Insektenhotel en nestkastjes

Golfbaan Stippelberg

Netherlands

Written by: Helmus Suijs

Local Language English

Afgelopen jaren werden diverse aanpassingen in de baan aangebracht idzv nestkastjes, opgehangen ter bestrijding van emelten en processierups en meerdere insectenhotels.

Inmiddels hangen ongeveer 100 nestkastjes in en rond de baan met een succespercentage van ruim 90%. Alle spreeuwenkasten zijn al enkele jaren op rij bezet, van de andere kastjes het merendeel. Oa boomklevers nestelen in de spreeuwenkasten, de mezenkasten werden bewoond door mezen en ringmussen. Dit jaar werden ook kasten opgehangen voor gekraagde roodstaarten dan wel roodborsten.

Verder staan er inmiddels drie torenvalkenkasten en een ooievaarsnest. Helaas laat de laatste nog op zich wachten alhoewel hij wel regelmatig gezien wordt.

Drie insectenhotels zijn inmiddels verwezenlijkt. Het driehoekige stamt van dit jaar en ook dat werd al een maand na oprichting door een sluipwesp bezocht. De achterzijde van de hotels werd dakpansgewijs afgedekt waardoor ook vleermuizen de mogelijkheid hebben om te overnachten.

In recent years, various adjustments were made to the course using birdhouses, hung to combat leatherjackets and processionary caterpillars. There are now about 100 nest boxes in and around the course with a success rate of over 90%. All starling boxes have been occupied for several years in a row, the majority of the other boxes. Nuthatches nest in the starling hives, whilst the tit hives are inhabited by tits and ring sparrows. This year, cabinets were also hung for collared redstarts or redbreasts. Furthermore, there are now three kestrel hives and a stork's nest. Unfortunately, the latter is still delayed, although it is seen regularly. Three insect hotels have now been produced too. The triangular shape dates from this year and it was also visited by a parasitic wasp a month after it was established. The rear of the hotels was covered with roof tiles, so that bats also have the opportunity to spend the night.

Tell your story

Share Your Highlight Now