Upsala Golf Club

GEO Certified® 08/2013 GEO Re-Certified 10/2016
Uppsala,
Sweden
Telephone: +46 18 46 12 70
Imgp0008_club_image

To begin with, it’s a must to mention that Upsala GK has taken some huge steps forward in achieving a more sustainable management of the club. The club has since 2010 been the forerunner in this area in its county, not at least thanks to the enthusiastic board and direction. To this come a very professional sustainability committee and a dedicated course manager. The highlights of the steps taken forward are placed in the energy, nature and pollution prevention sections. A thorough energy survey has been conducted, giving concrete suggestions…

Mårten Wallberg, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Gamla banan (18 holes, 6196 metres, year opened 1964)
Nya banan (9 holes, 2350 metres, year opened 2001)
Lilla banan (9 holes, 1643 metres, year opened 1978)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities
1 Halfway House(s)
1 Other
1 Other
4 Other

Nature

Golfbanan är belägen vid Håmö gård i Läby socken cirka 6 km väster om Uppsala centrum. Golfklubben äger cirka 160 hektar (ha) mark, varav 95 upptas av spelytor.
Området runt Håmö är på många sätt varierat vad gäller topografi, jordarter och vegetation.
Området består omväxlande av skogsklädda häll- och moränområden samt dalgångar med leror som tidigare varit jordbruksmark. Spelytorna är till stor del lokaliserade till den före detta åkermarken.
Häll- och moränområdena täcks i de flesta fall av barr- och blandskog av olika ålder. Några hyggen är upptagna. Sydöstra delen av området utgörs till stor del av planterad 45-årig barrskog med ett relativt stort lövinslag. Sydvästra delen av fastigheten består av 40 ha ren skogsmark som köpts in för eventuell utbyggnad av banan.
Flera områden med äldre barrskog förekommer på fastigheten. Dessa områden kan ha höga naturvärden när inslaget av äldre lövträd och död ved är stort.
I anslutning till de öppna markerna förekommer några mindre områden med hällar och torrbackar som är rester av ett tidigare beteslandskap. På sina håll finns här en relativt artrik torrängsflora. I anslutning till banan finns också mindre partier som domineras av buskvegetation.
Inne i skogsområdena kan man hitta mindre våtmarker i svackor, t.ex. ett parti med björksumpskog till vänster om hål 5 på gamla banan.
Söder om detta håls green utbreder sig en 9 ha stor alsumpskog. Alsumpskogen är av Länsstyrelsen klassad som ett område med mycket höga naturvärden och Skogsstyrelsen har klassat den som nyckelbiotop.
Området runt Håmö har varit bebott länge, och här finns gott om fornlämningar. På kullen utanför uteserveringen på klubbhuset finns ett gravfält från yngre järnåldern. Flera stensättningar och rösen finns spridda i området.
The golf course is located to the Håmö estate in the Läby parish, around 8 km west of Uppsala city centre. The golf club owns around 160 hectares (ha) (nearly 400 acres) of land, of which the course area is 95 ha.
The landscape around Håmö is in many ways varied with regard to topography, soil types and vegetation.
The area consists of a mixture of wooded flat rock and moraine areas, as well as clay land formerly used for agriculture. The course area is largely laid out on the former arable land.
The flat rock and moraine areas are mostly covered by coniferous and mixed forests of different age. Some clearings have been opened. The southeastern part of the area mainly consists of planted 45-year-old coniferous trees with relatively large elements of deciduous trees. The southwestern part of the estate consists of 40 ha of forest, which was purchased for the purpose of a possible expansion of the golf course.
There are several areas of older coniferous trees on the estate. These areas may be of high nature value, as they have large elements of old deciduous trees and dead wood.
Close to the open land, there are some smaller areas with flat rocks and dry slopes. Here and there, we find a dry meadow flora with a relatively large number of species. Close to the course, some minor areas are dominated by thicket vegetation.
In the forest areas, there are smaller parts of wetlands in hollows, e.g. a clump of marshy birch trees to the left of hole 5 on the old course.
South of the green on this hole, we have 9 ha of marshy alder-tree forest. The County Administrative Board has classified this forest as an area of very high nature value.
The area around Håmö has been inhabited for a very long time, and there are plenty of ancient monuments and remains here. On the hill just beyond the open-air café, there is a grave-field from the later Iron Age. Several stone circles and stone mounds are spread across the land.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Swedish agriculture university
 • Swedish Golffederation
 • Biotopia museum
 • Uppsala University
 • Skogsstyrelsen Uppsala-Västmanland

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Inventering och förslag till skötsel av naturområden på golfbanan vid Håmö Inventory and proposals how to maintain natural reserves at Håmö Golfclub. Cecilia Persson and Maria Reinholdson 1998/09/01 Download
Fågelinventering Inventory of birds Bo Lundgren 2011/07/07 Download
Viltinventering Inventory of wildlife Fredrik Rosén 2011/08/09 Download
Naturvärdesinventering av Upsala GK Lisel Hamring 2015/10/15 Download
Grodjursinventering UGK 2013 Germán Orizaola 2013/06/07 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Skogsvårdsstyrelsen Uppsala-Västmanland

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Naturvård på Upsala GK Mats Grinell Bo Lundgren 2015/09/16 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Alm Ulmus glabra
Ask Fraxinus excelsior
Låsbräken Botrychium lunaria
Större vattensalamander Triturus cristatus
Klasefibbla Crepis praemorsa

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Riksantikvarieämbetet
Alsumpskog Skogsvårdsstyrelsen Uppsala-Västmanland

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 63 Self Appointed
Scrub Vegetation 10 Self Appointed
Native Woodland 65 Self Appointed
Wetlands 2 Self Appointed
Open Water Features 1.5 Self Appointed
Alsumpskog. 9,0 Local Government

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.5 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 75%
Poa annua 25%
Tees 1.5 Hectares Poa pratensis 50%
Lolium perenne 50%
Fairways 25.0 Hectares Poa pratensis 50%
Lolium perenne 50%
Semi Rough 5.0 Hectares Poa pratensis 0%
Lolium perenne 0%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Krypven är den grässort som vi valt för att den har bra vinterhärdighet. Svarar också mot klubbens krav på bra spelbarhet.
Creeping bent is the sort of grass we have chosen since it is winter hardy. It also lives up to the club´s demands for
good playability.

