Golfclub Zeewolde

OnCourse®
Zeewolde,
Netherlands
Telephone: +31 36 5225831
Geowebsite_-_1_club_image

Executive summary (English & local language)

On Monday 22 August 2016, I conducted a second re-audit at Golfclub Zeewolde at Zeewolde (the Netherlands). Owing to its location in a polder, the course is situated below sea level! The golf club covers an area of over 120 hectares. Of this 120 hectares, one third is used for golfing. The remaining two thirds are natural settings with woodlands, thicket, roughs marshes and water edges. The golf course is a true parkland course.

The club was founded in 1984. In 1986, the first 9 holes were opened to the public, and in 1988, the course was extended to 18 holes. Over the period of 1994-1997, a third loop of 9 holes was added and in 1996, a further Compact Course of 9 holes followed. The course is surrounded by a nature reserve, Horsterwold. The Horsterwold reserve is an area of 3,700 hectares of important deciduous forest, in the care of the National Forestry Commission. This forested area is the largest uninterrupted deciduous forest in Western Europe and is of great importance both in recreational and ecological respect.

The audit consisted of a review of the submitted documents, an interview with the GEO-responsibles and an onsite visit.

Op maandag 22 augustus 2016 heb ik de tweede heraudit bij Golfclub Zeewolde in Zeewolde (Nederland) uitgevoerd. Door de situering in de polder ligt de baan onder zeeniveau! De club beheert een 120ha groot terrein. Van deze 120ha is ongeveer 40ha in gebruik voor de golfsport. De overige 80ha wordt beheerd als natuur. Het gaat hier om bossen, struwelen, ruigtes, moerassen en oevers. De baan karakteriseert zichzelf als een echte parkbaan.

De club is opgericht in 1984. In 1986 zijn de eerste 9 holes geopend, in 1988 is de baan uitgebreid naar 18 holes in gebruik genomen. In de periode 1994-1997 is daar een derde lus van 9 holes aan toegevoegd. In 1996 is tevens een Compact Course met 9 korte holes gerealiseerd. De baan wordt omringd door het natuurgebied Horsterwold. Het Horsterwold is een belangrijk, 3.700ha groot, loofbosgebied in beheer bij Staatsbosbeheer. Dit bosgebied is het grootste aaneengesloten loofbos van west Europa en vertegenwoordigt zowel belangrijke recreatieve als hoge ecologische waarden.

De audit bestond uit het doornemen van de ter hand gestelde documenten, een gesprek met de GEO-verantwoordelijken en een terreinbezoek.

Nature

The GEO committee has implemented several measures to further increase the existing natural values. This is all the more important because in particular the wooded areas, planted as wooded parkland woods, develop particularly rapidly especially on very rich soil, which is the case here, and this necessitates regular and strict control. In order to manage this in a sensible fashion, the GEO-committee has requested graduates from the Den Bosch HAS (University of Applied Sciences) to draw up a new and actualized management plan. This has resulted in a carefully laid out management plan for the natural surroundings for the coming ten years. The plan indicates a number of locations where maintenance is long overdue. With respect to forest management, a managerial separation has been made. On the one hand, wooded areas in close vicinity to the course will undergo periodical maintenance whereas on the other hand, wooded areas located further afield are subject to a ‘no action’ policy. It is debatable whether this approach will lead to the desired woodland appearance and bring the desired ecological quality. In practice, at other locations, comparable strategies reveal that a similar approach most often results in an instable situation and, in due course, to substantial wind throw.

Vanuit de GEO-commissie worden verschillende maatregelen genomen om de bestaande natuurwaarden verder te verhogen. Dit is ook nodig omdat met name de als bosplantsoen geplante bossen zich, zeker op deze zeer rijke groeiplaats, explosief ontwikkelen en derhalve regelmatig veel sturing nodig hebben. Om dit in goede banen te leiden heeft de GEO-commissie afstudeerders van de HAS Den Bosch gevraagd een nieuw, geactualiseerd beheerplan te ontwikkelen. In dit beheerplan wordt het beheer van de natuurlijke omgeving voor de komende 10 jaar beschreven. Het plan concludeert dat op een aantal locaties sprake is van achterstanden in het uitvoeren van beheer. Het plan gaat bij het bosbeheer uit van een beheersmatige tweedeling. Bossen in de directe omgeving van de holes zullen periodiek worden beheerd, voor bossen op verder weg gelegen locaties wordt een 'niets-doen-beheer' voorgesteld. Het is sterk de vraag of deze aanpak tot de gewenste bosbeelden en ecologische kwaliteit gaat leiden. De praktijk op andere locaties laat zien dat niets-doen-beheer, zeker in snelgroeiende jonge loofbossen, meestal (alleen maar) een instabiele situatie oplevert en uiteindelijk tot massale windworp kan leiden.

