Eindhovensche Golf

GEO Certified® 07/2017
Valkenswaard,
Netherlands
Telephone: +31 040 - 201 48 16
L1003347_club_image

On July 14th I visited the golf course of Einhovensche Golf. This golf course in Noord-Brabant started the GEO certification project in 2015. After receiving an explanation on the proces and the different goals that the golf club has, I visited the golf course with the head greenkeeper. I was shown several of the highlights of the local ecology and landscape, and also the maintenance facility. Through this course visit I gained a good image of the current state and the ambitions on sustainable golf course management that the Einhovensche has.…

Guido Hamelink, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Eindhovensche Golf (18 holes, 6311 metres, year opened 1928)
Eindhovensche Golf - par 3 course (5 holes, 516 metres, year opened 1928)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Other
1 Other

Nature

De Eindhovensche Golf is circa 141 hectare groot en omvat naast de golfbaanvoorzieningen bossen, heide en vennen. Het terrein maakt onderdeel uit van het Landgoed Gagelhof (ca. 380 hectare).

De Eindhovensche Golf behoort tot een van de beste en mooiste banen van Nederland. Dit heeft te maken met de fraaie ligging in oude bossen, de hoge kwaliteit van de (golf)voorzieningen en de rust en stilte.
In 2016 is in opdracht van het bestuur van de EG een natuurbeheerplan tot stand gekomen. Dit plan is opgesteld met als doel het verhogen van de natuurwaarden van de natuurlijke gebieden op het terrein. Op de baan is er voor gekozen om verder te verdrogen en verschralen om ziekten en schimmels zo min mogelijk de kans te geven, zonder daarvoor gewasbeschermingsmiddelen in te hoeven zetten.
Het verdrogen en verschralen van de baan vindt plaats door een gericht snoei- en kapprogramma zodat met name greens en tees meer lucht en licht ontvangen.
De begeleiding van de ecologische processen en het baanbeheer worden geleid door hoofdgreenkeeper en de baancommissie i.s.m. een agronoom, ecoloog en bosbouwer.

-----

The Eindhovensche Golf covers an area of approximately 141 hectares and comprises of woodland and heather areas along with a number of natural ponds and lakes. It sits within a larger (380 hectare) estate called the Gagelhof.

The Eindhovensche Golf is one of the most beautiful golf courses in the Netherlands because of its unique location in established woodlands, the high quality of the facilities and it’s peace and quietness.

In 2016 the EG Board started the development of a Nature Management Plan. The goal of the plan is to further improve and expand the natural areas and hence its aesthetics value. It was decided to reduce the chance of fungus and plant illness by letting areas dry out rather than using pesticides.

To reduce the moisture on the course a programme of trimming and felling of trees and bushes has been implemented and as a result the tees and greens receive more flowing air and light.

This environmental process is supervised by the Course Committee and is carried out by the Head Green Keeper in consultation with an agronomist, an ecologist and a forester.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • David Stansfield (Agronomie)
 • Frank Pont (Baanarchitect)
 • Bureau van Nierop (Ecologie & Beheer)

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Beheervisie bossen en natuurtereinen Leon van Nierop 2016/01/15
Presentatie bossen en natuurterreinen 6-6-2017 Leon van Nierop 2017/06/06

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Bureau van Nierop (ecologie en beheer) voert het beheer van de bossen en natuurterreinen op de Eindhovensche golf. Zij doen dit in afstemming met de greenkeepers en de baancommissie. Vanuit de baancommissie is Olivier Ceulemans betrokken bij het beheer.

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Ambitiedocument beheer baan EG De heer O. Ceulemans & L. van Nierop 2016/01/15
Agronomy Report of the Eindhovensche Golf David Stansfield 2017/05/07

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Moerashertshooi (Langven) Hypericum elodes
Klokjesgentiaan (massale aanwezigheid Langven) Gentiana pneumonanthe
Veenpluis (Langven) Eriophorum angustifolium
Klein warkruid (Langven) Cuscuta epithymum
Stekelbrem (Galgenven) Genista anglica
Jeneverbes (Rough Holes 6 & 7) Juniperus communis
Gaspeldoorn (Rough Holes 6 & 7) Ulex europaeus
Kruipbrem (Rough Holes 6 & 7 en heideterrein achter werkschuur)) Genista pilosa
Gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Ecologische Hoofdstructuur Provincie Noord-Brabant
N16.01 Droog bos met productie, N06.04 Vochtige heide, N07.01, Droge heide Provincie Noord-Brabant
Rode lijst soorten: Moerashertshooi, Klokjesgentiaan, Veenpluis, Klein warkruid, Stekelbrem, Jeneverbes, Kruipbrem, Gerimpeld gaffeltandmos Rijk

