Rosendaelsche Golfclub

OnCourse®
Arnhem,
Netherlands
Telephone: +31 26 44 214 38
Baan_nieuw_club_image

Samenvatting (Engels & moedertaal)

On April 21st 2016, I conducted the first re-audit of the Rosendaelsche Golfclub at Arnhem (the Netherlands). This audit involved studying the provided documents, consulting those responsible for GEO and an onsite visit. Over the past 3 years, the Rosendaelsche Golfclub has made progress in a number of the ‘areas of interest’ identified throughout the certification procedure and previous audit. The GEO committee made a good impression.

Op donderdag 21 april 2016 heb ik de eerste heraudit bij de Rosendaelsche Golfclub in Arnhem (Nederland) uitgevoerd. De audit bestond uit het doornemen van de ter hand gestelde documenten, een gesprek met de GEO-verantwoordelijken en een terreinbezoek. De Rosendealsche Golfclub heeft in de afgelopen 3 jaar op een aantal van de door GEO-organisatie benoemde ‘aandachtsgebieden’ vooruitgang geboekt. De GEO-commissie heeft tijdens mijn bezoek een goede indruk achtergelaten.

Natuur

The Rosendaelsche Golfclub runs an 18 holes golf course. The Golf Club was founded on 17 February 1895 and together with The Haagsche Golf & Country Club at The Hague and the Golf Club “de Pan” at Utrecht, it is one of the oldest golf clubs of the Netherlands. The course is located to the north of Arnhem and is situated both within EHS (Main Ecological Structure) and Natura 2000. The landscape of the course is of great natural beauty with natural undulations, heaths and old woodlands with large amounts of Scots pine, but also common oak and beech.

De Rosendaelsche Golfclub beheerd een 18-holes golfbaan. De Golfclub is opgericht op 17 februari 1895. Met de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club en de Utrechtse Golfclub 'de Pan' behoort de club tot de oudste van Nederland. De baan ligt ten noorden van Arnhem en is binnen zowel EHS als N2000 gesitueerd. Het landschap op de baan is bijzonder, met prachtige natuurlijke ondulaties, heidevelden en oude bossen met veel grove den, maar ook zomereik en beuk.

The last three years, the GEO committee has not surveyed the plant and wild life, but there is an extensive survey from 2012. This survey gives a clear overview of all species of plants, birds, bats and other mammals living on the course. However, the work is not done in conformity with approved codes of conduct and no working protocols are implemented. Nevertheless, the GEO committee has plans to appoint a plant and wildlife committee. Its task will be updating bird and wild life and provide recommendations to the golf course committee. No records on the woodland and trees are kept that meet the legal due care requirements of the Dutch Nature Conservancy Act. Conversely, each year, experts are called in for maintenance of the trees.

Door de GEO-commissie is in de afgelopen 3 jaar geen inventarisatie van de flora en fauna uitgevoerd. Wel is een uitgebreide inventarisatie uit 2012 aanwezig. Deze inventarisatie geeft een goed beeld van de plantensoorten, vogelsoorten, vleermuizen en overige zoogdieren die op de baan aanwezig zijn. Er wordt echter niet gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode en er zijn geen werkprotocollen aanwezig. Wel stelt de GEO-commissie voor een commissie inzake flora en fauna te benoemen. Deze commissie houdt zich bezig met updates van flora en fauna en zal advies uitbrengen aan de bancommissie. Er is geen boomadministratie aanwezig die aan de wettelijke zorgplichteisen vanuit het NBW voldoet. Wel wordt jaarlijks boomonderhoud door deskundigen uitgevoerd.

Over the past three years, much energy and attention is given to the development of new heath. To that end, various test sites have been set up. The results of these tests will lead to a decision regarding the heath management, the use of, for instance, heath in rolls can be considered. To further improve the quality of the heather already in place, use is made of sheep and an intensive mowing program. The woodland management is also planned. The woodlands on the course are divided into working blocks, and year by year, block by block, all the necessary work is performed.

