Samen werking met Twentse Vogelwerkgroep

Golfbaan Het Rijk van Sybrook

Netherlands

Written by: Marc Brorens

Local Language English

"De twentse vogelgroep is opgericht op 18 januari 1964 en is begonnen met 16 leden. Op dit moment telt de vereniging 184 leden. Om de biodiversiteit beter in balans te krijgen hebben ze een analyse gemaakt van de huidige populatie van vogels op Landgoed Het Rijk van Sybrook. Op basis van hun bevindingen hebben ze het volgende advies uitgebracht: • aanplant van meer besdragende heesters (sleedoorn, meidoorn, krentenboompje e.d.) en vruchtbomen, • bestrijding van de letterzetter (aantasting van veel bomen) • ophangen van nestkastjes, o.a. ter bestrijding van de eikenprocessierups (reeds uitgevoerd). • leden betrekken bij de natuuraanpassingen op het terrein • bij ingezaaide bloemstroken een redelijk formaat insectenhotel plaatsen • bordjes met natuurinfo plaatsen bij nieuwe aanpassingen • plaatsing van een voedertafel in de buurt van het restaurant, waardoor bezoekers kunnen genieten van de foeragerende vogels."

The Twente bird group was founded on January 18, 1964, and started with 16 members. The association currently has 184 members. To better balance biodiversity, they have made an analysis of the current population of birds at Landgoed Het Rijk van Sybrook. Based on their findings, they issued the following advice: • Planting more berry-bearing shrubs (blackthorn, hawthorn, currant tree, etc.) and fruit trees, • Combating the woodpecker (damage to many trees) • Hanging nest boxes, for example, to combat the oak processionary caterpillar (already carried out). • Involve members in nature adaptations on the site • Place a reasonably sized insect hotel on sown flower strips • Place signs with nature information on new adjustments • Placement of a feeding table near the restaurant, allowing visitors to enjoy the foraging birds.

Tell your story

Share Your Highlight Now