This golf facility assesses mowing patterns every: Vår years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Swedish Golf Federation

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Greenkeeper bedömer behovet av bevattning, gödsling, klipphöjd och hjälpsådd med utgångspunkt av dagsläget och tillgänglig information. The greenkeeper estimates the need for irrigation, fertilazation, cutting heights and overseeding, setting out from the present situation and the information available.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Investerat i nytt dräneringssystem, både ytvattenavrinning och nedgrävda rör. Torra spelytor ger hållbara ytor.
Investments made into a new drainage system, both of surface water and pipes dug down. Dry surfaces of play give sustainable surfaces.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Endast behovsanpassad tillförsel av vatten och växtnäring. Klipphöjden hålls så hög som möjligt samtidigt som spelkvalitén skall motsvara spelarnas önskemål.
Supply of water and nutriments only when needed. The height of cutting is kept as high as possible at the same time as the quality of play must live up to the players'´expectations.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Alla ytor utom spelfältet (tees, greens och fairways) följer naturens växlingar
All surfaces but the playing field (tees, greens and fairways) follow the changes of nature.
Appropriately matching mowing lines to contours Arkitekten har utformat detta. Vi följer arkitektens intentioner. Modifiering till 2016
The architect has designed that. We follow the intentions of the architect.Modification until 2016.
Protection and restoration of historic features Alla fornlämningar lämnas orörda av verksamheten. Jättegrytan som hittats har grävts ur.All relics of the past are left untouched.The giant pot has been dug out.
Conservation of specimen trees Vi bevarar boträd och andra mycket gamla träd. Vissa avverkade gamla träd lämnas i skogsmarken.We preserve nesting trees and very old trees. Some cleared- off old trees are left in the woodland.

No activities to improve the landscape ecology of the golf course have been undertaken at this golf facility.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Ecologically informed management of scrub vegetation Slånbärsbuskar är rikligt förekommande inom banområdet. Dessa ska i möjligaste mån sparas vid röjning.
Blackthorn bushes are numerous within the course area. These should as far as possible be preserved.
Promoting species and structurally diverse woodlands Vi har röjt och gallrat träd i många skogsbackar som ansluter till spelytorna för att få in ljus som gynnar mångfalden av växter och örter.
We have cleared and thinned out trees on many wooded hills adjacent to the playing field in order to let more daylight in which will favour the diversity of plants and herbs.

Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Vissa dammar lämnas orörda. Där absolut behov av vassröjning finns utförs detta men hänsyn tas till fågellivet. De dammar där det finns salamander röjs tidigast i juli.
Certain ponds have been left untouched. When there is an abolute need for the clearing of reeds, it is carried out but with respect forbird life. The ponds where there are salamanders are not cleared before July.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Installation of nest boxes Ca 65 fågelholkar av olika storlekar finns uppsatta. Det senaste året har 15 nya holkar satts upp. Vi planerar för flera.
About 50 nesting boxes of different sizes are already in place and several more willl be put up.
Control / management of alien species Under 2014 sattes det upp ett 2500 m långt vildsvinsstängsel mot skogsmarken för att motverka markskador. In 2014 a 2500 metre-long wild boar fence was put up along the woodlands to obstruct ground damages.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Nedblåsta träd får i möjligaste mån ligga kvar. Vissa grova träd får ligga kvar efter avverkning.Blown-down trees are left on the ground, if possible. Some big trees are left after felling.

Water

Nytt bevattningssystem har installerats på gamla banan vid ombyggnaden 2008 - 2009. Bevattningssystemet försörjs med fem frekvensstyrda pumpar som pumpar 45 – 50 000 m³ per år. För att spara vatten har vi installerat Valve-in-Headspridare på gamla banan och under 2015 även på mellanbanan.
När vattennivån i utloppsdammen till Hågaån är högre än nivån i mellanlagrings-dammen kan överledning av vatten göras till mellanlagringsdammen.
När vattnet i dammarna inte räcker till pumpas vatten upp från ån till dammen med pumpstation.
Vattendom finns som ger oss rätt att ta ut 30 000 m³ per år ur Hågaån. Flödesmätare finns för att kontrollera uttaget till banbevattningen..
Dricksvattnet som kommer från egen vattentäkt (grävd brunn) kontrolleras och analyseras årligen. Volymmätare finns inte på denna pump.
Maskinerna tvättas efter varje användning. Endast vatten från dammarna används.
En gång i månaden görs en kraftigare tvätt med alkaliskt avfettningsmedel.
Tvättvattnet går efter tvätten igenom en oljeavskiljare som töms regelbundet.
New irrigation system has been installed on the old course when the fairways were renovated in 2008 - 2009.
The irrigation system is serviced by five frequency-controlled pumps, which supply 45,000–50,000 m³ per year.
To preserve water, we have installed Valve-in-Head sprinklers on the old course.
When there is not sufficient water in the ponds, fresh water is taken from the nearby stream to the pond at the pump station.
A water rights judgement gives us the right to take 30,000 m³ per year from the Hågaån stream. Flow meters control the volumes taken.
When the water level in the outflow pond to the Håga River is higher than the level of he mid- storage pond a transfer of water can be made to the mid-storage pond.
In the autumn of 2012 a water sample was taken from the ditch that comes in from
the south of the club area. A sample was also taken where this ditch leaves into the Håga River. An analysis of the chemicals used on the course, was carried out. Neither of the samples had a value passing the detection line.
Drinking water comes from our own diged well and is checked and analysed once a year. We dont have any watergauge on that waterpump.
The machinery is washed after each use. This is only done with water from the ponds.
Once a month, more thorough washing is done, using an alkaline degreasing agent.
After the washing, the water used is evacuated through an oil separator, which is emptied on a regular basis.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Dagvattenprover Mats Grinell 2016/03/22 Download
Dricksvattenanalys Vattenlaboratoriet Uppsala Vatten 2015/09/28 Download

