Golfbaan Sluispolder

GEO Certified® 09/2016
Alkmaar,
Netherlands
Telephone: 0031 (0)72 5 111 555
Sluispolder2_club_image

Golfcourse Sluispolder borders the urban region of the city of Alkmaar. It is located adjacent to the provincial road, N9.
The first nine holes, currently holes 10 to 18, are a typical Dutch polder course designed by architect Joan Dudok van Heel. In 1991 the course was expanded with another 9 holes designed by Alain Rijks.
These holes are characterized by a more undulating surface where, in comparison to the first nine, the soil contains a lot more sand.
Adjacent to the golf course a nine hole par 3 course was created in 2001. This brings…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan Sluispolder (27 holes, 6140 metres, year opened 1984)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop

Nature

NL:
Golfbaan Sluispolder ligt in een gebied nabij de Schoorlse duinen.
De baan ligt 1 meter onder NAP, waardoor het in feite een echte polderbaan is, met fantastisch uitzicht op deze duinen.
De biodiversiteit valt hier erg tegen, aangezien het omringend gebied erg gecultiveerd is. Vandaar dat wij als golfbaan Sluispolder erg nauwgezet en voorzichtig met onze flora en fauna omgaan.
De baan is op te splitsen in twee gedeelten; enerzijds de nattere ‘oude baan’ (1984) en de drogere ‘nieuwe baan’. De nieuwe baan ligt het meest westelijk, op een wat droger gedeelte.
De echte poldersoorten komen hier dan ook voor, zoals haas, wilde eend, zwanenbloem en karper. Dit zijn ook de soorten waarnaar wij kijken om te constateren of de flora en fauna zich goed houdt.
In zekere zin zou men wel kunnen zeggen dat temidden van open polders en grasland, de struwelen en kleine bossen op de baan een rustoord voor vogelachtigen zijn. Dit is ook goed te merken aan de diversiteit en de aantallen.

Golfbaan Sluispolder wordt biologisch beheerd, wat betekent dat er geen herbiciden en pesticiden gebruikt worden. In de 8 jaar dat wij dit beleid voeren hebben wij een duidelijke stijging van flora en fauna kunnen waarnemen, en ook zeker een grotere diversiteit.

ENG:
Golfcourse Sluispolder located in an area near the dunes of Schoorl and Bergen.
The course is 1 meter below sea level, making it a real ‘polder-course’ with great views on the dunes.
The biodiversity is very disappointing, as the surrounding area is very cultivated. Hence we are very meticulous and careful with our flora and fauna on the course.
The course is split into two parts; the wetter 'old course' (1984) and the drier 'new course'. The new course is the most westerly in a drier area.
The real polder species are found here, such as hare, wild duck, swan flower and carp. These are also the types to which we look for to determine whether the flora and fauna remains good and healthy.
One might say that in the midst of open grassland and polders the thickets and small woods on the course are a retreat for birds.
Golfcourse Sluispolder biologically managed, which means that no herbicides or pesticides are used. In the 8 years that we implemented this policy, we can observe a clear increase in flora and fauna, and certainly a greater (bio)diversity.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Gemeente Alkmaar
 • Provincie Noord-Holland

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • IVN
 • Staatsbosbeheer
 • HHNK
 • Gemeente Alkmaar

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Haas Lepus europaeus
Ijsvogel Alcedo atthis
Kerkuil Tyto alba
Zeelt Tinca tinca
Karper Cyprinus carpio
Rietvoorn Scardinius erythrophthalmus
Huismus Passer domesticus
Lepelaar Platalea leucorodia
Koekoek Cuculus canorus
Roerdomp Botaurus stellaris
Visdief Sterna hirundo
Bonte specht Dendrocopos major
Groene specht Picus viridis
Dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
Watervleermuis Myotis daubentonii
Groene kikker Pelophylax ridibundus
Bruine kikker Rana temporaria
Gewone pad Bufo bufo
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Boerenzwaluw Hirundo rustica
Huiszwlauw Delichon urbicum
Nijlgans Alopochen aegyptiaca
Canadese gans Branta canadensis
Aalscholver Phalacrocorax carbo
Wezel Mustela nivalis
Zwanebloem Butomus umbellatus
Rietorchis Dactylorhiza praetermissa
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Rietorchis Dactylorhiza praetermissa
Haas Lepus europaeus
Karper Cyprinus carpio
Zwanebloem Butomus umbellatus
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Groene specht Picus viridis
Groene kikker Pelophylax
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Archeologisch waardevol Gemeente Alkmaar

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Scrub Vegetation 7 Self Appointed
Rough 'ecological' grassland 10 Self Appointed
Open Water Features 8 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.5 Hectares Festuca rubra 70%
Agrostis stolonifera / palustris 30%
Tees 1.0 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 50%
Festuca rubra 50%
Fairways 20.5 Hectares Festuca rubra 60%
Poa pratensis 40%
Semi Rough 12.0 Hectares Lolium perenne 60%
Poa pratensis 40%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
De roodzwenksoorten kunnen tegen droogte en onze schrale zeewind. De struissoorten zorgen voor een evenwichtige samenhang en een dichte mat.
Gras op de fairways en rough groeit hier 'als kool'. De fairways krijgen dan ook minimaal mest. Rough krijgt geen mest.

Mowing patterns are not assessed at this golf facility.

