Golfclub Zeewolde

GEO Certified® 09/2013 GEO Re-Certified 10/2016
Zeewolde,
Netherlands
Telephone: +31 36 5225831
Geowebsite_-_1_club_image

On Monday 22 August 2016, I conducted a second re-audit at Golfclub Zeewolde at Zeewolde (the Netherlands). Owing to its location in a polder, the course is situated below sea level! The golf club covers an area of over 120 hectares. Of this 120 hectares, one third is used for golfing. The remaining two thirds are natural settings with woodlands, thicket, roughs marshes and water edges. The golf course is a true parkland course.

The club was founded in 1984. In 1986, the first 9 holes were opened to the public, and in 1988, the course was ex…

Ronald Buiting, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Pluut (9 holes, 3040 metres, year opened 1995)
Aak (9 holes, 3124 metres, year opened 1984)
Botter (9 holes, 3210 metres, year opened 1987)
Jol (9 holes, 1423 metres, year opened 1995)
1 Clubhouse(s)
2 Maintenance Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Practice Facility/Facilities
2 Other

Nature

Golfbaan Zeewolde bevindt zich aan de rand van het Horsterwold. Dit is in de gemeente Zeewolde, in de provincie Flevoland. Dit gebied viel op 23 mei 1968 droog. Mede door de ligging is er door GC Zeewolde al sinds de prille beginjaren naar gestreefd de baan natuurvriendelijk en milieubewust te onderhouden en beheren. Het golfterrein speelt een belangrijke rol als het gaat om natuurbeheer en een verantwoorde landschappelijke invulling. Tevens biedt een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd golfterrein een interessante en uitdagende omgeving voor de golfer.

Golf Club Zeewolde is located in the province of Flevoland, municipality Zeewolde, and is part of a big forest, the Horsterwold. This is a very exceptional location considering the site was sea before being turned into solid ground on May 23, 1968. A mixture of forest and ecological rough are characteristic of this course. Due to its location, GC Zeewolde has aimed to maintain and manage the course in a nature friendly and environmentally conscious way since its inception. The golf terrain plays an important role when it comes to nature conservation and responsible landscape architecture. A nature friendly and environmentally conscious golf terrain also offers an interesting and challenging environment for the golfer.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Design Frank Pennink/Donald Steel en K. Hund 1984/06/19
Design Alan Rijks 1996/06/30

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • HASkennistransfer
 • NiB scanPro (voorheen IPC de Groene Ruimte)
 • Landschapsbeheer Flevoland
 • Waterschap Zuiderzeeland

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Planten L. Versnel 2005/09/19
Vogels N&M-commissie 2015/12/31
Zoogdieren commissie N&M 2015/12/31
Flora inventarisatie en monitoringsverslag Ir. T.A.M. Hospes 2012/08/25

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris
kleine modderkruiper Cobitis taenia
huismus Passer domesticus ssp. domesticus
kerkuil Tyto alba ssp. guttata
koekoek Cuculus canorus ssp. canorus
wielewaal Oriolus oriolus ssp. oriolus
nachtegaal Luscinia megarhynchos
watersnip Gallinago gallinago
slobeend Anas clypeata
boerenzwaluw Hyrundo rustica
kramsvogel Turdus pilaris
raaf Corvus corax
visdiefje Sterna hirundo
breedbladige wespenorchis Epipactis helleborine
selderij Apium graveolens
veldsalie salvia pratensis

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
kerkuil Tyto alba ssp. guttata
echte koekoeksbloem Lychnis flos-cuculi

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 27.4 None
Scrub Vegetation 8.3 None
Native Woodland 40 None
Non Native Plantation Woodland 12 None
Open Water Features 4 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.7 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 45%
Poa annua 45%
Tees 1.3 Hectares Lolium perenne 40%
Poa annua 35%
Fairways 17.1 Hectares Lolium perenne 30%
Poa annua 30%
Semi Rough 3.4 Hectares Lolium perenne 50%
Agrostis tenuis / capillaris 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Straatgras is niet gewenst in de greens, daarom wordt er gewerkt aan een omschakeling naar een mix van struis/roodzwenk voor een betere weerstand tegen ziekten en schimmels.

