Lannoitusta vähennettiin yli 50%

Linna Golf

Finland

Written by: Risto Tidenberg

Local Language English

Syksyllä 2023 viherhuoltopolitiikkaamme tarkistettiin uuden isännöitsijämme johdolla. Typen käyttöä viheriöillä ja väylillä vähennettiin yli 50 prosenttia, ja lannoitteiden käyttö karheilla lopetettiin kokonaan.

Lannoitteiden käytön vähentäminen on tuonut mukanaan useita etuja. Ensinnäkin olemme saavuttaneet merkittäviä kustannussäästöjä, sillä lannoitteet ovat yleensä kalliita. Toiseksi olemme minimoineet riskin, että vesistöön valuu valumia, jotka voivat vaikuttaa haitallisesti vesistöihin leväkukintojen vuoksi.

Lannoitteiden käytön vähentäminen varmistaa myös maaperän kestävyyden pitkällä aikavälillä, sillä lannoitteet voivat häiritä maaperän ekologista tasapainoa ja estää maaperän hyödyllisten eliöiden, kuten matojen ja hyötysienten, kasvua, sillä ne ovat ratkaisevia maaperän terveen rakenteen ylläpitämiseksi ajan mittaan.

Pelipintojen valvonnalla on ollut tärkeä rooli päivittäisessä päätöksentekoprosessissamme.

In autumn 2023, our greenkeeping policy was revised under the leadership of our new superintendent. The use of nitrogen on greens and fairways was reduced by over 50%, and fertiliser use on roughs was completely halted.

This reduction in fertiliser usage has brought several benefits. Firstly, we have achieved significant cost savings, as fertilisers are typically expensive. Secondly, we have minimised the risk of any runoff, which can negatively impact water bodies through algal blooms.

Reducing fertiliser use also ensures the long-term sustainability of the soil as fertilisers can disrupt the balance of soil ecology, stunting the growth of beneficial soil organisms, such as worms and beneficial fungi, which are crucial for maintaining healthy soil structure over time.

Supervision of the playing surfaces has played an important role in our daily decision-making process.

Tell your story

Share Your Highlight Now