Droh!Me Golf. Alle potentiële risico's zijn ingeschat en vertaald naar een aanpak waarin beschreven is hoe om wordt gegaan met deze risico's. Hierin komen de volgende thema's aan bod: geluid, afval, mobiliteit, licht, regen- en afvalwater, brandveiligheid, opslag, elektriciteit, incidenten en veiligheid. Er worden ook risico's weggenomen door bijvoorbeeld geen pesticiden meer in te zetten of door elektrische machines in te zetten. Omdat een belangrijk deel van de veiligheid alleen kan worden geborgd door een juiste uitvoering, wordt het personeel geïnstrueerd.

Preventing polution is an important part of daily maintenance at Brussels Droh!me. All potential risks are evaluated and part of an action plan for dealing with these risks.The following subjects are made part of this action plan: noise, waste, mobility, light, rain water, discharge water, protection against fire, storage, electricity, incidents and safety.
Risks are also partially prevented by not using any plant protection products and by using electrical vehicles. Because part of this risk prevention is secured by proper execution, all personnel is instructed.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow
On-Site Weekly
Outflow

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course N/A N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Mains Sewer Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils false false
Lubricants true true
Pesticide Containers false false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Gevaarlijke stoffen worden in een doeltreffende afsluitbare ruimte opgeslagen. Toegangsdeuren zijn voorzien van benodigde signalisatie stickers.

Hazardous materials are stored in special closed off cabinets. the entrance doors of these cabinets have warning stickers.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Machines zijn opgeslagen in een afgesloten ruimte met een vloeistofwerende ondervloer.

Machines are stored in a closed facility with an impervious floor.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Used fertilizers have a very low risk profile. The used method is called Compost Tea which is based on organic products.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces The production and mixing of Compost Tea is done in a concrete covered area.
Installation of above-ground fuel tanks Voor de installatie van een nieuwe brandstofvoorziening zijn diverse leverancier bevraagd om een aanbieding te doen.

Different suppliers have been contacted for making a proposition to install a new installation fo fuel.
Installation of sufficient secondary containment for fuel De brandstoftank is danwel dubbelwandig, dan wel voorzien van een lekbak.

The fuel tank is either double walled or provided with a leaking pan.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Het toepassen van bemesting wordt alleen gedaan wanneer de weersomstandigheden hiervoor geschikt zijn (geen overvloedige regen bijvoorbeeld).

Using fertilizers is only done when the weather is appropriate (not on rainy days for example).
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Alleen greens, fairways en tees worden bemest. Deze hebben voldoende afstand tot oppervlaktewater.

Only greens, tees and fairways are fertilized. These are situated on a proper distance of surface water features.
Establishment of pesticide-free zones De volledige golfbaan is pesticide-vrij.

No pesticides are used on the golf course.

Community

De golfbaan maakt onderdeel uit van het grotere project Droh!Me Melting Park. Dit is van belang omdat het plan in zijn totaliteit sterk gericht is op de community van Brussel. Diverse recreatieve, ecologische en sportieve functies worden met elkaar gecombineerd tot een totaalproject.
Er werden 7 projecten ingediend, waaronder dat voor het DROH!ME Melting Park van VO Group, dat door de jury werd weerhouden omwille van zijn uitgesproken kwaliteiten. In augustus 2014 startte de MSI met de restauratie van de buitenkant van de gebouwen: de Grote en Kleine Tribune, het Weeglokaal en de Starttoren. De renovatiewerken waren eind juni 2016 afgerond. Voor de exploitatie van de 15 jaar durende concessie stichtte VO Group de onderneming DROH!ME Invest en kreeg het de inrichting, de uitwerking van de infrastructuur en het beheer van het Melting Park toevertrouwd. Dit proces wordt uitgewerkt vanuit een publiek private samenwerking tussen: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) als erfpachter van de site; de naamloze vennootschap DROH!ME Invest verantwoordelijk voor de uitwerking van het project en Leefmilieu Brussel.
Het lastenboek van het Gewest voorzag voor deze uitzonderlijke site een origineel project, specifiek op maat van deze buitengewone natuurlijke omgeving en uitzonderlijk erfgoed in Brussel. Het project moest zoveel mogelijk mensen aanspreken, zowel recreatieve als educatieve en culturele luiken inhouden en een toegangspoort tot het Zoniënwoud vormen.

The golf course is part of the larger project Droh!me Melting Park. This is important because the plan as a whole is strongly focused on the community of Brussels. Various recreational, ecological and sporting functions are combined to form a total project.
Seven projects were submitted, including that for the Droh!me Melting Park of VO Group, which was retained by the jury because of its distinct qualities. In August 2014, the MSI started restoring the exterior of the buildings: the Large and Small Tribune, the Weeglokaal and the Start Tower. The renovation works were completed at the end of June 2016. VO Group founded the Droh!me Invest company for the 15-year concession and was entrusted with the design, development of the infrastructure and the management of the Melting Park. This process is developed from a public private partnership between: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) as the leaseholder of the site; the limited company Droh!me Invest responsible for the development of the project and Brussels environment.
The region's specifications for this exceptional site provided an original project, specifically tailored to this exceptional natural environment and exceptional heritage in Brussels. The project was intended to appeal to as many people as possible, including recreational, educational and cultural sections and a gateway to the Zoniënwoud.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 2 2
Food & Beverage 7 4
Golf Coaching 7
Retail & Leisure 3
Other 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Owner
  • General Manager
  • Course Manager

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides De hoofdgreenkeeper heeft naast zijn fytolicentie een tweejarige opleiding gehad tot hoofdgreenkeeper waarbij een grote diversiteit aan thema's aan de orde zijn geweest met betrekking tot verantwoord beheer en onderhoud.

