Nacka Golfklubb

GEO Certified® 12/2017
Saltsjö Boo,
Sweden
Telephone: +46(0)8570 360 17
1093__original_club_image

The club has noticed that for the last years a trend at golf clubs in Sweden, moving towards a necessitation of having a much more managed and “better” golf courses and clubhouses. This means especially that players, both members and greenfee guests, wants to have greener golf courses. The trend may complicate the sustainability work for Nacka GK, and of course other golf clubs as well, in some ways as the club for many years has been one of the forerunners in this field, really focusing on combining a sustainable managed golf course with the a…

Mårten Wallberg, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Nacka GK (18 holes, 5459 metres, year opened 1989)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities

Nature

Nacka Golfklubb was formed in 1989, but it was only six years later the first nine holes were completed. It took many long negotiations with both Nacka and Värmdö municipalities and other bodies, before all the formalities were in place. In 1997, we were able to inaugurate the complete 18-hole course.

The course that spans two communes is a nature reserve. It allows large considerations must be taken of the nature and animal life in the construction of the first holes; that is why no sand bunkers have been constructed and large trees, which stands in the middle of the fairway at some of the holes, not been felled. But the course is being developed and improved. Great care has been done to protect the essential elements of the old cultural environment and make it possible to continue to wander and enjoy the forests and meadows, 100-year-old croft places and gardens, plant and animal life. Previously it partially been cultivated for agriculture. It is a mixture of deciduous and coniferous trees. There are a number of ponds.

Översättning:

Nacka golfklubb bildades redan 1989 men det var först sex år senare som de första nio hålen stod klara. Det krävdes många och långa förhandlingar med både Nacka och Värmdö kommuner och andra instanser, innan alla formalia var på plats. 1997 kunde vi inviga den kompletta 18-hålsbanan.

Banan som sträcker sig över två kommuner går över ett naturreservat. Det gör att stor hänsyn måste tas till natur och djurliv vid anläggningen av banans första del. Det är därför som inga sandbunkrar fått anläggas och stora träd, som står mitt i fairway på några av hålen, inte fått fällas. Men banan utvecklas och förbättras efterhand. Stor omsorg har lagts ned för att skydda väsentliga delar av den gamla kulturmiljön och göra det möjligt att även i fortsättningen kunna vandra omkring och njuta av skog och ängar, 100-åriga torpställen och trädgårdar, växt- och djurliv. Tidigare har det delvis varit odlingsmark för jordbruk. Det är en blandning av löv-och barrträd. Det finns ett antal dammar.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • We have, together with a Beekeepers Association placed two hives on your area. Own production of honey sold in our shop.
  • Ekologigruppen

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Skötselplan Velamsund 2011/06/13 Download
Torphistorik Johan Aspfors 2011/04/12 Download
Bronsåldersgravarna Johan Aspfors Download
Fågelinventering Värmdö Ornitologer 2011/06/13 Download
Artlista Kärlväxter Nacka GK Sara Janbrink Download
Inventory of the ponds at Nacka Golf Club Vide Ohlin 2014/09/03 Download
Naturinventering Nacka Golfklubb Kristina Ask 2016/09/27 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Vi har tillsammans med en biodlarförening placerat två bikupor på klubbens område. Egenproducerad honung säljs i vår shop.
  • Ekologigruppen

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Naturinventering Nacka Golfbana Kristina Ask 2016/09/27 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Duvhök Accipiter gentilis
Räv+lya Vulpini
Spillkråka Dryocopus martius
Älg Alces alces
Huggorm Vipera berus
Större Salamander Salamandridae
Bäver Castor

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Räv Vulpini
Kanadagås Branta canadensis
Huggorm Vipera berus
Snok N. natrix
Salamander Salamandridae
Humlor Bombus
Fjärilar Lepidoptera
Bäver Castor
Blåmes Parus caeruleus
Talgoxe Parus major
Sv.v Flugsnappare Ficedula hypoleuca
Korp Corvus corax
Småtärna Sternula albifrons
Knipa Bucephala clangula
Gök Cuculus canorus
Nötskrika Garrulus glandarius
Fladdermus Chiroptera
Kattuggla Strix aluco
Sädesärla Motacilla alba

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Nacka Kommun
Naturreservat Nacka kommun, Länstyrelsen

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 3 Local Government
Scrub Vegetation 3 Local Government
Native Woodland 100 Local Government
Wetlands 1,5 Local Government
Open Water Features 6 National Government
Heather and other dwarf shrub communities 1 Local Government

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.2 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 70%
Poa annua 30%
Tees 0.6 Hectares Poa pratensis 70%
Festuca rubra 30%
Fairways 9.8 Hectares Poa pratensis 70%
Festuca rubra 30%
Semi Rough 11.5 Hectares Poa pratensis 70%
Festuca rubra 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Suitable for soil type and climate. Good healing ability as well as wintering. Meets the requirements for quality that we set.

Lämpliga för jordarten samt klimatet. God läkningsförmåga samt övervintring. Uppfyller de krav på kvalité som vi ställer.

