Energieffektiviseringar hjälper till att spara pengar

Viksjö Golfklubb

Sweden

Written by: Karin Schmidt

Local Language English

Efter en bedömning av anläggningen som genomfördes av en energikonsult 2021 ansågs flera åtgärder vara nödvändiga. Bland annat ersattes föråldrade direktverkande elradiatorer med oljefyllda alternativ, fönster tätades vid behov, en ny varmvattenberedare installerades, ytterligare en luftvärmepump installerades och individuella elmätare installerades i alla hus.

Efter slutförandet av dessa uppgraderingar, som sammanföll med en ökning av elpriserna, visade sig investeringen vara mycket fördelaktig. Genom att genomföra dessa initiativ strävar vi efter att minska vårt koldioxidavtryck genom att minimera vårt beroende av elnätet och på så sätt främja våra hållbarhetsmål.

Following an assessment of the facility conducted by an energy consultant in 2021, several measures were deemed necessary. These included the replacement of outdated direct-acting electric radiators with oil-filled alternatives, the resealing of windows where required, the installation of a new water heater, an additional air source heat pump, and the implementation of individual electricity meters in all houses.

Upon completion of these upgrades, coinciding with a rise in electricity prices, the investment proved highly beneficial. Through the implementation of these initiatives, we aim to reduce our carbon footprint by minimising our reliance on grid electricity, thus advancing our sustainability goals.

Tell your story

Share Your Highlight Now