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Heide en vennen 11,73 National Government
Native Woodland 86,36 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.0 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 80%
Festuca rubra 15%
Tees 1.0 Hectares Lolium perenne 50%
Festuca rubra 25%
Fairways 14.0 Hectares Poa annua 30%
Agrostis canina 25%
Semi Rough 3.0 Hectares Poa annua 30%
Agrostis canina 25%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Op de greens heeft Struisgras onze voorkeur omdat deze een lage maaihoogte tolereren en ziekte bestendig zijn. Roodzwenk heeft een lagere temperatuur nodig om groei te starten voor een snellere dichtheid in de green in het voorjaar.
Op de tees heeft fijnbladig Engels raai onze voorkeur omdat dit gras een groot herstellend vermogen heeft, zodat de uitgeslagen devoots en beschadigingen snel overgroeien.
Op de fairways willen we zo weinig mogelijk beregenen en bemesten, de grassoorten die daar het beste mee om kunnen gaan zijn roodzwenk struis en veldbeemd.
Bij al deze baanonderdelen houden we rekening met de optimale groeivoorwaarden van de gewenst grassoorten. Dit doen we middels bemesting, beregening en beluchting.

This golf facility assesses mowing patterns every: Greens dagelijks, fairways maandelijks months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • David Stansfield (Agronomie)
 • Frank Pont (Baanarchitect)
 • Bureau van Nierop (Ecologie & Beheer)

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc De baancommissie heeft een ambitie document opgesteld en doorgesproken met de greenkeeping staf. Hierin staan de doelen en het te behalen kwaliteitsniveau omschreven. Het is de taak van de greenkeeping om dit zo dicht mogelijk te benaderen.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Het doel van het onderhoud is om tussen mei en november de speelkwaliteit zo hoog mogelijk te houden ( dit is vastgelegd in het ambitie document). Het is geen probleem als de baan in de zomer hard en droog is, het gras mag dan gerust een bruine kleur hebben.
Appropriately matching mowing lines to contours De maailijnen moeten zo strak en recht mogelijk zijn.
Protection and restoration of historic features In 2015 is begonnen met het herstellen van historische zichtlijnen. Een en ander is beschreven in de beheervisie.
Discreet on-course signage and furniture Het baanmeubilair en de bebording moet zo uniform mogelijk zijn en in de omgeving passen.
Conservation of specimen trees De bijzondere en monumentale bomen zijn geïnventariseerd en op kaart gezet. Deze zullen door het weghalen van concurrerende bomen meer groeiruimte krijgen. De bijzondere en monumentale bomen worden opgenomen in een snoeiprogramm gericht op vitaliteit, groei en invloed op het spel.
Screening and softening unsightly man-made features Elektriciteitshuisje bij de oprit.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Increasing the size of habitat patches In 2016 wordt begonnen met een inventarisatie naar de soortgroepen van de flora en fauna. Op basis van deze inventarisatie worden biotoop verbeterende maatregelen voorgesteld. Dood hout vormt een essentieel onderdeel van natuurlijke ecosystemen. Het levert biotopen aan veel planten en dieren (o.a. holenbroeders, insecten, schimmels). In het werkplan 2016 is opgenomen dat de voorraad dood hout (nu 1,2%) zal worden verhoogd. Als richtlijn wordt circa 4 liggende bomen per hectare aangehouden met een diameter aan de stamvoet van 30 cm of meer.
Connection of internal habitat patches Verspreid liggen kleine heideterreintjes langs de roughs. Er zal worden bekeken op welke plaatsen deze kunnen worden verbonden door deze te vergroten (plaggen), zodat lange corridors kunnen ontstaan langs de golfbaan. In 2017 wordt begonnen bij hole 6 – 7.
Connection of patches with external habitats Voor de aangrenzende terreinen van Landgoed Gagelhof wordt hetzelfde beheer voorgestaan waardoor een grote uitbreiding van het leefgebied zal ontstaan van diverse soorten flora en fauna.
Creation of habitat corridors Door de voorgenoemde verbinding van heideterreinen ontstaan grotere verbindingszones voor flora en fauna.
Avoidance of habitat fragmentation N.v.t.
Improving and diversifying habitat edges N.v.t.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Bij diverse kanten tussen de fairways en de bosrand hebben we de rijkere toplaag eraf gehaald en op de veel armere laag die overblijft hebben we heide gezaaid. Een plant die van nature in ons gebied voorkomt.
Ecologically informed management of scrub vegetation In 2015 is gestart met het creëren van een parkachtige bufferzone langs de golfbaan met open bos en monumentale en bijzondere bomen. Op enkele plaatsen kunnen kansen worden benut voor het creëren van zoom en mantelvegetaties langs heideterreinen.
Promoting species and structurally diverse woodlands Het beheer richt zich op het ontwikkelen van een droog Berken – Zomereikenbos met grote diversiteit in structuur. In de huidige structuur is groveden en Amerikaanse eik de hoofdboomsoort.
Hoofdboomsoorten (1e boomlaag)
In de eerste boomlaag is de groveden op de meeste plaatsen nog de heersende soort die sinds de aanleg prominent aanwezig is. Op de rijkere groeiplaatsen is in het verleden ook beuk aangeplant en op kleine schaal douglas en lariks aangeplant als 2e boomgeneratie. Op plaatsen waar dunningsgewijs de groveden is verwijderd is de Amerikaanse eik de dominante soort geworden.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas N.v.t.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation In het Langven wordt een hydrologisch onderzoek gestart om deze balans in beeld te brengen en om verbeteringen voor te stellen.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Wellicht worden enkele insektenhotels geplaatst t.b.v. het publiek.
Installation of nest boxes De biodiversiteit wordt verhoogd door een beheer te richten op ecologie en niet door het plaatsen van nestkastjes.
Provision of feeding tables De biodiversiteit wordt verhoogd het beheer te richten op ecologie en niet door het plaatsen van voederplankjes.
Control / management of alien species Vanaf 2016 wordt de Amerikaanse vogelkers vlakdekkend in alle bospercelen bestreden.
Provision of hibernation areas Het ijsvrij houden van beschutte overhoeken van vennen voor watervogels.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Streven naar een toename van het aantal biotopen door verhoging van de variatie in boomsoorten, verhoging van het aandeel liggend dood hout in opgaande en volwassen opstanden van groveden. Als richtlijn wordt circa 4 liggende bomen per hectare aangehouden met een diameter aan de stamvoet van 30 cm of meer.