In de afgelopen drie jaar is veel energie en aandacht besteed aan het ontwikkelen van nieuwe heide. Daartoe zijn op verschillende locaties proeven uitgezet. Op basis van de resultaten van de proeven wordt het uiteindelijke heidebeheer vormgegeven, bijvoorbeeld door het gebruik van heide rollen. Om de kwaliteit van de huidige heide verder te verbeteren, wordt gebruikgemaakt van een intensief maaiprogramma en de inzet van schapen. Ook het beheer van de bossen wordt planmatig vormgegeven. De bossen op de baan zijn verdeeld in werkblokken, waarbij jaarlijks binnen één blok al het noodzakelijk beheer wordt uitgevoerd.

The variety of grass species is altered so that in the future, irrigation may be limited still further.

De grassoortensamenstelling is zodanig gewijzigd dat de beregening wellicht in de toekomst nog verder kan worden beperkt.

Recently, renovation of the parking lot was terminated. During renovation operations, the natural environment was carefully monitored and all monumental trees were spared.

Recentelijk is de parkeerplaats is vernieuwd. Hierbij is rekening houdend met het milieu , onder andere door alle monumentale bomen te handhaven.

Water

The golf course is using ground water for irrigation of greens, tees and fairways.

The golfbaan gebruikt grondwater voor de beregening van greens, tees en fairway.

The quality of the irrigation water used on the course (ground water) is monitored on a regular basis.

De waterkwaliteit van het op de baan gebruikte beregeningswater (=grondwater) wordt regelmatig gemonitord.

The goal for future reduction of water consumption on greens and tees is achieved: through the use of rain meters, a new control system and the use of wetting agents, water consumption has been reduced by more than half.

De doelstelling om het waterverbruik op greens en tees in de toekomst verder te beperken is gerealiseerd: het waterverbruik is door inzet van regenmeters, een nieuw besturingssysteem en gebruik wetting agents meer dan gehalveerd.

In 2013, the club house was renovated. During renovations, state of the art water saving technology such as double flush toilets was installed. Consequently, water consumption in the club house cannot be reduced. Over the last 3 years, water consumption has even increased. The cause of this increase lies in the fact that especially in winter time, the club house is more intensively used than before.

Het clubhuis is in 2013 gerenoveerd. Bij deze renovatie is gebruikgemaakt van de nieuwste waterbesparingtechnieken, zoals 'double flush' toiletten, waardoor het waterverbruik in het clubhuis niet kan worden verlaagd. In de afgelopen periode van drie jaar is het verbruik zelfs gestegen. De oorzaak van deze stijging ligt in het feit dat het clubhuis, vooral in de winterperiode, veel intensiever wordt gebruikt dan voorheen.

Energie

The machinery used for upkeep of the course is housed in the barrack adjacent the club house. Over the last three years, the club has decided to alter the write off, instead of economic write off, write off based on working hours allows prolonged use of machinery. The fuel consumption of the machines is carefully recorded. Reducing fuel consumption is discussed with the green keepers on a regular basis. The maintenance of the machinery is self-managed thus reducing the number of transport movements to dealers. In the future, when machines are up for replacement, the club will investigate possibilities of using hybrid or electrically driven machines. Besides environmental aspects, economic and practical considerations are involved.

De machines voor het beheren van de baan zijn ondergebracht in de lood direct naast het clubhuis. De manier van afschrijven is in de afgelopen drie jaar door de club gewijzigd. Door niet uit te gaan van een economische afschrijving, maar van een afschrijving op draaiuren kunnen machines langer worden gebruikt. Het brandstofverbruik van de machines wordt nauwkeurig bijgehouden. Het beperken van het brandstofgebruik wordt regelmatig met de greenkeepers besproken. Het onderhoud van de machines gebeurt zoveel mogelijk in eigen beheer, waardoor het aantal vervoerbewegingen naar een dealer worden beperkt. Bij vervanging van machines gaat de club in de toekomst onderzoeken of gebruik kan worden gemaakt van hybride of eclectische machines. Daarbij speelt naast milieueffecten ook altijd de economische en praktische afweging een rol.

