Noordwijkse Golfclub

GEO Certified® 11/2013 GEO Re-Certified 01/2017
Noordwijk,
Netherlands
Telephone: +31 (0) 252373761
527__original_club_image

Executive summary (English & local language)

The Noordwijkse Golf club’s history dates back to 1915 when the club opened their nine-hole course just north of the village of Noordwijk. In 1971 a new 18-hole course was opened just 5 kilometres north of the old one. It is a beautifully constructed course located in a vast coastal dune area of 68 hectares. The golf course is situated in the area of the future ‘Hollandse Duinen’ national park (realisation 2019), which will eventually stretch out over a large part of the South Holland province’s coastal region. The plans for this national park were first presented in September of 2016 and the area was voted one of the three most beautiful natural reserves in the Netherlands shortly thereafter.
The Noordwijkse course is one of the few links-courses in the Netherlands. The course falls under the management of Hollands Duin (Dutch Forestry Commission and has been appointed as a Natura-2000 area Kennemerland.

A great number of improvements have been implemented on the golf course around the club’s first centenary in 2015 (‘Plan 100’). However, the projected move of one hole and the driving range along the sea line, which would yield a net improvement in the natural qualities, was, in the end, not realised. There are currently no plans for large-scale renovations and changes to the holes, although some technical evaluations have been scheduled.

The club has been a participant in CtG since 2006. CtG was transformed into the international GEO certificate in 2010. The first extensive audit with the GEO criteria was held in 2013. The 2016 audit and reporting foreground the developments over the last three years and the ambitions for the coming years. The 2013 and 2016 audit reports complement each other and should therefore be considered together.

NL
De Noordwijkse Golfclub heeft een historie die terugvoert naar 1915 toen de club direct ten noorden van het dorp Noordwijk haar 9 holes baan kon openen. In 1971 werd 5 km noordelijk een nieuwe 18 holes baan geopend, bijzonder fraai aangelegd in 68 hectare duinlandschap.
De golfbaan ligt in het toekomstige Nationaal Park Hollandse Duinen (realisatie 2019) dat een groot deel van het kustgebied van de provincie Zuid-Holland zal bestrijken. De plannen voor dit park werden in september 2016 gepresenteerd. Kort daarna werd het gebied door het publiek gekozen als een van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland.
De Noordwijkse is een van de weinige links-courses in Nederland. De baan behoort tot de beheereenheid Hollands Duin, aangewezen als Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid.

Rond het 100 jarig bestaan van de club in 2015 is een groot aantal maatregelen ter verbetering van de golfbaan uitgevoerd (‘Plan 100’). De verplaatsing van een hole en de driving range langs de zeereep, gepaard gaande met netto verbetering van de natuurkwaliteit vond echter geen doorgang. Er zijn op dit moment geen plannen voor grote renovaties of wijzigingen in de holes, maar wel technische evaluaties.

De club is sinds 2006 deelnemer van CtG. In 2010 werd CtG omgezet in het internationale GEO-certificaat. In 2013 vond de eerste uitgebreide audit plaats volgens de criteria van GEO. In de audit en de rapportage van 2016 is de nadruk gelegd op de ontwikkelingen van de laatste 3 jaar en de ambities voor de voorliggende jaren. De audit-rapporten van 2013 en 2016 vullen elkaar aan en zijn daarmee niet los van elkaar te zien.

Nature

The course covers the entire landscape transition from sea to dune area: coastal strip of dunes, open sea dunes, and central dunes and pine forest. Each landscape zone is formed by a combination of habitats. In combination with customised maintenance, the wide variety of types of habitat and transition zones provide a wealth of plants and animals, including a large number of protected species and Red List species, such as sand lizards, graylings, clove scented broomrapes, Kidney vetches, common carline thistles and various types of orchids, including the pyramidal orchid, which is characteristic for the coastal village landscape. The large biodiversity is clearly attested to by the score of 42 species counted during the Bird Watching Day 2016.

NL
De golfbaan van de Noordwijkse Golfclub bestrijkt de complete landschappelijke overgang van zee naar binnenduin. Gezien vanaf de zee zijn vier landschapzones te onderscheiden: zeereep, open zeeduin, middenduin en duinbos. Iedere landschapzone bestaat uit en combinatie van habitattypen. Tezamen met het maatwerkbeheer levert de grote variatie aan habitattypen en gradiënten een rijkdom aan planten en dieren, waaronder een groot aantal beschermde soorten en Rode Lijstsoorten, zoals zandhagedis, heivlinder, walstrobremraap, wondklaver, driedistel en verschillende soorten orchideeën, waaronder hondskruid, kenmerkend voor het zeedorpenlandschap. De grote biodiversiteit blijkt wel uit de score van 42 soorten tijdens de Bird Watching Day 2016.

