Myllrande våtmarker

Mjölby Golfklubb

Sweden

Written by: Sören Karlsson

Local Language English

Myllrande våtmarker Under 2021 anlades två dammar som kommer att gynna en rik natur på Mjölby Golfklubb. Genom att bromsa vattenflödet gynnar vi djurlivet och ökar grundvattenbildning. Våtmarkerna har stor betydelse för biologisk mångfald. Här trivs många vattenlevande insekter som dykarbaggar och trollsländor. Amfibier som grodor och salamandrar är beroende av vattenmiljö inte minst grodyngel under uppväxten. Övervintringsplatser har byggts för groddjuren i anslutning till dammarna. I våtmarken sker en naturlig vattenrening. Fosfor och kväve som bidrar till övergödning tas upp av vegetationen. Dammarna är också ett vackert inslag på banan.

In 2021, two ponds were built that will benefit the rich nature at the Mjölby Golf Club area. By slowing down the flow of water we benefit wildlife and increase groundwater formation.

Wetlands are of great importance for biodiversity. Here, many aquatic insects such as diving beetles and dragonflies thrive. Amphibians such as frogs and salamanders depend on the aquatic environment, not least tadpoles when growing up. Wintering sites have been built for the amphibians adjacent to the ponds. In the wetland, natural water purification takes place; phosphorus and nitrogen that contribute to eutrophication are absorbed by vegetation. The ponds are also a beautiful feature of the course.

Tell your story

Share Your Highlight Now