Poa annua is less preferable on the greens, so steps are taken to eliminate poa annua by introducing a mixture of agrostis capillaris and festuca rubra, to provide better resistance against funghi and diseases.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • NiB scanPro
 • Lumbricus

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Er is een beleidsplan opgesteld met duidelijke richtlijnen betreffende het baanonderhoud. Details wat betreft planning en uitvoering worden regelmatig besproken en. waar nodig, bijgesteld

A course management plan including all daily operations and goals is established. Details regarding further planning and execution are discussed regularly and, where necessary, adjusted.

Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough De leden worden geïnformeerd over onderhoudskwesties en de achtergronden van de gemaakte keuzes.

Member support is sought by communicating about both the maintenance issues and the reasoning behind the choices being made.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces De leden worden middels publicaties in het clubblad/op de website geinformeerd over belangrijke kwesties m.b.t. onderhoud en design. Verzoeken voor extra investeringen en werkzaamheden en de financiele consequenties ervan worden voorgelegd aan de ledenvergadering.

The choices for the design and maintenance of various elements are transparent and accessible to members. Regular publication via the website or club newsletter addresses issues that have given rise to concern. A request for intensified maintenance is often parried with the financial consequences.
Improving customer understanding around greens maintenance Golfers worden via diverse kanalen (zoals website, mondeling) op de hoogte gebracht over ingrijpende werkzaamheden op de baan.

Golfers are informed through various means concerning maintenance activities on the course. Intensive maintenance is also listed on the website or mentioned by phone thereby successfully staving off any unpleasant surprises.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Verkleuring van de fairways door b.v. droogte wordt gezien als een natuurlijk verschijnsel dat bijdraagt aan de beleving van sporten in de natuur.

Discolouration resulting from drought (to a certain extent) and other factors is seen as an addition to the natural quality of the landscape and the quality of the game.
Appropriately matching mowing lines to contours De maaipatronen van fairways en semi-rough volgen de natuurlijke lijnen van het terrein.

The mowing lines of the fairways and semi-rough are well tuned in to the undulations and different elements of the terrain.
Discreet on-course signage and furniture Het baanmeubilair en de baanborden zijn met zorg gekozen.

The terrain furniture has been selected with care and is maintained accordingly.
Conservation of specimen trees Waardevolle bomen worden in kaart gebracht om hun instandhouding te waarborgen.

An inventory of valuable trees is being made to guarantee preservation.
Screening and softening unsightly man-made features Kunstmatige elementen die niet thuishoren in het landschap worden aan het zicht onttrokken m.b.v. beplanting.

Constructions that do not correlate to the landscape are being obscured through vegetation.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass De oppervlakte intensief gemaaid gras wordt beperkt tot de spelelementen, zodat grasland dat bepalend is voor het karakter van de baan wordt ontzien.

Only elements belonging tot the game are intensively mowed. Grasland, characteristic for the natural landscape, is saved.
Increasing the size of habitat patches Waar mogelijk worden bestaande leefgebieden uitgebreid, of nieuwe aangelegd.

Where possible, management is expanded or natural elements are constructed.
Connection of internal habitat patches Om de biodiversiteit te vergroten wordt ernaar gestreefd verbindingszones te creeren tussen verschillende habitats zoals bloemrijk grasland, struweel en waterpartijen.

The nature management plan is aimed at optimising the biodiversity. This includes connecting plant squares, brushwood and water elements.
Connection of patches with external habitats De oorspronkelijke bosranden die het terrein omzomen gaan naadloos over in het omringende bosgebied. Natuurlijke elementen verspreid over het terrein zorgen voor goede verbindingszones.

The native woodland at the borders of the terrain seemlessly pass into the surrounding woods. Natural elements on the course provide adequate connecting zones.
Creation of habitat corridors De baan ligt niet direct in een ecologische corridor. Er wordt echter wel gezorgd voor een goede aansluiting bij het naastgelegen bosgebied.

The golf course is not located in a national natural ecological corridor. However, connection to and continuity with bordering terrain is actively sought after.
Avoidance of habitat fragmentation Gebieden met een hoge natuurwaarde zijn vastgelegd in het flora monitoringsprogramma en worden zorgvuldig beheerd.

Those locations with a high nature value have been indicated in the nature management plan and are being duly protected and maintained.
Improving and diversifying habitat edges De rechtlijnigheid van het oude baanontwerp (polderlandschap) wordt geleidelijk aangepast naar meer natuurlijk verlopende overgangen. Er wordt voor meer variatie in beplanting gezorgd wat betreft vorm, afmetingen en type.