In 2012, the GEO committee initiated systematic monitoring of the development of the vegetation. To this end, in 2012, on the course, various PQs (permanent quadrants) were designated. In the same year, the first vegetation data were collected. Unfortunately, over the last four years, no additional data have been gathered by the GEO committee. On the other hand, the club does participate in the annual bird watching and counting day organized by the Dutch Golf Association, so there is a comprehensive overview of the birdlife present. As a recent inventory lacks, there is no clear picture of the plant and animal life that may be present on the course.

In 2012 heeft de GEO-commisie het initiatief genomen de ontwikkeling van de vegetatie systematisch te gaan monitoren. Hiertoe zijn in 2012 op de baan verschillen PQ (Permanentie Kwadranten) ingericht. In datzelfde jaar zijn ook de eerste vegetatiegegevens verzameld. Helaas is door de GEO-commissie in de afgelopen 4 jaar geen aanvullende inventarisatie uitgevoerd. Wel wordt jaarlijks deel genomen aan de door de NGF georganiseerde vogelteldag. Van de aanwezige vogels bestaat wel een compleet beeld. Doordat recente inventarisaties ontbreken is er geen goed beeld van de planten en dieren die -mogelijk- op de baan aanwezig zijn.

In addition to a description of the regular management of the natural surroundings, the management plan also elaborates on the maintenance of the aesthetic, park-like qualities of the course. Here, the focus lies on maintaining lines of sight, lanes bordered with lime trees, individual trees and meadows with trees.
A portion of the branches and tree top wood resulting from thinning is used for constructing dead hedges, thus providing, among other things, nesting places for thicket birds. In order to prevent overgrowth, another portion of this wood is discharged as wood chips. Pools with a wetland quality are managed such that for amphibians, the ecological quality is kept intact.
There are approximately 100 nesting boxes on the course, mostly for great tits but also for sparrows, starlings and various types of owls. In addition, boxes for bats and recently, nesting boxes for nuthatches have been put up.

Naast het beschrijven van het reguliere beheer van de natuurlijke omgeving gaat het beheerplan ook in op het handhaven van de esthetische parkkwaliteiten op de baan. Speerpunten zijn hier o.a. het in stand houden van zichtlijnen, lanen met lindes, individuele bomen en boomweides.

Een deel van het tak- en tophout dat bij dunningen vrijkomt wordt in takkenrillen verwerkt waardoor onder andere nestgelegenheid voor struweelvogels ontstaat. Een ander deel wordt, om verruiging te voorkomen, in de vorm van houtchips afgevoerd. Tevens worden poelen met plas-dras-situaties zodanig beheerd dat de ecologische kwaliteit voor amfibieën behouden blijft.

Er hangen bijna 100 nestkasten in de baan, de meesten voor (kool)mezen, maar ook voor mussen, spreeuwen en (kerk)uilen. Daarnaast zijn een aantal vleermuiskasten geplaatst. Recentelijk zijn daar nestkasten voor de boomklever aan toegevoegd.

Every year, a fertilizing and pesticide plan is formulated. On the course, only legally admitted pesticides are used. There is a registration which meets legal standards. Products are stored and kept in conformity with regulations. Zeewolde aims to reduce the use of both fertilizers and pesticides as much as possible. That is why, where possible, measures are taken to remove the causes of diseases and pests. This is done, for instance, through systematic spiking and scarifying of the greens. The goal is to keep the grass healthy and resistant.

Jaarlijks wordt een bemestings- en gewasbeschermingsplan opgesteld. De baan gebruikt alleen bestrijdingsmiddelen die wettelijk zijn toegelaten. Er is een registratie aanwezig die voldoet aan de wettelijke eisen. Ook worden de producten conform wet- en regelgeving opgeslagen. Doel van Zeewolde is het gebruik van zowel meststoffen als gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk te beperken. Waar mogelijk worden daarom cultuur-technisch maatregelen ingezet om de oorzaak van ziekten en plagen weg te nemen. Dat gebeurt bijvoorbeeld door op greens een goed onderhouds- regime van prikken en verticuteren toe te passen. Doel is het gras gezond en weerbaar te houden.

A very large part of the course is mowed rigorously. Often, mowing is continued up to the banks of the ditches. This daily management is not done in conformity with an approved code of conduct. There are no working protocols so there is no way to prevent damage to protected plant and bird life.
There is no tree administration, nor is there a VTA (visual tree assessment) that meets the legal duty of care requirements laid down in the Netherlands Civil Code. As a large part of the common ash is affected by ash dieback (Chalara fraxinea), it is likely that a number of trees does not meet safety regulations. However, each year, tree experts carry out tree maintenance services and agreements regarding tree safety have been laid down in the management plan. For instance, all dead trees present in a range of 10 meters from a location where a golfer can be found are felled. Still, this is not sufficient from a duty of care point of view.

Een zeer groot deel van de baan wordt intensief gemaaid. Vaak wordt daarbij 'doorgemaaid' tot aan de slootkant. Bij het uitvoeren van dit dagelijkse beheer wordt niet gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode. Ook zijn er geen werkprotocollen aanwezig waardoor schade aan beschermde flora en fauna wordt voorkomen.

