Golfclub Broekpolder

GEO Certified® 05/2012 GEO Re-Certified 01/2016
Vlaardingen ,
Netherlands
Telephone: +31(0) 10 249 55 55
Screen_shot_2011_11_08_at_13_20_04__original

The club has its roots in the ‘Rotterdamse Golfclub’ (Golf club Rotterdam – 1932) and played on the site that now houses the Openbare Golfbaan Kralingen. The club moved to the Broekpolder in 1981 and changed its name to ‘Golfclub Broekpolder.’ This pre-history makes the course a member of the ‘Old Nine.’ The design and construction were executed in collaboration with the provincial planning office and the English golf course architect J.J. Frank Pennink.

The course of the Golfclub Broekpolder is situated on the northern rim of the eponymous…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Wedstrijdbaan (18 holes, 6100 metres, year opened 1981)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities
1 Other

Nature

During the construction and landscaping of the entire Broekpolder area, the cultural-historical elements were carefully dealt with. The course was constructed in 1979 from a design by Gerard Jol from the bureau Jol Golf Design. The three old peat pits in the surroundings were kept and are maintained as nature reserve. The old strip parcelling can also still emphatically be found in the lay-out of the area and the characteristic bented ditches in the transitional areas in North-Broekpolder have been conserved. The remains of the mill along the Mill water course have been conserved and now serve as resting area for cyclists and walkers.
In the re-construction of the area as a golf course, many different kinds of vegetation were planted and/or have grown spontaneously. These have contributed to the fact that various sorts of mammals can now be found. The mammals that can be found are mainly linked to water and river banks (weasel, stoat, mole, hedgehog, hare, rabbit and various varieties of mice), as well as, possibly, the Tundra Vole.
Aside from these mammals, several plants of interest have been found as well. For example: southern marsh orchid, broad-leaved helleborine, agrimonie and thyme have been found on the golf course. Based on the nature development plan, the golf club has overviewed the course with an ecologist to find possibilities to increase the natural value of the terrain. This resulted in the construction of a wall with nesting holes for kingfishers, hanging 50 nest boxes for different types of birds, altering the mowing intensities and starting monitoring the flora and fauna present.
The golf club wishes to continue these monitorings during the next years, with the help of specialists and continuing the altered mowing. Any natural development will be watched, recorded and evaluated.
To comply with the Dutch laws on flora and fauna, the golf club will implement protocols on how to protect flora and fauna during the daily management.

Bij de aanleg en inrichting van het totale Broekpolder gebied is zorgvuldig omgegaan met de cultuurhistorische elementen. De baan is in 1979 aangelegd naar het ontwerp van Gerard Jol van het bureau Jol Golf Design. De drie oude veenputten in het gebied zijn gehandhaafd en worden als natuurgebied beheerd. Verder is de oude strokenverkaveling nog steeds nadrukkelijk terug te vinden in de opbouw van het gebied en zijn ook de karakteriserende kniksloten in het overgangsgebied in Broekpolder-Noord bewaard gebleven. De resten van de molen langs de Molenwetering zijn geconserveerd en dienen nu als rustpunt voor fietsers en wandelaars.
Door de herinrichting van het gebied tot een golfbaan zijn veel verschillende soorten begroeiingen aangebracht en/of spontaan ontstaan. Deze hebben er toe bijgedragen dat er nu verscheidene zoogdiersoorten aan te treffen zijn. Er zijn vooral zoogdieren te vinden, die gebonden zijn aan water en oever (wezel, hermelijn, mol, egel, haas, konijn en verscheidene muizensoorten). Verder komt de Noordse woelmuis mogelijk voor.
Naast de genoemde zoogdieren zijn ook diverse bijzondere plantensoorten aangetroffen tijdens inventarisaties. Dit zijn onder andere de gevlekte rietorchis, brede wespenorchis, agrimonie en tijm.
Op basis van het natuurbeheerplan is met een stadsecoloog gekeken naar uitvoerbare acties om de natuurwaarde te verhogen. Dit heeft onder andere geleid tot de constructie van een ijsvogelwand, het ophangen van 50 verschillende nestkasten, het aanpassen van het maaibeheer en het uitvoeren van diverse inventarisaties naar flora en fauna.
De golfclub heeft de wens deze inventarisaties de komend tijd te blijven herhalen met behulp van specialisten en het doorzetten van het aangepaste maaibeheer op diverse plekken in de baan. De natuurlijke ontwikkelingen zullen worden gevolgd en geëvalueerd. Om te voldoen aan de Flora- en faunawet, zal de club de komende 3 jaar besteden aan de implementatie van protocollen om de flora en fauna te handhaven of verbeteren.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • Landschapsbeheer Zuid-Holland
  • Recreatieschap Broekpolder
  • Groenvoorziening Zuid-Holland
  • NLadviseurs

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Inventarisatie houtige beplanting Landschapsbeheer Zuid-Holland 2011/04/13
Raamsaneringsplan DCMR 2011/01/10
Natuurbeheerplan Golfbaan Broekpolder NLadviseurs 2012/05/01

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Landschapsbeheer Zuid-Holland
  • Dienst Cultuur en Milieu Rijnmond (DCMR) te Schiedam
  • NLadviseurs

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
inventarisatie houtige beplanting Landschapsbeheer Zuid-Holland 2011/12/04
Vogelonderzoek gedurende birdwatchingday H. Wansink, clublid 2010/01/07
NGF Birdwatchingday vogeltelling (2011-2015) Golfclub Broekpolder 2015/04/19
Insectentelling B. van As 2014/08/10
Nestkastcontrole en onderhoud uilenkasten Golfclub Broekpolder 2015/05/28

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Huismus Passer domesticus ssp. Domesticus
Kramsvogel Turdus pilaris
Nachtegaal Luscinia megarhynchos ssp. megarhynchos
Ransuil Asio otus ssp. Otus
Slechtvalk Falco peregrinus ssp. Peregrinus
Velduil Asio flammeus ssp. Flammeus
Wielewaal Oriolus oriolus ssp. Oriolus
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla
Gevlekte rietorchis Dactylorhiza majalis

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
ooievaar Ciconia ciconia
waterral Rallus aquaticus
fazant Phasianus colchicus
grote zilverreiger Ardea alba
lepelaar Platalea leucorodia
buizerd Buteo buteo
roerdomp Botaurus stellaris
waterhoen Gallinula chloropus
Noordse woelmuis Microtus oeconomus

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Natuurschoonwet

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 17 Self Appointed
Native Woodland 19 Self Appointed
Open Water Features 3,9 ha Self Appointed
Protected natural elements like reed banks / Beschermde natuurelementen, zoals rietkragen 0,9 ha of reed bank Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.0 Hectares Poa annua 90%
Festuca rubra 10%
Tees 1.5 Hectares Poa annua 80%
Poa pratensis 20%
Fairways 18.0 Hectares Poa annua 80%
Lolium perenne 20%
Semi Rough 3.0 Hectares Poa annua 80%
Lolium perenne 20%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Reducing meadow gras has to be done drastically, for instance through impoverishment of nutritious soil or by removing the top layer. Both are extremely expensive. Meadow grass will always come back through seeding.
Het terugdringen van straatgras zal heel drastisch moeten worden aangepakt door b.v. verarming van de vette en voedzame kleigrond of door afgraven en verarmen van de toplaag. In beide gevallen een zeer kostbare aangelegenheid. Straatgras zal door uitzaaiing zich altijd blijven vermeerderen.

This golf facility assesses mowing patterns every: 2 months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Plant Health Care te Vught
  • Groenselekt te Horst

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc The course management plan is ready and contains the different elements that are related to the game. In this plan, for example, the desirable frequency for mowing and cutting heights the different elements are given.