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Dhr. C. Elderkamp; Pure

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Met behulp van de Manual Golfbaanonderhoud, en de ruime kennis van ons personeel komen wij vrijwel altijd tegemoet aan de kwalitietseisen
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Bepaalde stukken golfbaan worden extensief beheerd., d.w.z. als hooiland gezien.
Vooral op de drogere stukken van onze 'nieuwe' negen holes is dit een prachtig gezicht.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Door bepaalde stukken extensief te beheren hoeft er minder rough gemaaid te worden, wat zeker scheelt in diesel en slijtage van de machine. Ook deze aspecten komen ruim aan bod tijdens de baanwandelingen.
Improving customer understanding around greens maintenance Zie hier het hoofdstuk gemeenschappen. Hier staat ruim beschreven welke activiteiten wij met spelers en geïnteresseerden ondernemen op dit gebeied
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Door ons biologische beheer zijn de groeipieken en -dalen veel gelijkmatiger. Onze greens starten wat langzamer op, maar zijn in het najaar nog erg goed. Dit omslagpunt heeft na 5 biologische jaren plaats gevonden, en golfers zijn daar erg blij mee.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Bepaalde stukken zijn ingericht als hooiland. Qua kleur en textuur een prachtig gezicht. Ook voor de veiligheid is dit van groot belang, je kunt holes echt 'afsluiten' van andere holes.
Appropriately matching mowing lines to contours Enerzijds stemmen we de maailijnen af op contouren, anderzijds maaien wij altijd kruislings. Zo voorkomen we dat het gras plat gaat liggen en niet gemaaid kan worden.
Protection and restoration of historic features NVT
Discreet on-course signage and furniture Onze baaninformatie staat zeer discreet aangegeven op RVS borden.
Conservation of specimen trees Dit is absoluut aan de orde, ware het niet dat wij geen monumentale bomen hebben.
Golf-technisch hebben we wel een aantal zeer belangrijke strategische bomen. Deze worden met grote zorg in stand gehouden, of vervangen door soortgelijke bomen (qua grootte en omvang)
Screening and softening unsightly man-made features Maak een ronde over onze golfbaan, en u zult zien dat wij een drietal schuilhutten hebben. Voor de rest zijn er totaal geen ontsierende elementen. De hutten zijn strategisch geplaatst, en gecamoufleerd door bomen of in een bos geplaatst

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Onnatuuurlijk gras groeit bij ons eigenlijk alleen op de greens en tees. Ook sommige foregreens zijn volledig op zijn kop geweest.
Increasing the size of habitat patches Onze baan ligt omsloten door een provinciale en een dorpsweg. Derhalve beperkt ons leefgebied zich tot de golfbaan en de aangrenzende weilanden. Rond de vijvers wordt waar mogelijk de ruimte om de vijver ook verruigd, om leefgebieden te vergroten
Connection of internal habitat patches In het terrein worden leefgebieden aan elkaar verbonden door ruig grasland.
Ons watersysteem is een doorlopend systeem, in die zin is qua water onze baan één groot liefgebied
Connection of patches with external habitats Helaas is dit zoals gezegd zeer beperkt mogelijk op onze golfbaan.
Creation of habitat corridors Het zou hier alleen gaan om verbindingszones bínnen de golfbaan. Dit is feitelijk niet echt aan de orde, de leefgebieden zijn door rough aan elkaar verbonden.
Avoidance of habitat fragmentation Onze golfbaan is feitelijk één aaneengesloten leefgebied, verbonden door rough. Zoals gezegd is het omsloten door wegen.
Improving and diversifying habitat edges NVT

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Bepaalde droge stukken in de baan zijn geploegd t.b.v. de pionierssoorten. Dit land wordt regelmatig beheerd middels 'maaien en afvoeren'.
Ecologically informed management of scrub vegetation Onze struwelen worden in niet bespeelde gebieden zeer zeker ecologisch beheerd, onder andere door begrazing met schapen. Struwelen die regelmatig binnen het golfspel vallen worden wel intensief beheerd.
Promoting species and structurally diverse woodlands Ons streven is om zoveel mogelijk het principe kern-mantel-zoom vegetatie toe te passen. Enerzijds omdat dit een mooi beeld geeft; anderzijds om de golfer nog een kleine kans te geven uit de zoom te slaan.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Bij greenrenovaties kijken wij altijd naar de mogelijkheden om natuurlijke oevers te creëren. Dit hebben we in de loop der jaren al regelmatig toegepast
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Watervegetatie wordt zeer zeker gedoogd, maar t.b.v. de waterkwaliteit worden de watergangen en de vijvers middels een vijfjaren-traject geschoond; d.w.z. elk jaar 20% van het benodigde werk wordt uitgevoerd.
Naturalization of linear habitats NVT

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Pionierssoorten handhaven in ruigere stukken.
Installation of nest boxes Wij hebben op onze golfbaan geen nestkasten. Wel hebben we vele houtwallen t.b.v. vogels.
Provision of feeding tables NVT
Control / management of alien species De uitheemse soorten worden bij ons niet erg vaak waargenomen, derhalve hebben wij hier geen speciale maatregelen voor.
Provision of hibernation areas Struwelen, takkenwallen en ruigere graslanden zijn goede overwinteringsplaatsen.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Wij creeren op veel plaatsen houtwallen en takkenwallen. Gezaagd hout blijft lamg in de baan liggen om te drogen. Ook dit zijn geweldige plekken voor fauna

Water

NL:
Het waterverbruik op golfbaan Sluispolder beperkt zich alleen tot het clubhuis/restaurant met sanitaire faciliteiten, en de greenkeeperloods met eveneens sanitaire faciliteiten.
De medewerkers van golfbaan Sluispolder en restaurant ’t Sluisje zijn zich zeer bewust van het milieu en het belang van zuinig en efficiënt met water omgaan.

Er wordt met bronwater beregend. Dit water wordt minimaal twee keer per jaar getest op verschillende stoffen en factoren.
Wij zijn van mening dat gras erg lui en vatbaar wordt door overmatige beregening. Wij beregenen dan ook alleen de greens en tees, en een tweetal foregreens. We houden op deze manier onze fairways gezond, en het gras kan dan ook tegen een stootje.
De beregening is af te stellen op tijd, m3, en percentages.

ENG:
The waterconsumption on Sluispolder golfcourse is restricted to both the clubhouse/restaurant with its sanitary and the greenkeeperaccomodation with its sanitary.
Employees of our golfcourse are very aware of the fact that water is expensive and scarce, en that we should use it efficiently.