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 100% 80,000 Litres
Golf Course Surface 100% 27,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 3,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 100% 80,000 Litres
Golf Course Surface 100% 57,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 3,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Groundwater 100% 80,000 Litres
Golf Course Surface 100% 64,500,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 3,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees 2-3 days per week
Fairways 2-3 days per week
Semi-Rough 2-3 days per week

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Vid renovering av banan 2008-2009 valdes optimala grässorter.
When renovating the golf course in 2008-2009 optimal species of grass were chosen.
Soil decompaction and thatch management Vid behov görs uppluckring, hålpipning och rivning av greener och fairway. Whenever needed soil decompaction, piping and cutting of greens and fairways are carried out.
Timing and dose of water application Vi använder ett efterfrågande bevattningsprogram med en eftersökande metod för maximal effektivitet. We use a timed irrigation program with a timed method for maximal efficiency.
Analysis of soil moisture Mätning utförs regelbundet med elektrisk mätutrustning.
Measuring is carried out every week.
Use of wetting agents Läggs ut regelbundet,
Magnum 44 is put out regularly.
Targeting of sprinkler heads Varje spridare kan styras individuellt.
Each sprinkler head can be manoeuvred individually.
Optimizing system pressure Sköts automatiskt
Is carried out automatically.
Adoption of cutting edge nozzle technology Inga munstycken är äldre än tre år.
No nozzles are older than three years.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Alla toaletter är snålspolande
All toilets are low -flow ones..
Use of efficient shower technology Duscharna är självavstängande
The showers shut down automatically.
Repairing leaks När läckage uppstår genomförs reparation
When there are leaks, repairs are carried out.
Water awareness signage Vattenmätare finns på bevattningsvattnet.
There are water-gauges for the irrigation water.

Energy

Upsala GK använder energi för en rad olika ändamål, t.ex. uppvärmning och belysning av klubbhus, personallokaler, garage, restaurang, maskinhall m.m. Årsförbrukningen av el är cirka 400 000 kWh.
I banskötseln används maskiner som drivs med fossila bränslen (diesel och bensin). På marknaden håller det på att utvecklas alternativa drivmedel, t.ex. etanol och rapsolja. Dessa ger minskat koldioxidutsläpp och föroreningar. Klubben har ett leasingavtal med en maskinleverantör, vilket gör att vi alltid har tillgång till senaste teknik på maskinsidan.
Genomgång av SGFs checklista för lagring i dieselcisterner har genomförts.
Anmälan till kommunens byggnadsnämnd om att vi lagrar mera än 3 m³ diesel och bensin har gjorts.
Inför säsongen 2011 togs alla papperskorgar på banan bort och ersattes av sopsorteringsbehållare som står på några strategiska platser. Detta minskar transportlängden vid tömning betydligt.
De flesta golfspelare kör i egen bil till banan och därför står bilåkandet för en mycket stor del av klubbens sammantagna energiförbrukning.
Oljepannan för uppvärmning av maskinhallen/personalbyggnaden har under 2012 bytts till en luft-/vattenvärmepump.
Under 2015 installerades 9 st luft/luftvärmepumpar och 14 elelement har bytts till oljefyllda dito för uppvärmning av klubbhuset. I träningslokalen har installerats 2 värmepumpar samt 1 i konferenslokalen och 1 i verkstaden.
Vi har installerat rörelsedetektorer i omklädningsrummen. Vi har bytt till lågenergi-lampor.
För ventilationsanläggningarna har vi underhållsavtal med service varje år.
Ansökan om statligt investeringsstöd för uppsättning av 57 000 kW solceller har lämnats

