Verbetering Golfbaan Water Management

Golfclub Landgoed Nieuwkerk

Netherlands

Written by: Cees Schalke

Local Language English

De golfbaan grenst aan een Natura 2000 gebied, de Regte Heide. De provincie heeft op basis van Europese regelgeving de verplichting om in dit gebied het natuurherstel te bevorderen door vernatting en verhoging van de grondwaterstand. In samenwerking met de Provincie Noord Brabant, Waterschap de Dommel, het Brabants Landschap en de Gemeente Goirle is een plan ontwikkeld om het watersysteem op de golfbaan zodanig aan te passen dat dit doel kan worden gerealiseerd en ook de condities voor een gezonde bodemstructuur en vegetatiegroei op de baan worden verbeterd. Dit gebeurt door het verleggen van waterlopen, het vergroten en aanleggen van vijvers, het aanbrengen van kunstwerken en het verbeteren van de doorlatendheid van de bodemstructuur. De middelen om dit plan te realiseren zijn in 2022 door de Provincie beschikbaar gesteld. In de komende 3 jaar zal dit plan in fasen worden uitgevoerd. Met de realisatie van dit plan zal een belangrijke bijdrage worden geleverd aan het natuurherstel op en rond de golfbaan.

The golf course borders a Natura 2000 area, the Regte Heide. Based on European regulations, the province has an obligation to promote nature restoration in this area by humidification and raising the groundwater level. In cooperation with the Province of North Brabant, Waterschap de Dommel, Brabants Landschap and the Municipality of Goirle, a plan has been developed to modify the water system on the golf course in such a way that this goal can be realized and also improve the conditions for a healthy soil structure and vegetation growth on the course.

This will be done by diverting watercourses, enlarging and constructing ponds, installing structures and improving the drainage of the soil structure. Funds to implement this plan were made available by the province in 2022. Over the next 3 years, this plan will be implemented in phases. The realization of this plan will make an important contribution to nature restoration on and around the golf course.

Tell your story

Share Your Highlight Now