Het baanbeheerplan is gereed en omvat de verschillende elementen die samenhangen met het spel. in het plan zijn onder andere de gewenste maaifrequentie en maaihoogtes weergegeven.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough For example, explanation will be given during the general meeting of members on the situation of the soil and the grass sorts to be used.

Als voorbeeld wordt tijdens een ledenvergadering uitleg gegeven over de situatie van de ondergrond en de daarbij te gebruiken grassoorten.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces During the two 6-monthly general meetings of members the benefits on a more sustainable management are reviewed and clarified.

Tijdens de 2 halfjaarlijkse ledenvergaderingen worden de voordelen van duurzaam beheer besproken en toegelicht.
Improving customer understanding around greens maintenance The advantages of sustainable grass maintenance will be brought to the attention. For instance, during the meetings of members, the course committee will provide an explanation of course management.

De voordelen van duurzaam grasonderhoud wordt onder de aandacht gebracht. Zo wordt bijvoorbeeld tijdens ledenbijeenkomsten door de baancommissie toelichting gegeven op het beheer.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Annually, the fairways are sanded, trees pruned, drainage and irrigation conduit pipes installed and/or maintained to keep them in an optimal condition as possible.

Jaarlijks worden de fairways bezand, bomen gesnoeid, drainage en beregening verzorgd en/of onderhouden om zo optimaal mogelijk speelbaar te blijven..

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture During the construction of the course, it was decided not to apply fairway irrigation. The soil is of such structure (clay) that sufficient moisture is retained. However, the application of fairway irrigation is now being considered.

Er is bij aanleg van de baan besloten geen fairway beregening toe te passen. De bodem is van dusdanige samenstelling (klei) dat er genoeg vocht wordt vastgehouden. Momenteel wordt overwogen om fairway beregening toe te passen.
Appropriately matching mowing lines to contours The mowing lines run parallel to ditch and planting lines. This way, these elements are highlighted in the surroundings. The mowing lines around bunkers and other obstacles move away so these obstacles become visible for the player.

Maailijnen lopen evenwijdig aan slootlijnen en beplanting. Op deze manier worden deze elementen benadrukt. Bij bunkers en andere obstakels lopen de maailijnen weg om ze zichtbaar te maken voor de speler.
Protection and restoration of historic features There are old fruit trees and willows on the course which belonged to the original farm house. These trees are well maintained and checked frequently on vitality in order to preserve them.

Op de golfbaan bevinden zich oude fruitbomen en wilgen van een oorspronkelijk boerenhoeve. De bomen worden goed onderhouden en regelmatig gecontroleerd op vitaliteit om ze te behouden.
Discreet on-course signage and furniture All holes have the necessary directions and signs to the next holes to show the golfplayer to the next hole or to point the way around the clubhouse.

Alle holes zijn voorzien van de noodzakelijke aanduidingen en bewegwijzering naar de volgende holes en rondom het clubhuis.
Conservation of specimen trees There are very old willow trees and fruit trees on the course. These trees are maintained and checked on their vitality frequently in order to preserve them.

Er staan zeer oude wilgen en fruitbomen in de baan. De bomen worden regelmatig onderhouden en gecontroleerd op vitaliteit om ze te behouden.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Areas with trees and shrubs that are not entered are not mowed in order to give small mammals, birds and insects a place to hide and feed.

Niet te betreden gebieden met bomen en struiken worden niet gemaaid om kleine zoogdieren, vogels en insecten een plek te geven om zich e verschuilen en te voeden.
Increasing the size of habitat patches The total area of rough is being enlarged by changing mowing patterns and frequency. The total area of flower-rich vegetation will be enlarged over the next few years.

Oppervlakte rough wordt verder vergroot door het maaibeheer aan te passen en aan te sturen op bloemrijk-grasland. Dit zorgt ervoor dat het areaal natuurgebied verder vergroot en aaneengeschakeld is.
Connection of internal habitat patches The current situation complies, all habitats are connected. The areas with trees and shrubs are connected through higher grass vegetation and on the course there are more natural banks to provide internal migration for animals.

De huidige situatie voldoet, alle leefgebieden zijn aan elkaar geschakeld.Locaties met bomen en struiken zijn verbonden door hoger gras en er zijn meer natuurlijke oevers zodat dieren zich over de golfbaan kunnen verplaatsen.
Connection of patches with external habitats The course is separated by a ditch, a recreational path, open water and wooded area, with a natural boundary of Dog-rose and Hawthorn, valuable for butterflies and birds.

De baan wordt afgescheiden door een sloot, een recreatiepad, open water en bosgebied, met een natuurlijke afscheiding van hondroos en Meidoorn, waardevol voor vlinders en vogels.
Avoidance of habitat fragmentation The current situation will be continued so that fragmentation of the current habitat will not occur. This is anchored in the nature and management plan for all the natural elements on the course.

De bestaande situatie zal gecontinueerd worden zodat versnippering van de huidige habitat niet zal plaatsvinden. Deze zaken zijn vastgelegd in het natuurbeheerplan voor alle natuurlijke elementen op de baan.
Improving and diversifying habitat edges Existing elements will be maintained. Possibilities and locations for new more natural habitat edges are being explored. For example, more areas for higher grass vegetation and tall herb meadows are being explored.

Bestaande elementen worden in stand gehouden. Er wordt gezocht naar nieuwe locaties om meer natuurlijke habitat grenzen te ontwikkelen, bijvoorbeeld nieuwe locaties voor bloemrijk grasland.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Areas out of play are extensively maintained. Vegetation will be removed after mowing on several locations in order to create a more rich botanical situation.

Delen buiten het golfspel worden extensief beheerd, op een aantal locaties wordt gemaaid en maaisel afgevoerd om de soortenrijkdom van bloeiende kruiden te vergroten.
Ecologically informed management of scrub vegetation Stinging nettle is not removed in wood areas and tests with meadow mixes are integrated in the areas out of play to increase the biodiversity and provide shelter for birds like the nightingale.

Brandnetel wordt in bosachtige omgeving niet weggehaald en proeven met weidemengsels worden toegepast om de biodiversiteit te verrijken en onderdak te bieden aan vogels als de nachtegaal.
Promoting species and structurally diverse woodlands There are 6 small wooded areas which have been maintained since the construction of the course. These woodlands provide shelter for many birds and insects and are therefore monitored and protected.

Er zijn 6 kleine bosvakken die gehandhaafd zijn sinds de aanleg van de baan.Deze bosjes bieden onderdak aan vogels en insecten en worden gemonitord en behouden.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas The current bank vegetation is maintained, most banks have a gradual ascent. In the nature and management plan suggestions are made for increasing the wetland areas and more natural banks.

De bestaande oevervegetatie blijft gehandhaafd, de meeste oevers zijn flauw oplopend. In het natuurbeheerplan worden suggesties gedaan om de oevervegetatie uit te breiden.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Water is an important part of a polder course so that a good balance should continue to exist. On a part of the open water areas aquatic vegetation like reed is maintained.

Water is een belangrijk onderdeel van de polderbaan zodat een goede balans moet blijven bestaan. In een deel van de waterpartijen wordt watervegetatie zoals riet toegestaan.
Naturalization of linear habitats Separations of water reeds are kept intact for a natural look, dog-rose along the course boundaries is maintained as a natural fence.

Afscheidingen met waterriet worden intact gelaten voor een natuurlijke uitstraling, hondsroos langs afscheidingen van het terrein wordt gehandhaafd als natuurlijke afscheiding.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators The soil stores are seeded with flowering herbs, on various locations budleias have been planted.

De grondvoorraden worden bezaaid met bloemrijke kruiden, op verschillende locaties zijn vlinderstruiken aangeplant
Installation of nest boxes There are about 50 nesting boxes for finch species, falconidae and there are at the moment 2 stork nests.