Upsala GC uses energy for a number of purposes, such as heating and light for the clubhouse, staff premises, garages, restaurant, machinery hall, etc. The annual electricity use is around 400 000 kWhs.
New and cleaner energy sources, such as ground heating, solar cells and wind power, may be considered. Investments in renewable energy are beneficial, not only financially, but also from an environmental point of view.
Course management machinery uses fossil fuels (diesel and petrol). Alternative fuels, such as ethanol and rape oil, are being developed on the market. They reduce the emission of carbon dioxides and other pollutants. The club has a leasing agreement with a machinery supplier, and this guarantees that we always have access to the latest machinery technology.
We have gone through the SGF checklist for storing of fuel in diesel cisterns.
We have reported to the municipal housing committee that we are storing more than 3 m³ of diesel and petrol on our premises.
Before the season 2011 all litterbin was taken away and have been replaced with refusesorting containers that is standing at some strategical places. That will bring down the way to go when emtying considerably.
Most golfers drive their own cars to the golf course. This driving is a very large part of the club’s total energy consumption. An air/water-heating pump replaced the oil furnace in the machinery hall/staff building in 2012.
Under 2015 we have installd 9 air/air heating pumps and 14 electric elements have been exchanged to oilfilld for warming up the clubhouse, and 2 st heating pumps in the fitness room, 1 in workshop and 1 in conferens hall.
We have installed motion detectors in the dressing rooms. We will gradually replace the existing light bulbs with low-energy ones.
We have a maintenance agreement for annual service of the ventilation systems.
An application has been handed in to the Department of Agriculture for governmental inivestment support to put up 57,000 kWs of solar cells.Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energikartläggning SWECO 2015/01/29 Download

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Renewable Grid Electricity (kWh) 396752 463657

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 21895 17557 20252
Hydraulic Oil (Litres) 200 200 208
Non-renewable Grid (kWh) 501733
Petrol (Litres) 4700 4603 4796

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Vår elleverantör Vattenfall levererar 100 % grön el.Vattenfall, our supplier, supplies us with 100% green electricity.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Ansökan om statligt investeringsstöd för uppsättning av 57 000 kW solceller har lämnats till Jordbruksverket. An application has been handed in to the Department of Agriculture for governmental inivestment support to put up 57,000 kWs of solar cells.
Use of biodiesel and /or ethanol Sedan år 2009 använder vi biodisel (Ecopar) till green- och teeklipparna ca 2 300 liter per år. Denna förbrukning ingår i summan ovan för dieselförbrukning.
Since 2009 we use bio diesel(Ecopar) for the green and tee- mowers about 2 300 litres per annum. This consumption is included in the consumption of diesel mentioned above.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Under 2015 installerades 9 st luft/luftvärmepumpar och 14 elelement har bytts till oljefyllda dito för uppvärmning av klubbhuset. I träningslokalen har installerats 2 värmepumpar samt 1 i konferenslokalen och 1 i verkstaden.
Ersättande av brännoljepannan i verkstad/personalbyggnad med luft/vattenvärmepump har genomförts år 2012.
Under 2015 we have installd 9 air/air heating pumps and 14 electric elements have been exchanged to oilfilld for warming up the clubhouse, and 2 st heating pumps in the fitness room, 1 in workshop and 1 in conferens hall.
The exchange of the fuel oil burner in the workshop/personnel building for an air/water-heating pump has been carried out in 2012.
Installation of low-energy lighting Byte till lågenergilampor har utförts.
Installation of low-energy lightning is carried out continuously.
Use of motion sensor lighting Omklädningsrum och toaletter har rörelsesensor.
Locker rooms and toilets have motion sensor lightning.
Use of timers with appliances, heating and lighting Utomhusbelysning styrs med tidur. Belysningen på drivingrangen styrs med tidur.
Outdoor lightning is manoeuvred by timers.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 1% 100%
Diesel 99% 20%
Grid Electric 80%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 5%
Diesel 100%
Grid Electric 95%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Group transportation (e.g. buses) Egen minibuss för transport av juniorspelare.Our own mini-bus for transport of junior players.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Skåp för förvaring av golfutrustning finns att hyra för de medlemmar som önskar detta. Ytterligare skåp som har elinstallation för laddning av golfvagnar har färdigställts 2016.
Lockers to keep golf equipment in are available for rent for those members who wish to. More lockers whith electric intallation for loading golf trolleys have been built in 2016.
Staff showers Finns. Available
Battery charges for electric carts are available. Batteriladdning för elvagnarfinns. Under 2012 byggdes en laddningsstation för medlemmarnas elvagnar.
In 2012 a charging station for the members´electric carts was built.

Supply Chain

Klubbens behov av inköp fördelar sig i huvudsak enligt följande:
Förbrukningsmaterial såsom drivmedel, oljor, reservdelar.
Reparation och underhåll av maskinparken. Investering i nya maskiner och utrustning.
Kansli (entreprenör till klubben). Handlägger klubbens löpande administrativa ärenden året runt.
Köper i liten omfattning in kontorsmaskiner och kontorsutrustning. Största inköpen utgörs av kopieringspapper, toalettpapper och städprodukter.
Varuinformationsblad för kemiska produkter finns framtagna och är förvarade i en pärm.
Restaurang (entreprenör till klubben)
Tillsyn av verksamheten inom restaurangen utförs av miljökontoret två gånger per år.
Vi ska informera restaurangen om lagar, krav och klubbens mål och policy samt förväntningar som klubben har på restaurangen. Då restaurangen ingår som en del i verksamheten är det viktigt att restaurangens och klubbens mål överensstämmer med varandra.
Avfall ska sorteras enligt klubbens avfallsplan som finns på hemsidan..
Golfshop (entreprenör till klubben)
Vi ska Informera shopentreprenören om lagar, krav och klubbens mål och policy samt förväntningar som klubben har på shopen. Då shopen ingår som en del i verksamheten är det viktigt att shopens och klubbens mål överensstämmer med varandra.
Den vätska som används vid byten av grepp är klassad som miljövänlig.
Övriga kemiska produkter som används är av mycket små kvantiteter. De består av aceton, några limmer och en spray.
Mycket avfall uppstår vid leverans av varor till shopen, framför allt wellpapp, kartong och plast. Detta lämnas i dag till banpersonalens insamlingsställe. Från 2011 ska allt avfall från shopen sorteras enligt klubbens avfallsplan.