The golf club can draw on a well-documented nature survey history. Developments in the plant life diversity on the central ‘nature island’ have been professionally tracked since 2006. A monitoring plan has been drawn up in collaboration with the external ecologist who has been involved in the course for years now. Besides extensive breed bird territory mapping, a lot of additional attention is paid to ‘dream species’ and ‘ambassador species.’ To attain optimal member involvement, the club chose four striking species that can be spotted easily. The club executed a well-documented test that has shown that the dune grass landscape transplantation has been very successful. It’s being called an innovative method of nature restoration in the Netherlands and has among others been published about by prominent vegetation experts.

NL
De golfclub kan putten uit een goed gedocumenteerde geschiedenis van natuurinventarisaties. De ontwikkeling van de diversiteit aan planten in het centrale ‘natuur-eiland’ wordt al vanaf 2006 op professionele wijze gevolgd. Er is - samen met de externe ecoloog die al jaren bij de baan betrokken is - een monitoringsplan opgesteld. Naast een uitvoerige territoriumkartering van broedvogels is er extra aandacht voor ‘droomsoorten’ en ‘ambassadeursoorten’. Om leden maximaal te betrekken is gekozen voor vier markante soorten die makkelijk te spotten zijn.
Een uitstekend gedocumenteerde proef is uitgevoerd waaruit blijkt dat transplantatie van duingrasland zeer succesvol is. Men spreekt van een innovatieve methode van natuurherstel in Nederland, onder meer gepubliceerd door vooraanstaande vegetatiekundigen.

The habitat types were mapped in 2006 and include, broadly speaking, white dunes (drifting sands), grey dunes (with grass), sea-buckthorn scrub, and dune forests. There are plans to execute the same kind of mapping again at the end of the usual cycle of 12 years, in 2018. Grey dunes house the greatest diversity of species, but are also the most vulnerable habitat. Without any interventions and proper grazing, these areas will be taken over by the sea-buckthorn and creeping willow scrub. This development can also be seen in the strong population growth among scrub birds since 1978. A part of the premises between the practice holes and the club house are being renovated, which will yield a net increase in grey dunes. White dunes, with drifting sands as their main engine of growth, are stimulated on the central nature island (4 hectares). It’s being investigated what the most promising spots are. Dune forest can be found on the east side of the area and is characterised by the black pine (not native).

NL
De habitattypen zijn in 2006 in kaart gebracht en bestaan grofweg uit wit duin, grijs duin, duindoornstruweel en duinbos. De bedoeling is om deze kartering na de gebruikelijke cyclus van 12 jaar in 2018 opnieuw te laten verrichten. Grijs duin is het meest soortenrijke type, maar ook het meest kwetsbaar. Bij niets doen en uitblijven van begrazing zal het verdrongen worden door duindoorn- en kruipwilgstruweel. Deze ontwikkeling blijkt ook uit de sterke toemame van struweelvogels vanaf 1978. Tussen de oefenholes en het clubhuis wordt een terreindeel heringericht met netto winst voor grijs duin. Wit duin, waarbij verstuiving de motor is, wordt bevorderd op het centrale natuureiland (4 hectare). Onderzocht wordt waar kansrijke plekken zijn. Duinbos komt voor aan de oostzijde en wordt gekenmerkt door de zwarte den (niet inheems).

Just as in 2013, the club uses grass species that require little fertiliser and that are drought-resistant. Red fescue (Festuca rubra) is used the most. After a period of drought, the greenkeepers are always on the lookout for balding spots on the turf, because this when meadow grass (Poa annua) takes its chance. This is an especially relevant issue on the holes surrounded by forest, where meadow grass makes up over 50% of the turf. Festuca rubra and Poa pratensis are sowed on the fairways to prevent meadow grass from taking over. The greens are sowed with Agrostis.

NL
Evenals in 2013 worden grassoorten gebruikt die weinig mest nodig hebben en droogtebestendig zijn. Rood zwenkgras (Festuca rubra) is favoriet. De greenkeepers zijn extra alert op kale plekken na een droogte-periode, omdat dan straatgras (Poa annua) zijn kans grijpt. Dat is vooral een probleem op de door bos omgeven holes, waar meer dan 50% uit straatgras bestaat. Om dominantie van straatgras te voorkomen worden de fairways doorgezaaid met Festuca rubra en Poa pratensis. De greens worden doorgezaaid met Agrostis.