Er zijn ook geen boomadministratie en VTA aanwezig die aan de wettelijke zorgplichteisen vanuit het NBW voldoet. Mede doordat een groot deel van de Gewone essen door essentaksterfte (Chalara fraxinea) is aangetast kan het zijn dat een aantal bomen niet aan de veiligheidseisen voldoet. Wel wordt jaarlijks boomonderhoud door deskundigen uitgevoerd en zijn in het beheer afspraken met betrekking tot boomveiligheid vastgelegd. Zo worden alle dode bomen binnen een afstand van 10m van een locaties waar golfers kunnen komen geveld. Toch is dit uit oogpunt van zorgplicht niet voldoende.

Water

There are two soil types on the golf course. In the northern part, mainly, loamy soil is found. The southern part of the course of the golf Course Zeewolde is lightly loamy having (40 – 120 cm-mv) Pleistocene sand underneath. Owing to the profile structure and the location (below sea level), in wet periods, the course suffers from regular flooding.

Op de golfbaan bevinden zich twee bodemtypen. In het noordelijk deel gaat het om lichte klei. Het zuidelijke deel van de bodem op de golfbaan Zeewolde bestaat uit lichte zavel met daaronder (40 tot 120cm -mv) pleistoceen zand. Door de profielopbouw en de ligging (onder zeeniveau) heeft de baan zeker in natte periodes regelmatig last van wateroverlast.

In 2007, the tap water consumption reached 2,115m3. Over the following years, tap water consumption shows an inexplicable increase up to 4,065 m3. Meanwhile, the situation has normalized considerably and now, the clubs’ water consumption is at approximately 2,335m3. In the club house, tap water is used for cooking, sanitary provisions (toilets and showers) and cleaning. It is unclear which portion is used for the kitchen and which portion for toilets and showers.

In 2007 is 2.115m³ leidingwater verbruikt. In de jaren erna (t/m 2013) loopt het gebruik van leidingwater door bij de club onbekende oorzaken op tot 4.065m³. Inmiddels (2015) is de situatie weer aanzienlijk verbeterd en gebruikt de club 2.335m³. Leidingwater wordt in het clubhuis gebruikt voor koken, toiletten, douchen en schoonmaak. Het is niet duidelijk welk deel van het verbruik voor de keuken wordt ingezet en welk deel voor zaken als douchen en toiletten.

The latest available data regarding water consumption for irrigation are from 2012. In that year, approximately 20,000 m3 of water was consumed. Irrigation water is drained from a clear water pond. This water is used for irrigating the greens, tees and a few of the fairways which are drought sensitive. In the summer season, irrigation water is also used for hosing down and cleaning the mowing machinery. This saves tap water. In winter, however, tap water is used. Irrigation water is also used for mixing in with liquid fertilizer.

De laatste gegevens met betrekking tot het gebruik van water voor de beregening stammen uit 2012. In dat jaar werd ongeveer 20.000m3 water gebruikt. Beregeningswater wordt onttrokken aan een schoonwater-vijver. Het water wordt gebruikt voor het beregenen van de greens, tees en enkele fairways die droogte gevoelig zijn. Ook de afspuitplaats maakt in het zomerseizoen gebruik van beregeningswater voor het afspoelen en schoonmaken van de maaimachines. Hierdoor wordt leidingwater bespaard. In de winter wordt wel leiding water ingezet. Beregeningswater wordt ook gebruikt voor het aanmengen van vloeibare bemesting.

The greenkeepers lodge and the club house are both connected to the same water meter so that water consumption cannot be measured separately. Green keepers use tap water for the coffee machine, dishwasher, and shower/sink and for cleaning. Only in wintertime, tap water is used for hosing down the machinery. For cleaning golf trolleys and golf clubs, a tap is provided near the lockers. The ball dispenser shed near the driving range has a tap for rinsing the golf balls. All these taps are connected to the same water meter.

Ook de greenkeepersloods is aangesloten op dezelfde watermeter als het clubhuis, zodat ook hier het verbruik niet apart kan worden gemeten. Leidingwater door greenkeepers ingezet voor koffiezetapparaat, afwasmachine, douche/wasbak en schoonmaak. Alleen in de winterperiode wordt leidingwater ook voor het afspuiten van machines gebruikt. Bij de lockers is een kraan om golftrolleys en golfclubs schoon te maken. Het ballenhok bij de drivingrange is voorzien van een wateraansluiting voor het schoonspoelen van de golfballen. Ook al deze waterbronnen zitten op dezelfde meter.

Energy

The electricity in the club is regulated via two connections. There is one connection in the clubhouse and one in the green keepers lodge. The connection in the club house provides all the electricity for the club house and the hospitality services. The connection in the green keepers lodge provides the buggy shed, the parking lot and the tee box at the driving range with electricity.