The club’s purchasing needs are mainly as follows:
Consumption materials such as fuels, oils, spare parts.
Repair and maintenance of machinery, and investment in new machinery and equipment.
Office (sub-contractor of the club)
Handles the club’s running administration throughout the year.
Purchases a small number of office machines and office equipment. Main purchasing includes printer paper, toilet paper and cleaning products.
Information leaflets for chemical products have been produced.
Restaurant (sub-contractor of the club)
The local environmental authority reviews the restaurant operation twice a year.
We do the following: Inform the restaurant-keeper of legislation, requirements and the club’s goal and policy, as well as the expectations of the club on the restaurant. As the restaurant is part of the overall operation, it is important that the goals of the restaurant and the club match each other.
Golf shop (sub-contractor of the club)
We do the following: Inform the shopkeeper of legislation, requirements and the club’s goal and policy, as well as the expectations of the club on the shop. As the shop is part of the overall operation, it is important that the goals of the shop and the club match each other.
The fluid used for changing grips on golf clubs is classified as environmentally friendly.
The use of other chemical products only amounts to small quantities. They are acetone, some glues and spray.
A lot of waste is generated when goods are delivered to the shop, mainly corrugated cardboard, cardboard and plastic. This was previously left at a collection point for the course staff. As of 2011, all the waste from the shop is sorted in accordance with the club’s waste handling policy.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers Lokala leverantörer väljs när sådana finns
Local suppliers are chosen if possible.
Use of local products Dressand köps lokalt.Dressing sand is locally bought.
Selection of certified products Restaurangen köper alla sina råvaror från Svensk Cater AB i Gävle. Företaget är certifierade enligt ISO 22 000, livsmedelssäkerhet, och har en miljöpolicy. The restaurant buys all its primary products from Svensk Cater AB in Gävle. The company is certified according to ISO 22000, food security, and has an envoronmental policy.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Vi väljer i första hand leverantörer med dokumenterat miljöarbete.Primarily we select suppliers with documented ecological work.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 1 1
Retail 1 1
Trade & Contractors 5 5
Maintenance Equipment 4 4
Course Supplies 12 2 7

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Nyanlagda USGA-greener på gamla banan. Grässort vald för att tåla platsens klimat med minimala skötselinsatser.
Newly built USGA-greens on the old course. Grass chosen to tolerate the climate with minimal need of tending.
Managing stress and wear Avskärmning för att styra gångtrafik bort från slitagekänsliga områden.Screening off to keep away pedestrians from areas sensitive to wear.
Enhancement of soil structure Undersöks med kompakteringsmätare 3 ggr/år.
Is tested 3 times a year with a compact meter.
Optimization of the growing environment Vertikalskärning, hålpipning och stickluftning genomförs regelbundet.
Jordprov från greenerna tas normalt en gång per år för näringsanalys.
Skuggande träd har tagits bort.
Earth samples from the greens are usually taken once a year for nourishment analysis.
Vertical cutting, piping and airing are carried out regularly. Shading trees have been removed-
Managing thatch levels Kontroll utföres regelbundet. Försiktig luftning på sommaren. Hålpipning på hösten.Check-ups are carried our regularly. Careful airing in the summer. Hole-piping in the autumn.
Managing surface moisture Marklutning och ytvattenbrunnar har utformats för maximalt 25 m längd på avrinningssträcka för ytvatten vid ombyggnaden av fairways på gamla banan
Ytfuktigheten mäts med fuktmätare.
When rebuilding the fairways of the old courses slopes and surface water wells have been worked out for a maximum of 25 metres of the drainage stretch of surface water. The surface moisture is measured with a moisture gauge.
.
Establishing thresholds for pests and disease Vi använder varierande tröskelvärden efter årstiden.Depending on the season we use different threshhold values.
Scouting for pests and diseases Okulär besiktning dagligen. på hösten sker provtagning för kontroll av eventuella svampsjukdomar.
Ocular inspection on a daily basis. In the autumn samples are taken to check for possible fungus diseases.
Monitoring / improvement of plant health Gräsanalys på växtnäringsstatus utförs 1-2 ggr per år
Grass analysis of plant status is carried out 1 - 2 times per year.
.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 10 40 40
Fairways - N - Inorganic 121 187 187
Fairways - P - Inorganic 0 9 9
Greens - K - Inorganic 237 296 298
Greens - N - Inorganic 253 360 375
Greens - P - Inorganic 36 50 52
Semi-Rough - K - Inorganic 40 40 40
Semi-Rough - N - Inorganic 100 100 100
Semi-Rough - P - Inorganic 20 20 20
Tees - K - Inorganic 167 167 167
Tees - N - Inorganic 417 417 417
Tees - P - Inorganic 83 83 83

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Fungicide - Total Weight 1 1 1
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 1 1 1
Fairways - Herbicide - Total Weight 0 2 2
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 0 1 1
Greens - Fungicide - Total Weight 10 8 12
Greens - Fungicide - Number of applications per year 3 3 3
Tees - Fungicide - Total Weight 13 13 13
Tees - Fungicide - Number of applications per year 3 3 3
Tees - Herbicide - Total Weight 0 7 7
Tees - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Bästa möjliga preparat för verksamheten väljs. Anmälan görs vart femte år till miljökontoret i Uppsala kommun vilka kemiska produkter vi kommer att använda.
The very best products are selected. Every five years the environmental department in Uppsala is notified what kind of chemical products we are going to use.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Två anställda har genomgått Jordbruksverkets utbildning i kemisk bekämpning på jordbruksmark.
Two membersof staff have participated in the Department of Agriculture's education on chemical control of agicultural areas.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers I personalens omklädningsrum.In the staff's locker room.
Calibration and testing of sprayers Växtskyddssprutan funktionstestas vartannat år.
Sprayers are tested every second year.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Antidroppmunstycken används
Anti-drop nozzles are used.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. För bekämpning av mögelsvampangrepp används det biologiska preparatet Verdera.To fight mould the biological product Verdera is used..
Tillväxtregulator Growth regulator. Sedan 2011 använder vi tillväxtregulatorn Primo Maxx på greener för att få mindre grästillväxt och därigenom färre klippningar.
Since 2011 we use growth regulator Primo Maxx on the greens to get less growth and therefore less cuttings.