Two-thirds of the course is nature reserve (46 hectare) that enjoys a maximum protective status as a Habitat guideline area (Natura 2000). The 2013 nature management plan was updated in 2016 (‘Progress of the Execution of the NGC Nature Management Plan, and Goals for the Period 2016-2019’). The club intends to expand the management plan into a pro-active 5-year plan; a ‘route planner’. Ecological protocols are an integral part of any management measure, to ensure a minimal impact on plant life and animals.
Trees that fall in the dune forest are left where they are, and invasive species are actively opposed. The black cherry is torn out by its roots. Selective felling brings some light and air into the area. This is favourable to the greens, of course, but also creates more gradients, which encourages the diversity of species.
Sea-buckthorn – a pioneering species – is kept under control.
The herbaceous plants on the ‘nature island’ are experiencing positive developments. That is why as of the end of September, the Shetland ponies will be replaced by a herd of 100 Drenthe Heath Sheep led by a shepherd. For this, the club collaborates with the Koninklijke Haagsche Golf & Country Club.
The rabbit has a rather extraordinary position here: on the one hand, it is a key species for keeping the grey dunes intact, but on the other hand, its digging causes dangerous situations and damages the turf. Any holes that appear on the fairway are filled up immediately. A 7 kilometre long, 1.5 metres high fence is supposed to keep rabbits off the course. The provincial fauna management authority grants the club an annual shooting quota for keeping the rabbit population under control.
The fallow deer population in the surrounding dune areas has skyrocketed since 2000 and now outstrips the ecological landscape support level by far. Social and economic damage, deterioration of the ecosystem, and the increase of unsafe situations have caused the authorities to issue a hunting ban exemption. There are no realistic, affordable alternatives for this. The golf club adheres to the provincial policy and has drawn up its own ‘Fallow deer management plan’ (2014), which has been approved. This plan strives to keep a healthy, balanced population of between 5 and 7 deer.

NL
Tweederde van de baan bestaat uit natuurgebied (46 ha) en geniet de maximale beschermingsstatus als Habitatrichtlijngebied (Natura 2000). Het natuurbeheerplan van 2013 kreeg in 2016 een update (‘Voortgang Uitvoering Natuurbeheerplan NGC en doelen voor de periode 2016-2019’). De club is voornemens het beheerplan vervolgens uit te bouwen naar een pro-actief 5 jarenplan; een ‘routeplanner’. Bij alle beheermaatregelen wordt gewerkt met ecologische protocollen zodat planten en dieren zo min mogelijk schade ondervinden.
In het duinbos blijven dode bomen liggen en worden exoten bestreden. Ameriaanse vogelkers wordt met wortel en al verwijderd. Er wordt selectief gekapt om meer licht en lucht te krijgen. Dat is gunstig voor de greens, maar levert ook meer gradienten en dus meer soorten op. Duindoorn - een pioniersoort - wordt in toom gehouden.
De ontwikkeling van kruidachtigen op het ‘natuureiland’ is positief. De Shetland ponies worden daarom vervangen door een kudde van 100 Drenthse heideschapen die onder leiding van een herder eind september kort worden ingeschaard. De club werkt hierbij samen met de Koninklijke Haagsche Golf & Country Club.
Het konijn neemt een bijzondere positie in: enerzijds is hij de sleutelsoort voor het instandhouden van grijs duin, anderzijds veroorzaakt zijn graafactiviteit onveilige situaties en schade aan de grasmat. Graafgaten in de fairway worden onmiddellijk dichtgemaakt. Een 7 km lang hekwerk van 1,5 m hoogte moet voorkomen dat konijnen binnen dringen. Faunbeheereenheid Zuid-Holland geeft jaarlijks toestemming voor afschot van konijnen om de populatie onder controle te houden.
Het damhert is sinds 2000 explosief toegenomen in het omringend duingebied en gaat de ecologische draagkracht ver te boven. Maatschappelijke en economische schade, aantasting van het ecosysteem en toename van onveilige situaties hebben geleid tot een provinciale ontheffing van het jachtverbod. Er zijn geen realistische en betaalbare alternatieven. De golfclub volgt het provinciaal beleid en heeft een eigen goedgekeurd ‘Beheerplan damherten’ (2014), waarbij men streeft naar het instandhouden van een gezonde, evenwichtige populatie van 5-7 dieren.

Water

Sprinkling on the course is done with ground water, which lies on top of the salt water as a kind of fresh-water bubble. The water is pumped up from a depth of 15 metres at four sites. The ground water levels are not tracked (anymore). The valley houses one artificial pool, which was created as a drain water overflow basin for the wettest part of the course.

NL
Voor de beregening van de golfbaan wordt gebruik gemaakt van grondwater, dat als een zoetwaterbel boven het zoute water ligt. Het water wordt vanaf 15 meter diepte op 4 plaatsen opgepompt. Grondwaterstanden worden niet (meer) gemeten. In één vallei ligt een kunstmatige poel die aanlegd is als overloop voor drainagewater van de dit meest natte deel van de baan.