This golf facility assesses mowing patterns every: years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Henrik Norén, Swedish Golf Federation
  • Carl Johan Lönnberg, Swedish Golf Federation

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Together with Swedtree Nutrition we have for two years done test to see the effect on green quality with an aminoacid based fertilizer. Specificaly to see the effect on moss.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Vi vattnar inte för att bibehålla ett grönt gräs.

We do not irrigate to maintain green grass.
Appropriately matching mowing lines to contours Vi strävar efter att ha så lite klipplinjer som möjligt.

We strive to have as little cutting lines as possible.
Protection and restoration of historic features We have a yearly up keep of our historical cottages.

An old oak pasture has been restored.

Annual maintenance of the forest land in order to maintain the landscape.
Discreet on-course signage and furniture New smaller tee signs.
Fewer litter bins.

Nya mindre teeskyltar.
Färre papperskorgar.
Conservation of specimen trees Annual conservation efforts for the benefit of deciduous trees.

An old oak pasture has been restored.
Screening and softening unsightly man-made features Where appropriated, tee slopes are left unmaintained.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass When new holes are built or old holes are restored efforts are made to increase maintenance free areas such as tee slopes and bunker edges.

När nya hål byggs eller gamla renoveras görs försök att öka skötselfria ytor, såsom teeslänter och bunkerkanter.
Improving and diversifying habitat edges In some areas new scrub vegetations have been planted.

På vissa ställen har buskage planterats.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Promoting species and structurally diverse woodlands Annual conservation efforts for the benefit of deciduous trees and scrubs.

Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas When cleaning the ponds, most of the pond edges have been left untouched.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation When ponds are being cleared some areas are being left untreated.

När dammar rensas lämnas vissa ytor obehandlade.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Beekeeping is now conducted at one of the golf club's cottages.

In 2016 we built a new bee hive and from 2017 we have beekeeping on two places on the golfclub.
Installation of nest boxes 105 nest boxes is scattered around the golf course.

105 fågelholkar är utspridda runt golfbanan.
Control / management of alien species Inventory of fauna in our ponds have been made.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Branches that are left from forest management activities is carried into the woods and placed in piles.


Grenar som blir kvar från skogsvårdsinsatser bärs in i skogen och läggs i högar.

Water

The Golf Club takes water from seven sources. Three of these sources are private wells supplying water to the clubs buildings. One of these sources provides the clubhouse, another one the workshop and the cottages Klastorp and Nilstorp and finally one that provides the machine wash facility inside the maintenance area.

The other sources supply the golf course's irrigation system. The irrigation system takes water from a main pond, which provides hole one through tee on hole thirteen. Main pond then supplies a second irrigation pond with water. This pond then provides the remaining holes and practice area and ball machines with water.

Aside from the natural inflow to the irrigation ponds water is pumped up to these ponds as water permits from the lake Insjön and also from the lake Kovikträsk. With regard to irrigation strategies can be said that we add water after the weather conditions and that we make daily assessments of the surfaces to be watered and how much.

Översättning:

Golfklubben tar för sin verksamhet vatten från sju källor. Tre av dessa källor är enskilda brunnar som levererar vatten till klubbens byggnader. En källa förser klubbhuset, en verkstaden samt torpen Klastorp och Nilstorp och slutligen en som förser spolplattan inne på verkstadsområdet.

De övriga källorna förser golfbanans bevattningssystem. Bevattningssystemet tar vatten från en huvuddamm som förser hål ett till och med tee på hål tretton. Huvuddammen förser sedan en andra bevattningsdamm med vatten. Denna damm förser sedan resterande hål samt övningsområde och bollmaskiner med vatten.

Bortsett från den naturliga tillrinningen till dessa bevattningsdammar pumpas vatten upp till dessa dammar enligt vattendomar dels från Insjön och dels från Koviksträsk. Vad gäller bevattningsstrategier kan sägas att vi tillför vatten efter väderleksförhållandena och att vi dagligen gör bedömningar över vilka ytor som skall vattnas och hur mycket.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 500,000 Litres
Golf Course Public / Potable 0% 30,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 50% 500,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 430,000 Litres
Golf Course Public / Potable 0% 24,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 50% 400,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 430,000 Litres
Golf Course Public / Potable 0% 14,500,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 50% 400,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees Weekly
Fairways Weekly
Semi-Rough Never
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species We choose grass mixtures with fescue to reduce the need for water.


Vi väljer gräsblandningar med svingelarter för att minska behovet av vatten.
Soil decompaction and thatch management As part of the management strategy continuous aeration and top dressing is preformed.

Som en del av skötselstrategin görs kontinuerliga luftningar och dressningar.
Timing and dose of water application With regard to irrigation strategies can be said that we add water after the weather conditions and that we make daily assessments of the surfaces to be watered and how much.

Vad gäller bevattningsstrategier kan sägas att vi tillför vatten efter väderleksförhållandena och att vi dagligen gör bedömningar över vilka ytor som skall vattnas och hur mycket.
Analysis of soil moisture An inspection is done when the flagg is moved on the green.