Water

Voor irrigatie van de golfbaan wordt grondwater gebruikt. Dit wordt in een natuurlijk ven gepompt en vandaaruit 's nachts verdeeld over de golfbaan. Op de oefenholes worden alleen greens en tees beregend. Om water te besparen gebruiken we wetting agents. Met in- en doorzaai houden we rekening met de soorten keuze van het gras met als doel water te besparen. De fairways passen zich tot op zekere hoogte aan aan de seizoenen. In de zomer is de baan droger en een bruinere look is geen probleem.
Om het waterverbruik nog verder terug te dringen hebben we in 2016 een monitoring systeem ingevoerd waarbij snelheid, vochtgehalte en hardheid van de speloppervlakken wekelijks wordt gemonitord. Deze gegevens vormen de input voor de verminderde hoeveelheid kunstmatige beregening.

Voor de opstallen: clubhuis, woonhuis beheerder, loodsen greenkeepers, en indooroefenfaciliteit, wordt gebruik gemaakt van leidingwater.

In 2015 is er door een extern bureau een meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen opgesteld. Binnen dit plan wordt voorzien dat we scans gaan maken op het verbruik van water met het doel van daaruit maatregelen op besparing van water te kunnen gaan treffen. Verantwoordelijk hiervoor is de Opstallen Commissie.

Het clubhuis is uit 1930 en gedurende decennia is het noodzakelijke onderhoud wel gedaan. Momenteel wordt gewerkt door de Gebouwen en Onderhoud Commissie aan een totaal renovatieplan, waarbij besparende technologieën op gebied van water en energie meegenomen worden.
-----

Ground water is used to irrigate the golf course. The water is pumped from a natural lake and irrigates the course at night. For the Practice Holes only the tees and greens are irrigated. To conserve water a wetting agent is used. With regard to grass sowing, drought resistant seeds are used. The fairways, taking into account the season, are left to grow to a certain height. In the summer the course can look dry and barren in places in accordance with the wishes of the Course Committee.

In 2016, to reduce the water consumption even further, a monitoring system was installed which, weekly, measures the speed, moisture content and firmness of the playing areas. The data provides the necessary input to help reduce the amount of irrigation needed.

Tap water is used in the following properties: Club House, Manager’s House, Green keeper’s workshop and the indoor facility.