Since the measurements in 1990, ground water consumption has been cut by at least half, although consumption is still relatively high in dryer years. This is primarily caused by the high evaporation levels in the dunes (high soil temperatures, strong sea winds), and the permeability of the dune sands. Public water consumption has risen slightly over the past 3 years and keeps pace with the increase in games played.

NL
Sinds de eerste metingen in 1990 is het grondwaterverbruik minstens gehalveerd, maar ligt in droge jaren nog retalief hoog. Dit heeft vooral te maken met de sterke verdamping in de duinen (hoge bodemtemperaturen, harde zeewind) en de doorlatendheid van duinzand. Het leidingwaterverbruik is de laatste 3 jaar licht gestegen, in de pas lopend met het toegenomen aantal speelrondes.

The club’s motto of ‘follow the colour of the season’ is put into practice by actively decreasing the volume of water that is pumped up even further. The bottom limit of the moisture levels in the soil at the highest (most drought-sensitive) spots on the fairway was investigated in 2015-2016. Sprinkling is started at 7% on the fairway and at 10% on the greens. This has already resulted in a 40% water consumption reduction. The soil’s moisture levels are tracked on a weekly basis (daily in periods of drought). The tees and greens and fairways are irrigated. The fairways are relatively small, limiting the irrigation surface to 13 hectares, but parts of the semi-rough also get water. To battle drifting sands during droughts and when the sea winds are particularly strong, paths, bunkers and edges are kept moist with mist sprinklers.

NL
Het devies van de club ‘meekleuren met de seizoenen’ wordt in praktijk gebracht door de opgepompte hoeveelheden verder terug te brengen. In 2015-2016 is de ondergrens onderzocht van het vochtgehalte van de bodem op de hoogste (meest droogtegevoelige) punten van de fairway. Bij een percentage van 7% op de fairway en 10% op de green wordt beregening opgestart. Dit heeft al geleid tot reductie van 40% waterverbruik. Het vochtgehalte van de bodemn wordt wekelijks (en bij droogte dagelijks) gemeten. Tees en greens en fairways worden geïrrigeerd. De fairways zijn relatief smal waardoor het te irrigeren oppervlak beperkt blijft tot 13 ha, maar de semi-rough ook gedeeltelijk water krijgt. Om verstuiving te voorkomen worden bij droogte en harde zeewind paden, bunkers en randen vochtig gehouden met nevelsproeiers.

Examples of measures to save water include installing half-flush buttons in the toilets, cleaning machines with high-pressure air, and reusing rainwater. Wetting agents are used where the turf is particularly sensitive to drought. Sprinkling is done at night.

NL
Spaarknoppen bij de toiletten, het schoonmaken van machines met hoge druk of het hergebruik van regenwater zijn voorbeelden van besparingsmaatregelen. Op droogtegevoelige plekken worden wetting agents toegepast. Beregening gebeurt in de nacht.

Energy

The technical committee’s annual reports attest to a sustainable and thorough approach to technical changes in and around the buildings. The buggy shed is moved and housed under a single green roof together with the administration and the loggers. Renovations of the clubhouse are kept in mind.
A building management system was installed in 2015 to allow for the precise control and monitoring of several components of the clubhouse’s ventilation and heating system. The future will show how much savings the system will yield.

NL
De jaarverslagen van de technische commissie geven blijk van een duurzame en grondige aanpak van technische aanpassingen in en om de gebouwen. De buggyloods wordt verplaats en tezamen met de administratie en loggers onder één groen dak gehuisvest. Renovatie van het clubhuis blijft onder de aandacht.
In 2015 is het ‘GebouwBeheerSysteem’ geïnstalleerd waarmee verschilllende componenten van het ventillatie- en verwarmingssysteem in het clubhuis worden aangestuurd. De toekomst zal leren tot hoeveel energievermindering dit zal leiden.

The course uses renewable energy. Heating runs on natural gas. 5 additional gas metres have been installed to allow for measuring the consumption per location. Mowing machines run on diesel. The handicarts run on electricity.
The energy consumption figures are relatively stable and average for a golf course of this size. The current trends do not (yet) show any consumption reductions that were expected after implementation of all the measures. Gasoline consumption is remarkably high.

NL
Er wordt gebruik gemaakt van groene stroom (renewable energy). Verwarming gebeurt door middel van aardgas. Er zijn 5 gastussenmeters geplaatst zodat per locatie gemeten kan worden. Maaimachines draaien op diesel. Handicarts zijn electrisch.
De energieverbruikcijfers zijn redelijk stabiel en gemiddeld voor een baan van deze omvang. De verwachte vermindering als gevolg van alle genomen maatregelen blijkt (nog) niet uit de trends. Het benzineverbruik is opvallend hoog.

After checking the structure’s bearing capacity, solar panels will be installed on the greenkeeping shed’s roof in 2017 (over 250 m2 of favourable exposure). The new electrical infrastructure that will be installed will provide the power supply to the clubhouse and the new buggy shed, the buildings that consume the most power.