En besiktning görs i samband med att flaggan flyttas på greenen.
Use of wetting agents A separate program of wetting agents is used during the golf season.

Ett separat program med vätmedel används under säsongen.
Targeting of sprinkler heads Continuously checked.

Kontrolleras kontinuerligt.
Optimizing system pressure Continuously checked.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Toilets and urinals are relatively new, and can be considered water efficient.
Toaletter och urionaler är relativt nya, och kan betraktas som vattensnåla.
Use of water efficient appliances We are not very good at saving water, the Club's equipment is normal standard. However we do not use alot of water for irrigation.
Vi är inte extremt bra på att spara vatten, Klubbens utrustning håller normal standard. Vi använder dock ganska lite vatten för bevattning av golfbanan.
Use of efficient shower technology The showers are relatively new, and keeps normal standard in Sweden
Duscharna är relativt nya, och håller normal standard i Sverige
Repairing leaks Leaks on the irrigation system tend to be discovered and repaired immediately

Water awareness signage We have not put up any signs about being frugal with water.

Energy

Heating:
Our clubhouse and restaurant have WB underfloor heating. Heating with electric boiler. In the business part is recycling of air. The restaurant uses only occasionally when the course is closed. Ventilation is turned off
Dressing room has floor heating and direct-action electricity. Changing rooms has a temp 10 ° when the course is closed.

Mechanical part and engineering offices have air-air heat pump. Mechanical part is completed with the construction fan cold days. The workshop uses recycled air. Machine Hall is heated with building fan. Temp 7 °-10 °. The old houses have direct acting electricity, and are turned off when the course is closed

Garage for golf cars and bag stores have direct acting electricity. Temp is reduced to 10 °. We use diesel for our machines and certain vehicles. Golf carts are electrically powered. Some hand tools and some lawn mowers is powered by petrol.

Ground source heat pump that supplies the restaurant area with heat and hot water installed in early April 2014
Solar cells have been mounted on Adm. The building's roof. In operation in July 2014

Översättning:

Uppvärmning:
Klubbhus och restaurang har vattenburen golvvärme. Uppvärmningen sker med el-panna. I kontorsdelen finns återvinning av luft. Restaurangen används endast sporadiskt då banan är stängd. Ventilationen är avstängd
Omklädningsrum har golvvärme och direktverkande el. Omklädningsrum har en temp på 10° då banan är stängd. Verkstadsdelen och verkstadskontor har luft-luft värmepump.

Verkstadsdelen är kompletterad med byggfläkt kalla dagar.På verkstaden sker återvinning av utluften. Maskinhallen är uppvärmd med byggfläkt. Temp 7°-10 °. De gamla husen har direktverkande el, och är avstängda då banan är stängd.

Garage för golfbilar och bag förråd har direktverkande el. Temp är nedsatt till 10°. Vi använder diesel till våra maskiner och vissa fordon. Golfbilar är eldrivna. Vissa handredskap och vissa gräsklippare drivs med bensin.

Bergvärmepump som förser Restaurangdelen med värme och varmvatten installerades i början av april 2014

Solceller har monterats på Adm. Byggnadens tak. I drift juli 2014.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Historisk elanvändning 2017/09/04 Download
Våra olika energislag 2017/09/04 Download
Elanvändning per byggnad Download
Elanvändning per månad Download

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Biogas (Litres) 0 0 0
Biomass 0 0 0
First Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Hydrogen (Litres) 0 0 0
On-site Hydro (kWh) 0 0 0
On-site Solar (kWh) 5740 5610 1550
On-site Wind (kWh) 0 0 0
Renewable Grid Electricity (kWh) 177768 171630 182518
Second Generation Bio-Fuels (Litres) 0 0 0
Wood from sustainable sources 0 0 0

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Coal 0 0 0
Diesel (Litres) 9224 9245 8350
Heating Oil (Litres) 0 0 0
Hydraulic Oil (Litres) 0 0 0
LPG (Litres) 0 0 0
Natural Gas (Litres) 0 0 0
Non-renewable Grid (kWh) 0 0
Petrol (Litres) 1174 1074 1200
Propane / Butane (Litres) 0 0 0
Wood from unsustainable sources 0 0

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Från mars 2013 köper vi el av 100% vattenkraft
From March 2013, we purchase electricity from 100% hydropower
Installation of small scale wind turbine Inte aktuellt.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Solceller har monterats på Administrationsbyggnadens tak. Vi via en App följa elleveransen från solcellerna. I receptionen finns en skärm som visar momentan elproduktion samt summan sedan start och minskat CO2 utsläpp.
Solar cells are mounted on the Administration Building roof. We via an App follow the supply of electricity from solar cells. In the reception there is a screen that shows the instantaneous power generation, and the total since inception and reduced CO2 emissions.
Use of geothermal and / or ground sources Vi har installerat bergvärme för uppvärmning av restaurangen
We have installed geothermal heat pump to heat the restaurant.
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Ingen gasol
Use of biodiesel and /or ethanol -
Use of electric hybrid vehicles -Vi har skaffat en hybridklippare 2014
We have got a hybrid mower 2014
Use of recycled oils -

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems We have installed two air-to-air heat pumps, geothermal heating and solar cells
We have hired a consultant to conduct an energy audit in 2014.
Vi har installerat två luft-luft värmepumpar, bergvärme samt solceller
Vi har anlitat en konsult för att genomföra en energirevision 2014.
Vi har arbetat fram en offert gällande isolering av verkstadens tak. Pay-off på offert visar en återbetalningstid på 22 år. Arbetet fortsätter.
Enhancement of natural ventilation opportunities We have installed ventilation with recovery in offices and workshop
Upgrading of building insulation Clubhouse and changing rooms are well insulated and relatively newly built. We have examined better isolation of the workshop, but no decision is taken.