In de baan hangen ongeveer 50 nestkastjes voor vinkensoorten, valkachtigen en er staan momenteel 2 ooievaarsnesten
Provision of feeding tables Next to hole 4 the greenkeepers look after the feeding tables that are there. These feeding tables attract many birds from the surrounding areas.

Naast hole 4 zorgen de greenkeepers voor het aanvullen van de daar aanwezige voedertafels. Deze voedertafels trekken veel vogels uit de omgeving aan.
Control / management of alien species Attempts are made to discourage the presence of Coots and Nile geese.

Getracht wordt om de aanwezigheid van meerkoeten en nijlganzen tegen te gaan.
Provision of hibernation areas An area with pine trees is being maintained for a group of Long-eared owls.

Er wordt een dennenbos gehandhaafd t.b.v. een groep ransuilen.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Wood stacks will be introduced at the Sunny side of the wooded areas.

Er zullen houtstapels aan de zonkant de bosgebieden worden aangelegd.

Water

After construction, water has remained prominent on the golf course. Ponds were dug of approximately 1.5 meters in depth. The number of fish within the polder has sustained itself because most of the water courses have been preserved. The water is clear and the number of fish increases quickly. Certain fish sorts (carps) also continue to grow, which is endangering the water vegetation and the number of amphibians. Therefore, regular fishing in the ponds on the golf course is done once every five years especially to regulate the number of carps. The carps are released into a nearby fishing pond.
Because of the fact that the golf course is used very intensively, the greens and tees need to be irrigated in the golf season in order to properly regulate the growth of grass and to avoid damage in dry periods. An extensive irrigation system of conduit pipes was created for this purpose. From the pump house (behind the pond on hole 8) surface water is pumped from the Vliet into the system. The greens and tees are thus irrigated with extra water in the evening and at night. The fairways only get manualy irrigated in very dry periods.
The quantities of used water are recorded annually for the club house using the water bills. Since 2013, water metres have been installed to the washing pad and irrigation system. This gives new numbers of water use of 2014, but not from years before. The golf club will record all numbers of water use from 2014 forward. Following the water management of the golf club, Broekpolder consults the regulating water authority of Hoogheemraadschap Delfland and the municipally of Vlaardingen. Several surveys have concluded that the quality of the surface water on the course is clean enough to be discharged outside of the water purification plant. The water will be discharged on a clean part of Broekpolder where rewetting is desirable. This also benefits the water purification plant, so it does not have to expand. This is considered a win-win-scenario.

De golfbaan is na de inrichting waterrijk gebleven. Er zijn zelfs vijvers gegraven van zo’n 1,5 meter diep. De visstand welke zich vroeger binnen de polder bevond heeft zich kunnen handhaven doordat de meeste waterlopen gespaard zijn gebleven. Het water is schoon en de visstand neemt snel toe. Tevens groeien bepaalde vissoorten (karper) lang door, waardoor de watervegetatie en daardoor de stand van de amfibieën gevaar loopt. Bevissing van de vijvers wordt elke vijf jaar gedaan, met name om de hoeveelheid karper te reguleren. Gevangen karpers worden uitgezet in een nabij gelegen visvijver.
Omdat de golfbaan zeer intensief gebruikt wordt moeten de greens en de tee’s in het golfseizoen extra water krijgen om de grasgroei goed te kunnen reguleren en in droge periodes schade te voorkomen. Daartoe is een omvangrijk leidingstelsel aangelegd. Vanuit het pomphuis (achter de vijver op hole 8) wordt oppervlaktewater van uit De Vliet in de leidingen gepompt. ’s Avonds en ’s nachts worden de greens en tees dan extra beregend. De fairways worden alleen bij grote droogte beregend en dan met de hand.
Het waterverbruik voor het clubhuis wordt jaarlijks bijgehouden aan de hand van de waternota's. De wasplaats en het beregeningssysteem zijn sinds 2013 uitgerust met watermeters. Hierdoor zijn de gegevens vanaf 2014 beschikbaar, maar van eerdere jaren niet. De golfclub neemt vanaf 2014 jaarlijks alle meterstanden op. In het kader van het watermanagement van de GC Broekpolder vindt uitgebreid overleg plaats met het Hoogheemraadschap Delfland en de gemeente Vlaardingen. Metingen hebben aangetoond dat de kwaliteit van het oppervlaktewater door gericht beheer intussen schoon genoeg is om lozing buiten de Waterzuiveringsinstallatie (WZI) om toe te staan. Het water zal dan worden geloosd op een schoon stuk van de Broekpolder waar men juist streeft naar een verdere vernatting, terwijl de WZI minder water te verwerken krijgt en er daarom niet noodzakelijk is om de capaciteit te verhogen.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
No water audits have been performed. Geen water audits zijn uitgevoerd

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,842,000 Litres
Golf Course Surface 100% 5,751,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 3,182,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,485,000 Litres
2012 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,139,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily
Tees Daily
Fairways Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species The choice of grass sorts has been tuned to the soil and climatological circumstances so a minimum of irrigation is needed. The soil of the fairwaysis very nutritious and and is seldom too dry.

De grassoortkeuze is afgestemd op de ondergrond en klimatologische omstandigheden zodat er zo min mogelijk beregend hoeft te worden. De bodem van de fairways is voedselrijk en vertoont zelden perioden van droogte.
Soil decompaction and thatch management The choice of grass sorts has been tuned to the soil and climatological circumstances so that thatch levels are kept to a healthy minimum.

De grassoortkeuze is afgestemd op de ondergrond en klimatologische omstandigheden zodat vervilting wordt beperkt tot een minimum.
Timing and dose of water application The timing and dosage of the irrigation system is set by the head greenkeeper and controlled by computer.

De timing en bijbehorende dosering van het irrigatiesysteem wordt door de hoofdgreenkeeper afgesteld en per computer aangestuurd.
Analysis of soil moisture The weather conditions are the determining factor, there is no electronic control, moisture is measured by hand.

De weersgesteldheid is bepalend, er is geen elektronische controle, vocht wordt handmatig gemeten.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data The head greenkeeper checks the weather on a daily base. We have a rainsensor installed on the roof of the maintenance facility. In case of sudden heavy rain, the sensor will shut off the irrigation system. The head greenkeeper can control the irrigation system for each sprinkler head separately through his laptop.

De hoofdgreenkeeper houdt zich dagelijks bezig met de weersgesteldheid. We beschikken over een regensensor op het dak van de greenkeepersloods. In geval van een plotselinge regenbui schakelt deze sensor de kunstmatige beregening uit.
Use of wetting agents Yucca plant extract is being applied to help the turfgrass absorb water more efficiently.

Yucca plantenextract wordt toegepast om de wateropname door het gras te bevorderen.
Overall reduction in irrigated area Only the tees and greens are irrigated

Enkel de tees en greens worden beregend.
Targeting of sprinkler heads Specific surfaces that require irrigation, are steered by hand.

Specifieke oppervlakken die beregend moeten worden worden handmatig gericht
Optimizing system pressure The pumps are controlled through pressure meters.

De pompen worden middels drukmeters gestuurd.
Adoption of cutting edge nozzle technology This is dependent on the possibilities of linking to the existing system. Tests are being carried out with new systems.

Dit is afhankelijk van de mogelijkheid tot koppeling aan het bestaande systeem. Er worden tests uitgevoerd met nieuwe systemen.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets A shelter with toilet facilities, called “Het Stroyl Huis”, is located next to the green of hole 12. Rainwater which is collected via the roof drain and stored in a well, is used exclusively for flushing the toilets.