The golfcourse is irrigated with water from our well. This water is tested twice a year, to make sure we don’t pollute our greens and tees with bad minerals and other substances we don’t want in our soil.
Grass can become very lazy en vulnerable fort diseases when given too much water. The roots will not go as deep as we like. Therefore we only irrigate the greens and tees, end two foregreens. The fairways are irrigated when necessary.
We can adjust the irrigation system on time, m3 and percentages.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Pompgegevens 2012; tevens als voorbeeld voor onze jaarlijkse pompstatistieken Sluispolder Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 92% 3,643,322 Litres
Golf Course Groundwater 16,105,900 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 6% 218,599 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 92% 3,854,056 Litres
Golf Course Groundwater 12,568,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 6% 231,243 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 92% 4,354,000 Litres
Golf Course Groundwater 17,529,700 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 8% 348,320 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 4 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De grassoorten die wij op onze greens hebben kunnen tegen droogte en vragen minimale irrigatie. Hier hebben wij bewust voor gekozen.
Soil decompaction and thatch management Verti-drainen en verticuteren doen wij zeer regelmatig.
Timing and dose of water application Wij kunnen per green het aantal m3 aangeven wat we denken dat de green nodig heeft. Zo voorkomen we overvloedige irrigatie.
Analysis of soil moisture Soiltech analyseert minimaal twee keer per jaar het beregeningswater en een aantal monsters van representatieve greens op de aanwezigheid van goede, maar ook slechte mineralen. Middels het beregeningswater kunnen immers ook slechte mineralen in de greens komen.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Uiteraard houdt Sluispolder rekening met verdampingsgraad en weergegevens, daar wij van mening zijn dat té veel beregenen een negatieve invloed heeft, en zonde is van het water.
Use of wetting agents NVT
Overall reduction in irrigated area Wij beregenen in principe alleen de greens en tees. Bij extreme droogte hebben we waterwagentjes in gebruik om pleksgewijs de fairways te beregenen.
Targeting of sprinkler heads De sprinklerkoppen staan op sector afgesteld; d.w.z. dat sec de green besproeid wordt
Optimizing system pressure Wij kunnen onze pompen op 10e procenten nauwkeurig afstellen. De leidingdruk is optimaal, gezien het feit dat we weinig schade hebben aan de leidingen.
Adoption of cutting edge nozzle technology Wij spuiten sowieso alleen bij optimaal weer en met goed gereinigde en goed werkende spuitmonden. Spuiten bij een lage druk en met een grove druppel is voor onze biologische meststoffen van belang.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Deze zijn aanwezig in alle sanitaire ruimten.
Use of water efficient appliances We beregenen zoals gezegd met bronwater. Ook worden hier de machines mee schoon gespoten.
Use of efficient shower technology In alle douches zijn waterbesparende douchekoppen gemonteerd.
Repairing leaks Dit wordt altijd uitgevoerd door een erkende loodgieter.
Water awareness signage Deze zijn niet aanwezig.

Energy

Energiegebruik staat bij ons erg hoog op de ‘duurzaamheidsagenda’.
Gezien het feit dat we een redelijk oud clubhuis/restaurant hebben, is bezuiniging bij ons erg belangrijk. Ook de open ligging op de wind is hier een belangrijk punt. Isolatie en de warmte goed binnen houden is erg belangrijk.
In ons clubhuis hebben we een open haard, die met ons eigen hout opstoken.
Wij hebben in elke aparte ruimte aparte thermostaten zitten, allen voorzien van een timer.
Onze golfkarren zijn allen elektrisch, en ons streven is om deze op korte termijn met zonne-energie op te laden.
Ook ons machinepark staat op hert lijstje om vernieuwd te worden. Helaas is de technologie nog niet zo ver dat er reeds betaalbare opties zijn voor elektrisch maaien. Hybride-maaien behoort zeker tot de mogelijkheden.
Vervoer van personeel door de baan geschiedt zoveel mogelijk elektrisch of te voet.

The usage of energy is a very important part of our policy.
Our clubhouse/restaurant is a bit outdated, so reduction of energy usage is very important. We are sited in a ‘polder’, where there is always wind. Isolation and keeping the warmth inside is very important.
We have a fireplace in our clubhouse, which burns on our own prunings.
Every separate room/space has its own thermostat with a timer. When the room/space is not in use, the timer will turn the heater a bit down.
All of our golfcarts run on electricity, it is our goal in the future to charge them with solar energy.
Our machinery also needs to be renewed. We are looking for options to manage the course more sustainable. Unfortunately our experience is that de technology is not that far that there is an affordable and yet sustainable option. Mowing with hybrid mowers though is definitely an option. Transport of personnel is done either electrically or by hiking.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Biogas (Litres) 0 0 0
Biomass 0 0 0
First Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Hydrogen (Litres) 0 0 0
On-site Hydro (kWh) 0 0 0
On-site Solar (kWh) 0 0 0
On-site Wind (kWh) 0 0 0
Renewable Grid Electricity (kWh) 0 0 0
Second Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Wood from sustainable sources 20 20 20

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Coal 0 0 0
Diesel (Litres) 13285 15382 12154
Heating Oil (Litres) 0 0 0
Hydraulic Oil (Litres) 85 85 85
LPG (Litres) 0 0 0
Natural Gas (Litres) 22837 25114 29686
Non-renewable Grid (kWh) 29891 30220 37935
Petrol (Litres) 1900 1900 2100
Propane / Butane (Litres) 25 15 15
Wood from unsustainable sources 0 0 0