Waste Management

The following waste audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Avfallsrutin Mats Grinell 2016/04/14 Download

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand true false false false
Wood / Timber true false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials En avfallsplan som skall följas av samtliga verksamheter på klubben har fastlagts.
A waste disposal plan which has to be followed by all within the golf club has been decided.
Establishment of recycling centers Alla papperskorgar på klubben har tagits bort och ersatts av sorteringsskåp som placerats ut på strategiska platser. Vi sorterar på banan i brännbart, glas och pantförpackningar. Vid verkstaden har vi iordningställt plats för sortering av samtliga återvinningsbara förpackningsmaterial.
All waste paper baskets of the golf club have been removed and replaced by recycling stations which have been placed at strategic places. The waste products are sorted into combustible, glass and returnable. At the workshop we have made room for a recycling centre.
Returning clipping to fairways and walkways Fairwaysklipp får ligga kvar
The remains of the mowing of fairways are left where they are.
Education of staff and customer education Personalen har informerats om avfallsplanen våren 2011 och våren 2013.
Under våren 2016 har all personal och entreprenörer uppdaterats på klubbens ambitioner inom miljöarbetet.
The staff has been informed about the waste disposal plan in the spring of 2011 and in the spring of 2013. In the spring of 2016 all members of staff and entrepreneurs have been updated about the club's ambitions concerning the evironmental work.

Waste awareness campaigns Klubbmedlemmarna har informerats om förändringen från papperskorgar till avfallssortering ett flertal gånger i informationsbrevet.
Vi delar sedan 2015 ut papperspåsar för förvaring av uppkommet avfall med informationsskrift om vår avfallssortering och miljöcertifiering till alla greenfeespelare.
Nedskräpningen på banan blir sakta bättre år från år.
The club members have been informed about the exchange of waste paper baskets into recycling stations a number of times. It will go on in 2013, even to greenfeeplayers.The littering on the course has declined year by year.

Pollution Control

Dricksvattnet som kommer från egen vattentäkt (grävd brunn) kontrolleras och analyseras årligen.
Avloppsvattnet från klubbhuset rinner till ett minireningsverk för att därefter fortsätta till en öppen damm utan avrinning. Reningsverket töms på slam en gång per år.
Avloppsvattnet från verkstaden och från tävlingsexpeditionen rinner till två olika trekammarbrunnar för att sedan infiltreras i marken. Brunnarna slamsugs en gång per år.
Dammsystemet på banorna har ett gemensamt avrinningssystem.
Hösten 2012 togs ett vattenprov i det dike som kommer in från söder på klubbens område. Ett prov togs också där detta dike rinner ut i Hågaån. Analys utfördes på de kemikalier som används på banan. Inget av proverna hade något värde som översteg detektionsgränsen. Under sommaren 2013 togs två prover för analys av ogräsmedel och växtnäringsämnen. Spår av fem växtskyddskemikalier hittades. En utförligare rapport finns på hemsidan. Uppföljande provtagning var planerad till 2015, men då ingen ogräsbekämpning utfördes under säsongen har vi skjutit fram provtagningen ett år.
Genomgång av SGFs checklista för farligt avfall har genomförts.
Batteribox för förvaring av uttjänta batterier har köpts in.
Avtal har upprättats med Ragn-Sells AB angående hämtning av farligt avfall.
Förteckning av volymen farligt avfall förs fr.o.m. 2011.
växtskyddsmedlen förvaras i godkänt, låst utrymme.
Drinking water comes from our own diged well and is checked and analysed once a year. In 2011, a more comprehensive analysis program was carried out.
Wastewater from the clubhouse goes to a small sewage treatment works and continues to an open pond with no outflow. The sewage treatment works is emptied of sludge once a year.
The wastewater from the workshop and the competition office runs to two different three-chamber sewage wells from where it is filtered into the ground. The wells are emptied of sludge once a year.
The pond system on the courses has a joint drainage system.
In the autumn of 2012 a water sample was taken from the ditch that comes in from the south of the club area. A sample was also taken where this ditch leaves into the Håga River. An analysis of the chemicals used on the course, was carried out. Neither of the samples had a value passing the
detection line. During the summer of 2013 two more samples will be taken and on that occasion we will also analyse plant nutritive substances. A new sample was planned to 2015, but when no weedkillers has been used during the season, we have put off the sample one year.
We are actively trying to minimize the creation of waste. The remaining waste will be recycled, including materials, and if necessary deposited.
Grass waste from greens and tees are returned to nature in the roughs, and grass waste on the fairways is left there.
For safe and well-functioning waste handling, a description of routines has been created.
We have gone through the SGF checklists for hazardous waste. A battery box has been purchased for storing old batteries.
Hazardous waste is transported by Ragn-Sells AB and an agreement has been signed for this.
As of 2011, we are keeping a journal to record the volumes of hazardous waste.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Two Yearly Never Daily
On-Site Never Never Daily
Outflow Two Yearly Never Daily