A maintenance plan was made in 2015 by an external advice bureau which sets out the future work to be carried out on a yearly basis. The Club House was built in 1930 and during the ensuing years only emergency repairs have been performed. In 2016/2017 the Property & Estate Committee issued a renovation plan for the coming years. All renovations will be implemented using suitable technology to reduce water, gas and electricity consumption.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Beheersplan Legionella Hydroscope 2015/12/16
EG_waterverbruik_28Mei2017

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Golf Course Groundwater 22,000 Cubic Metres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 4,063 Cubic Metres
Golf Course Groundwater 100% 32,000 Cubic Metres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,921 Cubic Metres
Golf Course Groundwater 100% 24,500 Cubic Metres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways 2-3 days per week
Semi-Rough 2-3 days per week
Rough Never
Other Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species - Soil decompaction and thatch management
- Timing and dose of water application
- Analysis of soil moisture...
- Incorporation of evapotranspiration rates and weather data
- use of wetting agents
Soil decompaction and thatch management Regelmatig beluchten van de diverse onderdelen met wisselende pennen, diepte, diameter, hol/massief. Dit alles om de beworteling en de water doorlatendheid te optimaliseren zodat de wortellaag zo diep mogelijk is.
Timing and dose of water application Wat betreft de waterdosering:
- minimale giften
- 's nachts beregenen
- minimale runs
- meten met vochtmeter
- beregenen op basis van vochtmeter
- het weerbericht wordt nauwlettend in de gaten gehouden, ook op lange termijn
Analysis of soil moisture Wekelijks in het groeiseizoen.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Wat betreft de waterdosering:
- minimale giften
- 's nachts beregenen
- minimale runs
- meten met vochtmeter
- beregenen op basis van vochtmeter
- het weerbericht wordt nauwlettend in de gaten gehouden, ook op lange termijn
Use of wetting agents Greens 2 x in het voorjaar
Voorgreens 2x in het voorjaar
Fairways 2x in het voorjaar
Overall reduction in irrigated area Zo min mogelijk beregenen. De baan mag best een beetje geel, hard en / of droog zijn.
Targeting of sprinkler heads Wat betreft de installatie:
- single head
- volledig instelbaar sector & rondgaand
- monitoring doorlopend
Optimizing system pressure Dit wordt na vrijwel elke beregeningsbeurt nagekeken in de computer door de hoofd Greenkeeper.
Adoption of cutting edge nozzle technology Het beregeningssysteem is in 2010 geheel vervangen. Zodra er nieuwe technieken in dit systeem beschikbaar komen, wordt het systeem hierop aangepast, met het doel zo min mogelijk water te gebruiken.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Sensoring en waterbesparende drukknoppen.
Diverse opmerkingen m.b.t. onderdeel Water Leidingwater voor de opstallen (clubhuis, woonhuis beheerder, loodsen greenkeepers, en indooroefenfaciliteit) is niet per kalenderjaar van 1 januari tot en met 31 december aan te geven. Maar loopt van 1 juli tot 1 juli. Bijvoorbeeld 1 juli 2014 tot 1 juli 2015 wordt vermeld bij het jaar 2015.

Het leidingwaterverbruik voor de diverse opstallen is helaas niet opgesplitst door de leverancier; er zijn geen apart watermeters geïnstalleerd.
Al totale waterleidingverbruik staat daarom vermeld onder 'clubhuis'.

Energy

In 2015 is er door een extern bureau een meerjaren onderhoudsplan voor de gebouwen opgesteld. Binnen dit plan is voorzien dat we scans gaan maken op het verbruik van energie met het doel van daaruit maatregelen op besparing van gas en elektra te kunnen gaan treffen. Verantwoordelijk hiervoor was de Opstallen Commissie.
In 2016 en 2017 is er een renovatieplan opgesteld door de Gebouwen en Onderhoud Commissie voor de komende jaren. Een belangrijk doel van de renovatie is het terugdringen van het gas en energie gebruik.

Op dit moment is het in detail vermelden van het verbruik van hernieuwbare energie en grondstoffen bij de Eindhovensche nog niet mogelijk aan de hand van de facturen.

In een exceloverzicht hebben we het verbruik van gas en energie over de jaren 2015, 2014 en 2013 verwerkt. Zie de bijlage.

De firma Scholt Energy Control adviseert de Eindhovensche m.b.t. inkoop van energie.
Zie www.scholt.com.
---
A maintenance plan was made in 2015 by an external advice bureau which sets out the future work to be carried out on a yearly basis. The Club House was built in 1930 and during the ensuing years only emergency repairs have been performed. In 2016/2017 the Property & Estate Committee issued a renovation plan for the coming years. All renovations will implement using suitable technology to reduce water, gas and electricity consumption.

The attached excel overview shows the gas and electricity consumption for the years 2014 – 2016.