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply NVT
Installation of small scale wind turbine NVT
Installation of photovoltaic and / or solar panels De installatie van zonnepanelen is zeker een van onze doelen. We willen dit eerst in het klein beginnen door onze elektrische golfkarren op zonne-energie te laten rijden
Use of geothermal and / or ground sources NVT
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) NVT
Use of biodiesel and /or ethanol NVT
Use of electric hybrid vehicles Al onze golfkarren zijn elektrisch, dus niet hybride. Voordeel is dat de karren minder geluid maken, en dat het opladen erg makkelijk gaat, en er niet voortdurend getankt hoeft te worden. Het machinepark willen we op termijn ook graag uitbreiden met elektrische en/of hybride apparaten.
Use of recycled oils Onze smeermiddelen van Interflon worden uit gerecycleerde oliën gemaakt.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Hier investeren wij niet per se in, wel is onze 'koel ruimte' zo veel mogelijk geisoleerd om de koude vast te houden.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Onze thermostaten staan op een timer geschakeld, en zelfs op zomer- en winterstand. Op deze manier verkleinen we de schommelingen in temperatuur, wat het verbruik ten goede komt
Enhancement of natural ventilation opportunities Onze gebouwen ventileren prima, dit is geen punt.
Upgrading of building insulation Onze nieuwe werkplaats is volgende de nieuwste standaarden geïsoleerd. Het clubgebouw is redelijk oud en van hout. De isolatie kan hier verbeterd worden.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) In onze greenkeepersloods zijn zonlichtdoorlatende panelen geplaatst. Deze zaten eerst niet in het plan, maar dit scheelt een enorme hoeveelheid stroom.
Installation of low-energy lighting Bij het vervangen van de lampen gaan we over op halogeen- en spaarlampen. In ons restaurant zijn nogal wat lampen, en we hebben zodoende een redelijke voorraad liggen. Het is ook niet ons idee om deze lampen weg te gooien, dus stapje voor stapje wordt de verlichting vernieuwd.
Use of motion sensor lighting We gebruiken zoveel mogelijk bewegingsmelders, schemerschakelaars en tijdschakelaars omdat we redelijk wat afzonderlijke gebouwen hebben. Mensen vergeten vaak de lampen uit te doen.
Transition to energy efficient appliances Dit is een nog lopend proces.
Use of timers with appliances, heating and lighting Zie kopje verlichting.
Educating staff and customers Klanten en personeel worden door ons zeer bewust gemaakt van het nut van zuinig omgaan met energie. We kunnen zeggen dat ons personeel beschikt over de juiste 'mindset'.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 0% 100% 9%
Diesel 100% 0% 36%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 55%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 14% 0% 0%
Diesel 0% 0% 0%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 86% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Onze parkeerplaats wordt reeds gebruikt door carpoolers. Soms ook mensen die niets met het restaurant of de golfbaan van doen hebben.
Group transportation (e.g. buses) NVT
Secure cycle parking Wij beschikken over een fietsenstalling die in het zicht van de receptie gesitueerd is. Tevens hangt er een bewakingscamera. Op de fiets naar het werk wordt hier dan ook erg gestimuleerd; het overgrote deel van het personeel woont dan ook op fiets-afstand.
Promoting public transport routes and timetables De bus stopt vrijwel naast de golfbaan. Promoten zou dubbelzinnig zijn. Veel personeel komt inderdaad met de bus.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Al ons personeel beschikt over een eigen ruimte locker. Golfers kunnen lockers huren tegen een klein bedrag per jaar. Zodoende komen veel mensen op de fiets naar de golfbaan, temeer omdat het dorp Bergen op 2 kilometer fietsen ligt.
Staff showers Deze zijn uiteraard aanwezig. We zijn hieraan verplicht door de Arbo.
Tax breaking incentives for cycling NVT
Promotion of walk to work campaigns Zie kopje fiets.

Supply Chain

Golfbaan Sluispolder biedt naast golf ook een uitstekend restaurant, een uitgebreide golfshop en een goede golfschool.
Hiertoe is de aanvoer van diverse producten en materialen erg hoog. Gezien het feit dat wij een grote speler in de markt zijn, kunnen wij de lat bij onze toeleveranciers hoog leggen en zo veel mogelijk, al dan niet uitsluitend, gecertificeerde en duurzame producten inkopen.
Op de golfbaan wordt al 8 jaar geen chemie meer gebruikt, als dat niet duurzaam is?!
Ook de keuken ligt zeker op één lijn met de golfbaan; het gebruik van lokale producten is erg belangrijk, en hoort zeer zeker bij de uitstraling die de chef en zijn staf wil uitdragen.
Duurzaam gevangen vis, runderen die in de duinen hebben gegraasd, Egmondse geitenkaas; zo veel mogelijk uit eigen regio. Laten we zeer zeker onze kruiden- moestuin niet vergeten.
Ons GEO-doel is dan ook om dit in kaart te brengen en als Unique Selling Point aan te dragen, zeker met een link naar onze biologische bemesting op de golfbaan.

Golfcourse Sluispolder also offers a fine restaurant, a golfshop and a very good golfschool.
Therefore there is a lot of supply of products and materials. We are a big player in the market, especially in the region, so we can aim high in selecting our providers and buy as much as possible, if not only, certified and sustainable products.
On the course we have stopped using chemicals and artificial fertilizers since 8 years.
The chef and his kitchen staff are also on the same path as the greenkeeping staff. Biological and certified products from the region, such as Egmonds goat-cheese and beaf from cattle from the Dutch dunes. We also have our own kitchen garden.
One of our GEO-goals will definitely be to use this as a Unique Selling Point, and definitely with a link to our biological fertilizers on the course. We can also use this in our network-group, which is yet to be founded

