Golfclub Westerwolde

GEO Certified® 09/2018
Vlagtwedde, ,
Netherlands
Telephone: +31 (0)597612813
Westerwolde_1_club_image

Westerwolde is a golf course in Vlagtwedde, in the northern Dutch province of Groningen. The course is situated in an old agricultural area, with small villages, arable lands on higher sandy soils and meadows alongside small rivers and streams. The current agriculture has been modernized and mainly consists of arable farming with crops like potatoes and sugar beet. The course is mainly surrounded by agricultural lands. Tourism is another source for income in the area and the golf course is located next to a holiday park.
The course itself is s…

Max Zevenbergen, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan (9 holes, 4936 metres, year opened 2003)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities
1 Maintenance Facility/Facilities

Nature

De golfbaan heeft een open karakter met daarop 7 hectare ingeplant bos. Het aangelegde bos en beplanting op de golfbaan is middels het Groenfonds gerealiseerd
De golfclub heeft nog geen gegevens beschikbaar over de aanwezige flora en fauna op de golfbaan, maar dit wel als een actiepunt opgenomen voor het komende jaar. In 2018 zullen er inventarisaties plaatsvinden door een medewerker van Natuurmonumenten
Onderhoud aan de boomgroepen en bosjes wordt uitgevoerd aan de hand van de Gedragscode Bosbeheer.
Elk jaar vindt een visuele controle plaats door baancommissie en greenkeeper plaats op de status van de grasmat. Over 2 jaar wordt het huidige beheer geëvalueerd.

The golf course has an open layout with 7 hectares of planted woodlands. These woodlands have been realised with cooperation of the 'Groenfonds'. The golf club has no recent data about flora or fauna that is present on the golf course, but has made this an action for the following year. In 2018, a worker from Natuurmonumenten will do surveys on the present flora and fauna.
Maintenance on trees and the woodlands is done according to the legal guidelines for responsible forestry.
Each year, a visual audit of the golf course is done by the head greenkeeper and the course committee to evaluate the state of the turf grass. In two years time, the current maintenance schedule will be evaluated.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Natuurmonumenten

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

No rare, protected or notable species occur at this golf facility.

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bunkers 0.08 None
Driving range 1 None
Open Water Features 0.3 None
Verharding 0.04 None
Native Woodland 7.03 None
Bebouwing 0.08 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.26 Hectares Festuca rubra 70%
Poa pratensis 15%
Tees 0.18 Hectares Poa pratensis 45%
Festuca rubra 45%
Fairways 3.46 Hectares Poa pratensis 50%
Lolium perenne 30%
Semi Rough 14.31 Hectares Poa pratensis 50%
Lolium perenne 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Op de tees, fairways, semi-rough en rough wordt een fairwaymengsel gebruikt. De exacte soortsamenstelling hiervan is niet bekend, gezien dit mengsel in 2002 is ingezaaid.
Deze soorten passen bij de bodemgesteldheid en de opbouw van de greens.
De huidige grassoorten vormen de basis voor het verdere beheer. over 2 jaar bezien of dit nog steeds van actueel is.

On the tees, fairways and semi-rough, a grass seed mix for fairways is used. The exact composition of this mix is unknown, since it was seeded in 2002.
However, the grass species fit the soil of the golf course and the greens. The current grass species form the base for future maintenance. In two years, the maintenance will be evaluated.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Prograss
  • Baancommissie
  • Greenkeepers

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Het beheer wordt uitgevoerd naar aanleiding van overleg tussen de baancommissie en de aannemer. Hier worden de afspraken gemaakt voor het uit te voeren beheer.

Maintenance is executed based on consultations between the course committee and the contractor. There, agreements about maintenance are made.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Het beheer vindt plaats in overleg tussen de baancommissie, de greenkeeper en de aannemer.

Maintenance is executed in line with consultations between the course committee, greenkeepers and the contractor.
Improving customer understanding around greens maintenance Beheer blijft zoals het is. overleg baancommissie en de aannemer/greenkeeper

Maintenace will continue the way it does now. Based on consultations between the course committee, greenkeepers and the contractor.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture De fairways en rough worden niet bemest maar verschraald.