The straight lines that were caracteristic for the original course design in a polder are gradually being transformed to more natural passages. More diversity in vegetation as regards shape, size and type, is created.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Maaien en afvoeren van het maaisel moet zorgen voor verschraling en diversiteit van het grasland.

The natural diversity of vegetation is increased by mowing and removal of clippings.
Ecologically informed management of scrub vegetation Er wordt een 10-jaren natuurbeheerplan gehanteerd voor het onderhoud van de bospercelen

There is multiannual management plan in place carried out on the basis of a cycle.
Promoting species and structurally diverse woodlands Het 10-jaren natuurbeheerplan moet leiden tot een ecologisch waardevolle en duurzame situatie,

The management plan provides guidelines to an ecologically valuable and durable situation.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Er zijn op diverse plekken natuurlijke, glooiende oevers aangelegd ter bevordering van een gezonde oevervegetatie. Recentelijk zijn ook vennen gegraven voor de tijdelijke opvang van overtollig water.

Natural and gentle banks have been realised in different locations in order to stimulate the flora and fauna in water and its banks. Recently several pools have been created to temporarely store excess water.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Een rietmaaiplan waarbij verschillende delen van de waterkanten afwisselend worden schoongemaakt zorgt voor de aanwezigheid van zowel oud als jong riet.

The management of the banks and the cleaning of the ditches and water elements are carried out in phases. This allows for continuity of both thin and thick vegetation.
Naturalization of linear habitats Er wordt onderscheid gemaakt tussen intensief en extensief beheerd grasland, om zodoende de juiste balans te vinden tussen het golfspel en de natuur.

A division has been made of intensive and extensive green in order to create a good balance between nature and the game of golf.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Op diverse locaties zijn takkenrillen, struweel en ruigtes aanwezig. Behalve de van nature aanwezige voedselplanten zoals distels, wordt het aanbod vergroot door het zaaien van wilde bloemenmengsels.

Brushwood, roughs, forest edges and ditches are present at various locations. Next to the naturally present thisles various types of wild flowers are sown.

Installation of nest boxes Er zijn op verschillende plekken nestkasten geplaatst voor diverse soorten vogels zoals spreeuw, boomklever, torenvalk, kerkuil, kool- en pimpelmees en huismus.

Birdboxes have been placed at different locations on the course for different types of birds, such as kestrel, barnowl, blue and great tit and house sparrow.
Control / management of alien species Exotische plantensoorten worden zo veel mogelijk geweerd

Non-native, exotic plants, are controlled as much as possible.
Provision of hibernation areas Het voormalige betonnen pomphuis van de beregeningspomp is op een geschikte plek ingegraven om overwinteringsgelegenheid te bieden aan amfibieën en vlinders.

The former concrete shed fot the irrigation pump has been located at a suitable place to offer shelter in te winter for amfibians and butterflies.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) In diverse bospercelen zijn takkenrillen aangelegd zodat kleine zoogdieren, vogels en amfibiën er kunnen schuilen en fourageren.

Various forest plots contain ridges of branches and piles of wood. This allows mammals and amphibians to forage and hibernate.

Water

Golfclub Zeewolde maakt gebruik van leiding en oppervlaktewater. Leidingwater wordt gebruikt voor de accommodaties en het oppervlaktewater voor de beregening van de spelelementen. Voor het afspuiten van machines wordt in de winter leidingwater gebruikt en in de zomer oppervlaktewater. Het water dat onttrokken wordt voor de beregening is van redelijke kwaliteit en bestaat hoofdzakelijk uit kwelwater. Om de kwaliteit goed te monitoren wordt jaarlijks ten minste 4 keer gemeten wat de situatie is. Beregening wordt toegepast op greens, tees en enkele droogtegevoelige fairways. De herkomst van het water is geen gevoelige bron waardoor het zoeken naar minimaliseren van beregening geen hoogste prioriteit heeft.

Golf Club Zeewolde makes use of tap water and surface water. Tap water is used by the accommodations and surface water is used for irrigation of the play elements. Tap water is used for cleaning the machines in the winter whereas surface water is used for this during the summer. The water that is used for irrigation is of decent quality and consists mainly of seepage water. Samples are taken and examined at least 4 times a year for quality monitoring. Only the greens, tees and four drought-sensitive fairways are irrigated. The source of water is ample which does not make reduction of irrigation a high priority issue.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,335,000 Litres
Golf Course Surface 100% 20,500,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 3,009,000 Litres
Golf Course Surface 100% 18,000,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 4,065,000 Litres
Golf Course Surface 100% 29,000,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 5 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De gebruikte grassoorten zijn door specialisten aanbevolen voor dit type grond.