De club wordt van elektriciteit energie voorzien vanuit twee aansluitingen. Het clubhuis heeft een aansluiting en dat geldt ook voor de greenkeepersloods. Vanuit de aansluiting van het clubhuis wordt alle energie geleverd voor het clubhuis en de horeca. De aansluiting in de greenkeepersloods voorziet de buggyloods, het parkeerterrein en de afslaghut op de driving range van stroom.

The energy consumption in 2015 still reached over 238,000 kWh. This seems a lot but when compared to the consumption of 302.000 kWh in 2010, considerable savings have been realised. Perhaps the consumption can be reduced even further when the electrical heating of the green keepers lodge, buggy shed, tee box and ball dispenser shed are replaced.

The golf course is not linked to the natural gas grid, so for heating the club house, use is made of propane gas. This gas is stored in a 12m3 tank. The last time this tank was inspected was in 2012. The next inspection is planned for 2017. The total propane gas consumption of the club runs up to 3,280m3. In addition to propane for heating and hot water, the kitchen uses butane gas for the gas barbecue. The butane gas canisters are stored outside the building in a closed off but well ventilated container.

Het energiegebruik in 2015 komt op ruim 238.000kWh uit. Dat lijkt veel, maar in vergelijking met het gebruik van 302.000kWh in 2010 is toch een behoorlijke bezuiniging gerealiseerd. Wellicht kan het verbruik nog verder omlaag als de elektrische verwarming van de greenkeepersloods, buggyloods, afslaghut en ballenhok wordt vervangen.

De golfbaan is niet aangesloten op het aardgasnet. Vandaar dat voor de verwarming van het clubhuis gebruik wordt gemaakt van propaangas. Dit gas wordt opgeslagen in een tank van 12m³. De tank is voor het laatst gekeurd in 2012. Herkeuring staat voor 2017 op het programma. In totaal heeft de club in 2015 3.280m³ propaangas gebruikt. Naast het gebruik van propaan voor de verwarming en warmwater gebruikt de keuken butagas voor de gasbarbecue. De butagasflessen worden buiten het gebouw opgeslagen in een afgesloten, maar goed geventileerde container.

The club has a standard policy to replace old, broken light bulbs with energy saving ones. In rooms that are not in constant use, such as toilets and dressing rooms, movement sensors are installed.

If replacement of machines is required, the club will consider, where possible, the purchase of hybrid or electric machines. Here, in addition to environmental effects, economic and practical considerations play a part.

Het is op de club standaard beleid oude lampen aan het eind van hun levensduur te vervangen door energiezuinige exemplaren. In ruimtes met wisselende bezetting (zoals toiletten en kleedkamers) zijn bewegingsmelders geplaatst.

Bij vervanging van machines overweegt de club om in de toekomst waar mogelijk gebruik te maken van hybride of elektrische machines. Daarbij speelt naast milieueffecten ook altijd de economische en praktische afweging een rol.

Supply Chain

The purchase of materials by the green keeping team is done as much as possible at local suppliers. Nevertheless, a part of the required materials is purchased centrally, for economic reasons. For the coming three years, no new objectives have been formulated by the club. There is no ethical code of purchase.

De inkoop van materialen door de greenkeeping gebeurt zoveel mogelijk bij lokale leveranciers. Toch wordt een deel van de benodigde materialen om economische redenen centraal ingekocht. De club heeft voor de komende drie jaar geen nieuwe doelstellingen geformuleerd. Ook is geen ethische inkoopcode aanwezig.

The club is investigating whether deliveries can be combined thereby reducing the number of transport movements and thus the emission of fine particles and CO2.

De club is bezig te onderzoeken of leveringen kunnen worden gecombineerd, waardoor het aantal transportbewegingen en daarmee de uitstoot van fijnstof en CO2 kan worden verlaagd.

The catering of the golf club restaurant Zeewolde is leased. The caterer purchases all required foodstuff from a large organisation with the exception of bread that is purchased at the local baker. There are no relationships with local producers/suppliers.

De catering van golfrestaurant Zeewolde is verpacht. De cateraar koopt, los van brood bij de plaatselijke bakker, alle benodigde spullen bij een grote organisatie in. Er zijn verder geen relaties met plaatselijke producenten.

An external expert has drawn up a fertilizer plan for the greens. This plan is based on the results of soil survey. When selecting a fertilizer, a relatively rapidly acting agent is chosen. This choice is made so as to be able to timely respond to changing weather conditions or increased use. Periodically, organic fertilizer is used for optimizing the soil. On average, on a yearly basis, at Zeewolde golf club, 150 kilos of nitrogen per hectare are used. When purchasing sand for dressing and bunkers, the Golfclub always requests a certificate ensuring that clean products are bought.

Voor greens is door een externe deskundige een bemestingsplan opgesteld. Dit plan is gebaseerd op de resultaten van grondonderzoek. Bij de mestgift wordt gekozen voor kunstmest die relatief snel werkt. Deze keuze is gemaakt om tijdig op zaken als weersveranderingen of speeldruk in te kunnen spelen. Ook organische bemesting worden periodiek toegepast om het bodemleven te optimaliseren. Gemiddeld wordt Zeewolde op jaarbasis de greens 150 kilo stikstof per hectare gebruikt. Bij de aanschaf van zand voor dressen en bunkers eist de golfclub altijd een certificaat waarmee wordt aangetoond dat het een schoon product betreft.