Fairways and rough are not fertilized, but depleted from minerals.
Appropriately matching mowing lines to contours Jaarlijkse controle

Annual audit
Protection and restoration of historic features Er zijn geen historische elementen aanwezig op de golfbaan.

There are no historical features present on the golf course
Discreet on-course signage and furniture Er staan welkomstborden bij de ingang. Op de golfbaan is een vaste stijl gehanteerd.

There are welcome signs near the entrance. On the golf course, a standard style for course furniture is used.
Conservation of specimen trees In de winter van 2017/2018 heeft er onderhoud plaats gevonden aan diverse boomgroepen.

During the winter of 2017/2018, maintenance on several tree groups was executed.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Alleen de spelonderdelen worden intensief onderhouden.

Only the holes are kept under intensive maintenance.
Increasing the size of habitat patches Vanwege de oppervlakte van de golfbaan is dit niet tot nauwelijks mogelijk, wel wordt er op gelet dat de hoeveelheid en oppervlakte aan natuurlijke elementen in stand blijft.

With the limited area the golf course has available, this is almost impossible. The club states they will keep the amount and areas of natural elements in tact.
Connection of internal habitat patches Via de bossen en rough

Through woodlands and rough
Connection of patches with external habitats Via de bossen en rough

Through woodlands and rough
Creation of habitat corridors Al aanwezig via de rough en de bossen

Already present in woodlands and rough
Avoidance of habitat fragmentation Al aanwezig via de rough en de bossen


Already present in woodlands and rough
Improving and diversifying habitat edges Waar mogelijk

Where ever possible

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Stukjes rough tussen de holes

Patches of rough in between holes
Ecologically informed management of scrub vegetation Onderhoud vindt plaats op een wijze dat golfers er geen schade of een ongeval van kunnen oplopen. Door dit onderhoud worden de bosjes behouden.
het aangelegde bos en beplanting op de golfbaan is middels het Groenfonds gerealiseerd en aan voorwaarden verbonden betreffende het beheer en onderhoud. Ligt voor 50 jaar vast.

Maintenance to the woodlands is done without causing hindrance for golfers. This way, woodlands are preserved, which is part of the agreement on maintenance of these woodlands, made with Groenfonds for 50 years.
Promoting species and structurally diverse woodlands Onderhoud vindt plaats op een wijze dat golfers er geen schade of een ongeval van kunnen oplopen. Door dit onderhoud worden de bosjes behouden.
het aangelegde bos en beplanting op de golfbaan is middels het Groenfonds gerealiseerd en aan voorwaarden verbonden betreffende het beheer en onderhoud. Ligt voor 50 jaar vast.

Maintenance to the woodlands is done without causing hindrance for golfers. This way, woodlands are preserved, which is part of the agreement on maintenance of these woodlands, made with Groenfonds for 50 years.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Rondom de waterpartijen die er zijn, de speellijnen blijven vrij van hoge vegetatie, op andere plekken mogen hogere kruiden groeien.

Around water features the lines of play are kept free from high vegetation. On other locations, wild herbs may grow wild.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Middels beheer

Through maintenance

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Stukjes rough tussen de holes

Patches of rough in between holes.
Uitvoeren inventarisaties - ecological surveys Inventarisatie van planten en dieren om te kunnen vaststellen of er beschermde planten en dieren op de golfbaan vertoeven.

In 2018, ecological surveys will be done to gain insight in the presence of protected plants animal species.

Water

Het clubhonk verbruikt leidingwater in kleine hoeveelheden. Voor de beregening wordt grondwater gebruikt. Het verbruik wordt jaarlijks bijgehouden. Er is geen watermeter voor de werkloods aanwezig en dit gebouw ligt buiten het terrein van de golfbaan.
Het beregeningssysteem wordt jaarlijks beoordeeld op werking door de hoofdgreenkeeper en er wordt vervolgens onderhouden. Grondwater water wordt gebruikt voor de beregening van de tees. De beregening wordt alleen in werking gezet indien de greens om water vragen. Zulks ter beoordeling van greenkeeper en baancommissie.