A specialist has determined the choice of grass types specific to the golf course.
Soil decompaction and thatch management Regulier onderhoud voorziet in het beluchten en verticuteren van de grond.

Prevention of soil compaction and thatch is a part of regular maintenance.
Timing and dose of water application Het irrigatie systeem is volledig computer gestuurd. Dosering en timing worden door de computer geregeld.

The modern irrigation system is computer-driven. Timing and dosage are regulated by the computer.
Analysis of soil moisture Het vochtgehalte van de greens wordt regelmatig gemeten.

The degree of moisture in the greens is measured regularly.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data De baan beschikt over een weerstation waarvan de gegevens nauwlettend worden geobserveerd.

A weather station is situated on the course which is closely watched.
Use of wetting agents wetting agents worden regelmatig toegepast op de greens

wetting agents are applied regularly on the greens
Overall reduction in irrigated area Er zijn slechts 4 van de 36 fairways opgenomen in het bereginingssysteem. Bij extreme droogte wordt soms aanvullend handmatig beregend.

Only 4 of the 36 fairways are integrated in the irrigation system. In case of severe drought sometimes additional irrigation is manually applied.
Targeting of sprinkler heads De sprinklers worden nauwkeurig afgesteld voor het juiste bereik.

Sprinkler heads are carefully adjusted for the required reach.
Optimizing system pressure Het computersysteem regelt de leidingdruk.

The computer regulates the pressure in the system

Adoption of cutting edge nozzle technology Ontwikkelingen wat apparatuur betreft worden nauwlettend gevolgd om bij noodzakelijke vervanging te vernieuwen, indien zinvol.

Innovations are analysed when adjustments and replacements are needed in order to determine their application and usefulness in the irrigation system.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Toiletten zijn uitgerust met waterbesparende spoelmechanismen.

Toilets are equipped with water-saving buttons.
Use of efficient shower technology Er worden waterbesparende douchekoppen gebruikt

Showers use water reduction technology
Repairing leaks Lekkage wordt z.s.m. na ontdekking gerepareerd.

Leaks, once determined, are immediately fixed.

Energy

Golfclub Zeewolde maakt gebruik van gas (propaan) voor de verwarming van het clubhuis en het douchewater. Ook in de keuken wordt dit gas gebruikt. Energie in de vorm van elektriciteit wordt gebruikt voor verlichting, keukenapparatuur, handicarts, etc. Machines voor het baanonderhoud maken voornamelijk gebruik van diesel en een beperkt aantal van benzine. Enkele transportvoertuigen zijn elektrisch aangedreven.

Golf Club Zeewolde makes use of gas (propane) for heating the clubhouse and the water for the showers. The kitchen also makes use of this gas. Energy in the form of electricity is used for lighting, kitchen appliances, handicarts, etc. Machines for greenkeeping mainly run on diesel although a limited amount uses petrol. Some transporters are electrically powered.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energie advies A.J. van der Heide 2011/09/09

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 28213 31142 25503
Hydraulic Oil (Litres) 840 986 800
Non-renewable Grid (kWh) 238100 235000 273100
Petrol (Litres) 6000 5431 3611
Propane / Butane (Litres) 4700000 4000000 5700000

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply De huidige energie leverancier levert deels duurzaam opgewekte elektriciteit. Welk percentage is ons niet bekend.

The electricity is partly obtained from sustainable sources. Which percentage, however, is unknown to us.
Installation of photovoltaic and / or solar panels wordt bestudeerd

under study
Use of electric hybrid vehicles Er zijn 3 elektrische transportvoertuigen, 15 elektrische Handicarts en 1 elektrische paragolfer

There are 3 electric transportvehicles, 15 electric Handicarts, and an electric paragolfer.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Hoogrendements CV-ketels zijn geinstalleerd. Verouderde geisers zijn vervangen door moderne exemplaren.

A high-yield heating system has been installed. Obsolete water heaters have been replaced by modern equipment.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration De verwarming wordt centraal gestuurd, maar kan per ruimte naar behoefte geregeld worden. Enkele ruimtes worden apart gekoeld, indien noodzakelijk.