NL
Nadat het draagvermogen is gecontroleerd worden in 2017 zonnepanelen geplaatst op het dak van de greenkeepersloods (ruim 250 m2 met gunstige expositie). Nieuw aan te leggen electrische infrastructuur zorgt voor toevoer van stroom richting clubhuis en de nieuwe buggyloods waar de grootste vraag naar stroom is.

Reduction measures that were already underway in 2013 have been expanded. Parking lot sensors provide ‘on demand’ lighting (Tvilight system), resulting in 70% energy consumption savings and a drop in the light pollution. LED lights have been installed in the dressing and locker rooms, and the air-conditioning system has been replaced. Any defects in the electrical system have been fixed.
The air-conditioning system in the locker rooms has been replaced, LED lights were installed and the restaurant’s roof insulation has been renovated. There are plans for housing the administration, loggers and the buggy shed under a single, green roof, which will lead to significant energy savings.

NL
Bezuinigingsmaatregelen die in 2013 al volop in gang waren gezet zijn verder uitgebreid. Sensoren op het parkeerterrein zorgen voor verlichting ‘on demand’ (‘Tvilight’). met als resultaat 70% energiebesparing en vermindering van lichtvervuiling Kleedkamers en lockerruimtes zijn voorzien van LED-verlichting en het ventillatiesysteem is vervangen. Tekortkomingen in het electrasysteem zijn verholpen.
Het ventillatiesysteem in de kleedkamers is vernieuwd, LED-verlichting is geinstalleerd en dakisolatie van het restaurant is vernieuwd. Het samenbrengen van de administratie, loggers en buggieloods onder één overkoepelend groen dak staat in de planning en zal aanzienlijke energiebesparing gaan leiden.

Supply Chain

The Noordwijkse golf club sets high standards for the quality of the course and the products they purchase. Origin, quality and certifications all play a role in the procurement process. The quality of the environment is increasingly being taken into consideration during the decision-making process.

NL
De Noordwijkse golfclub stelt hoge eisen aan de kwaliteit van de golfbaan en de producten die worden afgenomen. Herkomst, kwaliteit en keurmerken spelen een rol bij de inkoop. De milieukwaliteit wordt meer en meer meegenomen in de besluitvorming.

Quality is a priority in decisions concerning the purchase of products, but environmental factors are becoming increasingly important. Unfortunately, the test with the electrical mowing machine produced disappointing results, and it was decided to wait for further market developments. When purchasing new machines, the club now enters into shorter contracts to allow for a swift switch once the market starts manufacturing machines that meet the club’s quality requirements. The future combination of on-site power generation (thanks to the solar panels on the greenkeeping shed) and electrical machines is of course a very appealing one.

NL
Bij besluitvorming over de aanschaf van producten gaat kwaliteit voorop, maar spelen milieu-criteria een steeds grotere rol. De test met elektrische greenmaaiers leverde helaas een teleurstellend maaibeeld, waarop men besloot te wachten op de markt. Bij aanschaf van machines sluit men kortere contracten af om snel te kunnen overstappen zodra er machines op de markt verschijnen die wel voldoen. De combinatie van eigen stroom op de greenkeeperloods en elektrische machines die in de toekomst mogelijk zal worden is natuurlijk zeer aantrekkelijk.

The hospitality facilities have been leased out. The restaurant and bar are offering more and more organic and regional products, depending on the costs. Management is open to innovations. Retail, food and beverages are largely provided by local suppliers.

NL
De horeca is verpacht en koopt centraal in, waarbij - afhankelijk van de kosten - ook steeds meer biologisch en regionale producten worden gekocht. Het horeca management staat open voor veranderingen. Retail, voedsel en drank komt merendeels van lokale leveranciers.


The combination of Festuca rubra and Agrostis performs well under the dry circumstances of the dunes. These grass species require little fertiliser and water. Following the colours of the season is a sensible choice in a dune landscape and this approach is becoming a more accepted one. Fungicides will be completely banned by the EU in 2017. Greenkeeping considers herbicides a necessary evil. When dialling down the sprinkling, the rise of unwanted herbs such as the common mouse-ear (Cerastium fontanum) is unavoidable. That is why greenkeeping applies ‘Revolution’ to all fairways, which makes sure that grasses restore themselves quicker and leaves no room for an invasion by unwanted herbs and grasses, such as meadow grass (Poa annua). There was a temporary peak in the input of phosphate in 2015, which was done consciously to prevent diseases in the turf.