With respect to the energy supply, Scholt Energy Control (www.Scholt.com) advises the Eindhovensche.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Stroometiket Scholt 2016/06/04
Scholt_SEC_stroometiket 2016 Scholt
EG_Elektraverbruik_28Mei2017
EG_Gasverbruik_28Mei2017

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Renewable Grid Electricity (kWh) 180.516 184.137 175.198

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Coal 0 0 0
Diesel (Cubic Metres) 13 14 13
Hydraulic Oil (Cubic Metres) 0.2 0.2 0.2
Natural Gas (Cubic Metres) 55.000 37.145
Petrol (Cubic Metres) 0.3 0.3 0.3
Propane / Butane (Cubic Metres) 3 3 0

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Wij nemen groene stroom af.
Use of electric hybrid vehicles Buggy's rijden op elektriciteit. De greenkeepers gebruiken 1 buggy, evenals de marshal en pro's. Elektrisch maaien / hybride wordt op de voet gevolgd, evenals het autonoom / GPS maaien, hetgeen efficiency voordeel en brandstof besparing zou kunnen opleveren.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Clubhuis: LED-verlichting deels toegepast.
EGA: bouwjaar 2014 energie efficiënt, incl LED-verlichting.
Tassenloods: bewegingsmelders
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Wordt meegenomen in het renovatieplan opstallen.
Enhancement of natural ventilation opportunities Wordt meegenomen in het renovatieplan opstallen.
Upgrading of building insulation Caddiemastersloge opnieuw na-geïsoleerd
Woonhuis conciërge opnieuw na-geïsoleerd
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Daklichten / lichtstraten greenkeepersloods
Installation of low-energy lighting Clubhuis: deels
EGA: geheel
Woonhuis:
Tassenloods:
Greenkeepersgebouwen:
Use of motion sensor lighting Ja, tassenloods
Use of timers with appliances, heating and lighting Ja, op CV-ketels
Educating staff and customers Medewerkers krijgen instructie over energiereductie.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100%
Diesel 100% 100%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Helaas is carpoolen voor de medewerkers niet mogelijk, vanwege de verschillende woon-werk adressen.
Fietsenstalling aanwezig.
Secure cycle parking De meeste medewerkers komen met de fiets. Fietsenstalling aanwezig voor medewerkers en ook voor bezoekers en leden. Fietsenstalling heeft verlichting uitgerust met een sensor.
Staff showers Zijn aanwezig.

Supply Chain

In een exceloverzicht staan de leveranciers vermeld, inclusief vestigingsplaats. Het doel is om zoveel mogelijk regionale leveranciers te betrekken. Hierdoor is minder transport noodzakelijk.

Er wordt op een duurzame en toekomstgerichte manier gewerkt op de EG waarbij men streeft naar zoveel mogelijk efficiency en reductie van energie en materialen.

De hoeveelheid bemesting per baanonderdeel is zo laag mogelijk en wordt bepaald in samenspraak met de agronoom gebaseerd op jaarlijks genomen grondmonsters.

-----

The attached excel overview shows the suppliers and their location. The goal is to use local suppliers, thus, reducing the transportation burden while supporting the local community.

The Eindhovensche Golf is working towards a sustainable and future-orientated way of working to reduce, as far as possible, the energy consumption while maximising the efficient use of supplies.

The amount of fertilizer used is as low as possible and is determined in consultation with the agronomist, annually, based on soil samples.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers Het streven is om met zo veel mogelijk lokale leveranciers te werken.
Use of local products Het streven is om met zo veel mogelijk lokale producten te werken.
Selection of certified products Voor zover mogelijk, relevant en betaalbaar wordt er met gecertificeerde producten te werken.
Use of recycled and recyclable products Het streven is om indien mogelijk tweedehands of gerecyclede producten te gebruiken.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 1 1
Catering Supplies 13 6 7
Retail 6 5 1
Trade & Contractors 3 3
Maintenance Equipment 29 19 10
Course Supplies 23 8 15

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Gebruik van Barenbrug NaK gekeurde rassen. Door middel van het droog houden van de golfbaan vindt een natuurlijke selectie plaats.
Enhancement of soil structure Regelmatig beluchten door middel van het gebruik van diverse prik pennen met als doel de toplaag luchtig houden al dan niet gecombineerd met verschralen. Droge koppen op de fairways regelmatig topbeluchten eventueel in combinatie met grondverbetering (compost).
Optimization of the growing environment Er is een programma gestart om meer zon en wind op de diverse baanonderdelen te krijgen o.a. dmv het strategisch rooien van bomen.
Managing thatch levels Verticuteren, prikken (hol en massief), regelmatig dressen, drooghouden van de baan onderdelen en minimaal bemesten.
Managing surface moisture Spaarzaam omgaan met de beregening. Veel beluchten in combinatie met schraal dressen.
Establishing thresholds for pests and disease Er worden geen middelen tegen schimmels gebruikt. Alleen in het uiterste geval als laatste redmiddel, maar dit komt zelden voor.
Scouting for pests and diseases Dagelijks wordt er gecheckt op ziektes en/of plagen.
Monitoring / improvement of plant health In samenwerking met de voorlichting wordt de baan 2x per jaar gemonitord op kwaliteit van gras en bodem en speelkwaliteit.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - K - Inorganic 0 0
Fairways - N - Inorganic 15 30
Fairways - P - Inorganic 0 0
Greens - K - Inorganic 112 50
Greens - N - Inorganic 60 90
Greens - P - Inorganic 14 10
Rough - K - Inorganic 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 0 30
Semi-Rough - P - Inorganic 0 0
Tees - K - Inorganic 240 200
Tees - N - Inorganic 300 300
Tees - P - Inorganic 60 50