Klubbhuset och omklädningsrum är bra isolerade och ganska nybyggda. Vi har undersökt bättre isolering av verkstaden, men inget beslut är fattat. Se ovan!
Installation of low-energy lighting We've tried an LED lamps in our conference room. LED lighting should be installed at the change of armature. Vi har provat ett LED-lysrör i vårt konferensrum. LED-belysning skall installeras vid byta av armatur.
Use of motion sensor lighting We have taken up the quotation on motion sensors in the changing rooms and restrooms. Very long pay-off. Pending
Transition to energy efficient appliances Vid utbyte maskinutrustning i Restaurangen valdes energisnål utrustning
When replacing machinery in the restaurant was selected energy-saving equipment
Use of timers with appliances, heating and lighting We lower temperature manually in rooms not occupied during the winter. Tot 405 m2
Educating staff and customers In February 2011, all employees received training / briefing of GEO's environmental standard and the March training in the Environmental Code.
During March 2010 had an Environmental information for about 60 veterans. The autumn meeting 2013, we informed about the environmental work at the club.
Under februari 2011 fick samtliga anställda utbildning/genomgång av GEO:s miljöstandard samt under Mars utbildning i miljöbalken.
Vi har under mars 2010 haft en Miljöinformation för c:a 60 veteraner. Höstmötet 2013 informerade vi om miljöarbetet på klubben.
Our supplier of electricity Our purchasing electricity as follows:
Renewable electricity: 100 % fr.o.m 2013 03 01

Fossil fuels: 4%
Vår köper el enligt följande:
Förnyelsebar el: 100
Isolering tak verkstad Uppmätt elanvändning i kwh Verkstaden juni tom sept. 10 800 2700 kwh/mån
Med samma elanvändning 12 månader blir årsförbrukningen 32 400
El för uppvärmning är 64 500-32 400 per år 32 100
Om vi kan spara hälften av uppvärmningskostnaden blir det i kwh 16 050

Besparing i kronor 0,80 kr/kwh 12 840
Investering för isolering av tak enl. offert 283 000

Återbetalningstid år 22

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 19% 0% 0%
Diesel 77% 0% 0%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 4% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 0% 0% 0%
Diesel 0% 0% 0%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 100% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Vi försöker påverka kommunen så det kan bli en säker promenadväg till bussarna
We are trying to influence the local authority so it can become a safe walk to the buses!
Group transportation (e.g. buses) There is a bus station right next to our parking. These buses go, once per hour, another bus station is 15 min walk away and go twice per hour or more frequent.
Det finns en busstation strax intill vår parkering. Dessa bussar går en gång per timme, En annan busstation ligger 15 min promenad bort och går två gånger per timme eller mer frekvent.
Secure cycle parking There is plenty of space for parking bicycles
Det finns gott om plats för att parkera cyklar
Promoting public transport routes and timetables We refer to the homepage http://sl.se/where bus times available
Vi hänvisar till hemsidan http://sl.se/ där busstider finns tillgängliga
Increasing equipment storage (e.g. lockers) We have plenty of storage space for golf equipment, as well as changing rooms for ladies and gentlemen
Vi har gott om förvaringsutrymmen för golfutrustning, samt omklädningsrum för damer och herrar
Staff showers There are showers in the men's and women's changing rooms and in the workshop
Det finns duschar i herrarnas och damernas omklädningsrum samt i Verkstaden
Tax breaking incentives for cycling Inte aktuellt.
Promotion of walk to work campaigns We do not encourage anyone to walk on a very busy road to the golf course
Vi uppmuntrar inte någon att promenera på den mycket trafikerade vägen till golfbanan. Förslag hur ordna en bra gångväg till en frekvent busshållplats har lämnats till kommunen. På klubbens hemsida finns information hur åka med kollektiva färdmedel till klubben.

Supply Chain

We have asked our major suppliers via letter or their website on their environmental activities. Where practicable, we choose local suppliers. The very most of what we buy is for permanent use and produces no waste. Waste is usually used spare parts, oils, packaging and luminaries. Fertilizer for Greens purchased in bulk for a m2, other fattening in the form of granules or dunk. There is a system for the return of containers intended for fattening and cartridges for printers.