NL
De combinatie van roodzwenkgras (Festuca rubra) en struisgrassen (Agrostis) voldoet goed onder de omstandigheden die in de duinen heersen. Deze grassoorten hebben weinig mest en water nodig. Meekleuren met de seizoenen hoort in de context van de duinen en wordt meer en meer geaccepteerd. Fungiciden zijn vanaf 2017 verboden in de EU. Herbiciden ziet greenkeeping als een noodzakelijk kwaad. Terugdraaien van beregening leidt onherroepelijk tot uitbreiding van ongewenste kruiden zoals gewone hoornbloem (Cerastium fontanum). Daarom wordt op alle fairways ‘Revolution’ gebruikt, zodat grassen zich snel herstellen en er geen ruimte is voor de vestiging van ongewenste kruiden en grassen zoals straatgras (Poa annua). De tijdelijk hoge fosfaatgift in 2015 is bewust gedaan om ziekte in het gras te voorkomen.

Waste materials are separated, registered, and reused as much as possible. Clippings from the greens and tees are stored in a central silo and collected regularly. Fairway clippings are left on the turf.

NL
Van het afval wordt zoveel mogelijk materiaal gescheiden, geregistreerd afgevoerd en hergebruikt. Maaisel van greens en tees wordt centraal opgeslagen in een silo en regelmatig opgehaald. Op de fairway blijft het maaisel liggen.

Pollution Control

The 2013 environmental care plan has proved to be highly functional. The plan was updated to a 2016 version, showing ambitions, action plans, and results per theme. Many of the proposed measures have been implemented. The frequent environmental inspections – twice a year – provide sound safeguards. For years now, all chemicals used by the club are checked against the so-called Environmental Yardstick.

NL
Het milieuzorgplan uit 2013 heeft zich bewezen als bijzonder functioneel. In 2016 is hiervan een uitwerking gemaakt waarin ambities, actieplan en uitkomst actieplan per thema aan de orde komen. Veel voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd. De frequente milieu-inspectie - een maal per twee jaar - zorgt voor waarborging. De gebruikte chemicalien worden al jarenlang langs de milieumeetlat gehouden.

The quality of the ground water may be constant but nevertheless it is measured once a year (chlorine content).

NL
De grondwaterkwaliteit wordt ter controle 1x per jaar gemeten (chloorgehalte).

The golf club drains wastewater from the clubhouse’s kitchen through a grease separator onto the pressure sewer. Other wastewater from the clubhouse, reception and maintenance facility are directly drained off into the pressure sewer. All the toilet buildings on the course are equipped with a septic tank. The club uses organically degradable cleaning agents. On-course sanitary facilities are located at the greenkeeping shed and are connected to water, electricity and the sewer.

NL
De golfclub loost het afvalwater afkomstig van de keuken van het clubhuis via een vet-afscheider op het persriool. Overig afvalwater vanuit clubhuis, receptiegebouw en werkplaats wordt direct op het persriool geloosd. Er worden biologisch afbreekbare schoonmaakmiddelen gebruikt. Sanitair op de baan is gesitueerd bij de greenkeepersloods en aangesloten op water, electra en riool.

Pesticides are stored in a closed metal cabinet, which is itself kept in a closed, properly ventilated room where less hazardous materials are stored as well. There is a fire extinguisher on hand.

NL
Pesticiden worden in een afgesloten metalen kast bewaard, die weer in een afgesloten, goed geventilleerde ruimte staat, waarin minder gevaarlijke stoffen worden opgeslagen. Een brandblusser is in de buurt.

The maintenance facility, filling station and wash pad have been fitted with impermeable floors with properly sealed seams. The impermeable greenkeeping shed floor was constructed in two phases; the oldest floor has partly crumbled on the transition edge.

NL
Werkschuur, aftankplaats en schoonmaakplaats zijn voorzien van vloeistofdichte vloeren met goed afgekitte naden. De vloeistofdichte vloer van de greenkeepersloods is in twee fasen aangelegd; op de overgang is de oudste vloer gedeeltelijk afgebrokkeld.

Generally, there are wide buffer zones between the fairways and the nature terrain to prevent fertilizers from flowing in. The fairways are often narrow.

NL
Er zijn brede bufferzones tussen fairways en natuurterrein waarmee inspoeling van meststoffen wordt voorkomen. De fairways zijn vaak smal.

Community

The course is strongly interwoven with society. This has everything to do with the fact that they are aware of their unique location and high natural value, which has led them to find common goals and ambitions. Safety is an important issue too, and it has been tackled on all possible fronts: filling rabbit burrows on the holes, protecting golfers against rogue balls, fire safety, lightning conductors, etc.

NL
De verweving met de maatschappij is veelvormig en sterk. Dit heeft te maken met het zich bewust zijn van de unieke ligging en de hoge natuurwaarden, waarbij men elkaar heeft gevonden in vergelijkbare doelen en ambities. Ook veiligheid is belangrijk item: hieraan is op alle fronten aan gewerkt (dichtmaken konijnenholen op de holes, bescherming golfers tegen afzwaaiers, brandveiligheid, bliksemafleiders).