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Septic Tank Yes
Clubhouse Detention Pond Yes
Maintenance Facility On-Site Treatment Plant Yes
Wash Pad On-Site Treatment Plant Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Miljöstörande produkter lagras i lokaler med betonggolv. Växtskyddsmedel lagras i låst utrymme med tätt golv.
Environmentally unfriendly products are storaged in buildings with concrete floors. Plant protection products are storaged in a locked storage room with a tight floor.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Service på maskiner utförs i maskinhallen som har betonggolv.
Maintenance of equipment is carried out in the workshop which has a concrete floor.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Vi har iordningställt en påfyllnadsplats för växtskyddssprutan på biologiskt aktiv mark. Gödselmedel blandas på grusgård.
We have prepared a filling station for the weed-killer sprayer to enable filling the sprayer on biologically active land.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Förekommer inte. Sådan blandning medför risk för läckage till angränsande ytor.
Does not occur. Such a mixing would risk leakage to adjacent surfaces.
Installation of above-ground fuel tanks Anmälan om lagring av diesel och bensin har godkänts av stadsbyggnadskontoret och miljökontoret. Vi har gått igenom SGF:S checklista för lagring av diesel.
Uppföljande rostskyddskontroll ska genomföras 2016.
We have reported to the municipal housing committee that we are storing more than 3 m³ of diesel and petrol on our premises.A follow-up of the rust control will be carried out in 2016.
We have gone through the SGF checklist for storing fuel in diesel cisterns.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Drivmedelstankarna 2 st är dubbelmantlade och rostskyddsbehandlade.
Lagringstank för Ecopar diesel är godkänd av miljökontoret.
The fuel tanks (2) are double-mantelled and rustproof.
The storage tank for Ecopar diesel has been approved by the Environmental Office.
Provision of containment booms and absorbent materials Absorberande material finns i verkstaden.
Absorbent materials are present in the workshop.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Växtnärig tillförs som flytande så kallad behovsanpassad gödsling. Vi tillför alltså inte mer än vad växtligheten behöver. Gräsprover tas för att kontrollera gräsets växtnäringsinnehåll. Vi kan då avgöra vilka och hur mycket växtnäring som behöver tillföras.
Plant nutrition is spread in liquid form as so-called need-based fertilization. Thus, we do not spread more than is necessary for appropriate growth. Grass samples are taken to check their contents of plant nutrition. They allow us to decide what plant nutrition is needed.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Ruffzoner finns runt dammarna där spelytorna tillåter detta.There are vegetative buffer strips around the ponds when the the playing surfaces so allow.
Establishment of pesticide-free zones Vi följer Jordbruksverkets riktlinjer om skyddsavstånd.
We follow the guide-lines of the Department of Agrulture as far as pesticide-free zones are concerned.
Checklist Vi har gått igenom SGF:s checklistor för lagring och hantering av växtskyddsmedel och diesel i cistern, rutinerna för påfyllning och rengöring av växtskyddsspruta samt checklistan för spridning av växtskyddsmedel.
We have gone through the SGF checklists for storing and handling of weed-killers, routines for filling and cleaning the sprayer, as well as for spreading of weed-killers.
Report to the Office for Environment and Health. Rapport till miljö- och hälsoskyddskontoret Anmälan om bekämpning görs till miljökontoret vart femte år. Sprutjournal enligt Jordbruksverkets direktiv förs vid varje insats.
A report on weed-killing is given to the Office for Environment and Health every five year. A spray-journal according to the guide-lines of the Department of Agriculture is kept on each occasion.