Översättning:

Vi har frågat våra stora leverantörer via brev eller deras hemsida om deras miljöarbete. I de fall det är praktiskt möjligt väljer vi lokala leverantörer. Det allra mesta av det vi köper är för bestående användning och ger inget avfall. Avfallet är oftast förbrukade reservdelar, oljor, förpackningar samt belysningsarmatur. Gödning till Greener köps i bulk om en m2, övrig gödning i form av granulat eller i dunk. Det finns ett system för retur av behållare för gödning samt patroner till skrivare.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Söka samverkan med våra leverantörer för att tillsammans uppfylla vår miljöpolicy .
Tillse att inköpta varor och tjänster överensstämmer med spec. för köpet.
Fastställa inköpsansvar och dokumentera rutiner som säkerställer att vår miljöpolicy och miljömål följs och uppnås i samband med aktiviteter under inköp.
Sträva efter att tillhandahålla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, som är drifts- och resurssnåla, som är riskfria vid användning och kan återvinnas eller skrotas på ett miljömässigt acceptabelt sätt.
Use of local suppliers Local suppliers are used wherever practicable, i.e. that the product is available and equivalent with other products.
Lokala leverantörer används då det är praktiskt möjligt, dvs att produkten är tillgänglig och likvärdig med annat fabrikat.
Selection of products that feature minimal packaging Some fertilizers are supplied in IBC tanks that after use is returned to the supplier.
Inköpspolicy Söka samverkan med våra leverantörer för att tillsammans uppfylla vår miljöpolicy.Tillse att inköpta varor och tjänster överensstämmer med specifikationerna för köpet.Fastställa inköpsansvar och dokumentera rutiner som säkerställer att vår miljöpolicy och miljömål följs och uppnås i samband med aktiviteter under inköp.Sträva efter att tillhandahålla produkter och tjänster med minsta möjliga miljöpåverkan, som är drifts-och resurssnåla, som är riskfria vid användning och kan återvinnas eller skrotas på ett miljömässigt acceptabelt sätt.Vid inköp väljer vi produkter eller tjänster som vid samma
PURCHASING POLICY Search interaction with our suppliers to comply with our environmental policy. Ensure that the purchased goods and services comply with the specifications for the purchase. Establish purchase liability and document procedures to ensure that our environmental policies and environmental objectives are respected and achieved in connection with activities during the purchase. Strive to provide products and services with the least possible environmental impact, which is operational and resource-efficient, which is risk-free in use, and can be recycled or scrapped in an environmentally acceptable wa

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 17 17
Retail 5 1 4
Trade & Contractors 10 10
Maintenance Equipment 15 5 10
Course Supplies 5 5

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Genom att inte övervattna eller övergöda samt stödså med rödsvingel hoppas vi på sikt kunna förändra gräsytorna på fairway och foregreen till ett mer tork- samt sjukdomståligt gräs.

By not over water or over fertilize and overseed with red fescue, we hope eventually to change the grass on the fairway and foregreen to a more drought and disease resistant grass.
Managing stress and wear Gödselprogrammet för greener är designat så att gräset själv skall ha möjlighet att motstå all typ av stress. Klippning ersätts om så är lämpligt med vältning. Slita ytor spärras av för att möjliggöra återhämtning samt för att sprida slitaget.

Fertilizer program for the greens are designed so that the grass itself should be able to withstand all types of stress. Clipping replaced if appropriate with rolling. Wear areas blocked off to allow for recovery and to spread the wear.
Enhancement of soil structure Genom att inte övervattna samt kontinuerligt lufta och dressa hoppas vi kunna bibehålla ett för gräset gynnsamt förhållande i jorden mellan vatten och syre.
Two greens have been treated with a zeolite product. This to minimize the leekage of nutrients and water.
By not over watering and continuous aerate and topdress, we hope to maintain a favorable ratio between water and oxygen in the soil.
Optimization of the growing environment Täta skogsbestånd glesas ur årligen för att öka ljusinsläpp samt luftrörelser.

Dense forests are depleted annually to increase natural light and air movement.
Managing thatch levels Genom att inte övervattna eller övergöda samt kontinuerligt dressa och lufta hoppas vi kunna motverka att thatch bildas. Vi väljer också grässorter som är mindre benägna att bilda thatch.

By not over water or over fertilize and aerate and topdress continuously we hope to counter that thatch is formed. We also select grasses that are less likely to form thatch.
Managing surface moisture Stående vatten dräneras bort. Vätmedelsprogram används på greener för att underlätta en jämn fördelning av vatten i profilen.

Some greens are hollow cored to increase the infiltration capacity.
Standing water is drained away. Wettingagents is used on the greens to facilitate an even distribution of water in the profile.
Scouting for pests and diseases Övervakning av förekomsten av skadedjur och sjukdomar görs dagligen av den heltidsanställda utbildade personalen.