In the renovated club house, lighting is controlled through motion sensors and LED lighting is installed. Even so, the energy consumption (in particular electricity) in the club house is relatively high.

As to the natural gas consumption, a significant rise can be seen over the period 2012-2013. This increase can be easily explained as during that time, the renovated club house was dried through heating.

Er is een gerenoveerd, modern clubhuis aanwezig, waarbij de verlichting via bewegingsmelders wordt geregeld. Ook is LED-verlichting aanwezig. Toch is het energiegebruik (met name van stroom) van het clubhuis vrij hoog.

Bij het verbruik van aardgas valt alleen de sterke verhoging van het gebruik in de periode 2012-13 op. Deze verhoging is eenvoudig te verklaren omdat het gerenoveerde clubhuis in die periode is 'drooggestookt'.

The club is using green electricity.

The golfclub gebruikt groene energie.

Possibilities for generating the required energy by means of photovoltaic panels are considered, however, there may not be sufficient roof surface and the club house and green keeping lodge are surrounded by high trees. What is more, the payback of more over 10 years (without taking into account the write off and cost of maintenance) is too long. The terrace heaters are timer controlled.

The club will further investigate possibilities of waste disposal “on call” instead of it being season–based so as to reduce transport for waste disposal. If this proves feasible, emission through unnecessary transport is prevented and costs for waste disposal are reduced. If machines must be replaced, the most environmentally friendly and energy efficient choice will be made. This approach will lead to considerable savings, in particular in the area of hospitality services.

Maatregelen om de benodigde energie zelf met behulp van Photo Voltage panelen op te wekken zijn onderzocht. Er is echter niet voldoende dakruimte beschikbaar, mede door de aanwezigheid van hoge bomen rondom het clubhuis en greenkeepingloods. Daarnaast is de terugverdientijd, zonder rekening te houden met afschrijving en onderhoud, te lang (meer dan 10 jaar). Wel zijn de terrasheaters zijn van tijdklokken voorzien.

Om het energieverbruik bij het transport van afval te verminderen gaat de club onderzoeken of het ophalen van afval naar een systeem per seizoen of 'op afroep' kan worden omgezet. Als dit lukt wordt uitstoot door onnodige transportbewegingen voorkomen en de afvalkosten verlaagd. Bij het vervangen van machines kiest de golfclub altijd voor de meest milieu vriendelijke en energiezuinigste variant. Vooral op het gebied van de horeca zijn door deze aanpak in de toekomst nog aanzienlijk besparingen te realiseren.

Toevoerketen

Beverages and food to be sold in the club house are usually purchased at wholesalers’.

Inkoop van dranken en voedsel, voor verkoop in het clubhuis, vindt plaats bij een groothandel.

Yet, in the future, the restaurant aspires, where possible, to use local and regional suppliers. With all purchases there must be an acceptable price to quality ratio. In addition, environmental aspects are taken into consideration.

Het restaurant wil in de toekomst waar mogelijk gebruikmaken van leveranciers uit de directe regio. Bij alle inkoopactiviteiten wordt gelet op een aanvaardbare prijs/kwaliteitsverhouding. Daarnaast wordt ook op milieuaspecten gelet.

Over the last year, spars remaining after woodland management have been sawed into planks and these planks have been used for the construction of a new shelter and the building of stairs and railings at the new tee on the 8th hole. In the future, loose sand will be stored in containers so that it will not go to waste.

Afgelopen jaar is rondhout afkomstig uit het bosbeheer met een mobile zaag verwerkt tot planken. Deze planken zijn gebruikt bij de bouw van een nieuwe schuilhut en bij de constructie van een trap en afrastering bij de nieuwe tee op de 8ste hole. De opslag van los zand wordt in de toekomst georganiseerd in containers, zodat verspilling wordt voorkomen.

The turfgrass inputs are in limited and in accordance with the Dutch law.

De golfclub gebruikt bij het beheer van het gras alleen middelen die wettelijk zijn toegestaan.