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 1 0
Fairways - Herbicide - Total Weight 110 0
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1 0
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 30
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 1
Greens - Fungicide - Active Ingredient 0 0
Greens - Fungicide - Total Weight 3 0
Greens - Fungicide - Number of applications per year 2 0
Greens - Herbicide - Active Ingredient 0 0
Greens - Herbicide - Total Weight 0 0
Greens - Herbicide - Number of applications per year 0 0
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0
Rough - Herbicide - Total Weight 0 0
Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 0 0
Tees - Herbicide - Total Weight 0 0
Tees - Herbicide - Number of applications per year 0 0
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Er worden vrijwel geen giftige producten gebruikt. Enkel het door het CTGB-toegelaten merrit-turf in uiterste nood.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Merrit-turf pleksgewijs preventief tegen engerlingen - 30 kg/ha per jaar.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Alleen in uiterste noodzaak behandelen en bij voorkeur laten uitzieken.
Calibration and testing of sprayers Testen voor gebruik en periodieke spuitkeuring elke 2 jaar.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles We gebruiken anti-drift doppen.
Non-chemical weed control De tuin rond het clubhuis wordt handmatig gewied en opschot in het bos wordt handmatig gerooid.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. De zwakke plekken in de fairway worden behandeld met compost teneinde de grond te verbeteren en de groeivoorwaarden voor het gras te verbeteren.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber true true true true

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Huishoudelijk afval wordt gescheiden m.b.v. van afvalcontainers voor glas/papier/overig.
Geen gescheiden afvalbakken per hole.
Returning clipping to fairways and walkways Maaisel van fairway en semi rough blijft liggen.
Education of staff and customer education Cursussen over afvalstromen worden aangeboden aan en gevolgd door personeel en medewerkers.
Waste awareness campaigns Campagnes niet gehouden.
Er zijn stickers geplaatst op de teeboxen om te voorkomen dat daar afval gedropt wordt.

Pollution Control

De machines voor het onderhoud van de baan zijn opgeslagen in een afgesloten loods, alles staat binnen opgeslagen op een vloeistofdichte vloer. Dit gebouw dateert uit 1990 en er is rekening gehouden met de wettelijke eisen. Dit geldt ook voor de wasplaats voor machines, het afval water wordt eerst gereinigd door een vetafscheider. Deze wordt 1 a 2 keer per jaar geleegd door een gecertificeerd bedrijf (Wubben Roosendaal).
Tevens is er een ruimte ingericht voor de gewasbeschermingsmiddelen. Deze ruimte heeft een afzuiging en verwarming zodat de middelen vorstvrij bewaard kunnen worden.
Er worden op de EG weinig gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Het doel is om dit in de toekomst nog verder af te bouwen.
De greenkeepers van de EG hebben allen een spuitlicentie. Deze licenties worden up-to-date gehouden door het volgen van jaarlijkse licentie bijeenkomsten.

-----

The machines used for the maintenance of the course are stored in a secure warehouse with an impermeable floor. The warehouse dates back to 1990 and conforms to all the legal requirements. This also applies to the area for cleaning the machines where the contaminated water is first cleaned by an oil/fat-separator. The collected oil/fat is removed, once or twice a year, by a certified company (Wubben Roosendaal).

There is also room for the safe storage of the pesticides, fertilizers etc.. This room is well ventilated and temperature controlled to ensure the products remain dry and frost-free.

As little as possible of the plant protection products is used and the goal is to reduce this even further.

All the Eindhovensche Golf Green Keepers have a spraying license which must be renewed annually after attending the necessary re-certification course.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow
On-Site Monthly
Outflow