Monitoring the occurrence of pests and diseases are made daily by the full-time employed and educated staff.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - K - Inorganic 42 35 30
Fairways - N - Inorganic 78 80 70
Fairways - P - Inorganic 3 5 8
Greens - K - Inorganic 84 155 135
Greens - N - Inorganic 167 175 170
Greens - P - Inorganic 20 20 17
Tees - K - Inorganic 25 62 48
Tees - N - Inorganic 60 77 61
Tees - P - Inorganic 6 2 3

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Greens - Fungicide - Active Ingredient 2.9 4.1 4.3
Greens - Fungicide - Number of applications per year 4 6 5

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Choose the most suitable products for the problem and time of year.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases En diskussion förs med leverantörer, konsulter samt kollegor innan en bekämpning utförs för att säkerställa att rätt preparat och dos används.

A discussion with suppliers, consultants and colleagues is carried out before the usage of pecticide to ensure that the correct substances and dosage used.
Calibration and testing of sprayers A new sprayer was bought in 2013. The sprayer now has a more sophisticated technology.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles The new sprayer has covered booms.
Non-chemical weed control A program of phosfite is used throughout the season.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. A biostimulant program is used throughout the season.

Waste Management

The following waste audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Nacka golf club's disposal Fia Sandgren Lundmark 2014/09/01 Download

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false false false true

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials We sort of over 20 different factions, which is submitted to or collected by appropriate company
Vi sorterar på över 20 olika fraktioner, som lämnas till eller hämtas av lämpligt företag
Establishment of recycling centers The Club has a recycling centre
På klubben finns en återvinningscentral
Returning clipping to fairways and walkways Grass clippings is spread on the cut grass.
Gräsklipp sprids på klippt gräsyta.
Education of staff and customer education We have had environmental education for staff and there was talk of a representative from a recycling company.
Vi har haft miljöutbildning för personalen och där ingick föredrag av representant från ett återvinningsföretag.
Waste awareness campaigns Subscribed signs with environmental messages exist along the path.
Tecknade skyltar med miljöbudskap finns längs banan.

Pollution Control

- Storage of fuel and pesticides is done in a safe manner.
- Procedures for leakage exists for the workshop and the location of the cleaning of vehicles and equipment
- The outlet of the garage is connected to an oil separator.
- Minimizes the use of manure (on Green)
- Minimize use of pesticides. (On Green)
- No use of herbicides and insecticides.
- Dispose all waste.
- Organic waste composted from the workshop.
- Use of communication radio reduces the internal transports.
- Employees have access to the necessary protective gear
- Fire Prevention and fire equipment have regular maintenance
- We have self-inspection or with the union-examination of our work

Översättning:

- Förvaring av bränsle och bekämpningsmedel sker på ett säkert sätt.
- Rutiner för läckage existerar för verkstaden och spolplattan.
- Avloppet från garaget är kopplat till en oljeavskiljare.
- Minimerar användningen av gödsel (endast på Green)
- Minimerar användningen av bekämpningsmedel. ( endast på Green)
- Ingen användning av ogräsmedel samt insektsmedel.
- Källsorterar allt avfall.
- Organiskt avfall från verkstaden komposteras.
- Användning av komradio minskar de interna transporterna.
- De anställda har tillgång till nödvändig skyddsutrustning
- Brandskydd och brandsläckera har regelbundet underhåll
- Vi har egenkontroll eller tillsammans med facket genomgång av vår arbetsmiljö

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly
On-Site Yearly Never
Outflow Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch
Clubhouse On-Site Treatment Plant
Maintenance Facility Septic Tank
Wash Pad Detention Pond

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags false false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas The outlet of the garage is connected to an oil separator. Pesticides are stored in a freezer. Fuel is stored in an embanked container. Hazardous waste in the appropriate container, and retrieved by the approved company

Avloppet från garaget är kopplat till en oljeavskiljare. Bekämpningsmedel är förvarat i en frysbox. Bränsle är förvarat i en invallad container. Farligt avfall placeras i därför avsedd behållare, och hämtas av godkänt företag
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Routine for leaks exists.

Rutiner vid läckage finns.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Routine for leaks exists.

Rutiner vid läckage finns.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Routine for leaks exists.

Rutiner vid läckage finns.
Installation of above-ground fuel tanks Fuel is stored in an embanked container.

Bränsle förvaras i en invallad container.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Diesel tank is placed in a container, which passes a leak!
Dieseltanken är placerad i en container, som klarar ett läckage!

Provision of containment booms and absorbent materials Is available in the workshop and washing pad.

Finns tillgängligt i verkstaden och spolplattan.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Gödslingstrategin är behovsanpassad. Näring läggs på med små mängder veckovis.

The fertilization strategy is tailored. The nutrient is added in small amounts weekly.
Establishment of emergency spillage response plan Rutiner existerar.

Routines exist.
Establishment of pesticide-free zones Except for the greens, the golf course is a pesticide free zone.

Bortsätt från greener så är golfbanan en bekämpningsmedelsfri zon.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Från 2016 används vatten från spolplattan för bevattning av banan.
From 2016 used water from washing the plate for irrigation of the course.

Community

The golf course is situated in two municipalities, of which part in Nacka is natural res heritage. Agreement on how the course and the surrounding area should be dealt with. Cooperation is also between different interest groups existing historic places, and events and ornithologists. The area is popular with mushroom and Berry chips. The winters there are snow are arranged very fine cross-country skiing around the track. Including organised DM on skis in the Stockholm area.