Grass waste from the greens is collected at a separate location near the green keepers lodge. This also holds for the organic matter that results from scarifying. During the audit it is found that the floor is not (no longer) liquid tight - organic waste mixed with rain water seeped over the edge into the ground. This situation did not meet legal requirements. However, since the audit the club has purchased a liquid tight container to store the green waste which satisfies these requirements. The wood resulting from tree management is taken away and sold (100-200 tons each year). Branches are mainly chipped in situ. These wood chips (each year approximately 100m3) are collected and brought to a storage area. There, they are sold as green energy resource. A portion of the branches and tree top wood is used for dead hedges.

Grasafval van de greens wordt opgevangen en verzameld op een aparte locatie in de buurt van de greenkeepersloods. Dat geldt ook voor het organische materiaal dat vrijkomt bij het verticuteren. Tijdens de audit blijkt dat de vloer niet vloeistofdicht (meer) is - organisch afval loopt vermengd met hemelwater over de rand de bodem in. Deze situatie voldoet niet aan wet- en regelgevend. Aangezien de controle van de club heeft een vloeistofdichte container naar de groene afvalstoffen die aan deze eisen voldoet op te slaan gekocht. Het rondhout dat vrijkomt bij het beheer van de bossen wordt afgevoerd en verkocht (jaarlijks 100 - 200ton). Takken worden grotendeels op het terrein versnipperd. De chips (jaarlijks ongeveer 100m³) worden opgevangen en afgevoerd naar de opslagplaats. Daar worden ze verkocht als bron voor groene energie. Een deel van het tak - en tophout wordt gebruikt voor takkenrillen.

Pollution Control

Fertilizers are stored in the prescribed manner in the shed that also houses the machinery. However, more attention should be paid to the instant cleaning away of torn open bags that lie on the ground. Fuel is also stored in a correct manner. Waste oil is stored in drums. These drums are stored in an oil storage container intended for this purpose and which has sufficient capacity for leakage. In order to reduce the use of oil, the club is testing a high quality oil that needs to be replaced less frequently.

In addition, 25 nesting boxes for starlings have been put up. The goal is to attract more starlings so leatherjackets can be combatted in a natural manner. Leatherjackets are also combatted by covering the greens at night with dark plastic so that they remain at the surface and can be ‘mowed away’ in the morning.

Meststoffen zijn op voorgeschreven wijze opgeslagen in de loods waar ook de machines staan. Een aandachtspunt is wel het direct opruimen van op de grond gevallen opengescheurde zakken. Ook de brandstoffen worden op correcte wijzen opgeslagen. Afgewerkte olie wordt opgeslagen in oliedrums. Deze drums worden opgeslagen in een daarvoor bestemde olieopslagcontainer met voldoende lekcapaciteit. Om het olieverbruik te reduceren voert de club testen uit met hoogwaardige olie die minder vaak kan worden vervangen.

Daarnaast zijn tevens 25 spreeuwenkasten opgehangen. Doel is meer spreeuwen te trekken gericht op de natuurlijke bestrijding van emelten. Emelten worden tevens bestreden door de greens 's nachts met donker plastic af te dekken waardoor ze aan de oppervlakte blijven en 's ochtends worden 'meegemaaid'.

In the past, the quality of the irrigation water was checked three times a year. Unfortunately, over the past 3 years, this has not been continued so that the latest data available date from 2012.

De kwaliteit van het beregeningswater werd in het verleden 3 maal per jaar gecontroleerd. Helaas is dat de afgelopen 3 jaren niet gecontinueerd, waardoor de alleen data uit 2012 aanwezig is.

The golf club links up with the sewerage network of the municipality of Zeewolde. In order to facilitate this, a compressed air duct running to Zeewolde has been installed. In the past, both the grey water and the rain water were drained into the sewerage. This situation is no longer desirable. That is why the club has provided a separation where possible. At this moment in time, and calculated to the roof surface, 90% of the rain water is drained outside of the sewerage. At the green keepers lodge, the rain water from the building as well as from the other hard surfaces is drained to the surface water. To this end, a pool with an overflow is provided behind the shed. The rain water drainage, buggy shed and the tee box have also been uncoupled. Rain water falling on the large parking lot is directly drained to a nearby ditch.