The club house uses potable water in small quantities. For irrigation, ground water is used, the use of these water sources is recorded annualy. There is no water meter present for the maintenance shed, this building is located outside the golf course boundaries. The irrigation system is checked annualy for its functions by the head greenkeeper and serviced accordingly. Ground water is used for the tees. Greens are irrigated only when the moisture levels are too low. This is done after a review by the head greenkeeper and the course committee.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 5,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 45,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 5,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 440,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 5,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 42,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees Daily in season

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Upgraded every 2 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De gekozen grassoorten passen bij de bodem.

the grass species fit the type of soil
Soil decompaction and thatch management Onderdeel van het beheer

This is a part of maintenance
Timing and dose of water application door actueel op de weerssituatie te letten de beregening minimaal te gebruiken

By watching the weather forecast and minimizing the amount of irrigation water
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data door actueel op de weerssituatie te letten de beregening minimaal te gebruiken

By watching the weather forecast and minimizing the amount of irrigation water
Overall reduction in irrigated area Alleen greens en tees worden beregend wanneer nodig.

Only the greens and tees are irrigated when needed
Targeting of sprinkler heads Bij het onderhoud aan de beregening.

During maintenance of the irrigation system
Optimizing system pressure Bij het onderhoud aan de beregening.

During maintenance of the irrigation system

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Het clubhonk is sober ingericht. Deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Use of water efficient appliances Het clubhonk is sober ingericht. Deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Use of efficient shower technology Het clubhonk is sober ingericht. Deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Repairing leaks Van toepassing bij het onderhoud aan het beregeningssysteem.

This applies to the irrigation system
Water awareness signage Informeel bij het personeel.

Informally with staff
Schoonmaken machines - cleaning machines Machines worden alleen met perslucht schoongemaakt.

Machines are cleaned with compressed air

Energy

Op de golfbaan wordt weinig energie verbruikt in vergelijk met andere golfbanen. Dit komt omdat het clubhonk een eenvoudig onderkomen is zonder gasaansluiting. De golfclub heeft geen energie audit laten uitvoeren. Het energie verbruik heeft alleen betrekking op de beregening en het opladen van de accu's in de buggy's. De golfclub heeft de wens om het verbruik te blijven verlagen.

On the golf courseonly a small amount of energy is used, compared to other golf courses. This is because the club house is a small and sober building without access to natural gas. The golf club has, for tis reason, not conducted an energy survery in the past. Only charging the buggies and using the irrigation system has an effect on the use of energy. Despite the small amounts used, the club wishes to keep on reducing energy use even more.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 3185 4516 3388
Non-renewable Grid (kWh) 9424 7585 10458
Petrol (Litres) 275 275 300

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply De golfclub maakt gebruik van een klein honk waar golfers kort samenkomen voordat ze gaan golfen. Op de andere gebouwen zoals restaurant Greens, heeft de golfclub geen invloed.

The golf club only uses the small club building where golfers meet shortly before starting a round of golf. Other buildings, like Restaurant Greens, are not part of the golf course and the club has no influence on the daily management.
Installation of small scale wind turbine niet van toepassing

n.a.
Installation of photovoltaic and / or solar panels niet van toepassing

n.a.
Use of geothermal and / or ground sources niet van toepassing

n.a.
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) niet van toepassing

n.a.
Use of biodiesel and /or ethanol niet van toepassing

n.a.
Use of electric hybrid vehicles Er zijn 3 elektrische golfcarts aanwezig.

There are 3 buggies present that run on electricity
Use of recycled oils niet van toepassing

n.a.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Enhancement of natural ventilation opportunities Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Upgrading of building insulation Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Installation of low-energy lighting Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Use of motion sensor lighting Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Transition to energy efficient appliances Er is geen restaurant aanwezig op de golfbaan.

There is no restaurant present on the golf course
Use of timers with appliances, heating and lighting Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Educating staff and customers De golfclub wil in overleg met de aannemer het energie verbruik zo laag mogelijk houden en letten op het laden van de accu's van de buggy's.