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course N/A N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Alle gevaarlijke stoffen worden volgens de wettelijke regelgeving opgeslagen.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Alle machines worden opgeslagen en onderhouden op vloeistofdichte vloeren.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Het mengen van de gewasbeschermingsmiddelen vindt plaats op een vloeistof dichte vloer.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Dit wordt op de wasplaats gedaan. Hier is sprake van een vloeistofdichte vloer, ook in verband met het reinigen van machines.
Installation of above-ground fuel tanks De dieseltank bevindt zich boven de grond in een afsluitbare container. De gehele installatie is in 2015 conform wettelijke eisen vervangen.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Er is onder de opslag van de brandstoffen een goedgekeurde lekbak geplaatst. De lekbak is zo groot dat de lekbak niet kan overlopen bij eventuele lekkages.
Provision of containment booms and absorbent materials Vloeistof absorberende doeken en korrels zijn aanwezig.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Bij het inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en bij bemesting giften wordt er rekening gehouden met de weersvoorspellingen en invloeden daarvan.
Wat betreft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen is het beleid om niet iedere ziekte plek te bestrijden.
Establishment of emergency spillage response plan Vloeistof absorberende korrels en doeken zijn aanwezig en indien nodig worden deze gebruikt en bij het chemisch afval ingeleverd. Hiervan wordt zelden gebruik gemaakt. Er wordt alles aan gedaan om knoeien te voorkomen.
Establishment of pesticide-free zones De heide en overige natuurlijke gebieden zijn vrij van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Community

De Eindhovensche Golf is een top-5 golfbaan in Nederland, waar naast het op hoog niveau faciliteren van de eigen leden op zowel het gebied van recreatief- als topgolf, ook voldoende ruimte is voor het ontvangen van gastspelers uit binnen- en buiteland en het gastheer zijn voor grote nationale en internationale tournooien. Zo was de club onder meer 6 maal gastheer voor het heren Dutch Open, 4 maal voor het dames Dutch Open en 15 maal voor het Dutch amateur Open. Naast de eigen leden dragen vele vrijwilligers uit de regio bij aan het succes van deze toonaangevende evenementen. De club neemt met ca 15 teams deel aan de nationale NGF-competitie. Daarnaast levert de club regelmatig spelers voor de nationale dames- en heren teams welke Nederland vertegenwoordigen op Europees en mondiaal niveau. De club biedt ook structureel gastvrijheid aan de nationale teams om te komen trainen en spelen.

De club heeft ca 950 spelende leden welke veelal in de directe omgeving van de club woonachtig zijn. De club wordt hoofdzakelijk gerund door haar leden, welke op vrijwillige basis invulling geven aan het vele bestuurlijke- en commissiewerk.

Daarnaast biedt de club direct en indirect werkgelegenheid aan ca 12 fulltime mensen en aan ca 8 mensen op parttime basis. Ook deze mensen zijn woonachtig in de directe omgeving van de club. Met de meesten van hen heeft de club al langdurige dienstverbanden. De club voert een actief beleid ten aanzien van deze medewerkers. Naast reguliere werk-, beleids- en groepsoverleggen en functionerings- en beoordelingsgesprekken zijn er individuele opleidingsplannen, afgestemd op de wensen van de medewerkers. ARBO, BHV en RIE zijn planmatig georganiseerd en zijn onderdeel van de reguliere trainingsprogramma’s.

De club is klant van ca 100 toonaangevende bedrijven en instellingen, welke merendeels afkomstig zijn uit de directe omgeving van de club. Daarnaast is de club actief in het onderhouden van goede contacten met de naaste buren, de locale overheden en de instanties op het gebied van flora- en faunabeheer.

-----

The Eindhovensche Golf is a top-5 Dutch golf course. As well as facilitating both its recreational and sports-focused members at the highest possible level, the club also hosts national and international guest players for friendly as well as for tournament golf. The club proudly hosted the Men’s Dutch Open Championship, 6 times, The Ladies’ Dutch Open Championship, 4 times, as well as currently hosting the Dutch Amateur Open Championship, so far16 times. These first-class events are supported by many members as well as by many volunteers from the greater Eindhoven area. The club also participates, with 15 teams, in the national interclub competition matches. Moreover, the club is proud to have male and female members playing in the Dutch National Teams, thereby, representing The Netherlands in European and World Championships. The club offers the Dutch National Teams hospitality to play its course and to use the club’s extensive training facilities.
The Eindhovensche Golf has around 950 playing members, most of whom live in the direct vicinity of the club. The club is mainly run by its members who can serve, on a voluntary basis, on the many general- and sub- committees.
In additional to this, the club provides employment to approximately 13 full time staff as well as to approximately 9 part time staff. Most of these employees live in or close to Eindhoven and have been working for the club for many years. The club has an active employee development policy, besides the regular policy- and group-meetings and performance appraisals, the club discusses with the individual their needs for further education or training. The structurally and regularly organised ARBO, BHV and RIE-activities (Health and Safety, including CPR) are part of the said education- and training programs.
The club is a client to approximately 100 first-class suppliers, most of which are based in the greater area of Eindhoven. Besides this,

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2
Course Management 6 1
Food & Beverage 2 3 3
Golf Coaching 2 1 1
Caddies 3 3

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Owner
 • Committee Members
 • Technical Specialist
 • Head Greenkeeper, 3 committee members