De golfclub is aangesloten op het rioolnetwerk van de gemeente Zeewolde. Om dat te realiseren is een persleiding richting Zeewolde aangelegd. In het verleden werd zowel de grijswater als de hemelwaterafvoer in het riool geloosd. Dit is niet langer gewenst. Vandaar dat de club waarmogelijk een scheiding heeft aangebracht. Berekend naar dakoppervlak wordt op dit moment 90% van het hemelwater buiten het riool om afgevoerd. Bij de greenkeepersloods wordt zowel het hemelwater van het gebouw als van de verhardingen van naar het oppervlakte water afgevoerd. Hiervoor is een ven met een overloop achter de schuur gerealiseerd. Ook de hemelwaterafvoer, de buggyloods en de afslaghut zijn afgekoppeld. Hemelwater dat neerregent op de grote parkeerplaats voert direct af naar een naastgelegen sloot.

The remaining waste, apart from paper, glass and scrap metal, is collected in one container. This container is emptied on call. The club has not formulated a waste management plan. Development of such a plan is foreseen for the coming years, so that maximum waste separation can be achieved.

Het overige afval, los van papier, glas en oud ijzer, gaat in één container. De container wordt op afroep geleegd. De golfclub beschikt niet over een afvalmanagment plan. Doel is dit in de komende 3 jaar te ontwikkelen zodat wordt gekomen tot maximale afvalscheiding.

The kitchen rinsing water also passes through a grease pit which is emptied on a monthly basis. The detergents used in the club house and the green keepers lodge are ecological. However, chlorine is still used for cleaning the toilets.

Ook het spoelwater van de keuken gaat door een vetput. De vetput wordt maandelijks geleegd. De in het clubhuis en bij greenkeepersloods toegepaste schoonmaakmiddelen zijn op natuurlijke/biologische basis. In de toiletten wordt echter nog wel chloor gebruikt.

The washing area is provided with a liquid tight plate with an oil and grease separator and is checked on a yearly basis. At the green keepers lodge there is a diesel tank with a capacity of 2000 litres. The tank is double-walled and has a leak warning system. In addition, the tank is set on a liquid tight floor so that any spilt diesel ends up via the draining system in the oil separator. The regular fuel, 2 stroke and all other oil products are kept in an oil storage container with sufficient capacity for leakage.
There is no protocol directed towards the prevention of soil pollution. As a result, it is unclear what the response should be in case one of the hydraulic hoses on the course tears. Legally speaking, such a protocol should be implemented.

De aanwezige wasplaats is voorzien van een vloeistofdichte plaat met olie- en vetafscheider en wordt jaarlijks gecontroleerd. Bij de greenkeepersloods is een dieseltank met een capaciteit van 2000 liter aanwezig. De tank is dubbelwandig, en voorzien van een lek-indicatie systeem. Daarnaast staat de tank op een vloeistofdichte vloer waardoor eventueel gemorste diesel via het afvoersysteem in de olie-afscheider terecht komt. Ook de gewone benzine, 2-takt en alle andere olieproducten worden in een olieopslagcontainer met voldoende lekcapaciteit bewaard.

Er is geen protocol aanwezig gericht op het voorkomen van bodemvervuiling. Hierdoor is niet duidelijk op welke manier moet worden gereageerd indien in de baan een hydroliekslang scheurt. Wettelijk gezien zou een dergelijk protocol wel aanwezig moeten zijn.

Community

Golf Club Zeewolde has an enthusiastic Nature&Environment/GEO committee. All members are well aware of all the themes regarding sustainability that concern the course. Nature&Environment/GEO forms part of the Course Committee and organises annual walks on the course.

Golfclub Zeewolde heeft een enthousiaste Natuur & Milieu/GEO-commissie. Alle leden zijn goed op de hoogte van de duurzaamheidsthema's die op de baan spelen. Natuur & Milieu/GEO maakt onderdeel uit van de Baancommissie en organiseert jaarlijks wandelingen over de baan.

A safe working environment must be a focal point in managing the course. One of the emergency escape doors in the workshop is blocked by machines, so that official fire regulations are not met. All activities on the course are carried out in conformity with official Health and Safety directives. Each 3 – 5 years, a risk assessment is made. Preventing dangerous situation is a regular point of focus in meetings. When working with hazardous substances, the green keepers follow procedures strictly and are checked by the management. All necessary means of protection are made available, and there is a regular check whether these means are actually used.

Een veilige werkomgeving is een belangrijk aandachtspunt binnen de bedrijfsvoering. Een van de vluchtdeuren binnen de werkplaatsloods wordt geblokkeerd met machines. Hierdoor wordt niet voldaan aan de wettelijke brandvoorschriften. Alle activiteiten op de baan worden uitgevoerd conform ARBO-richtlijnen. Elke 3-5 jaar wordt een risico-inventarisatie uitgevoerd. Ook is het voorkomen van risico's periodiek een aandachtpunt bij overleg. Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen worden procedures door de greenkeepers nauwkeurig nageleefd en door het management gecontroleerd. Alle noodzakelijke beschermingsmiddelen worden ter beschikking gesteld. Regelmatig wordt gecontroleerd of ze daadwerkelijk worden gebruikt.

During opening hours of the golf course, there is always a first aid assistant present. All the regular staff has been trained in first aid and use of an emergency defibrillator.