In consultation with the contractor, the club wishes to keep the use of energy as low as possible by paying attention to how long the batteries of buggies need to reload.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 50%
Diesel 100% 50%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives niet van toepassing

n.a.
Group transportation (e.g. buses) niet van toepassing

n.a.
Secure cycle parking niet van toepassing

n.a.
Promoting public transport routes and timetables niet van toepassing

n.a.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Het aanwezige clubhonk is sober ingericht, deze vraag is niet van toepassing.

The club house is small, sober and functional, this question does not apply.
Staff showers niet van toepassing

n.a.
Tax breaking incentives for cycling niet van toepassing

n.a.
Promotion of walk to work campaigns niet van toepassing

n.a.

Supply Chain

Alleen de greens en tees worden bemest, de fairways worden verschraald. De greens en tees worden tegelijkertijd bemest, deze cijfers zijn opgeteld en ondergebracht bij de kolom 'greens'. Vanaf 2018 wordt de inzet van meststoffen nauwkeuriger geregistreerd. Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt op de golfbaan en de golfclub heeft de wens om deze trend voort te zetten.
De meeste inkopen worden gedaan door de aannemer voor het baanonderhoud.

Only the greens and tees are fertilized, the fairways are depleted of minerals. The usage numbers for fertilizers for greens and tees are combined and filed under the column 'greens'. From 2018 onward, the club will detail the registration of fertilizers.
No pesticides are used on the golf course and the club wishes to continue this way. Most purchases are made by the contractor as maintenance supplies.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Onderdeel van het inkoopbeleid van de aannemer

Part of the purchase policy of the contractor
Use of local suppliers Onderdeel van het inkoopbeleid van de aannemer

Part of the purchase policy of the contractor
Use of local products Onderdeel van het inkoopbeleid van de aannemer

Part of the purchase policy of the contractor
Selection of certified products Onderdeel van het inkoopbeleid van de aannemer

Part of the purchase policy of the contractor
Use of recycled and recyclable products Onderdeel van het inkoopbeleid van de aannemer

Part of the purchase policy of the contractor
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Onderdeel van het inkoopbeleid van de aannemer

Part of the purchase policy of the contractor

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Trade & Contractors 1 1
Maintenance Equipment 1 1
Course Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Er wordt minimaal bemest op greens en tees en fairways worden niet bemest.

On greens and tees, the used amount of fertilizer is kept at a minimum. The fairways are not fertilized.
Managing stress and wear Door de grasmat te controleren tijden het beheer wordt de stress op de grasmat gemonitord

By regularly checking the turf grass during maintenance and keeping track of te amount of stress the turf has to endure.
Enhancement of soil structure Door gericht te beheren wordt de bodemgezondheid geoptimaliseerd.

By specific maintenance, the vitality of the soil is optimised.
Optimization of the growing environment Door gericht te beheren wordt de bodemgezondheid geoptimaliseerd.

By specific maintenance, the vitality of the soil is optimised.
Managing thatch levels Door gericht te beheren wordt de bodemgezondheid geoptimaliseerd.

By specific maintenance, the vitality of the soil is optimised.
Establishing thresholds for pests and disease Tijdens het dagelijks beheer wordt hier veel aandacht aan besteed. Gericht beheer wordt ingezet om ziekten te voorkomen.

During daily maintenance this is a main point of attention. Specified maintenance is used to prevent diseases.
Scouting for pests and diseases Tijdens het dagelijks beheer wordt hier veel aandacht aan besteed. Gericht beheer wordt ingezet om ziekten te voorkomen.

During daily maintenance this is a main point of attention. Specified maintenance is used to prevent diseases.
Monitoring / improvement of plant health Door jaarlijkse bemonstering van de grasmat.

By an annual survey of the turf grass.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Greens - K - Inorganic 158.5 109.8 126.4
Greens - N - Inorganic 87.4 91.4 71.2
Greens - P - Inorganic 11.6 15.6 6.8

Pesticide has not been used at this golf facility in the last three years.