Glass and paper/cardboard are disposed of separately. Recently, plastic is separated too. What remains is collected as residual waste.

Glas, papier/karton wordt gescheiden aangeboden. Nieuw is dat ook plastic separaat wordt verzameld. Al het overige afval verdwijnt in het restafval.

Beheer van verontreiniging

Every year, a fertilizing plan is made. In order to prevent leaching, the use of slow releasing fertilizers is preferred.

Jaarlijks wordt een bemestingsplan opgesteld. Vervolgens wordt bij voorkeur gekozen voor meststoffen die de voedingsstoffen langzaam afgeven om uitspoeling te voorkomen.

The quality of the irrigation water used on the course (ground water) is monitored on a regular basis.

De waterkwaliteit van het op de baan gebruikte beregeningswater (=grondwater) wordt regelmatig gemonitord.

Ground water instead of tap water is now used for hosing down the machinery. This has led to a spectacular drop in the tap water consumption in the greenkeepers lodge.

Bij het afspuiten van de machines is het gebruik van leidingwater vervangen door grondwater. Hierdoor is het leidingwaterverbruik van de greenkeepersloods spectaculair gedaald.

Fertilizers and fuel are stored in prescribed manner in the barracks where the machines are parked. The course only uses pesticides that are legally allowed. There is an official register that meets the legal requirements.

The handling of hazardous substances is accurately done according to regulations and is supervised by the management.

Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen worden procedures nauwkeurig nageleefd en door het management gecontroleerd.

Meststoffen en brandstoffen worden op voorgeschreven wijze opgeslagen in de loods waar ook de machines staan. De baan gebruikt alleen bestrijdingsmiddelen die wettelijk zijn toegelaten. Er is een registratie aanwezig die voldoet aan de wettelijke eisen.

The amount of fertilizer used is determined based on the analysis of soil samples. As a result, the amount of fertilizer is limited as much as possible and waste is prevented.

De bemestingshoeveelheid wordt bepaald op basis van de analyse van grondmonsters. Hierdoor wordt de hoeveelheid mest zoveel mogelijk beperkt en verspilling voorkomen.

An important goal is further reduction of pesticides. The club intends to achieve this by replacing bluegrass –highly sensitive to fungi – with other grass species. The occurrence of crane fly larvae is to be controlled by covering the greens at night and to mow them early in the morning, larvae and all.

Een belangrijke doelstelling is het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder te beperken. De club wil dit bereiken door de vervanging van straatgras -zeer gevoelig voor schimmels- door andere grassoorten. Emelten worden bestreden door greens 's avonds met plastic af te dekken en vervolgens 's morgens vroeg -met emelt en al- te maaien.

Gemeenschap

The Rosendaelsche Golf Club is a traditional members club. Inside the club is regularly communicated on the activities related to the forest and heathland management. However, there is no regular information about GEO, GEO goals or certification. GEO also does not has a focus on the website.

De Rosendaelsche Golf * Country Club is een traditionele ledenclub. Binnen de club wordt regelmatig gecommuniceerd omtrent de activiteiten met betrekking tot het bos- en heidebeheer. Ook overzaken die te amken hebben met het beheer van de baan worden leden geinformeerd. Er is echter geen periodieke voorlichting over GEO-doelen of GEO-certificering. Ook heeft GEO geen aandacht op de website.

There is no formal working group for sustainability in place consisting of members, representatives of the hospitality service or greenkeeping. This can be addressed with the introduction of a plant and animal committee to incorporate all other GEO related activities.

Er is geen duurzaamheidswerkgroep aanwezig, waarin leden, en vertegenwoordigers van restaurant en greenkeeping zitten.

Internal communication is done through the club newsletter “Fairway Tales”.

Voor de interne communicatie wordt het clubblad 'Fairway Tales' gebruikt.