For many years now, the golf course has provided permanent employment for about 10 people; this is not including the hospitality staff, which grows and shrinks according to the seasons. The club’s goal is to extend good employership to its staff. The environmental management plan pays a lot of attention to the club’s organisation, HR policy, in-service training, safety and in-house emergency services. There are several Emergency Response Officer trainings per year.

NL
De golfbaan biedt al jarenlang aan ongeveer 10 mensen een vaste baan; daarbij opgeteld komt nog het seizoensafhankelijke horecapersoneel. De club stelt zich ten doel als een goed werkgever voor zijn personeel te functioneren. In het milieubeheerplan wordt uitvoerig aandacht gegeven aan de organisatie van de vereniging, personeelbeleid, bijscholing, veiligheid en bedrijfshulpverlening. BHV trainingen vinden meer dan 1x per jaar plaats.

The Nature Committee was founded in 2003, and the current CtG committee is the successor of this first initiative. The CtG committee, the technical committee and the course committee together form the GEO committee, which can therefore draw on a treasure trove of knowledge and experience. These three subcommittees present their activities in their own, separate annual reports. The committees work together well.

NL
In 2003 is de Natuurcommissie opgericht, waaruit de huidige commissie CtG is voortgekomen. De commissie CtG, de technische commissie en de baancommissie vormen samen de GEO-commissie die daarmee kan bogen op een rijkdom aan kennis en ervaring. De drie subcommissies documenteren hun activiteiten in afzonderlijke jaarverslagen. De onderlinge samenwerking is goed.

The structural collaboration with the local stakeholders has been continued and expanded. It concerns the province, the manager (Forest services), Water collection services (Waternet), district water board (Hoogheemraadschap Rijnland) and the local nature clubs (Vereniging Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk and Stichting Duinbehoud). For safety reasons, the premises are not accessible to other users.

NL
Structurele samenwerking met stakeholders is voortgezet en verder uitgebouwd. Het gaat om de gemeente, de provincie, de beheerder ( Staatsbosbeheer), het waterwinbedrijf (Waternet), het waterschap (Hoogheemraadschap Rijnland) en de locale natuurverenigingen (Vereniging Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk en Stichting Duinbehoud). Het terrein is om veiligheidsredenen niet toegankelijk te maken voor overige recreanten.

The course houses 6 discreet wooden shelters, some of which have recently been replaced by low-maintenance and environmentally-friendly materials.

NL
Er zijn 6 onopvallende houten schuilhutten op de baan, waarvan enkele onlangs zijn vervangen door onderhoudarm en milieuvriendelijk materiaal. De bunker in de zeereep en de voormalige aardappelveldjes zijn historisch waardevolle elementen.

De golfclub heeft ontheffing van de Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor het opzettelijk verontrusten en doden van damherten, binnen voorwaarden. In de zaak die door de Faunabescherming was aangespannen, hoefde het besluit tot ontheffing van een jachtverbod niet geschorst te worden.

The CtG committee has drawn up a communication plan that lucidly and plainly stipulates the objectives, target audiences, strategies, milestones, and activities. A display in the entrance hall and Twitter are not the preferred communication tools; the committee considers there to be plenty of adequate alternatives. The three committees all have their own (digital) newsletter which is sent about 20 times a year, depending on how much news there is. This is the core communication medium and it has proved to be useful. In additional to this, the club sends out its paper Parpost magazine three times a year, which includes a lot of nature news. There is a growing interest in concrete and aimed activities, such as bird watching or filling up rabbit holes. The handicarts brake automatically when they’re about to be driven into a vulnerable area.

NL
De commissie CtG heeft een communicatieplan opgesteld waarin helder de doelen, doelgroepen, strategieën, mijlpalen en activiteiten zijn verwoord. Een display in de entree en twitter hebben niet de voorkeur als communicatiemiddel; men is van mening dat er voldoende andere adequate middelen benut zijn. De drie commissies hebben ieder hun eigen (digitale) nieuwsbrief met een frequentie van rond 20x per jaar, afhankelijk van het nieuwsaanbod. Dit is het belangrijkste medium en heeft haar dienst bewezen. Daarnaast is er 3x per jaar de papieren Parpost met veel nieuws uit de natuur. Er is een groeiende belangstelling voor concrete en op maat gesneden activiteiten, zoals vogels spotten of konijnholen dicht maken. Handicarts stoppen automatisch zodra kwetsbaar terrein wordt bereikt.

The Noordwijkse Golf club has built a strong network and is also a respected partner in nature conservation circles. They regularly confer with the five other dune courses in the Netherlands.

NL
De Noordwijkse Golfclub heeft een sterk netwerk opgebouwd en is ook in kringen van natuurbescherming een gerespecteerde partner. Er is regelmatig overleg met de vijf andere duinbanen van Nederland.