Naast de green van hole 12 staat een schuilhuisje met toiletgelegenheid, genaamd “Het Stroyl Huis”. Voor het doorspoelen van de toiletten wordt uitsluitend gebruik gemaakt van hemelwater dat via de dakgoot in een put wordt opgeslagen.
Use of water efficient appliances Water-saving cisterns are installed on the toilets that save up to 1 litre per flush.

Waterbesparende stortbakken zijn bij de toiletten geïnstalleerd die tot een liter water per keer doortrekken besparen.
Use of efficient shower technology The showers are fitted with water-saving shower heads that use half the amount of water that normal shower heads do.

De douches zijn voorzien van waterbesparende douchekoppen die de helft van de hoeveelheid water gebruiken in vergelijk met een normale douchekop.
Repairing leaks The numbers on the water bills showed that the use of water had slightly increased since 2013. Since the numbers kept increasing during 2014 we assumed there must have been a leak. This underground leak was discovered in 2015 and repaired. The water usage number of 2015 will have to show whether the water usage is stabilized again.

De consumptiecijfers eind 2013 gaven een geringe toename van waterverbruik aan. Doordat zich dat in 2014 doorzette werd aangenomen dat er sprake moest zijn van een lekkage. Deze lekkage werd in 2015 gevonden en hersteld en het verbruik zal daarom weer afnemen.

Energy

During the years of 2012 to 2015, the golf course has researched several ways to make the golf course more self-sufficient for energy. We considered solar panels on the roof of the club house and using geothermal energy for heating. We found that the investments appeared to be unfavourable at the time. We did install a new double layered glass on several locations in the club house and upgraded the insulation of the roof. We noted the decrease of natural gas use within a year.
For the purchase of machines, environmentally-friendly and energy-efficient engines are taken into account. The purchase in 2009 of a hybrid-engine driven mower was the first big machine for maintenance without a conventional motor. In 2015 2 electrical transporters have been purchaced, replacing 2 dieseltransporters. The purchasing policy for new machines and devices is to look for A -labelled devices or alternative, unconventional driven machines.
From 2015 onward, we will again research methods and instalments for gaining our own energy supply. A new idea is the installation of solar panels on the roof of the maintenance facility. Since the government has given out new subsidies for purchasing solar panels, we will make new calculations for our situation. Until now, the high investment costs have kept the club from taking part in this subsidy program. We are looking for ways to cooperate with the PPMS (a public cooperation of the Broekpolder area, see GEO theme ‘Community’) to see if joint investments for sustainable energy are even more advantageous.

In de periode 2012-2015 zijn diverse manieren onderzocht om de energievoorziening op de golfbaan te verduurzamen. Er is onder andere gedacht aan zonnecollectoren op het dak van de clubgebouw en het gebruik van aardwarmte. Helaas bleken deze investeringen in de voorgaande periode nog ongunstig. Wel is de hele terraspui van het clubhuis vervangen door een nieuwe pui met dubbel glas zijn er glazen panelen in het clubhuis vervangen voor dubbel glas en is de isolatie in het dak verbeterd. Hierdoor was direct een afname in het verbruik van gas zichtbaar.
Bij de aanschaf van machines wordt rekening gehouden met milieuvriendelijke en energiezuinige motoren. Zo is er in 2009 een hybride greenmaaier aangeschaft en zijn er in 2015 een tweetal elektrische transporters aangeschaft ter vervanging van dieseltransporters (gators).
Vanaf 2015 zullen opnieuw mogelijkheden worden onderzocht voor het opwekken van groene energie op het terrein. Er wordt gedacht aan de installatie van zonnepanelen op het dak van de loods.
Aangezien door de overheid een subsidie regeling is ingesteld, voor de aankoop van zonnepanelen, zullen plannen opnieuw worden uitgewerkt om dit inderdaad te realiseren. De tot heden hoge aanschafkosten hebben het voor de vereniging tot op heden niet mogelijk gemaakt om hierin te investeren. Het is mogelijk dat een verregaande samenwerking in het kader van de Publieke Private Maatschappelijke Samenwerking (PPMS) Broekpolder tot een nog voordeliger voorstel leidt (zie ook Thema 6).

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Onderzoek verkleinen ecologische voetprent Golfclub 2013/09/01
Analyse energieverbruik en alternatieve energiebronnen Ube Toolens 2015/10/10

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Diesel (Litres) 38624 27712 36008
Non-renewable Grid (kWh) 179174 178605 179797
Propane / Butane (Litres) 40572 38993 47876

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply We have looked into the possibilities but haven't found a supplier that gives more advantages to businesses like ours. That is why we have researched the instalment of solar panels.

Deze mogelijkheden zijn onderzocht, maar ons inziens nog te kostbaar als zakelijke afnemer. Om die reden heeft het onze voorkeur om te kijken naar eigen energieopwekking met bijvoorbeeld zonnepanelen.
Installation of small scale wind turbine Purchase of a small wind turbine is being discussed.

Voor aanschaf van een kleine windturbine wordt overleg gepleegd.
Installation of photovoltaic and / or solar panels We are looking into the possibilities of installing around 200 m2 of solar panels on the roof of the maintenance facility and the roof of the driving range to charge the batteries of the machines and carts. We are also looking for ways to store the surplus of energy.

Overwogen wordt het aanbrengen van ca. 200 m2 zonnepanelen, of andere alternatieve energiebronnen op een deel van het dak van de overkapping driving-range,of op het dak van de machineloods, om o.a.de accu’s van de machines te kunnen laden. Wel zijn we nog op zoek naar een manier om de overtollige energie op te kunnen slaan in
Use of geothermal and / or ground sources These possibilities have been researched, but are found not financial efficient enough for our golf club.

Deze mogelijkheden zijn wel onderzocht, maar tot op heden financieel niet gunstig genoeg voor onze golfclub.
Use of biodiesel and /or ethanol It is being investigated whether this can be applied to a number of machines.

Onderzocht wordt of dit op een aantal machines kan worden toegepast
Use of electric hybrid vehicles The development of hybrid mowers has been researched thoroughly. In 2014, we purchased two new green mowers that use biological friendly oil and are fuel efficient. When technology advances the way it does now, we will purchase new green mowers that are fully electric in 2017.

De ontwikkelingen op het gebied van hybride grasmaaiers worden door ons gevolgd. Wij hebben in 2014 twee nieuwe greenmaaiers aangeschaft met “groene” olie en zuiniger in gebruik. Bij voortgaande ontwikkelingen op het gebied van elektrische energie zullen wij in 2017 volledig elektrische grasmaaiers aankopen.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems During the years of 2015 to 2017 we will research the installation of heat pumps to heat the water for the sanitary in the club house.

Er wordt in de periode 2015-2017 onderzocht of er warmtepompen kunnen worden geplaatst ten behoeve van een zuiniger verwarmingssysteem voor sanitair water.
Upgrading of building insulation The glass panes in the club house have been replaced for double glass panes. Also, the insulation of the roof has been improved. We already see a decrease in the use of gas.

De glazen panelen in het clubhuis zijn vervangen voor dubbel glas. Ook is er isolatie in het schuine dak toegepast waardoor er al een daling in gasverbruik te zien is.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Transparent vegetation on the roof of the machine shed and work shop provides natural lighting.

Transparante dakbeplating op de machineloods en werkplaats zorgen voor natuurlijke verlichting.
Installation of low-energy lighting As much as possible, energy-saving light fittings and lamps are being used. Both in the clubhouse as in the maintainance facilities.

Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van energiezuinige armaturen en spaarlampen. Zowel in het clubhuis als in de werkplaats.
Use of motion sensor lighting Around the buildings, movement trackers have been installed.

Rondom de gebouwen zijn bewegingsmelders geïnstalleerd.
Transition to energy efficient appliances When replacing equipment we look for the most energy efficient version. Like the loader for a stacking machine and a frequency changer for the irrigation system.
New machines are tested on fuel efficiency. The current diesel motors are fuel efficient and have an environmental friendly oil pressure system.