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt op de golfbaan.

No pesticides are used on the golf course
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt op de golfbaan.

No pesticides are used on the golf course
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt op de golfbaan.

No pesticides are used on the golf course
Calibration and testing of sprayers Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt op de golfbaan.

No pesticides are used on the golf course
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Er worden geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt op de golfbaan.

No pesticides are used on the golf course
Non-chemical weed control Al het beheer is mechanisch en handmatig

All maintenance is mechanical and by hand.
Cultuurtechnisch beheer - cultural technical maintenance Door gericht cultuurtechnisch beheer uit te voeren wordt de grasmat vitaal gehouden.

By specific cultural technical maintenance the turg grass is kept in an optimal condition.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Er worden diverse afvalstromen gescheiden

Several waste streams are separated
Establishment of recycling centers Verschillende afvalstromen worden apart opgeslagen.

Several waste streams are stored separately
Returning clipping to fairways and walkways Grasafval word hergebruikt op de golfbaan.

Grass clippings are reused on the golf course
Education of staff and customer education Personeel weet hoe er met het afval moet worden omgegaan.

Personnel is informed on how to manage waste streams
Waste awareness campaigns Afval van golfers kan gedeponeerd in een aantal afvalbakken staande bij enkele tees.

Waste can be disposed of at bins near some of the tees.
Weghalen afvalbakken - removing waste bins We overwegen een proef om de aanwezige afvalemmers te verwijderen zodat ieder zijn eigen afval meeneemt in zijn golftas.

We think about testing to remove the waste bins on the golf course, so golfers take their waste with them

Pollution Control

Met de aannemer zijn afspraken gemaakt om bij het uitvoeren van onderhoud aan de golfbaan verontreinigingen te voorkomen. Machines worden niet onderhouden op de golfbaan maar bij de centrale werkplaats van de aannemer die buiten het terrein van de golfbaan ligt.
De golfclub heeft de checklists van NGFmilieuzorg.nl ingevuld om te achterhalen of zij voldoen aan de Wet milieubeheer. Er zijn geen acties naar voren gekomen uit deze checklist. De greenkeeper houdt aantekening van incidenten en meld dit aan de baancommissie en de aannemer.

Te club has made agreements with the contractor to prevent polution of the golf course. Machines are not serviced and cleaned at the work shed near the the golf course, but at the central work place of the contractor, which is sitauted outside the golf course boundaries.
The golf club has used the online checklist of NGFmilieuzorg.nl to find out if they work according to environmental laws. No actions followed from this check. The greenkeepers log any form of incidents and communicates this to the contractor and course committee.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Never
On-Site Yearly Yearly Monthly
Outflow Yearly Yearly Monthly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch N/A
Clubhouse Mains Sewer N/A
Maintenance Facility Mains Sewer N/A
Wash Pad Mains Sewer N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents false true
Cooking Oils false true
Lubricants true true
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Alleen de producten die direct nodig zijn worden voor een dag opgeslagen op de golfbaan. Aan het einde van de dag gaan alle overgebleven producten mee terug naar de hoofdvestiging van de aannemer.

Only the products that are used for a day are stored for a hort time at the golf course. By the end of the day, any left over products are returned to the central work place of the contractor.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Voor onderhoud gaan de machines naar de hoofdvestiging van de aannemer. Ter plekke worden machines alleen kort afgespoten met lucht, maar het wassen gebeurt op de werkplaats van de aannemer

For maintenance, machines are transported to the central work place of the contractor. At the golf course, the machines are only cleaned with compressed air, washing is done at the contractor's central work place.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Niet van toepassing gezien er geen gewasbescherming wordt gebruikt.

This does not apply, since no pesticides are used
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Niet van toepassing gezien er geen gewasbescherming wordt gebruikt.