Heating is arranged centrally, but can be regulated in separate areas as required. Some areas can be cooled separately, if necessary.
Upgrading of building insulation De isolatie van de werkschuur is verbeterd. Mogelijkheden voor verdere verbeteringen worden onderzocht

Insolation of the work shed has been improved. Possible further improvements are currently being investigated.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Het dak van de werkschuur en opslagruimte zijn voorzien van lichtplaten.

The roof of the work shed and storage are provided with translucent plates.
Installation of low-energy lighting Het grootste gedeelte van oudere lichtbronnen is inmiddels vervangen door nieuwe, zuinige alternatieven. Dit proces zal nog worden gecontinueerd.

Most of the older lighting has been replaced by modern, more efficient alternatives. This proces will be continued further.
Use of motion sensor lighting Op diverse plekken (b.v. kleedkamers, toiletten) zijn bewegingssensoren aangebracht.

In several areas (e.g. dressing rooms, toilets) movement sensors have been placed.
Transition to energy efficient appliances Verouderde koelapparatuur (koelkast, diepvries) is vervangen door moderne, energie-efficiënte apparaten.

Obsolete cooling appliances (refrigerator, deepfreeze) have been replaced by modern, energy-efficient equipment.
Use of timers with appliances, heating and lighting De buitenverlichting wordt gestuurd door een tijdklok die regelmatig wordt bijgesteld met het oog op het beschikbare daglicht.

Outdoor lighting is regulated via a timer that is often adjusted to sunrises and sunsets.
Educating staff and customers Medewerkers worden gewezen op nut en noodzaak van bewust omgaan met energie.

Staff is made aware of the profit and necessity to use energy consciously.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 27%
Diesel 100% 45%
Grid Electric 27%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Er wordt op bescheiden schaal gecarpoold.

Some carpooling takes place.
Secure cycle parking Een kleine fietsenstalling is aanwezig.

A small bicycle parking is available.
Promoting public transport routes and timetables Openbaar vervoer is in deze regio nauwelijks voorhanden.

Public transport is hardly available in this region.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) De lockerruimte is uitgebreid en geschikt voor tassen zowel als trolleys.

The locker room has been expanded to allow for the storage of not only the bags but also of the trolleys.
Staff showers Douches zijn beschikbaar in de greenkeepersloods.

Showers are available in the green-keepers shed.

Supply Chain

Golfclub Zeewolde streeft er naar de benodigde materialen en diensten zoveel mogelijk van lokale leveranciers en aannemers te betrekken. Door de ligging in een grotendeels agrarische omgeving zijn producten voor het baanonderhoud (b.v. bestrijdingsmiddelen en meststoffen, brandstof en machine onderdelen) dichtbij verkrijgbaar. Maar ook voor meer algemene zaken worden Zeewolder ondernemers ingeschakeld, zoals de plaatselijke bakker, bloemist en loodgieter, het schoonmaakbedrijf en de accountantsdienst. Verder zorgt de centrale ligging van Zeewolde in Nederland er voor dat ook andere benodigdheden zelden buiten een straal van 60 kilometer moeten worden betrokken, tenzij het bijzondere, specifiek golftechnische diensten betreft.

Golf Club Zeewolde aims at involving and making use of products and services from local suppliers and contractors. Products for course maintenance are easily available locally due to its location in a largely agricultural environment (e.g. pesticides and fertilisers, fuel and machine spare parts). The club also makes use of local suppliers for every-day products and services, such as the baker, florist and plumber, cleaning- and accountant services. The central location of Zeewolde in the Netherlands allows for products to be acquired within a 60 kilometre radius, unless it concerns certain, specifically golftechnical services.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers Waar mogelijk worden producten gekocht bij lokale leveranciers.

Where possible, products are obtained from local suppliers.
Use of recycled and recyclable products Bij de aanschaf van producten wordt gekeken naar mogelijk hergebruik. Dit speelt een belangrijke rol bij de besluitvorming.

When buying products an important element in the final decision is whether a product can be recycled or not.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Waar mogelijk wordt de voorkeur gegeven aan een gecertificeerd bedrijf/leverancier

Where possible certified companies/suppliers are chosen.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 5 1 4
Catering Supplies 3 3
Retail 6 6
Trade & Contractors 21 10 11
Maintenance Equipment 14 3 11
Course Supplies 16 4 12

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses De toegepaste grassen zijn optimaal voor de heersende omstandigheden. Dit beperkt de waterbehoefte en gevoeligheid voor ziekten.

Used grasses are optimal for these climatic conditions. This minimizes the water usage and susceptibility for disease.
Managing stress and wear Stress en slijtage worden zoveel mogelijk voorkomen door goed onderhoud.