Bij vervanging van apparaten wordt daarbij rekening gehouden, zoals een oplader voor de heftruck en een frequentieregelaar op de beregeningsinstallatie.
Nieuwe machines worden getest op zuinigheid. De huidige dieselmotoren zijn zuinig en een milieuvriendelijk oliedruk systeem.
Educating staff and customers Training of staff and creating awareness in clients is meant to inform them about our energy saving initiatives.

Opleiden van werknemers en bewustwording bij klanten met het doel hen te informeren over onze acties om energie te besparen.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 36%
Diesel 64% 100% 63%
Grid Electric 38%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Greenkeepers use car pooling, during events there are shuttle busses to minimize traffic around the golfcourse.

Greenkeepers carpoolen, tijdens evenementen rijden er shuttlebussen om verkeer rondom de golfbaan te minimaliseren.
Group transportation (e.g. buses) A number of greenkeepers use car pooling.

Een aantal greenkeepers doet aan carpoolen.
Secure cycle parking Next to the caddymaster’s building, there is a secure cycle storage that is used by staffmembers.

Naast het gebouw van de caddymasters is een beveiligde fietsruimte die wordt gebruikt door personeel
Increasing equipment storage (e.g. lockers) The number of lockers is not enough and will be expanded.We intend to stimulate use of lockers
Het aantal lockerruimtes is onvoldoende en zal worden uitgebreid. Wij willen het gebruik van lockers stimuleren.
Staff showers The greenkeepers have a shower room which is not frequently used.

De greenkeepers beschikken over een doucheruimte waar weinig gebruik van wordt gemaakt.

Supply Chain

Golfclub Broekpolder has signed in 2015 an ethical and environmental purchasing policy. This policy means we will work with the contractor of the restaurant to purchase products based on their certification for sustainability.
We have been experimenting with several biological pesticides for over 6 years. For example with garlic, mycorrhiza or seaweed componends. Some have been proven to work, others were less succesfull. If necesserry some chemical basted pesticides will be used.
Golfclub Broekpolder is preparing for new legislation concerning the use of pesticides. For that reason we have been decreasing the use of these products for the past 6 years. All pesticides that are used have been approved for use on Dutch golf courses by the Dutch authorities.
Depending on the need, the greens are fertilised approximately once every 4-5 weeks in the period between 1 April and 1 October. The basis is the fertilising schedule of Plant Health Care / GroenSelekt. Signum and Caramba (products against fungal diseases) are applied twice a year on all greens and tees.

Golfclub Broekpolder heeft in 2015 een intentieverklaring voor duurzaam inkopen ondertekend. In deze intentieverklaring staat dat de golfclub zich, in samenwerking met de horeca, zal bezighouden met het zoeken van duurzame en gecertificeerde alternatieven voor artikelen en producten.
Golfclub Broekpolder werkt al sinds 6 jaar met organische gewasbeschermingsprogramma's. Bijvoorbeeld middelen met een component mycorrhiza, knoflook of zeewier. Een deel van de middelen heeft een zeer positieve uitwerking gehad, bij andere middelen is het resultaat minder goed gebleken.
Golfclub Broekpolder bereid zich voor op een mogelijk toekomstig verbod voor pesticiden. Om die reden bouwen we de afgelopen 6 jaar al het gebruik van deze middelen af. Enkel als andere maatregelen niet werken kan er worden gekozen om minimaal chemische middelen te gebruiken. Vanzelfsprekend zijn dit wettelijk toegestane middelen.
Afhankelijk van de voedingsbehoefte worden de greens in de periode 1 april tot 1 oktober circa 1 maal in de 4 tot 5 weken bemest. Basis is het bemestingsschema van Plant Health Care / GroenSelekt.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source The washing place for the machines is connected to a deposit pit with a grease separator.

De wasplaats voor de machines is aangesloten op een bezinkput met vetafscheider.
Use of local suppliers Most of the products are from local suppliers. Nevertheless, production is most of the time elsewhere.

Veel producten komen van lokale toeleveranciers. Productie vind daarentegen elders plaats.
Selection of certified products Only products that are permitted by law are used whenever machines or handwork is not working anymore. We wish to reduce the use of fertilizers, also in preparation for new legislation in 2020. Our plan for plant health treatment is composed together with the supplier of these products.

Uitsluitend wettelijk toegestane middelen worden ingezet wanneer handmatige of machinale maatregelen niet meer werken. De inkoop van mest- en voedingstoffen moeten we reduceren, mede in verband met de op hande zijnde vernieuwde wetgeving.
Use of recycled and recyclable products Recycled glass, paper and card board is used in the clubhouse.

Gerecycled glas, papier en karton wordt gebruikt in het clubhuis.
Selection of products that feature minimal packaging Lubricating oil, aerosols for lines (canisters are returned to supplier)

Smeerolie, spuitbussen voor belijnen (bussen gaan retour)
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Pols Zuidland for machines, Perfors Voorhout for mowers, v.d. Helm Pijnacker for trailers, AquaCo Elst for irrigation, Ago Vlaardingen for tools are all ISO accredited.

Pols Zuidland voor machines, Perfors Voorhout voor maaimachines, v.d. Helm Pijnacker voor aanhangers, AquaCo Elst voor beregening, Ago Vlaardingen voor gereedschappen zijn ISO geaccrediteerd.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 3 3
Catering Supplies 1 1
Retail 1 1
Trade & Contractors 3 3
Maintenance Equipment 10 5 5
Course Supplies 10 5 5

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Irrigation, spraying and liquification, seeding and aerating and use of the correct grass sorts help to maintain a natural healthy turfgrass.

Beregenen, spuiten en uitvloeien, doorzaaien en beluchten en gebruik van de juiste grassoorten helpen om een uit zichzelf gezonde grasmat te creëren.
Managing stress and wear Mowing frequently and minimally daily, regular sharpening of the cages, applying the correct fertilisation and being alert to the right weather conditions. These actions help to minimize stress and wear of the turfgrass.

Frequent maaien en dagelijks minimaal maaien, kooien regelmatig scherpen, de juiste bemesting toepassen en attent zijn op de juiste weersomstandigheden. Deze acties helpen om verslijting van de grasmat te minimaliseren.
Enhancement of soil structure There is an extensive year programme for major maintenance to reduce compaction of the soil and the formation of felt as much as possible. When black layer threatens to occur, biovin is used. A product that improves the structure of the soil.

Er is een uitgebreid jaarprogramma voor groot onderhoud waardoor verdichting van de bodem en viltvorming zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Bij dreiging van een Black layer wordt gebruik gemaakt van biovin. Een middel dat de bodemstructuur verbetert.
Optimization of the growing environment There is an extensive year programme for major maintenance to reduce compaction of the soil and the formation of felt as much as possible. In addition, verti-draining, hollow tinning, sanding, applying biological felt destroyer and applying good water management.

Er is een uitgebreid jaarprogramma van groot onderhoud waardoor verdichting van de bodem en viltvorming zoveel mogelijk wordt tegengegaan. Voorts vertidrainen, holle pennen, bezanden, toepassen van een biologische viltbestrijder en toepassen van een goede waterhuishouding.
Managing thatch levels There is an extensive year programme for major maintenance to reduce compaction of the soil and the formation of felt as much as possible.

Er is een uitgebreid jaarprogramma van groot onderhoud waardoor verdichting van de bodem en viltvorming zoveel mogelijk wordt tegengegaan.
Managing surface moisture By hand recordings are done to monitor the surface moisture.