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Wij houden scherp in de gaten wie onze toeleveranciers zijn en hoe zij met de producten omgaan.
Onze vis wordt bijvoorbeeld op een duurzame manier gevangen, dit uit zich in het certificaat “MSC-gekeurd”. Bedrijven met duurzaamheids-certificaten genieten dan ook onze voorkeur.
Use of local suppliers Door dagelijks telefonisch contact en periodiek bij de leveranciers langs te gaan hebben wij goed zicht op waar welke producten vandaan komen. Uiteraard met zo min mogelijk food-miles.
Lokale tuinders brengen hun ‘overschot’ regelmatig bij ons, vaak in ruil voor een diner. Cradle to cradle.
Use of local products In de horeca gebruiken we als lokale producten o.a.: Egmondse geitenkaas, eekhoorntjesbrood uit de Schoorlse Duinen en veel kruiden en bloemen uit eigen kruidentuin. Zo nu en dan staat er rundvlees op het menu, welke los hebben gelopen in omringende natuurgebieden.
Selection of certified products Egmondse Geitenkaas; SKAL 6083/NL-Bio-01
Taarten gemaakt met biologische producten door patissier 'de Gouden Engel'.
De groenten komen zoveel mogelijk van kleine, lokale telers uit de regio. Deze telers hebben allen de benodigde certificaten.
Use of recycled and recyclable products Zelf scheiden we al het afval. Onder andere de olie (t.b.v. de mechaniek) wordt zodoende gerecycled. Zelf trachten we er ook naar om zo veel mogelijk te hergebruiken, zoals
Selection of products that feature minimal packaging Disposables die aan spelers door de baan worden meegegeven hebben zo min mogelijk verpakkingsmateriaal. Goed voor het milieu, en handig voor het onderhoudspersoneel dat de bakken leegt.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Onder andere onze visleverancier is gecertificeerd met het MSC-keurmerk. Er zijn per branche natuurlijk verschillende certificaten.
Door zelf dicht op de materie te zitten, dragen wij er zorg voor dat onze leveranciers duurzame producten leveren, en ze ook op een duurzame manier vervoeren en toeleveren.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 12 4 8
Catering Supplies
Retail 8 8
Trade & Contractors 4 3 1
Maintenance Equipment 3 2 1
Course Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Wij gebruiken op onze greens een mengsel van 80/20 roodzwenk/struis. Onze greens zijn dus zeer droogte-resistent. Verder hebben wij alleen green/tee-beregening. Fairways worden bij ons niet beregend, dus daarop is dit niet van toepassing.
Managing stress and wear Wij maaien, mede door de soortensamenstelling, de greens niet korter dan 4,5 a 5 mm. Stimpsnelheid wordt niet behaald door kort maaien, maar vooral door grasdichtheid. Om de stress zoveel mogelijk tegen te gaan, en voor zowel onze leden als greenfeespelers te allen tijde goede greens te hebben maaien wij niet te kort. Mede door de drukte op onze baan, versteken wij de greens regelmatig, en worden teemarkers regelmatig verzet. Mede i.v.m. stress en slijtage.
Enhancement of soil structure Door middel van compostthee en een uitgebalanceerde mestgift verbeteren wij de bodemstructuur.
Optimization of the growing environment Gezien het feit dat wij een polderbaan zijn, hebben wij geen problemen met bomen en windsingels. Hooguit op ons oude gedeelte. De groeiomgeving is voor onze greens ideaal, aangezien wind vrij spel heeft. Hierdoor zien wij weinig mos en algen.
Managing thatch levels Een uitgebalanceerde mestgift (overdaad schaadt) en regelmatig holpluggen, verticuteren en bezanden zorgen ervoor dat wij een minimale viltlaag op onze greens hebben.
Managing surface moisture Oppervlaktevocht wordt door ons afgevoerd naar het oppervlaktewater, alwaar de aanwezige vijvers als spaarbekken fungeren. Overtollig water wordt op het polderwater geloosd.
Establishing thresholds for pests and disease Mede door onze goede bodemstructuur en de regelmatige screening van de greens hebben wij weinig tot geen last van plagen en ziekten. De grootste drempel voor een plaag of ziekte is een gezonde bodem. In onze filosofie creeren wij die middels biologische middelen.
Scouting for pests and diseases Ons zeer goed opgeleide greenkeepersteam spoort plagen en ziekten altijd in een vroeg stadium op. Maar zoals gezegd hebben wij hier weinig tot geen last van.
Monitoring / improvement of plant health Een golfers kijkt naar de green boven de grond, en een greenkeeper kijkt onder de grond. Regelmatige screening van de bodem en het beregeningswater, alsmede een uitgebelanceerd bemestingsprogramma zorgen bij ons voor een gezonde plant

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 0 0 0
Fairways - K - Organic 124 74 625
Fairways - N - Inorganic 0 0 0
Fairways - N - Organic 66 72 450
Fairways - P - Inorganic 0 0 0
Fairways - P - Organic 25 29 175
Greens - K - Inorganic 0 0 0
Greens - K - Organic 164 68 295
Greens - N - Inorganic 0 0 0
Greens - N - Organic 173 141 125
Greens - P - Inorganic 0 0 0
Greens - P - Organic 19 18 55
Rough - K - Inorganic 0 0 0
Rough - K - Organic 0 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0 0
Rough - N - Organic 0 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0 0
Rough - P - Organic 0 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - K - Organic 0 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - N - Organic 0 0 0
Semi-Rough - P - Inorganic 0 0 0
Semi-Rough - P - Organic 0 0 0
Tees - K - Inorganic 0 0 0
Tees - K - Organic 164 147 150
Tees - N - Inorganic 0 0 0
Tees - N - Organic 132 198 150
Tees - P - Inorganic 0 0 0
Tees - P - Organic 49 39 60

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Tees - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products NVT
Selection of appropriate products for specific pests and diseases NVT
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Aanwezig
Calibration and testing of sprayers Onze sproeiers worden sowieso twee keer per jaar door een gecertificeerd bedrijf getest. En als de beregening 's nachts heeft gedraaid kijken wij altijd of dit goed is gegaan. Dit valt bij ons onder de betrokkenheid bij het vak.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Aanwezig
Non-chemical weed control Wij bestrijden immer 'niet-chemisch'
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Zie bovenstaande items

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand false true false false
Wood / Timber true false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Alles wordt bij ons gerecycled. Zelfs het groenafval wordt als voer gebruikt voor onze schapen en koeien.
Establishment of recycling centers NVT
Returning clipping to fairways and walkways Dit wordt gecomposteerd op onze composthoop
Education of staff and customer education Door productomschrijvingen duidelijk op de dinerkaart te vermelden, proberen wij restaurantgasten er op te wijzen dat veel producten uit de streek komen en ook seizoensgebonden zijn.
Door ons personeel de achtergrond van producten (ook de biologische meststoffen) te vertellen, kunnen zij dit uitdragen naar de gast en naar buiten.
Waste awareness campaigns Al het afval wordt gescheiden. Hier wordt zeer zorgvuldig mee omgegaan. Ook het golfbaan-afval wordt gecomposteerd en hergebruikt.
In het restaurant zal in de toekomst een optie op de kaart komen om gerechten zonder garnituur te bestellen. Dit is één van de voorbeelden in onze campagnes.