Damage and wear and tear are avoided as much as possible by means of a good maintenance plan.
Enhancement of soil structure De bodemstructuur wordt verbeterd door beluchten en bezanden.

Soil structure is improved by means of aerating and introducing sand.
Optimization of the growing environment Een goed onderhoudsplan en advies van experts zorgen voor een goede groeiomgeving.

An optimal growth environment is cultivated through a good and actual maintenance plan and through expert advice.
Managing thatch levels Viltgehalte wordt jaarlijks bekeken en in overleg met de baancommissie wordt een plan van aanpak opgesteld.

The thatch levels are examined yearly. Together with the course committee an action plan to reduce the amount is established.
Managing surface moisture Regenval en verdamping worden geregistreerd, en het vochtigheidsgehalte van de greens wordt gemeten. Alleen indien noodzakelijk wordt er beregend.

Rain and evaporation data are registered, and the degree of moisture in the greens is measured. Only when necessary sprinkling is applied.
Scouting for pests and diseases Controleren van ziekten en plagen gebeurt op basis van ervaring.

Disaeses and plagues are controlled on the basis of experience.
Monitoring / improvement of plant health De hoofdgreenkeeper houdt de kwaliteit van het gras nauwlettend in de gaten.

The head of green-keeping keeps a keen eye on the quality of the grass.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Organic 68 59 80
Fairways - N - Organic 70 90 86
Fairways - P - Organic 16 9 8
Greens - K - Organic 225 210 210
Greens - N - Organic 154 152 160
Greens - P - Organic 46 31 55
Tees - K - Organic 146 149 140
Tees - N - Organic 140 122 133
Tees - P - Organic 37 53 44

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Greens - Fungicide - Total Weight 28 21 20
Greens - Herbicide - Total Weight 1 0.15 0
Greens - Herbicide - Number of applications per year 1
Greens - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Greens - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Bestrijdingsmiddelen worden met zorg gekozen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Pesticides are chosen carafully to minimize the impact on the surroundings.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Specifieke middelen, gekozen op basis van ervaring, worden ingezet voor de bestrijding van specifieke plagen en ziekten.

Dedicated substances, chosen as a result of the expertise present, are applied to remedy specific diseases and plagues.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Er is een personeelsdouche beschikbaar.

A personnel shower is available.
Calibration and testing of sprayers Afhankelijk van het te gebruiken middel en de weersomstandigheden wordt de sproeiapparatuur zo optimaal mogelijk afgesteld.

The ideal measurement is chosen depending on the substances used and the type of weather, thereby realising usage- and dispersion optimisation.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Antidrupmondstukken worden toegepast.

Spraying is done with anti-drip nozzles.
Non-chemical weed control Onkruid wordt gewoonlijk mechanisch en biologisch bestreden. In extreme gevallen worden chemische middelen gebruikt.

In first instance, weeds are treated mechanically and biologically. Chemical treatment will only be considered in extreme situations.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Zeewierextract wordt gebruikt ter verbetering van de weerstand.

Seaweedextract is used to improve resistance..

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Alle materialen die voor recycling geschikt zijn, worden apart gehouden en ingezameld door de locale ophaaldiensten.

Materials, that can be recycled are stored separately and collected by the local services.
Establishment of recycling centers Containers voor materialen die geschikt zijn voor recycling zijn beschikbaar op het terrein.

Various containers are located centrally on the terrain in order to separate waste removal.
Returning clipping to fairways and walkways Grasmaaisel van de fairways wordt niet verwijderd.

Grassclippings are not removed from the fairways.
Education of staff and customer education Leden en personeel worden geïnformeerd hoe te handelen met afvalmateriaal.

Both staff and members are informed of how to proceed with waste removal.

Pollution Control

Bij Golfclub Zeewolde wordt er van oudsher naar gestreefd zo natuurvriendelijk en milieubewust mogelijk te werken. Niet alleen wat betreft het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen, maar ook met het oog op opslag, vewerking en afvoer van alle benodigde materialen en de bij het werk ontstane afvalproducten. Snoeiafval, maaisel en ander organisch materiaal wordt zoveel mogelijk in de baan hergebruikt, en als dat niet mogelijk is wordt er een andere nuttige manier van verwerking gezocht. Door gebruik van hoogwaardige producten wordt ernaar gestreefd de hoeveelheid afgewerkte olie e.d. van de machines zo laag mogelijk te houden.