Handmatig wordt de bovenste bodemlaag gecontroleerd op vocht.
Establishing thresholds for pests and disease Major maintenance is executed to improve the turfgrass' natural health to minimize the burden of pests and diseases

Groot onderhoud zorgt ervoor dat het gras zoveel mogelijk in een goede natuurlijke gezondheid verkeerd om overlast door ziekte en schimmels te minimaliseren.
Scouting for pests and diseases Daily checks are being carried out by the greenkeepers to early signal possible threats.

Door de greenkeepers wordt dagelijkse controle uitgevoerd om tijdig problemen te signaleren.
Monitoring / improvement of plant health Daily checks are carried out to monitor the plant health so early signals of a disease or unhealthy grass are spotted.

Dagelijkse controle wordt uitgevoerd om de gezondheid van de planten te monitoren zodat tijdig ziekten of minder optimaal groeiende locaties worden gesignaleerd.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Greens - K - Inorganic 142 107
Greens - K - Organic 10.8
Greens - N - Inorganic 80 108
Greens - N - Organic 132 104
Greens - P - Inorganic 48 26.5
Greens - P - Organic 14.4 29
Tees - K - Inorganic 68 90
Tees - K - Organic 32
Tees - N - Inorganic 64 128
Tees - N - Organic 64
Tees - P - Inorganic 16 32
Tees - P - Organic 16

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Fungicide - Total Weight
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 0.71 0.895 0.94
Fairways - Herbicide - Total Weight 12.83 16.15 17
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 3 3 3
Greens - Fungicide - Active Ingredient 8.97 8.64 10.57
Greens - Fungicide - Total Weight 17.89 17.23 21.14
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight
Tees - Herbicide - Active Ingredient 0.4 2.4 5.2
Tees - Herbicide - Total Weight 0.6 3.6 7.85
Tees - Herbicide - Number of applications per year 1 1 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products All pesticides that are used have been approved for use on Dutch golf courses by the Dutch authorities. When available, biological products are applied.

Alle bestrijdingsmiddelen die worden gebruikt zijn door de overheid goedgekeurd voor gebruik op de Nederlandse golfbanen. Indien beschikbaar worden biologische middelen toegepast.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Signum, Caramba, Primstar, Aamix, MCPA, JD Select Sp. all have their specific working on different kinds of pests and diseases.

Signum, Caramba, Primstar, Aamix, MCPA, JD Select Sp. hebben hun eigen specifieke werking op verschillende ziekten en plagen.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Spot-treatment is carried out by hand as well as mechanically.

Zowel handmatig als machinaal wordt plaatselijk de grasmat behandeld.
Calibration and testing of sprayers Sprayers are computer controlled, the filters are cleaned after spraying.

De sproeiers worden computer gestuurd, de filters worden na het spuiten gereinigd.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Spray protection and anti-drip nozzles are being used when spraying for diseases and pests to minimize the sprayed areas.

Er wordt sproeibescherming en antidruppel nozzles gebruikt bij het spuiten tegen ziekten en plagen om de bespoeide oppervlakte te minimaliseren.
Non-chemical weed control On the greens the main consideration is to control the outbreaks of fungi. The work is carried out with a JD 200 Selectspray. Weed control is carried out at a minimum and only when needed. “Black Layer” is tackled with Biovin, a biological soil-improvement agent with a rich variety of positive soil bacteria.

Op de greens praten we met name over de bestrijding van schimmels. De werkzaamheden worden uitgevoerd met JD 200 Selectspray. Onkruidbestrijding vindt alleen plaats bij gebleken behoefte. De “Black Layer” wordt aangepakt met Biovin, een biologische bodemverbeteraar met rijke grond flora.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass true true false false
Plastic false false true false
Aluminium false false true false
Metal true true false false
Paper & Cardboard true true false false
Grass Clippings false false true false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials On the golf course, various waste streams are separated for glass, metal, paper and cardboard, grass clippings and plastic. Grass clippings are mixed with other organic materials as compost.

Op de golfbaan worden de verschillende afvalstromen gescheiden zoals glas, metaal, papier en karton, maaisel en plastic. Een deel van het maaisel wordt opgevangen en afgevoerd en gecomposteerd.
Establishment of recycling centers Containers and separate waste bins are used to separate waste.

Containers en aparte afvalbakken worden gebruikt om afval te scheiden.
Returning clipping to fairways and walkways Cut fairway grass is left, other cut grass is temporarily stored at certain locations and then removed.

Maaigras van de fairways blijft liggen, overig maaigras wordt op een aantal plaatsen tijdelijk opgeslagen en vervolgens afgevoerd.
Education of staff and customer education The greenkeepers are required to follow the necessary training and courses for their professional qualification in order to work correctly with machines and other tools.

De greenkeepers moeten voor het vak de noodzakelijke opleidingen en cursussen volgen om op de juiste manier om te kunnen gaan met machines en andere apparaten.
Waste awareness campaigns During meetings of staff waste awareness is returning subject.

Tijdens gezamenlijk overleg medewerkers is afval een vast onderwerp.
Afvalpers The golf course has a waste disposal press to carry out on-the-spot waste reduction .

De golfbaan beschikt over een afvalpers om de ingenomen hoeveelheid ruimte van papier en karton afval te reduceren.

Pollution Control

The location Broekpolder is a spoil quay of approximately 325 hectares. The quay was raised with spoil from six Rotterdam harbours in the period between 1958 to 1975 and is divided into 13 locations with a spoil layer varying from 4 to 7 meters. The location is and will remain in use as a recreation area and golf course.
With regard to the gravity of the soil contamination, a decision was taken on 30 March 1998. (see Draft Decision DCMR Milieudienst Rijnmond)
For constructing and raising of the golf course, sole use is made of soil with a certificate: “schoongrond verklaring" (certificate clean soil). When deep digging has to be carried out on the golf course, government regulations stipulate the use of covering the dig with a minimum of 1 meter of clean soil.
In 2014, a new decree was foged by the DCRM. During the negotiations for this new decree with the DCRM, the water regulation authorities and the municipally of Vlaardingen, our GEO certificate was found as a positive feature.

The storage of dangerous substances complies with the environmental laws. In 2009, a spacious washing area was constructed with a concrete floor and a waste water drain to the mains with an oil and grease separating and collection system.
All actions that are executed on the terrain of the golf course are done so according to the environmental rules and laws. Hazardous materials are only used and handles by schooled personnel that have plenty of experience. We also have a lot of attention for working safely. Greenkeepers take part in a training once a year for all the necessary legislations. We also have a document for environmental management that is being adapted.

De locatie Broekpolder is een baggerspecieloswal van ca. 325 hectare. De loswal is opgespoten met baggerspecie uit zes Rotterdamse havens, in de periode van 1958 tot 1975 en is onderverdeeld in 13 spuitvakken met een speciedikte variërend van 4 tot 7 meter. De locatie is en blijft in gebruik als recreatiegebied en golfterrein.
Inzake de ernst van de bodemverontreiniging is op 30 maart 1998 reeds een besluit genomen. (zie Ontwerpbeschikking DCMR Milieudienst Rijnmond)
Voor het aanbrengen en ophogen van het golfterrein wordt uitsluitend gebruik gemaakt van grond met een meldingsformulier: “schoongrond verklaring\". Indien op het golfterrein diep gegraven moet worden wordt van overheidswege geëist dat de afgraving met minimaal één meter schone grond wordt afgedekt.
In 2014 werd met DCMR een nieuwe “Beschikking” overeengekomen. Bij de besprekingen met zowel DCMR, de Gemeente Vlaardingen als het Hoogheemraadschap Delfland werd onze GEO certificering als positief ervaren.

