Viksjö GK - på gammal kulturmark

Viksjö Golfklubb

Sweden

Written by: Karin Schmidt

Local Language English

"Häradsvägen som går genom Viksjö golfbana är en av Stockholms läns längsta kända runvägar. Här kommer klubben under vintern 2020-2021 att frilägga en del av vägen genom att avverka mestadels granar och mindre lövträd. Detta kommer även att gynna ekarna i området. Längs den gamla Häradsvägens sträckning har inte mindre än nio kända runristningar funnits vilket visar att vägen var i bruk redan under järnåldern. Man vet att det har funnits människor här sedan yngre stenåldern 4000 f.Kr. En skylt i närheten av 18-hålets röda tee berättar om en av dessa - en hällristning från 1.000- talet, där det står "Sven lät rista runorna efter sin broder Torbjörn"."

"Häradsvägen" is one of Stockholm County's longest known runic roads and parts of it run through Viksjö golf course's grounds. During the winter of 2020-2021, the club will expose part of the road through felling of trees, mostly spruces and smaller deciduous trees. This will also benefit the big oak trees in this area. Along the stretch of the old road, there are no less than nine known runic carvings which show that the road was in use already during the Iron Age. It is known that there have been people here since the Neolithic 4000 BC. One of these carvings is located close to the red tee on the 18th hole. A sign beside it describes the protected rock carving from the 1,000s, where it says "Sven had the runes carved after his brother Torbjörn".

Tell your story

Share Your Highlight Now