Pollution Control

NL:
De waterkwaliteit is met onze biologische inslag zeer belangrijk.
Niet voor niets lopen wij voorop als het gaat om herbiciden- en pesticidenvrij beheer.
Wij beregenen met tweejaarlijks getest bronwater, en belasten het oppervlaktewater niet.
Bij elke mestgift kijken wij naar wat het weer gaat doen, maar ook naar wat het gedaan heeft.

De waterafvoer geschiedt volledig volgens de nieuwste standaarden.

Bodemverontreiniging is ook een belangrijk punt. Al onze gevaarlijke stoffen staan in afgesloten ruimtes, en indien nodig in lekbakken.
De verwijdering van gevaarlijke en vervuilende stoffen wordt gedaan door gespecialiseerde bedrijven.
Onze nieuwe loods is in 2005 gebouwd, en niet voor niets hebben wij dan ook een ‘schoon-grond’ verklaring gehad.
Samengevat: We zijn niet de biologische weg ingeslagen om van de andere kant het milieu om ons heen met vervuilende stoffen te gaan vervuilen.

ENG:
Water quality is very important; especially with our biological way of managing.
In the Dutch golf-branch we are the most biological course, when it comes to herbicide- and pesticidefree management.
We irrigate with well-water tested every two years, so we don’t pollute the surface and soil.
Every time we fertilize we check the weather; the forecasts, but also what the weather has been.

The water-drainage is happening according to the latest standards.

Soil contamination is also an important point. All of our hazardous materials are in enclosed spaces, and if necessary in drip trays.
The disposal of hazardous and polluting substances is carried out by specialized companies.
Our new shed was built in 2005, and for good reasons we were given a "clean ground" statement by the authorities. This was necessary for the construction permit.
Summary: We have gone down the organic path to manage our greens and our own surface organically, so we must also look after the environment around us – in a larger perspective; we must look after the world

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Monthly Weekly
On-Site Monthly Weekly
Outflow Yearly Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Closed Loop Recycling N/A
Clubhouse Via Oil Separator Yes
Maintenance Facility Mains Sewer N/A
Wash Pad Mains Sewer N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers false false
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Dit is bij ons in orde. De AID en Arbo zijn toevallig vorig jaar op bezoek geweest. Rapport is aanwezig.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Onze greenkeepersloods voldoet aan de wetgeving. Voor groter onderhoud gaan de machines naar onze partner v.d. Meij de Bie te Hoofddorp, alwaar de machines ook worden nagekeken in een werkplaats die voldoet aan de wetgeving
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Wij gebruiken geen pesticiden. De enige meststof die wij zelf mengen is onze compostthee. Dit gebeurt in een afgesloten tank, die op een vloeistofdichte vloer staat
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Idem
Installation of above-ground fuel tanks Op onze golfbaan staat alleen een gecertificeerde dieseltank. Benzine wordt in jerry-cans gehaald. Binnen een aantal jaar zal de dieseltank vervangen worden.
Installation of sufficient secondary containment for fuel De gehele tank, plus de jerrycans en andere oliën, staan op een gecertificeerde lekbak.
Provision of containment booms and absorbent materials Alle tanks staan in een lekbak; daarnaast zijn voldoende absorptiematerialen aanwezig. Het is een doel om in de toekomst zo veel mogelijk elektrisch te gaan werken, dus zal er minder diesel nodig zijn. Feit is wel dat we de tank nodig zullen blijven houden, en deze is dan ook binnen een aantal jaar aan vervanging toe.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs In principe gebruiken wij bij voorkeur een meststof die langzaam kan worden opgenomen. Zodoende is het percolaat schoner, en neemt de plant het beter op. Hiervoor is wel een 'vasthoudende' bodemstructuur nodig, die wij ook trachten te creëren middels toevoegingen als zeolieten.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Deze waren reeds aanwezig op de baan.
Establishment of emergency spillage response plan Mede door het gebruik van biologische meststoffen kan morsen niet veel kwaad. Tanken gebeurt altijd in de loods, alwaar bij eventueel morsen absorptiekorrels naast de tank staan.
Controlling erosion and sediment discharge In onze waterrijke baan is dot nogal aan de orde. Gezien het feit dat wij (buiten de ons doorkruisende tochtsloot) een gesloten watersysteem hebben blijft dit binnen ons terrein en kunnen wij dit zodoende regelmatig aanpakken.
Establishment of pesticide-free zones NVT
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Wij hebben een gesloten watersysteem, met een aantal vijvers die bij ons als buffer dienen. Zodoende hebben wij enigszins de vrije hand in het bepalen van de waterpeilen. Biofilters worden bij ons (nog) niet gebruikt. Gezien het feit dat wij water uit een bron putten zien we dit ook als niet noodzakelijk.

Community

Golfbaan Sluispolder staat volop in de maatschappij.
Samen met de club streven wij ernaar golf en sport aan jong en oud, pro en beginner aan te bieden. Als we kijken naar de verschillende clubjes die zich binnen de club en de baan hebben gevormd is dat duidelijk. Een zeer actieve jeugdgroep, maar ook onze non-handicap groep waar beginnende ouderen zich verenigen en gezellig een balletje slaan om daarna te genieten van een kopje koffie. Ook onze binding met lokale (natuur)clubs staat hoog in het vaandel. Ten bate van GEO zouden we dit graag uitwerken naar een netwerkclub.
Onze seizoenswandelingen zijn ook altijd erg populair, en bij de Open Dagen hebben we altijd duurzaamheid, biologie en ecologie als belangrijke speerpunten. Ook deze dagen gaan regelmatig in samenwerking met bijvoorbeeld StaatsBosBeheer.