De opslag van gevaarlijke producten voldoet aan de milieuwetten. In 2009 werd een ruime wasplaats gebouwd met een betonnen vloer en afvoer van het spoelwater via een olie- en vetafscheidingssysteem naar het riool.
Alle activiteiten die op de golfbaan plaats vinden, worden uitgevoerd volgens de geldende wet- en regelgeving. Gevaarlijke stoffen worden alleen gebruikt door gediplomeerde medewerkers met een spuitlicentie en er is veel aandacht voor veilig werken. Van de greenkeepers wordt geëist dat zij alle noodzakelijke herhalingscursussen en/ of noodzakelijke opleidingen volgen.
De golfclub beschikt over een milieuzorgplan dat wordt aanpapast.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly
On-Site Yearly
Outflow Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course On-Site Treatment Plant Yes
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Via Oil Separator Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas The storage of dangerous substances complies with environmental laws. There is a lock on the storage space.

De opslag van gevaarlijke producten voldoet aan de milieuwetten, er is een afsluitbare berging (kluis).
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas In 2009, a spacious washing place was constructed with a concrete floor and a waste water drain to the mains with an oil and grease separating and collection system.

In 2009 werd een ruime wasplaats gebouwd met een betonnen vloer en afvoer van het spoelwater via een olie- en vetafscheidings systeem naar het riool.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Mixing by adding water is done in the shed on a concrete floor.

Mixen door toevoegen van water gebeurt in de loods op een betonnen en vloeistofdichte vloer.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces We have room for the storage of these products on a concrete floor. Liquid chemicals are used sparely and are mixed in open air on a concrete and impervious floor. Personnel uses the required protective items and has a spraying license.

Wij beschikken over een ruimte voor opslag van deze goederen met een betonnen vloer. Vloeibare chemische stoffen worden beperkt toegepast en worden in de open lucht op een vloeistofdichte vloer gemengd. Gebruik van de noodzakelijke beschermingsmiddelen is verplicht. Gebruik uitsluitend door personeel met een spuitlicentie.
Installation of above-ground fuel tanks There are three KIWA-certified petrol tanks that comply with environmental requirements.

Er zijn drie KIWA gekeurde brandstoftanksdie voldoen aan de milieueisen.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Two of the liquid gas tanks are located on a concrete slab. The diesel tank is located on the fluid-tight hosing-down area for the machines. Gasoline may only be stored in small qualtities in jerrycans in a concrete closed bunker.

Twee vloeibaar gas tanks zijn geplaatst op een betonnen plaat, de dieseltank staat op de vloeistofdichte afspuitplaats van de machines. benzine mag alleen maar in kleine hoeveelheden worden opgeslagen in een betonnen afsluitbare bunker.
Provision of containment booms and absorbent materials In the maintenance work shop there are always sufficient absorption materials present. These materials are also used in case of a leakage on the area in front of the work shop.

In de onderhoudswerkplaats is altijd voldoende absorptiemateriaal aanwezig. Dit absorptiemateriaal wordt ook gebruikt in geval van lekkage op het voorterrein van de werkplaats.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs When applying fertilizers, we do so according to a pre-made plan. The planning can be altered when the weather is not suitable.

Voor bemesting van delen van de baan c.q. greens en tees is een jaarschema opgesteld. Planning kan noodzakelijkerwijs aangepast worden in verband met weersgesteldheid.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Yes, we scarcely use chemicals. The spraying installation has anti-drift nozzles.

Ja, er wordt schraal en zuinig gespoten. De spuitinstallatie is voorzien van anti-driftdoppen.
Establishment of emergency spillage response plan Absorption pellets are always readily available and in sufficient quantities.

Absorptiekorrels zijn altijd in voldoende mate voorhanden
Controlling erosion and sediment discharge Around open water features we take extra care in order to prevent erosion of the banks.

Rondom waterpartijen wordt met extra voorzichtigheid gewerkt om erosie te voorkomen
Establishment of pesticide-free zones There are various green- and eco-zones and wooded areas where no spraying will occur in order to protect the ecosystems from pollution.

Er zijn meerdere groen- en eco-zones en beboste gebieden waar niet wordt gesproeid om de ecosystemen te beschermen tegen vervuiling.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Surface run-off goes from the ditches via the pump house to a collection tank and then via filters to the Vliet.

Bovengrondse afvoer loopt via het pomphuis vanuit de sloten naar een opvangbassin en vervolgens via een filterinstallatie naar de Vliet

Community

The greenkeepers have sufficient possibilities for taking courses. Young staff members initially follow a greenkeepers course. All greenkeepers should complete this course successfully and obtain their diploma.
During the construction and landscaping of the entire Broekpolder area, the cultural-historical elements were carefully dealt with.The old strip parcelling can still emphatically be found in the lay-out of the area and the characteristic bented ditches in the transitional areas in North-Broekpolder have been conserved. The remains of the mill along the Mill water course were conserved and now serve as resting area for cyclists and walkers. There are severall contacts with the Federation Broekpolder. This is an important body for the developments of the recreational area around the golf course.
Local contacts are also made to stay in touch for the enhancement of the biodiversity on and around the golf course. We have approached local specialists to monitor the flora and fauna that is present on the golf course.
To increase the awareness of the nature on our golf course, the theme of the annual golf week was ‘Natural Broekpolder’. We focussed on nature in relation with the surroundings of the golf course.
The next three years we wish to improve the communication about nature. We already have a page on our website dedicated to flora and fauna. Since a short time, we release a two-weekly newletter for club members which has articles about acitvities for GEO.
The golf club will stay engaged in the PPMS of Broekpolder. The PPMS has the goal to increase the cooperation between clubs, organizations and authorities. The golf club has a seat in the board and will most likely take part in the management board from 2016 onwards. The final goal is to take actions for nature management, purchases, waste-, water- and energy management together as a region. For the golf club it can mean actions as separating waste more efficiently, despite the limited possibilities of our waste contractor. We can also research the possibilities for a joint purchase of solar panels with the PPMS.

De greenkeepers krijgen voldoende mogelijkheden voor het volgen van opleidingscursussen. Jonge medewerkers volgen in eerste instantie de greenkeepers cursus. Alle greenkeepers worden geacht dit diploma met succes af te ronden.
Bij de aanleg en inrichting van het totale Broekpolder gebied is zorgvuldig omgegaan met de cultuurhistorische elementen. De oude strokenverkaveling nog steeds nadrukkelijk terug te vinden in de opbouw van het gebied en zijn ook de karakteriserende kniksloten in het overgangsgebied in Broekpolder-Noord bewaard gebleven. De resten van de molen langs de Molenwetering zijn geconserveerd en dienen nu als rustpunt voor fietsers en wandelaars. Met de Federatie Broekpolder zijn diverse contacten. In samenwerking met deze federatie worden mogelijkheden ter verbetering van de totale Broekpolder besproken, hetgeen heeft geleid tot een actieve betrokkenheid bij de oprichting van de Publieke Private Maatschappelijke Samenwerking (PPMS) Broekpolder (zie beneden).
Er zijn verder ook contacten met lokale groepen ter verbetering van de biodiversiteit. Zo worden lokale specialisten gevraagd om inventarisaties naar de flora en fauna uit te voeren.
Om het bewustzijn van de natuurwaarden op de golfbaan te verhogen, was het thema van de jaarlijkse Golfweek in 2013 ‘Broekpolder Natuurlijk, Natuurlijk Broekpolder’. De focus lag op natuur en de relatie met de omgeving.
De komende periode van 3 jaar gaat de golfclub nog meer aandacht richten op communicatie over natuur op de golfbaan, zo is er al een vaste pagina op de website te gewijd aan flora en fauna. Ook verschijnt er sinds kort een 2-wekelijkes Nieuwsbrief voor de leden, waarin regelmatig aandacht zal worden besteed aan de natuur in de baan en andere activiteiten rond GEO.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 7
Course Management 8
Food & Beverage 13
Golf Coaching 1
Retail & Leisure 4
Caddies 4

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Committee Members

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Greenkeepers hold a spraying license 1. The head greenkeeper holds all spraying licenses.