The head greenkeeper owns a spraying license. He also took part in a two-year training to become head greenkeeper in which multiple subjects concerning responsible maintenance were described.
Efficient water management Tijdens werkbesprekingen met de directeur komen thema's als veiligheid, energie- en waterbesparing en afvalbeheersing naar voren.

During meetings with the general director, subjects like safety, energy and water saving and waste management are discussed.
Management of accidents and emergencies Tijdens werkbesprekingen met de directeur komen thema's als veiligheid, energie- en waterbesparing en afvalbeheersing naar voren.

During meetings with the general director, subjects like safety, energy and water saving and waste management are discussed.
Management of habitats and vegetation Aan de hand van het beheerplan wordt het beheer doelmatig en professioneel uitgevoerd.

Maintenance is executed with purpose based on the maintenance plan.
Waste minimization, separation and recycling Tijdens werkbesprekingen met de directeur komen thema's als veiligheid, energie- en waterbesparing en afvalbeheersing naar voren.

During meetings with the general director, subjects like safety, energy and water saving and waste management are discussed.
Health & Safety Tijdens werkbesprekingen met de directeur komen thema's als veiligheid, energie- en waterbesparing en afvalbeheersing naar voren.

During meetings with the general director, subjects like safety, energy and water saving and waste management are discussed.
Energy Saving Tijdens werkbesprekingen met de directeur komen thema's als veiligheid, energie- en waterbesparing en afvalbeheersing naar voren.

During meetings with the general director, subjects like safety, energy and water saving and waste management are discussed.
Understanding of landscape and cultural heritage De inrichting van het terrein is erop gericht recht te doen aan het cultuurhistorische erfgoed waarbij opstallen, beplantingen en structuren zorgvuldig worden behandeld.

The construction of the golf course is focussed on emphasizing the cultural and historical vallues on the terrain, including responsible maintenance of buildings, trees and structures.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Local Government Het project is een publiek private samenwerking. Alle procedures voor een zorgvuldige inrichting en daarvoor de juiste vergunningen zijn in gang gezet.

The project is a public private cooperation. All procedures for a responsible and legal organization are started.
Local Environmental Groups Het project is een publiek private samenwerking. Alle procedures voor een zorgvuldige inrichting en daarvoor de juiste vergunningen zijn in gang gezet.

The project is a public private cooperation. All procedures for a responsible and legal organization are started.
Local Community Groups Het project is een publiek private samenwerking. Alle procedures voor een zorgvuldige inrichting en daarvoor de juiste vergunningen zijn in gang gezet.

The project is a public private cooperation. All procedures for a responsible and legal organization are started.
Media Er zijn diverse websites beschikbaar die informeren over de ontwikkelingen en de voorgang van het project.

Several online websites are available to inform people about the developments and progression of the project.
Local Businesses Onderdeel van het projectteam en zelfs initiatiefnemer is onderneming. Deze onderneming investeert met tijd, geld en deskundigheid om een succes te maken van het project.

Part of the project team and even the initiator are part of the enterprise. This enterprise invests time, money and expertise to make the project a success.
Schools & Colleges Op de golfbaan is veel aandacht voor kinderen en jongeren. Er worden gericht lessen gegeven aan deze doelgroep om hen te enthousiasmeren voor de sport.

On the golf course, attention is given to youngsters and children. They can take part in trainings focussed on this group.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Rondom de golfbaan loopt de renbaan welke ingebruik is als openbaar wandelpad.

The race-track around the golf course is used as a public foot path.
Creation of new paths and nature trails Op de golfbaan zelf is hiervoor geen ruimte. Wel worden mensen gestimuleerd om kennis te maken met de sport en zo ook het terrein te verkennen.

On the golf course itself no room can be found to do so. Visitors of the parc are stimulated to get to know the game of golf and the terrain of the hippodrome.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Het volledige plan Melting park is gericht op een diversiteit aan recreatieve vormen.

The Melting park is focussed on providing divers forms of recreation.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

  • Aries Consultants

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) De gebouwen die stammen uit de aanleg van de hippodoom eind 19e eeuw worden beschermd en gerenoveerd.

The buildings that were constructed during the realization of the hippodrome (by the end of the 19th century), are protected and renovated.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Monumentale bomen en de voormalige renbaan zijn het meest van belang voor de golfbaan.

Monumental trees and the old race-track are the most important elements for our golf course.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Er worden regelmatig nieuwsbrieven verstuurd naar leden en betrokkenen.

Frequent newsletters are sent to club members and other parties involved.
Members evenings and course walks In voorjaar 2018 is er een bijeenkomst geweest voor geïnteresseerden om nader in te gaan op het grasonderhoud. Hier is voor gekozen om richting leden te informeren over de keuzes achter het beheer en de mogelijkheid om kennis te delen met andere experts.

During spring 2018 a meeting about the technical details of turf grass maintenace was held for those interested on learning more about this subject. We did this to explain the choices made in maintenance to the club members and to share knowledge and expertise with other experts.
Interpretation panels & course signage Er wordt op diverse plekken geinformeerd over het feit dat de golfbaan onderdeel uitmaakt van een Natura2000 gebied.

On several locations, golfers are informed about the golf course being part of a Natura 2000 area.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Er zijn meerdere websites voor de diverse doelgroepen. Hier wordt geinformeerd over de ontwikkelingen en het gebruik van de golfbaan https://www.bdgc.be/ en https://www.drohme.be/

There are several websites for different groups to inform them about the developments and news of the golf course: https://www.bdgc.be/ and https://www.drohme.be/