Golfcourse Sluispolder is already very socially involved.
Together with the club we are aiming to provide golf to people of all ages, and all levels.
If we look at the different clubs that have formed within the club it’s very clear that we have a real diverse club of members and players. A very active youth-class, and also a club for older people that are just starting to play golf.
Our bonding with the different ecological and nature clubs in the region is very important to us. In the context of GEO we would like to form a network-club of different ‘green’ companies and clubs in the region.
We occasionally try to organise walks through the course, to inform the players and people from outside the club who are interested.
On the exhibit-days we are also keen on informing guests about the nature on the golfcourse, and also about our biological/ecological fertilizing programme

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Course Management 9 2
Food & Beverage 7 6 3
Retail & Leisure 1 5
Caddies 6

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • General Manager
 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Al onze greenkeepers zijn gecertificeerd, en middels demo-dagen, bedrijfsdagen en vakliteratuur houden we ze op de hoogte. Tevens is het van belang dat de verschillende taken steeds door anderen worden uitgevoerd, om elkaar scherp te houden.
Efficient water management NVT
Management of accidents and emergencies BHV-opleiding. Jaarlijks herhaling, inclusief het gebruik van de AED
Management of habitats and vegetation Regelmatig kijken wij informeel naar verschillende plaatsen op de baan waar leefgebieden voor flora en fauna kunnen ontstaan, of waar we middels kleine ingrepen bijzondere vegetatie kunnen creëren. Dit doen we regelmatig tijdens een rondje golf en uiteraard tijdens de meeloopdagen die we organiseren.
Waste minimization, separation and recycling Wij zijn ons zeer bewust van het nut van afvalscheiding, en doen hier dan ook met volle overgave aan mee. Ook recycling staat hoog in het vaandel; plastic wat we kunnen hergebruiken en bijvoorbeeld groenafval wat als schapenvoer kan dienen.
Health & Safety PBM's zijn in ruime mate aanwezig, en mede door de strenge en goede controle van de Arbo-dienst zijn wij zeer streng op de veiligheid van onze werknemers. Onze kleedruimten voldoen aan alle eisen, en er zijn voldoende BHV-ers aanwezig.
Energy Saving Hier hebben we (nog) geen plan voor. Dit zou een goed GEO-doel kunnen zijn.
Understanding of landscape and cultural heritage Onze baan ligt niet in een gebied met cultureel erfgoed.
Waar wij wel erg trots op zijn, is dat de baan met oog voor het omringende landschap is ontworpen. Wij hebben geen 'ijsbolletjes' en rare heuvels in onze polder. De polder is polder gebleven, geheel naar onze wens, en die van de aangrenzende bewoners
Environmental management planning Wij hebben een groot natuur en milieuplan, waarin wij beschreven wanneer we welke terrein-ingrepen we kunnen doen, en wanneer niet. Dit is inzichtelijk.
Op deze manier houden wij rekening met de flora en fauna.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Onze naaste buren zijn agrariers, met wie wij niet bijzonder nauw samenwerken. Wel is één van onze buren afnemers van ons snoei-afval, wat hij verstookt. Hij heeft geen CV en gas aansluiting in zijn huis, maar stookt alles warm met ons hout.
Local Government Staatsbosbeheer en het Hoogheemraadschap worden regelmatig benaderd. Voor Staatsbosbeheer regelen wij altijd stammen en snoeiafval om te natuurknutselen op locatie. Als tegenprestatie komt zo nu en dan de boswachter ons inlichten over de plaatselijke natuur en de nieuwe ontwikkelingen die gaande zijn.
Local Environmental Groups Met lokale milieugroepen is regelmatig contact over de flora en fauna op de baan. IVN Noord-Holland-Noord wordt indien nodig ingeschakeld om flora en fauna in beeld te brengen
Local Community Groups Hier zouden we zoals besproken graag een GEO-doel van maken. Wellicht kunnen we zelf een gemeenschapsgroep oprichten. Een club met een 'groene' golfbaan, een aantal biologische boeren en tuinders en hopelijk gespecialiseerde bedrijven in duurzame energie. Zo kunnen we door met elkaar in gesprek te gaan wellicht tot mooie ideeën komen.
Media We werken voornamelijk samen met lokale media. Dit omdat onze gasten en leden voornamelijk in de buurt wonen. Middels berichten in deze media zijn mensen ook al op de hoogte van onze biologische insteek, die tevens goed te merken is in de horeca op Sluispolder.
Local Businesses Bedrijfsdagen worden bij ons regelmatig met een biologisch/natuurlijk tintje georganiseerd;
Boergondisch Genieten
Niet bourgondisch, maar juist boergondisch! Eerlijke producten van eigen bodem gaan hand in hand met culinaire smaakmakers. De polder van Sluispolder zoals een polder hoort te zijn.
Groen, groener, groenst. De schuilhutten zullen zijn aangekleed met hooibalen, onderweg staan de schapen & lammetjes in de wei en één hole vergt extra uitdaging door de houten klompen club die gebruikt dient te worden, echt boerengolf! Kortom genieten geblazen op een culinaire en verantwoorde manier.
Schools & Colleges We werken nauw samen met de Viaan, een school voor moeilijk lerende kinderen. Deze school heeft een 'groene' onderwijsrichting. Hier werken wij graag mee samen; enerzijds maak je de jeugd bewust van natuur en milieu, en anderzijds zijn het wellicht de greenkeepers/terreinmannen van de toekomst.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths De toegangsweg valt onder beheer van de Gemeente Alkmaar. Aan deze weg zijn ook twee woonadressen gevestigd. Ons eigen terrein wordt door ons eigen personeel beheerd.
Creation of new paths and nature trails Wij streven ernaar zo min mogelijk verharde paden op de baan te hebben. Op de plekke waar grip nodig is zijn deze wel aangelegd. Veel paden zijn graspaden, uitgemaaid met de fairwaymaaier en regelmatig geverti-draind en bezand.
Installation of effective and welcoming signage Rondom ons complex staan een aantal zeer duidelijke welkomstborden en hangen regelmatig banners en/of posters om voorbijgangers op onze acties te attenderen.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Op ons golfbaan zijn geen mogelijkheden voor andere recreatie. Het ligt in een vrij besloten gebied, met rondom polder en een N-weg. De polder wordt gebruikt door omringende boeren, en de golfbaan is sec als golfterrein ingericht. Wel is het mogelijk om op de Driving Range bijvoorbeeld boogschieten of andere activiteiten te organiseren.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Sluispolder ligt op een privé-terrein. Wij streven er wel naar een open karakter te behouden, en op regelmatige basis buitenstaanders te informeren over onze activiteiten en onze wijze van baanbeheer.
Continuation of traditional agricultural activities Wij zetten regelmatig onze eigen kudde schapen in om de uithoeken van de baan te begrazen, Dit zorgt voor een mooiere en meer diverse begroeiing en een hogere natuurbeleving van de speler. Ook hier betrekken we de gasten in, met onder andere informatieborden en in lammertijd de lammetjes rond het clubhuis te laten spelen en grazen.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Plankaart Westrand Noord, gemeente Alkmaar Van Riezen en Partners, i.o.v. Gemeente Alkmaar 2013/11/07
Bijlage bestemmingsplan Westrand Noord Van Riezen en Partners, i.o.v. Gemeente Alkmaar 2013/11/07
Bijlage bestemmingsplan Westrand Noord Van Riezen en Partners, i.o.v. Gemeente Alkmaar 2013/11/07
Bijlage bestemmingsplan Westrand Noord Van Riezen en Partners, i.o.v. Gemeente Alkmaar 2013/11/07
Bijlage bestemmingsplan Westrand Noord Van Riezen en Partners, i.o.v. Gemeente Alkmaar 2013/11/07