The golf course is well-liked by green fee guests, which appeared in 2010 when the Club was one of the few clubs in Stockholm with increased number of visitors compared to the previous year. Number of members increased by 140 st.

Översättning:

Golfbanan är belägen i två kommuner, varav delen i Nacka Kommun är naturresarvat. Avtal om hur banan och närområdet skall skötas finns. Samarbete finns även mellan olika intresseföreningar gällande historiska platser och händelser samt ornitologer. Närområdet är populära svamp- och bärmarker. De vintrar det finns snö ordnas mycket fina skidspår runt banan. BL.a. anordnades DM på skidor för Stockholmsområdet.

Banan är omtyckt av Greenfee-gäster, vilket visade sig under 2016 då klubben hade 5 110 greenfeegäster, en ökning med 15 % jämfört med 2015.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1 3
Course Management 3 2 3
Golf Coaching 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Course Manager
  • Committee Members

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Staff are trained regularly.
Our Course Manager has implemented a variety of courses organised by the Swedish Golf Federation. E.g. HGU on tot 280 hours.The staff is actively involved in the seminars, courses and training programs offered by the golffederation and the industry.
Personalen utbildas kontinuerligt.
Vår Banchef har genomfört flera olika kurser anordnad av Svenska Golfförbundet. BL.a HGU på tot 280 timmar.


Efficient water management The staff is trained in irrigation strategy. Personalen är utbildad i bevattningsstrategi.
Management of accidents and emergencies The staff are regularly trained in first aid and defibrillation.
We have procedures in place for different kind of unforeseen events.
Vi har rutiner för olika form av oförutsedda händelser.
Management of habitats and vegetation The staff have hands-on training in managing forest and have participated in training regarding the management of natural reserves, provided by the municipality.
Waste minimization, separation and recycling The golf club has organized a short seminar with the municipality and the company managing our waste.
Health & Safety Our staff is trained in both 1st aid and equipment for heart-lung machine rescue.
Furthermore, the use of chainsaws and brush cutter equipment and training for the purpose.
Vår personal har utbildning i både 1:a hjälpen och utrustning för hjärt-lung räddningsmaskin.
Vidare har de som använder motorsågar och röjsåg utrustning och utbildning för ändamålet.
Energy Saving A large part of our environmental work has been to analyze our energy consumption. In doing so, the staff has become more conscious of our energy consumption.
Understanding of landscape and cultural heritage We have old maps and documents from historical events where the course is situated. Possibly, a historic hiking trail is created.
Vi har fått gamla kartor och dokument från historiska händelser där banan är belägen. Eventuellt skall en historisk vandringsled skapas.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Together with the association Karparna the golf club organizes a charity competition in order to raise money for the upkeep and maintenance of a local lake.

The golf club is also working with the local skiers, orientation and bike club to develop the area towards a more multi-functional facility.
Local Government
We have maintenance agreements for the region with the municipality and the major changes taking place in cooperation with the responsible person.
Vi har skötselavtal gällande banans närområde med kommunen och större förändringar sker i samarbete med ansvarig person.
Local Environmental Groups We partner with a local historical society, ornithologists and Boo Environmental and nature lovers.

Vi samarbetar med en lokal hembygdsförening, ornitologer och Boo Miljö-och naturvänner.
Local Community Groups We work with groups as mentioned earlier, and schools.
Vi samarbetar med grupper som nämnts tidigare samt skolor.
Media Most of the communication is done via our website or in a letter to members. Advertised in the local press.
Den mesta kommunikationen sker via vår hemsida eller i mail till medlemmarna. Annonsering sker i den lokala pressen, samt att vi deltar i lokala mässor.
Local Businesses We try as far as possible encourage traders in our immediate vicinity. Some of the sponsor to the Club
Vi försöker i möjligaste mån gynna näringsidkare i vårt närområde. Vissa av dem är sponsorer till Klubben
Schools & Colleges In early summer, we have school classes in practice course or driving range under the leadership of our Pro.
They get to spend a sports day at the Club. During the summer, organized two youth camps for participants between 7-12 years old.
We are in contact with the universities of Stockholm and the University. Two students have completed their degree theses at the Club, as well as two smaller papers.
På försommaren har vi skolklasser på övningsbanan eller rangen under ledning av vår Pro.
De får tillbringa en idrottsdag på klubben. Under sommaren anordnas två ungdomsläger för deltagare mellan 7

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Roads and trails are maintained and are available to the public.
The local area is popular berries and mushrooms. Spring and autumn are organized Nordic walking along the path. In the winter, we have cooperation with a local Ski Club. Orienteers use area in the neighborhood for club competitions.
Vägar och stigar underhålls och är tillgängliga för allmänheten.
Närområdet är populära bär-och svampmarker. Vår och höst anordnas stavgång längs banan. Vintertid har vi samarbete med en lokal skidklubb. Orienterarna använder området i närområdet för klubbtävlingar.
Creation of new paths and nature trails The ski club arranges ski trails on the golf course.
The tracks are managed by the ski club, while the golf club plows roads and parking.
in 2016 we started the work to establish an historic trail around the golf club. The work is still ongoing and we hope the trail will be finished in 2017.
En skidklubb anlägger på vintern skidspår på golfbanan.
Spåren sköts av skidklubben medan golfklubben plogar vägar och
parkering.
Installation of effective and welcoming signage Samarbete med Nacka kommun gällande skyltning som visar såväl nutidshistoria som historiska händelser.
Cooperation with Nacka municipality regarding signage that displays recent history as well as historical events.