Since its early days, Golf Club Zeewolde aims to be as environmentally aware and nature friendly as possible. This concerns not only the use of pesticides and fertilisers, but also the manner of storage, and the recycling and removal of all waste materials. Green waste is recycled as much as possible. For example, small branches, brambles and young thin trees are stockpiled, instead of shredded, within areas of retained woodland. If waste can not be recycled, then alternative means of purpose will be found for it. Large efforts are taken to keep the level of oil used by the machines at a minimum through the use of high quality products.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Never Monthly
On-Site Yearly Never Monthly
Outflow Never Never Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Stormwater Drain N/A
Clubhouse Mains Sewer N/A
Maintenance Facility Mains Sewer N/A
Wash Pad Via Oil Separator N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Gevaarlijke stoffen worden op veilige wijze, geheel volgens de geldende voorschriften opgeslagen.

Dangerous substances are safely stored in accordance with local legislation.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Groot onderhoud aan machines wordt uitbesteed; kleine reparaties worden uitgevoerd op een vloeistofdichte vloer.

Large machine maintenance is outsourced whereas small maintenance is conducted on a fluid-sealed floor.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden in een overdekte ruimte gemengd.

Pesticides and fertilizers are mixed in a covered area.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Meststoffen en bestrijdingsmiddelen worden gemengd boven een vloeistofdichte vloer.

Fertilisers and pesticides are mixed on a fluid-sealed floor.
Installation of above-ground fuel tanks Brandstoftanks voldoen aan de voorschriften en worden periodiek gecontroleerd.

Fuel tanks meet all criteria and are periodically checked.
Installation of sufficient secondary containment for fuel De brandstoftank is geplaatst in een opvangbak van voldoende capaciteit

The fuel tank is placed in a suffiently large container
Provision of containment booms and absorbent materials Absorptiematerialen zijn beschikbaar.

Absorbent materials are available

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Weersomstandigheden worden nauwkeurig geobserveerd om het ideale tijdstip te bepalen voor bemesting en het toepassen van bestrijdingsmiddelen.

Weather statistics are narrowly watched to determine the ideal timing for the application of pesticides and fertilisers.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Rondom de waterpartijen (ten minste 3 m van de waterkant) worden geen bestrijdingsmiddelen en meststoffen gebruikt.

No substances are used in the bank zone of water elements (at least 3m from the water line).
Establishment of emergency spillage response plan In een noodprocedure worden de noodzakelijke acties beschreven in geval van lekkage of morsen, om schade te voorkomen/tot een minimum te beperken.

A contingency plan is in place directing the necessary actions needed to fix any leaks or spillage, thereby minimising/eliminating damage.
Establishment of pesticide-free zones Op het gehele terrein zijn pesticidevrije zones gedefinieerd

No-spray zones have been determined across the entire terrain.

Community

Bij Golfclub Zeewolde werken meer dan 40 mensen. Velen part-time als caddie-master, administratief medewerk(st)er, in de shop of het restaurant, maar de manager en 9 greenkeepers hebben er een full-time job. Ten minste drie kwart van deze medewerkers woont in Zeewolde, waaruit blijkt dat golfclub Zeewolde een interessante aanvulling levert op de werkgelegenheid in deze omgeving.

More than 40 people work at Golf Club Zeewolde. Many are part-timers, such as the caddy-master, the administrative assistant, and shop and restaurant staff. However, the manger and 9 greenkeepers are employed full-time. Over 70 percent of the employees are locals and illustrates that Golf Club Zeewolde adds value as a local employment provider in this area.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Course Management 1 7
Food & Beverage 4 2 20
Golf Coaching 3
Retail & Leisure 1 2
Other 9 2 6

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Owner
 • General Manager
 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Alle greenkeepers hebben de relevante opleiding gevolgd.

All greenkeeping personnel followed the relevant education.
Efficient water management Efficiënt waterbeheer wordt beschreven in het irrigatiebeleid

Efficient watermanagement is described in the irrigation manual
Management of accidents and emergencies Diverse medewerkers en marshalls hebben EHBO en reanimatiecursussen gevolgd. Er wordt veel aandacht besteed aan het voorkomen van ongevallen en noodsituaties. Als er iets gebeurt wordt dat geregistreerd in een logboek.