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • Hoogheemraadschap HHNK, Wim van Polanen

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Op ons terrein is op geen enkele wijze echt sprake van cultureel erfgoed. De enige manier waarop wij het open karakter van de Sluispolder handhaven is door oost-west zichtlijnen te creëren, zoals beschreven in de gebiedsvisie van de Gemeente Alkmaar.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Sluispolder ligt uiteraard in een polder, en wordt ook op deze wijze beheerd. Qua beplanting willen we het liefste in de ouderwetse polderbeplantng blijven. de aankleding mag fleurig, maar de algehele uitstraling moet toch 'polder' zijn
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Wij streven ernaar het polderlandschap zoveel mogelijk te handhaven. We hebben, weliswaar niet natuurlijk, een eigen dijk waarlangs knotwilgen groeien. Deze is aan de buitenkant van ons terrein gevestigd, waardoor er ook daadwerkelijk twee verschillende waterpeilen zijn. Zoals reeds besproken vinden we de zichtlijnen richting Bergen en de duinen er belangrijk

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Onze afdeling Sales&Events is hier zeer bedreven in, dus op deze manier krijgt de gast regelmatig een indruk van onze activiteiten, werkzaamheden en acties en arrangementen
Members evenings and course walks Zeker 6 keer per jaar organiseren wij meewerkdagen en/of wandelingen. Dit doen we voornamelijk om de golfspeler inzicht te geven in onze werkzaamheden, en ook zeker in onze biologische insteek. Het vergt toch een andere 'mindset', die we middels uitleg en informatieverstrekking proberen te creëren, en waar we redelijk in slagen.
Course guides / brochures In onze reclame-folder en op de website staat zeer zeker aangegeven dat wij, inclusief horeca, een echte biologische golfbaan zijn. Hier zijn we dan ook erg trots op, en dat laten we middels deze flyers/folders graag zien.
Interpretation panels & course signage Bij bijzondere soorten die door ons worden ontdekt plaatsen wij altijd informatie-bordjes. Als we gebieden laten begrazen wordt hier ook altijd middels een bericht op de site/Facebook en een informatiebord uitleg over gegeven.
Establishment of a nature trail Aangezien wij een besloten baan zijn, heeft de aanleg van een natuurpad absoluut geen prioriteit. Zoals besproken geven wij wel rondleidingen en wandelingen door de baan, die zeer zeker ook voor niet-golfers en andere geïnteresseerden toegankelijk zijn.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Er worden zoals reeds vermeld regelmatig wandelingen en rondgangen door de baan georganiseerd, die ook voor niet-golfers toegankelijk zijn.
Bij advertenties in (lokale) media wordt ook altijd duidelijk bestempeld dat wij de meest smaakmakende en biologische golfbaan zijn.
Supporting campaigns O.a. op de Open Golfdagen werken wij samen met Staatsbosbeheer om ouders en kinderen bewust te maken van het feit dat golf een spel ìn, maar zeker ook mèt de natuur is. SBB is hierin een goede ondersteunende partner, die wij ook weer ondersteunen op hun open dagen.
Course walks / open days Jaarlijks organiseren wij zo'n 4 wandelingen voor leden en niet-leden, en tevens 'meewerkdagen'. Op deze dagen kunnen de gasten betrokken en bewust raken van wat het vak Greenkeeping op onze golfbaan allemaal inhoudt, met daarbij natuurlijk onze biologische inslag.
Attending community meetings Uiteraard zijn wij lid van de NGA, waardoor we goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen. Als we het woord gemeenschap in ruimere zin nemen kunnen we ook zeggen dat we onze kennis en onze bevindingen met het 'biologische' ook delen met andere natuurorganisaties als het IVN en SBB
Joint practical projects with community Wij hebben op dit gebied aan diverse activiteiten meegedaan, een goed voorbeeld is het bieden van een opleidingsruimte aan De Viaan, een school voor 'moeilijk lerende kinderen'. Wij zijn van mening dat iedereen een kan verdient, en iedereen zijn steentje aan de maatschappij bij kan dragen. Vandaar dat we regelmatig groenprojecten aanpakken met verschillende groepen scholieren.