Bibädd

Finspångs Golfklubb

Sweden

Written by: Bo Lindgren

Local Language English

Rädda vilda bin. En tredjedel av Sveriges runt 300 arter av humlor och bin är hotade. För att säkra den viktiga pollineringen satsar Naturvårdsverket mycket pengar på att rädda några av landets mest utrotningshotade vildbin. Det råder i dag brist på sandiga miljöer där vilda bin kan anlägga bon och blommor där de kan få mat. Genom olika åtgärder ska sådana miljöer skapas, till exempel genom grävning för att skapa sandblottor och sådd och utplantering av nektar- och pollenrika växter. Blommor och sandbäddar för vildbin Området söder om Finspång utgör ett nationellt viktigt område för flera rödlistade vildbin, särskilt guldsandbi och silvergökbi, men även fröjdgökbi, mörkgökbi och pärlbi. Dessa bin bygger sina bon i marken, och behöver då lättgrävd sandjord. De är också beroende av vissa ängsväxter (väddar, fibblor och blåklockor) från vilka de hämtar föda i form av pollen och nektar. Finspångs Golfklubb och Länsstyrelsen Östergötland har här skapat en miljö för att gynna traktens vildbin..

One-third of Sweden’s approximately 300 species of bumblebees and honeybees are endangered. In order to facilitate the all-important pollination, the Swedish Environmental Protection Agency is directing considerable funds to the rescue of Swedish bees most in danger of extinction.

The area south of Finspong is of national importance for several endangered wild bees, particularly the golden sand bee and the silver cuckoo bee, but also the flat-ridged nomad bee, the dark cuckoo bee and the pearl bee (biastes truncatus). These bees build their nests in the ground, and thus require sandy soil which is easy to dig. They are also dependent on certain meadow flowers (scabious, hawkbit, and bluebells) to provide them with food in the form of pollen and nectar.

Finspong’s Golf Club, together with the County Administrative Board, have created an environment here which is favourable to the bees found locally. Vegetation, which previously consisted mostly of grass, and the topmost layer of soil, have been removed. Light soil has been added, and Devil’s bit scabious, flatweed, Canadian hawkweed and harebell have been planted.

Tell your story

Share Your Highlight Now