Documentatie beoordeeld

Conclusie

The Rosendaelsche Golf Club is situated on the edge of the Veluwe. It is an old and exceptional course located in a region of stunning natural beauty. It is important that in the short term, the club develops working protocols so that requirements imposed by the National Dutch Flora and Fauna Act can be met. The first thing to do here is to set up an animal and plant committee. The Rosendaelsche Golfclub has formulated ambitious goals when it comes to managing the existing natural environment and offering habitats to plant and animal life. Over the last three years, much work has been done to achieve these goals. The same holds true for the ongoing development of the course. Less and less irrigation water is used and important investments in grass varieties have been made, whereby the amount of herbicides and pesticides is reduced. A similar approach fits beautifully within the goals of the Green Deal Sporting Facilities. In addition, when replacing machinery for maintenance, it is recommended to investigate whether hybrid or electric variants, within set economic and user-technical preconditions, can be implemented. It is further recommended that the duty of care with respect to trees be recorded in an adequate manner. Regarding waste and purchase, these are areas where, in the years to come, still, important steps forward can be made. In particular the reduction of the number of waste transports and a more sustainable manner of purchase of produce are of importance. Regional purchase can be further developed. In the area of People and Communities, advocating the ideal of sustainability to members and visitors should be a priority in years to come. This may be done by giving GEO a prominent place on the website. Fortunately, the Rosendaelsche Golfclub has formulated plans to achieve these goals in the next few years.

Based on the documents submitted as well as the audit and the onsite visit, I, Ronald Buiting, GEOSA Accredited Verifier, recommend to grant de Rosendaelsche Golfclub the GEO Certified status for sustainable golf course management.

De Rosendaelsche Golfclub ligt aan de rand van de Veluwe. Het is oude, bijzondere baan, in een prachtige natuurlijk omgeving. Wel moet de club op korte termijn werkprotocollen ontwikkelen, zodat aan de eisen vanuit de Flora- en faunawet wordt voldaan. Het inrichten van een flora- en faunacommissie is daarbij een eerste stap. Op het gebied van het beheren van de bestaande natuur en het bieden van biotopen aan planten- en dieren zijn door de Rosendaelsche Golfclub ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Aan het realiseren van die doelstellingen is in de afgelopen drie jaren hard gewerkt. Datzelfde geldt voor het doorontwikkelen van de baan. Er wordt steeds minder beregeningswater gebruikt en stevig geïnvesteerd om de grassamenstelling zodanig te wijzigen dat met minder bestrijdingsmiddelen kan worden volstaan. Een dergelijke aanpak past prachtig binnen de doelstellingen van de Green Deal Sportvelden. Daarnaast is het zeker zinvol bij de vervanging van machines te onderzoeken of hybride of elektrische varianten, binnen gestelde economische en gebruikstechnische randvoorwaarden, een rol bij het beheer kunnen gaan vervullen. Ook zou het verstandig zijn de zorgplicht met betrekking tot bomen op een adequate wijze te administreren. Op het gebied van afval en inkoop kunnen in de komende jaren nog stappen worden gezet. Met name het verminderen van het aantal afvaltransporten en het bij inkoop (meer) aandacht hebben voor duurzaamheidsaspecten is daarbij belangrijk. Ook regionale inkoop kan verder worden ontwikkeld. Op het gebied van mens en samenleving is het uitdragen van de duurzaamheidsgedachte richting leden en bezoekers het belangrijkste aandachtspunt voor de komende jaren. Dat kan bijvoorbeeld door op de website aandacht aan GEO te besteden. Maar gelukkig heeft de Rosendaalsche Golfclub plannen geformuleerd om deze doelen in de komende jaren te realiseren.

Hoogtepunten van de certificering

The Golf Club was founded on 17 February 1895 and together with The Haagsche Golf & Country Club at The Hague and the Golf Club “de Pan” at Utrecht, it is one of the oldest golf clubs of the Netherlands.

The Rosendaelsche Golf Club is situated on the edge of the Veluwe. It is an old and exceptional course located in a region of stunning natural beauty.

The Rosendaelsche Golfclub has formulated ambitious goals when it comes to managing the existing natural environment and offering habitats to plant and animal life.