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Employees are trained in the use, storage and disposal of chemicals. 6 of them have a spraying license. Furthermore greenkeepers follow the greenkeeper vakcursus, & cursus motorkettingzagen.
Efficient water management The club has a full automatic irrigation system. Although the long term quality of the grass is leading, the staff is instructed to minimize the use of water. Awareness about this is a permanent topic during greencommittee meetings with the headgreenkeeper. 2 Greenkeepers have had extra education regarding the effective use of the irrigation system.
Management of accidents and emergencies The staff is trained to work according to strict procedures and instructions. Prevention of accidents and emergencies is leading. If an accident happens, the details are reported and recorded to the greencommittee. Emergency plans are in operation and are evaluated regularly. Arbo, BedrijfsHulpVerlening and Rie (Risk inventarisation) are structurally organised and subject to regular training.
Management of habitats and vegetation A nature management plan is in operation. Special attention is paid to the ecological values and maintenance of habitats. The staff is keen on an eco-friendly maintenance of the golfcourse. There’s a special co-operation with an ecological forestry consultancy firm.
Waste minimization, separation and recycling All waste is separated and collected in special containers, before disposal. This way, a high percentage of recycling is stimulated. Grass-clippings and pruning waste are stored temporarily. Where possible and harmless to nature, this waste is preferably dispersed of mechanically on site. The remaining waste is collected and disposed of by a specialised company.
Health & Safety All staff is instructed and checked to use the correct clothing and protective measures. Health & Safety training is structurally organised and renewed through Arbo, BedrijfsHulpVerlening and Risico Inventarisatie. Moreover, all staff is invited to have a regular general health check-up.
Energy Saving The staff is well aware of the energy-saving programs and co-operative in making the programs a success.
Understanding of landscape and cultural heritage Information is provided by both the club, the ecological forestry consultancy firm and the golfcourse architect in order to create sufficient awareness. Literature on the various topics is available. The membership is informed on a regular basis in the bi-monthly club magazine as well as in the annual general meetings.
Environmental management planning This is a regular topic on the agenda of the green committee meetings with the head greenkeeper.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours The general committee has excellent contacts with the owner of the estate, whom we rent the golf course from. The head greenkeeper has regular meetings with the owners’ estate-steward.
The club has offered an adjacent nature reserve/park of 48 Ha to the public for recreation purposes (walking, cycling, walking the dog etc)
Local Government The general committee as well as the chairman of green have regular contacts with the mayor and his civil servants.The general committee has regular contacts with reporters of the local newspapers about interesting events at the club. The green committee has a dedicated member responsible for pr and communications, a.o. towards golfcourse raters, architects, journalists etc.
Media The general committee has regular contacts with reporters of the local newspapers about interesting events at the club. The green committee has a dedicated member responsible for pr and communications, a.o. towards golfcourse raters, architects, journalists etc.
Local Businesses The club is a well respected client to approximately 25 leading local suppliers.
Schools & Colleges The head greenkeeper is examiner at the dutch greenkeeping college.

Alliance of chairmen of green of Dutch Heathland Golf Courses
The chairman of green attends the meetings (3/yr) of the chairmen of green of a number of well known dutch heathland courses. Information is shared and benchmarks are carried out.

Alliance of head greenkeepers of Dutch Heathland Golf Courses
The head greenkeeper attends the meetings (3/yr) of the head greenkeepers of a number of well known dutch heathland courses. Information is shared and benchmarks are carried out.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths The club does not provide access or diversified land use for others on its premises. Instead, the club has offered an adjacent nature reserve/park of 48 Ha to the municipality of Valkenswaard for public recreation purposes (walking, cycling, walking the dog etc.)
Installation of effective and welcoming signage The club is host to a number of greenfee players as well as to a number of national and international tournaments. Moreover, the club gives structural hospitality to the Royal Dutch Golf Federation in order to use its training- and playing facilities for the first national teams. For these guests a clear signage in and around the course and clubhouse has been set up.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Eindhovensche Golf op de keper beschouwd - Echt Groen. Mevrouw A.J.W. Baan-d'Ailly en Mevrouw F.M. van Rappard-van der Veen 2008/05/27
75 jaar Eindhovensche Golf
50 jaar Eindhovensche Golf
Letters and Literature Eindhovensche Golf and Architect H.S. Colt

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • Bureau voor planologie en ecologie van Nierop, Riethoven
 • Infinite Variety Golf Design

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) The masterplan for the golfcourse 2008-2013 has been carried out in order to restore the original natural and architectural features of the golfcourse.
The general maintenance plan for the clubhouse aims to preserve its original style as much as possible.

Communications

No internal environmental and community communications have been undertaken at this golf facility.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Via the website of the Eindhovensche Golf and our Clubmagazine EGO, members are updated regarding activities around nature and environment.