Documentation Reviewed

Conclusion

‘We play the green card’, says the chairman of the Noordwijkse Golf Club. And it must be said that the Noordwijkse is indeed highly aware of the grave responsibility it carries because of its unique location, the extremely high natural values, and the quality of the design. The primary focus is on maintaining and developing the natural values within the room offered by the game of golf. The club is part of a strong network with several other organisations and professionals. Collaboration is its greatest strength. A lot has been accomplished for the environment in the past few years, but the club does not stop here: it’s is now investigating all options for minimising the environmental impact without compromising on the quality objectives.

2013 CIPs have been handled very seriously. Most of the goals provided in the CIPs have been realised. Other goals have been put on hold for the time being, because of clearly described reasons. External influences have affected the realisation in some cases. The current planning shows initiatives for further optimisation of the ground water usage, adjusting and improving the buildings and the energy consumption, further development of the nature management plan, and a broader communication strategy that more explicitly involves younger generations. The structure of the three committees has proved its efficacy in the past and creates a lot of confidence in the success of the path towards sustainability.

NL
‘Wij spelen de groene kaart’ aldus de voorzitter van de Noordwijkse Golfclub. De Noordwijkse is zich zeer bewust van de grote verantwoordelijkheid die zij draagt door de unieke ligging, de zeer hoge natuurwaarden en de kwaliteit van het ontwerp. De focus ligt in eerste instantie op behoud en ontwikkeling van natuurwaarden binnen de ruimte die het golfspel biedt. Met diverse andere organisaties en professionals vormt de club een sterk netwerk. Samenwerking is de grootste kracht. Op het gebied van milieu is de laatste drie jaar al veel bereikt, maar de club zit niet stil en onderzoekt alle mogelijkheden om het milieu minimaal te belasten zonder de kwaliteitsdoelen uit het oog te verliezen.

De CIP’s van 2013 zijn uiterst serieus behandeld. De meeste in de CIP’s geformuleerde doelen zijn gehaald. Sommige doelen zijn - om helder bescheven redenen - nog blijven liggen. In een enkel geval waren hier externe ontwikkelingen van invloed. Op het programma staan verder optimaliseren van het gebruik van grondwater, aanpassing en verbetering van de gebouwen en het energieverbruik, het uitwerken van het natuurbeheerplan en een bredere communicatie waarbij ook jongere generaties nadrukkelijk worden betrokken.
De constructie van de drie commissies heeft laten zien goed te werken en daarom is er alle vertrouwen in de verdere weg van duurzaamheid.

Certification Highlights

(1)
The Noordwijkse Golf Club manages one of the three finest courses in the Netherlands and is part of the European top 5. In 2012, Golf Weekly designated the Noordwijkse as the best course in the Netherlands. It’s location on the North Sea, the wide open vistas, and the course architecture make this course a particular challenge. Its perfect embedment within the dune landscape has brought about a biodiversity that is even significantly larger than in the surrounding dune areas.

(2)
As part of the Natura 2000 area Kennemerland-zuid, this course is extensively and professionally evaluated for its nature value. This wealth of information is specifically used to further increase the nature value through customised management. Especially the integral and mutual approach of problems is worth following.

(3)
The club has a very broad and intensive strategy of social participation (see the annual reports and the communication plan). Countless ways to highlight the importance of nature and the environment have been used here. There are intensive and consistently positive collaborations with environmental protection organisations, despite the disagreement about the course’s redesign (Plan 100). The club agreed to disagree.

NL
(1)
De Noordwijkse Golfclub beheert een van de drie mooiste banen van Nederland en behoort tot de top 5 van Europa. In 2012 werd de club in Golf Weekly als beste baan van Nederland geclassificeerd. De ligging aan het Noordzeestrand, de weidse vergezichten en de architectuur maken de baan bijzonder uitdagend. Een perfecte inpassing in het duinlandschap zorgt voor een biodiversiteit die zelfs significant hoger is dan die van het omliggende duingebied.

(2)
Deze baan wordt, als onderdeel van Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid, uitvoerig en professioneel onderzocht op natuurwaarden. Deze schat aan informatie wordt gericht ingezet om natuurwaarden verder te vergroten door beheer op maat. Met name de integrale en gezamenlijke aanpak van knelpunten verdient navolging.

(3)
De maatschappelijke participatie is zeer breed en intensief (zie de jaarverslagen en het communicatieplan). Talrijke manieren om het belang van natuur en milieu onder de aandacht te brengen worden benut. Contacten met locale natuurbeschermingsorganisaties zijn intensief en blijvend positief, ondanks het verschil in mening over de herinrichtingsplannen van de baan (Plan100). De club ‘agreed to disagree’.