Community

Miljöarbetet i klubben startades 2010 på initiativ av Upplands Golfförbund. Då bildades en miljökommitté som ansvarar för att miljöpolicyn följs och att årliga miljöplaner upprättas.
Vi har satt upp informationsskyltar på banan för information om natur och kulturvärden.
En mer omfattande informationsskrift om naturvården på klubben har utarbetats och delats ut till intresserade medlemmar. Skriften finns också på hemsidan.
Klubbmedlemmarna informeras fortlöpande om miljöarbetet i veckonyhetsbreven och på klubbens hemsida.
UGK har för att driva resaurang, shop, träning, ekonomi, medlemskontakter och reception valt att utföra dessa tjänster med underentreprenörer.
The club´s environmental work started in 2010, the initiative taken by the Golf Federation in Uppland.Then an environmental committee was established whose responsibility it is, to see to it that the environmental policy is followed and that yearly environmental plans are made.
We have put up notice boards on the course to give information about nature and cultural values.
A more comprehensive publication about nature conservation at the club has been made and distributed to members who are interested.The publication can also be found on the website.
Upsala Golf Club has chosen sub-contractors to take care of the restaurant, the shop, the training, the economy, member contacts and the reception.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 5 7
Other 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Greenkeepern har kontakter med SGF och STERF för erfarenhetsutbyte och information.
The grrenkeeper is in contact with SGF and STERF for exchange of experience and information.
Management of accidents and emergencies Utbildning i hjärt- lungräddning har genomförts med alla anställda. Education in cardiac and resuscitation has been carried out with all members of staff..
Management of habitats and vegetation Miljökommittén har kompetens att tillsammans med rådfrågade experter utföra en god förvaltning. The environmental committee has competence to carry out good management together with consulted experts.
Waste minimization, separation and recycling Information till alla anställda om de nya avfallsrutinerna. Alla medlemmar har informerats om varför papperskorgarna på alla utslagsplatser har ersatts av ett mindre antal sorteringsstationer.
Information to all members of staff about the new waste-disposal routines. All club members have been informed why the waste-paper baskets have been exchanged for recycling units.
Understanding of landscape and cultural heritage Miljökommittén har kompetens att tillsammans med rådfrågade experter utföra en god förvaltning.The environmental committee hasthe competence to carry out good management together with consulted experts.
Environmental management planning Miljökommitténs ordförande är utbildad och har praktik i miljöledning. The chairman of the environmental committee is educated and has practice from environmental leadership.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Grannen Fredrik Rosén som har skoglig utbildning rådfrågas om vår skogsskötsel. Han arrenderar också jakten på klubbens mark.The neighbour Fredrik Rosen who is a certified forester is consulted about our silviculture.
Local Government Länstyrelsen i Uppsala län angående påverkan på dagvatten från vårt spelområde.
Skogsvårdsstyrelsen angående skötsel av alsumpskogen.
Miljökontoret angående utformning av fosforrening från vårt avloppsreningsverk.
The Local Government of Uppsala County concerning the influence on surface warter from our playing areas. The National Forestry Department concerning the maintenance of the alder swamp woods. The local environmental department concerning the design of phosphorus cleansing from our sewage system.
Media Den lokala tidningen Uppsala Nya Tidning har infört en artikel vid vår certifiering. Our local newspaper, Uppsala Nya Tidning,has published an article on our certifiying.
Local Businesses Uppföljande naturvärdesinventering har utförts av en lokal miljökonsult.A follow-up of an inventory of nature values has been carried out by a local environmental consultant.
Schools & Colleges Två studenter från Lantbruksuniversitetet har utfört en inventering av klubbens naturområden.
Uppsala Universitet har hjälpt oss med en groddjursinventering.
Two students from the Swedish University of Agricultural Sciences have carried out an inventory of the club's nature areas. Upsala University has helped us by doing an inventory of our amphibians.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Snöplogning av promenadvägar vintertid
Snow-ploughing of paths in the winter.
Installation of effective and welcoming signage Två informationstavlor har satts upp vid klubbhuset. På golfbanans informationstavla har vi anslagit information om miljöarbetet. Ute på banorna har tre infotavlor satts upp. Two notice boards have been placed at the club house. On the notice board of the golf course we have put up information about the environmental work.On the golf course we have put up three notice boards.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Preparering av skidspår när snötillgången tillåter detta.
The preparation of ski-tracks when the access to snow is sufficient.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Skogsstyrelsen har lämnat råd om skogsbruksåtgärder för alsumpskogen.The National Board of Forestry has given advice on forestry measures for the alder swamp wood.
Continuation of traditional agricultural activities Slåtter utförs varje sommar på de områden som inventerats som mest artrika. Efter någon vecka avlägsnas de avslagna örterna. Utan slåtter tar på sikt de högväxande arterna över.Hay-making is carried out every summer on the areas that have been considered as the richest in species.After a week or so the mown herbs are removed.Without hay-making the tall species will take over.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Naturvård på Upsala GK, avsnittet fornlämningar Mats Grinell, Bo Lundgren 2015/08/07 Download

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • Upplandsmuseet
 • Länsstyrelsen

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Vid klubbhuset finns ett gravfält från bronsåldern. På flera andra ställen på klubbens marker finns fornlämningar som är inventerade. Vid styckning av tomter och övriga landskapspåverkande arbeten kontaktas alltid Länsstyrelsen. At the club house there is a burial ground from the Bronze Age. In several other places on the club´s grounds there are relics of the past.An inventory has been made. When dividing into plots and other effects on the landscape the County Administrative Board is always contacted.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display I klubbens nyhetsbrev som sänds till alla medlemmar ca 1 ggr/vecka informerar vi om miljöarbetet när behov finns. På golfbanans anslagstavla har miljöinformation anslagits.
In the club´s newsletter which is sent to all club members about once a week we inform them about the the environmental work when there is a need to. On the club's notice board environmental information is put up.
Members evenings and course walks Tillsammans med Läby hembygdsförening anordnades under våren 2015 en medlemsafton med kåseri av Göran Zackrisson. During spring 2015 the club together with Läby local folklore society arranged a coming-together where Göran Zackrisson, the best golfjournalist in Swedwn, gave an informal talk.
Course guides / brochures En skrift om naturvård på UGK trycktes hösten 2015 och delas ut till intresserade medlemmar. Denna finns också på miljökommitténs hemsida.A publication on environment protection was printed in the autumn of 2015 and is given to those members who are interested. It can also be found on the environmental committee's website..
Interpretation panels & course signage Fem informationsskyltar har satts upp. På banans informationstavla har miljöinformation anslagits.Five information boards have been put up. Environmental information can be found on the golfcourse's information board.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures På klubbens hemsida finns samlad information från miljökommitén. Presentationen av miljökommitténs arbete på hemsidan har omarbetats och uppdaterats under 2015. Efter vår GEO-certifiering skickades ett pressmeddelande till utvald media.
On the club´s website there is collected information from the environmental committee.The presentation of the environmental committee's work on the website has been revised and updated during 2015.After being GEO certified we sent a press release to selected media.
Attending community meetings Deltar i Länsstyrelsens samverkansgrupp för skötsel av vatten-och skogsmiljöer i Uppsala län.
We participate in the Local Government´s collaboration group on maintenance of water and wood environments in Uppsala County.