Gedurende de openingstijden van de golfbaan is altijd een bedrijfshulpverlener aanwezig. Ook heeft het vaste personeel een EHBO-opleiding gehad en getraind in het gebruik van een AED.

Another important ‘neighbour’ is the village of Zeewolde itself. Approximately 70% of the golf clubs’ staff live in the village. The club further calls in the services of various local businesspersons such as the accountant and the florist. The local Rotary Club has its weekly meetings in the club house as well.

Ca. 70% van de personen die op Golfbaan werken is inwoner van het dorp.Verder wordt er gebruik gemaakt van diverse locale diensten en ondernemers, zoals de accountant, bloemist. Ook houdt de locale Rotary wekelijkse een bijeenkomsten in het clubhuis.

No cultural heritage: owing to its location in a polder, the course is situated below sea level!

Door de situering in de polder ligt de baan onder zeeniveau!

The golf club admits that over the past three years, communication and transfer of information between the various groups involved with GEO has been unsatisfactory. This holds in particular where changes in staff and changes in composition of the board were concerned. One of the tasks at hand is to develop a way to ensure that, independently of changes within the club, GEO is anchored in its organisation in a durable manner.

De baan geeft zelf aan dat het in afgelopen 3 jaar heeft mankeert aan communicatie en het overdragen van informatie binnen de diverse bij GEO betrokken groeperingen. Dit geldt vooral bij personeelswisselingen en in-/uittredende functionarissen in het bestuur. Eén van de opdrachten is een mechanisme te ontwikkelen om er voor te zorgen dat GEO onafhankelijk van veranderingen binnen de club duurzaam in de organisatie wordt verankerd.

On the website, under the heading Nature&Environment, information about GEO certification is included but it is desirable to provide additional information on the course and in the club house too. The club intends to inform neighbouring residents and others who are interested of the efforts the club makes with respect to sustainable entrepreneurship. The club has an excellent relationship with its neighbour the National Forestry Commission.

Op de website is onder de kop 'natuur& milieu' informatie over GEO-certificering opgenomen, maar meer informatie, ook op de baan en in het clubhuis zou wenselijk zijn. De club is ook voornemens omwonenden en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk te informeren over de inspanningen van de club m.b.t. duurzaam ondernemen. Tevens heeft de club goede contacten met buurman Staatsbosbeheer. Ook het dorp Zeewolde is te zien als een andere belangrijke 'buurman'.

Documentation Reviewed

Conclusion

Golf Club Zeewolde at Zeewolde (the Netherlands) is an area of 120 hectares, with a 27 holes normal golf course and a 9 holes compact course. Of this 120 hectares, approximately 40 hectares are used as golf facility. The remaining 80 hectares are managed as natural area. As the area is inside a polder is lies below sea level!

Over the last 3 years, the Golf Club Zeewolde has made progress on only a limited number of ‘areas of interest’ characterised by the GEO organisation. Unfortunately, a part of the GEO goals formulated in 2013 have not been achieved. When compared to 2013, few new goals have been formulated. Three important reasons can be distinguished. Firstly, the economic crises has resulted in less financial elbow room. Secondly, there have been numerous changes in the board and finally, over the last few years there have been three successive head green keepers.
Daily management is not in conformity with an approved code of conduct. There are no working protocols so that there is no guarantee that damage to protected plant and bird life is prevented. There is no tree administration and VTA that meets the requirements of the duty of care demands laid down in the Dutch Civil Code. The last accurate data relating to water consumption for irrigation date from 2012. In 2012, 20.000m3 was consumed. The water is used for irrigation of the greens, tees and some of the fairways. In summer, the area for hosing down equipment also used irrigation water.
The Golf club has as standard policy to replace old light bulbs with energy saving LED lights. Movement sensors have been installed in rooms that are not in constant use. Still, in 2015, the energy consumption of the golf club Zeewolde was over 238,000 kWh. Waste grass and organic matter resulting from scarification is collected at a separate location. The floor however is not liquid tight. In addition, organic waste mixed with rain water drains over its edge into the soil. This situation is not in conformity with legal requirements.

There is no protocol directed to the prevention of soil pollution. As a result, it is unclear what the response should be in case one of the hydraulic hoses on the course tears. Legally speaking, such a protocol should be implemented. With respect to product and supply chain management, no new goals have been formulated for the coming three years. The GEO committee admits that over the last three years, communication and transfer of information between various groups involved with GEO have been unsatisfactory. This holds in particular where changes in staff and changes of board members were concerned. One of the tasks at hand is to develop a way to ensure that, independently of changes within the club, GEO is anchored in its organisation in a durable manner. Escape routes in the workshop should always be freely accessible and not be blocked by machinery.

Based on the documents submitted as well as the audit and the onsite visit, I, Ronald Buiting, GEOSA Accredited Verifier, recommend to grant Golfclub Zeewolde the GEO Certified status for sustainable golf course management.

