Högstubbar

Vadstena Golfklubb

Sweden

Written by: Claes Alströmer

Local Language English

Högstubbar som är kapade vid samma tillfälle på samma plats utvecklas väldigt olika. Därför behövs ofta många högstubbar av ett trädslag för att kunna täcka in en tillräcklig bredd av kvaliteter hos den döda veden hos just det trädslaget. Det är alltså bättre att ha fokus på barrhögstubbar på vissa hyggen och lövhögstubbar på andra än att spara lite av allt. De flesta skapade högstubbarna på hyggena är dock redan nu vanligtvis av gran. Sett ur ett landskapsperspektiv behövs det därför fler hyggen som domineras av högstubbar av löv eller tall.

Stumps cut at the same time in the same place develop very differently. Therefore, many stumps of one tree species are often needed to cover a sufficient range of qualities of the deadwood of that particular tree species. It is, therefore, better to focus on coniferous stumps in some clearings and deciduous stumps in others than to save some of everything. However, most of the high stumps created on the hills are already usually spruce. From a landscape perspective, there is, therefore, a need for more clearings dominated by deciduous or pine stumps.

Tell your story

Share Your Highlight Now