As part of the historic trail a number of info signs will be placed around the golf club and especially at the entrence at the club.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) The course and surrounding area is extensively used for berry and mushroom picking in the autumn. Nordic walking on the track is popular. The golf course is also frequently use by dog owners.

Every year an upgrade is done to the cross country ski trails. At the moment we are looking in to produce snow for areas that do not get enough snow due to Threes.

Banan och närområdet används flitigt för bär-och svampplockning under hösten. Stavgång på banan är populärt samt för rastning av hundar.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Along with skiing, cycling, and orienteering club, we have begun to work towards a multifunctional recreation facility.
Continuation of traditional agricultural activities The course is located on old arable land that was overgrown. Thanks to the course, the landscape is now open, and people who previously lived in the area believe that the landscape has regained its character.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Bölan Hans Persson 2011/01/04 Download
Bölan Engelska Hans Persson 2011/01/04 Download
Koviks Krutbruk Riksarkivet 2017/09/04 Download
Kovik Värmdö Skeppslag 2017/09/04 Download
Svar från Riks- och stadsarkivet på engelska R:F: 2017/09/07 Download

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

  • Boo Hembygdsförening
  • Johan Aspfors, Länsantikvarie

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) We have three cottages which we renovated and maintains. One cottage is rented out, a cottage used as a warehouse and a cottage used during the winter by the local ski club.

Since the golf course was laid out was restored the old agricultural landscape.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) The signs on the historic trail aim to inform members and the public about the area's history and its nature.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Bronåldersgravar, ruiner och gamla byggnader är väl beskrivna på dessa sidor!

Old tombs, ruins and old buildings are well described on these pages!

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display The most common way to communicate is through your website, email, blog or twitter. In the clubhouse and outdoor billboards. Along the path there are cartoon signs with an environmental message. At the reception there is an information board showing how much electricity our solar cells produce!Members evenings and course walks We have information meetings/annual meetings to all members twice a year. There are even gatherings of different groups, adolescents, women, men and veterans. Information evening regarding solar cells and bees.

Vi har informationsmöten/årsmöten för alla medlemmar två gånger per år. Det förekommer även sammankomster för olika grupper, ungdomar, damer, herrar och veteraner. Informationskväll gällande solceller och bin.
Course guides / brochures
There is an environmental writing that has been distributed in the clubhouse.
Establishment of a nature trail An historical trail is being planed in collaboration with Nacka Kommun.

We have a collaboration with Nacka Kommun, which promised to pay off 15 signs.
Vi har ett samarbete med Nacka Kommun, som lovat bekosta ett 15-tal skyltar.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures We will inform you of GEO on our website, via the local press, to our members at regular meetings, social gatherings and any subcontractors in connection with the inquiry about their environmental efforts.

Vi kommer att informera om GEO på vår hemsida, via lokal press, till våra medlemmar på ordinarie möten och sammankomster samt till några leverantörer i samband med förfrågan om deras miljöarbete.
Supporting campaigns We have a structured cooperation with a ski club as well as a number of local sponsors.
Vi har ett organiserat samarbete med en skidklubb samt ett antal lokala sponsorer.
Course walks / open days We have Nordic walking once a week along the course in spring and autumn
Vi har stavgång en gång i veckan längs banan på vår och höst
Attending community meetings We meet different groups with common interests. Local history societies, etc.
Vi träffar olika grupper med gemensamma intressen. Hembygdsföreningar, m.fl.
The Golf Club sits on the board of the nature reserve´s Association of Interested.
Together with the ski club we have participated in meetings with the council to look att the future of the area of the golf course.
Joint practical projects with community We have made and hung up 105 nest boxes that are numbered and can be sponsored by members. Every autumn, checks to see if the nest box been inhabited. The results are available on our website.Vi har tillverkat och hängt upp 105 st fågelholkar som är numrerade och kan sponsras av medlemmar. Varje höst kontrolleras om holken varit bebodd. Resultatet finns på vår hemsida.
Gångväg Busshållplats-Golfklubben En av våra medlemmar lämnade in förslag på en säker gångväg från en frekventerad busshållplats till golfklubben år 2014. Natur- och trafiknämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om investeringsbudget för projekt entré Velamsund under perioden 2018 om
1 miljon kronor. (September 2017) e of our members who submitted proposals to a safe walkway from a frequented bus stop to golf club in 2014. Nature-and traffic Committee proposes City Council to decide on the investment budget for the project entrance Velamsund in the period 2018 if 1 million SEK. (September 2017)