Golfclub Zeewolde in Zeewolde (Nederland) beheert een 120ha groot terrein met 27 holes normale en 9 korte holes. Van deze 120ha is ongeveer 40ha in gebruik voor de golfsport. De overige 80ha wordt beheerd als natuur. Door de situering in de polder ligt de baan onder zeeniveau!

Golfclub Zeewolde heeft in de afgelopen 3 jaar op een beperkt aantal van de door GEO-organisatie benoemde ‘aandachtsgebieden’ vooruitgang geboekt. Een deel van de in 2013 geformuleerd GEO-doelen zijn helaas niet gehaald. In vergelijking met 2013 zijn ook weinig nieuwe doelen geformuleerd. Er zijn drie belangrijke redenen waarom dit zo is lopen. Ten eerste de economische crises waardoor er minder middelen ter beschikking zijn gekomen. Ten tweede de vele bestuurswisselingen. En tenslotte het tot 3 maal toe wisselen van de hoofdgreenkeeper.

Bij het uitvoeren van het dagelijkse beheer wordt niet gewerkt conform een goedgekeurde gedragscode. Ook zijn er geen werkprotocollen aanwezig waardoor het voorkomen van schade aan beschermde flora en fauna niet is geborgd. Er zijn ook geen boomadministratie en VTA aanwezig die aan de wettelijke zorgplichteisen vanuit het NBW voldoet. De laatste gegevens met betrekking tot het gebruik van water voor de beregening stammen uit 2012. In dat jaar is 20.000m3 water gebruikt. Het water wordt gebruikt voor het beregenen van de greens, tees en enkele fairways. De afspuitplaats maakt in het zomerseizoen gebruik van beregeningswater. Hierdoor wordt leidingwater bespaard.

Het is op de club standaard beleid oude lampen te vervangen door energiezuinige led-exemplaren. In ruimtes met wisselende bezetting zijn bewegingsmelders geplaatst. Toch komt het energiegebruik van golfclub Zeewolde in 2015 nog op ruim 238.000kWh uit. Grasafval en organische materiaal dat vrijkomt bij het verticuteren wordt verzameld op een aparte locatie. Deze vloer is niet vloeistofdicht. Daarnaast loopt organisch afval vermengd met hemelwater over de rand de bodem in. Deze situatie voldoet niet aan wet- en regelgeving.
Er is geen protocol aanwezig gericht op het voorkomen van bodemvervuiling. Hierdoor is niet duidelijk op welke manier moet worden gereageerd indien in de baan een hydroliekslang scheurt. Wettelijk gezien zou een dergelijk protocol wel aanwezig moeten zijn. De club heeft op het gebied van product- en ketenbeheer voor de komende drie jaar geen nieuwe doelstellingen geformuleerd. De GEO-commissie geeft zelf aan dat het in afgelopen 3 jaar heeft mankeert aan communicatie en het overdragen van informatie binnen de diverse -bij GEO betrokken- groeperingen. Dit geldt vooral bij personeelswisselingen en in-/uittredende functionarissen in het bestuur. Eén van de opdrachten is dan ook een mechanisme te ontwikkelen om er voor te zorgen dat GEO onafhankelijk van veranderingen binnen de club duurzaam in de organisatie wordt verankerd. Vluchtdeuren binnen de werkplaatsloods moeten altijd vrij toegankelijk zijn en niet door machines worden geblokkeerd.

Certification Highlights

The club elaborates on the maintenance of the aesthetic, park-like qualities of the course. Here, the focus lies on maintaining lines of sight, lanes bordered with lime trees, individual trees and meadows with trees.

To reduce the use of chemicals 25 nesting boxes for starlings have been put up. The goal is to attract more starlings so leatherjackets can be combatted in a natural manner. Leatherjackets are also combatted by covering the greens at night with dark plastic so that they remain at the surface and can be ‘mowed away’ in the morning.

The course is surrounded by a nature reserve, Horsterwold. The Horsterwold reserve is an area of 3,700 hectares of important deciduous forest, in the care of the National Forestry Commission.

The club is investigating whether deliveries can be combined thereby reducing the number of transport movements and thus the emission of fine particles and CO2.

De club richt zich op het handhaven van de esthetische parkkwaliteiten op de baan. Speerpunten zijn hier o.a. het in stand houden van zichtlijnen, lanen met lindes, individuele bomen en boomweides.

Om de inzet van chemie te verminderen zijn tevens 25 spreeuwenkasten opgehangen. Doel is meer spreeuwen te trekken gericht op de natuurlijke bestrijding van emelten. Emelten worden tevens bestreden door de greens 's nachts met donker plastic af te dekken waardoor ze aan de oppervlakte blijven en 's ochtends worden 'meegemaaid'.

De baan wordt omringd door het natuurgebied Horsterwold. Het Horsterwold is een belangrijk, 3.700ha groot, loofbosgebied in beheer bij Staatsbosbeheer.

De club is bezig te onderzoeken of leveringen kunnen worden gecombineerd, waardoor het aantal transportbewegingen en daarmee de uitstoot van fijnstof en CO2 kan worden verlaagd.