Greenkeepers beschikken over spuitlicentie 1, de hoofdgreenkeeper beschikt over alle spuitlicenties.
Management of accidents and emergencies All staff are given an annual first-aid update. There are several members of staff with a first-aid certificate and there are 14 Emergency Response Officers.

Alle personeelsleden krijgen jaarlijks een EHBO update. Er is een aantal personeelsleden met een EHBO diploma en er zijn 14 BHV'ers.
Management of habitats and vegetation Nature management on the course is carried out in consultation with the course committee and the greenkeepers.

Natuurbeheer in de baan wordt uitgevoerd in overleg met baancommissie en greenkeepers.
Waste minimization, separation and recycling Waste streams are removed separately. All staff members are informed about waste minimalisation.

Afvalstromen worden gescheiden afgevoerd. Alle personeelsleden worden hiervan op de hoogte gesteld.
Health & Safety The greenkeepers have all the necessary protective clothing and security resources. There are 6 Emergency Response Officers.

De greenkeepers beschikken over alle noodzakelijke beveiligingskleding en beveiligingsmiddelen. Er zijn 6 BHV'ers.
Energy Saving Energy-saving lighting is being used. Plans for sun energy are being discussed. Staffmembers are informed about the energy-saving initiatives.

Er wordt gebruik gemaakt van energiebesparende verlichting. Plannen voor zonne-energie zijn ter discussie gesteld. Personeelsleden zijn op de hoogte van de acties om het energieverbruik te minimaliseren.
Understanding of landscape and cultural heritage There are various descriptions regarding the landscape and culture history available.

Er zijn meerdere beschrijvingen aangaande het landschap en de cultuurhistorie beschikbaar.
Environmental management planning Members and staff are aware of the necessity of a good environmental management. Necessary measures are always taken immediately.

Leden en medewerkers zijn zich bewust van de noodzaak van een goed milieubeheer. Noodzakelijke maatregelen worden altijd en onmiddellijk genomen.
Greenkeepers The greenkeepers hold diplomas on “pruning and cutting”.

De greenkeepers beschikken over diploma's "snoeien en kappen".

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours The golfcourse is a member of the Federation Broekpolder where all stakeholders are represented.

De golfbaan is lid van de Federatie Broekpolder waarin alle belanghebbenden zijn vertegenwoordigt.
Local Government We have frequent meetings with the water regulation authority.

Er is regelmatig overleg met het Hoogheemraadschap.
Local Environmental Groups Landscape South-Holland ( Zuid-Holland) is consulted whenever there are questions about the landscape. We are in contact with several specialists in the neighbourhoud on the environment at the golf course.

Landschap Zuid-Holland wordt betrokken bij vraagstukken rondom het landschap.
Er wordt contact gezocht met diverse specialisten uit de omgeving op het gebied van natuur voor inventarisaties op de golfbaan.
Media Newsletters are put on the website and three times a year a clubmagazine is released.

Nieuwsbrieven worden op de site geplaatst en drie maal per jaar verschijnt een clubblad.
Local Businesses There are company sponsors that advertise in the club magazine and/or have adopted a hole.

Er zijn bedrijfssponsoren die reclame maken in het clubblad en/of een hole hebben geadopteerd.
Schools & Colleges Broekpolder organises annually the school team golf championships where students can compete amongst eachother in a fair game of golf.

Broekpolder organiseert jaarlijks het scholieren golfkampioenschap waarin studenten het tegen elkaar kunnen opnemen in een vriendelijke wedstrijd..

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths There is a public footpath through the course with clear indications for the users.

Door de baan loopt een openbaar wandelpad met duidelijke aanduidingen voor de gebruikers daarvan.
Creation of new paths and nature trails Because of the private nature of the course, no additional public footpaths will be constructed. There is a public foot/cycle path around the golf course to lead tourists around the course..

Aangezien het een besloten baan is zullen er geen extra openbare paden worden aangelegd. Er loopt een openbaar wandel/fietspad rondom de golfbaan voor toeristen.
Installation of effective and welcoming signage There are indication and prohibition signs at a number of places.

Op een aantal plaatsen staan aanduidingsborden en verbodsborden.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Around the course there are sufficient recreational possibilities, such as walking, cycling, horse riding, sailing and fishing.

Rondom de baan zijn voldoende recreatiemogelijkheden, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, zeilen, vissen, etc.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) The border ditches are dredged annually in consultation with the city council.

De randsloten worden jaarlijks in gezamenlijk overleg met de gemeente uitgebaggerd.
Continuation of traditional agricultural activities There are no more agricultural activities around the golf course in order to preserve the unique natural elements.

Rondom de golfbaan vinden geen agrarische activiteiten meer plaats om de natuurlijke waarden te waarborgen.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) There is no site on archeological research near the golfcourse. Landschap Zuid Holland is consulted on cultural issues.
Er worden geen onderzoeken op het gebied van archeologie en erfgoed uitgevoerd bij dit golfcentrum.
Dit golfcentrum raadpleegt Landschap Zuid-Holland op het gebied van het cultuurbehoud.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) The golfcourse has several old fruit trees, three historical white willow trees from an old farm that was broken down when the harbor matarial was deposited. These trees are monitored for their vitality and management is executed frequently.

Op de golfbaan staan een aantal oude fruitbomen en drie historische knotbomen . afkomstig van een oude boerderij die gesloopt werd tijdens het storten van baggerspecie uit de haven. De bomen worden gemonitord op hun vitaliteit en beheer wordt met regelmaat uitgevoerd.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Newsletters are sent to the members by email. Next to the entrance a bulletin board will be placed and in the hall of the clubhouse is a board for posters.

Nieuwsbrieven worden per E-mail naar de leden verzonden. Naast de ingang van het clubhuis zal een mededelingenbord worden geplaatst en in de hal van het clubhuis een prikbord voor posters.
Members evenings and course walks Twice a year, a general meeting of members and annually an organised walk through the course.

Twee maal per jaar een ledenvergadering en jaarlijks een georganiseerde wandeling door de baan
Interpretation panels & course signage Panels and signs on the course are adjusted and maintained annually. Signs for holiday makers have no educational value or function.

Panelen en bordjes in de baan worden jaarlijks aangepast en onderhouden. Bordjes voor recreanten hebben geen educatieve functie.
Establishment of a nature trail Around (outside) the golf course, there is a path for walkers and there is also a path through the course for holiday makers.

Rondom (buiten) de golfbaan loopt een wandelpad en ook door de baan loopt een wandelpad voor recreanten.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures All details of the golfcourse described on the Broekpolder website.

Alle bijzonderheden van de golfbaan worden op de website van Broekpolder omschreven.
Course walks / open days The from 2009 till 2011 organised three-day "Ladies Open" may be seen as open days. In addition, there are open days for members on the maintenance of the course.

De van 2009 t/m 2011 georganiseerde driedaagse \"Ladies Open\" kan gezien worden als open dagen. Daarnaast zijn er open dagen voor de leden over het onderhoud van de baan.
Attending community meetings Meetings by the Federation Broekpolder are attended my Main Committee members. Moreover the golfclub is intensly involved in setting up a cooperative association in which all clubs and organisations are involved

Bestuursleden wonen bijeenkomsten van de Federatie Broekpolder bij. Bovendien is de golfclub intensief betrokken bij de oprichting van een coöperatieve vereniging in de Broekpolder, waarbij alle verenigingen in de Broekpolder, de Federatie Broekpolder, de gemeente Vlaardingen en geïnteresseerde commerciële partijen betrokken zullen worden (Publiek Privaat Maatschappelijke Samenwerking