Several employees and marshalls followed first aid and reanimation courses. Much is done to prevent accidents and emergencies, when they do happen, date and time are recorded in a log.
Management of habitats and vegetation Het natuur beheerplan schenkt aandacht aan de waarde en het onderhoud van diverse habitats. Natuurvriendelijk terreinbeheer is een onderdeel van de greenkeeper opleiding.

The management plan pays attention to the value and maintenace of habitats. Nature friendly maintanence is part of the greenkeeper course.
Waste minimization, separation and recycling Medewerkers worden gewezen op de noodzaak van afvalscheiding en de aanwezigheid van de daarvoor bestemde containers.

Staff is trained on the issues of proper waste disposal, and made aware of the presence of dedicated containers for various types of waste.
Health & Safety De geldende voorschriften m.b.t. sociale hygiëne (horeca) en veiligheid op het werk worden strikt nageleefd. Beschermingmiddelen zijn beschikbaar. Regelmatig worden toolbox meetingen gehouden.

Regulations as regards social hygene (horeca) and safety in the working areas are strictly observed. Protective clothing etc. is available. Toolbox meetings are held on a regular basis
Energy Saving De medewerkers worden gewezen op het nut en de noodzaak van energiebesparing.

The benefit and necessity of energy savings are pointed out to the staff.
Environmental management planning Medewerkers worden geinformeerd over gebruik, opslag en afvoer van chemicalien en bestrijdingsmiddelen. Alleen medewerkers met een licentie hanteren deze middelen.

Employees are informed about the use, the storage and disposal of chemicals and pesticides. Applying pesticides and chemicals is only done by employees with a license.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours De club onderhoudt goede contacten met de buren.

The golf club is in contact with the neighbours.
Local Government De club heeft goede banden met het gemeentebestuur.

The golf club is in contact with the local government.
Local Environmental Groups Diverse locale natuurgroeperingen worden betrokken bij activiteiten m.b.t. de natuur.

Several enviromental groups are involved with the nature activities.
Local Community Groups Diverse locale groepen zoals Rotary en Lions zijn regelmatige gasten in het clubhuis.

Local groups such as Rotary and Lions are regular visitors in the clubhouse.
Media Locale media worden geïnformeerd over interessante gebeurtenissen bij de club.

When there are interesting events at the golfcourse (local) media is informed by the club.
Local Businesses Locale bedrijven zijn via bedrijfslidmaatschappen en de businessclub betrokken bij de club.

Several local businesses are involved by the club through a business membership and the businessclub.
Schools & Colleges Er worden soms activiteiten georganiseerd voor locale scholen .

Sometimes activities are organised for local schools.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Er loopt een openbaar verhard pad over het terrein.

The terrain is crossed by a paved path which is accessible to the public.
Installation of effective and welcoming signage Informatieborden zijn aanwezig bij de ingang van het terrein.

Information- and warning signs are placed at the entrance of the terrain.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Informatie over flora en fauna wordt gegeven via de digitale nieuwsbrief, de website en een notitiebord in de hal van het clubhuis.

Information about flora and fauna is provided via the website, the digital newsletter and a notice board in the clubhouse.
Members evenings and course walks Er zijn geregeld wandelingen over de baan, b.v. tijdens de nationale vogelkijkdag.

Members evenings and course walks are held, for example the national birdwaching day.
Interpretation panels & course signage Er zijn enkele informatieborden op de baan, b.v. bij de vlindertuin.

Interpretation panels are present, for example at the butterfly garden.
Establishment of a nature trail Een natuurpad is onder constructie

A nature path is under construction

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures "Natuur en milieu" heeft een eigen websitepagina met informatie over GEO. Daarnaast geven maandelijkse publicaties informatie over actuele zaken. Ook in het clubblad, dat 3x per jaar verschijnt, wordt aandacht besteed aan GEO zaken.

A seperate "nature & environment" page on the website gives information about GEO. Additional information about actual issues is given in monthly publications. In the clubs official magazine, published 3x a year, information about GEO is presented.
Supporting campaigns In 2013 hebben de Gemeente Zeewolde en Staatsbosbeheer zich kandidaat gesteld voor de EDEN Award ["natuur voor iedereen" was het thema in 2013]. Golfclub Zeewolde was een van de ondersteunende partijen.

In 2013 the local authority and "Staatsbosbeheer" announced their candidacy for the EDEN Award ["nature for everybody" was the theme in 2013]. Golfclub Zeewolde supported that candidacy.
Attending community meetings Relevante locale bijeenkomsten worden bijgewoond.

Relevant community meetings are attended.