This does not apply, since no pesticides are used
Installation of above-ground fuel tanks Er is een dubbelwandige tank aanwezig die jaarlijks wordt gekeurd

A double walled tank is installed. This tank is certified annually
Installation of sufficient secondary containment for fuel De tank is dubbelwandig ter voorkoming van lekkages

The tank is double walled to prevent spillage
Provision of containment booms and absorbent materials In de loods

In the maintenance facility

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Dit heeft aandacht bij het dagelijkse onderhoud

This is part of the daily maintenance.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Er worden geen chemische middelen gebruikt op de golfbaan

No chemicals are used on the golf course
Establishment of emergency spillage response plan De aannemer dient lekkende machines direct te repareren en deze niet in te zetten zolang ze stuk zijn.

Leaking machines are to be repaired immediately by the contractor and not used while being under repair.
Controlling erosion and sediment discharge Dit heeft aandacht bij het dagelijkse onderhoud

This is part of the daily maintenance.
Establishment of pesticide-free zones Er worden geen chemische middelen gebruikt op de golfbaan

No chemicals are used on the golf course
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Dit heeft aandacht bij het dagelijkse onderhoud

This is part of the daily maintenance.

Community

Aannemer Dijk uit Gasselte voert het onderhoud uit op de golfbaan. Er is periodiek overleg tussen de aannemer en baancommissie en baaneigenaar ( Stichting Golfsport Westerwolde). Goed en regelmatig overleg tussen baancommissie en aannemer komt het onderhoud van de baan ten goede, er is twee maandelijks overleg met de aannemer. Restaurant Greens ligt buiten de golfbaan en valt niet onder de verantwoordelijkheid van de golfclub. Er is nog geen actieve duurzaamheidswerkgroep op de golfbaan.
Betrokken partijen worden op de hoogte gehouden van eventuele nieuwe ontwikkelingen op en rond de golfbaan.
De golfclub heeft de vragenlijst van de RI&E Golfaccommodaties ingevuld, hieruit kwamen geen acties naar voren.
De aannemer mag alleen gekwalificeerd personeel inzetten voor de werkzaamheden. Controle vindt plaats door de baancommissie op de door de aannemer verstrekte informatie. Er wordt op toe gezien dat de Arbowetgeving en andere relevante wetgeving wordt toegepast.

Contractor Dijk from Gasselte is responsible for the maintenance of the golf course. There is a periodic meeting between the course committee and the owner of the golf course (Stichting Golfsport Westerwolde). There is constructive consultation between the course committee and the contractor every two months, which results in a good quality of the golf course.
Restaurant Greens is situated outside the golf course boundaries and is not the responsibility of the golf club. There is no active sustainability working group yet. Involved parties are kept up to date about new developments on and around the golf course.
The golf club has filled in the checklist of the risk survey for golf accommodations, and no actions have to be followed.
The contractor can only work with certified personnel for course maintenance. Surveys of the golf course are done by the course committee by the information that the contractor supplies. Safety while working is checked, just like the other legislation that applies to the golf course.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2
Course Management 2
Golf Coaching 1
Other 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Geen actieve groep op het moment

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides aannemer en greenkeeper hebben een opleiding gehad

Contractor and greenkeeper have had a training in this
Efficient water management greenkeeper en baancommissie letten hier op

Greenkeeper and course committee keep an eye on this.
Management of accidents and emergencies Calamiteiten worden door de greenkeeper genoteerd. Dit wordt overlegt met de baancommissie. Greenkeeper heeft BHV

Incidents are logged by the greenkeeper. This is then evaluated with the course committee. The greenkeepers have had training for in-house safety.
Management of habitats and vegetation aannemer en baancommissie hebben hier aandacht voor.

Greenkeeper and course committee keep an eye on this.
Waste minimization, separation and recycling aannemer en baancommissie hebben hier aandacht voor.

Greenkeeper and course committee keep an eye on this.
Health & Safety AED op 100 m van de golfbaan aanwezig en een deskundige in de nabijheid. De aannemer draagt hier zorg voor.

There is an AED 100 metres from the golf course and an expert who can use this device. The contractor keeps an eye on this.
Energy Saving De baancommissie heeft hier aandacht voor.

The course committee has this as a point of attention
Understanding of landscape and cultural heritage Het bestuur heeft hier aandacht voor

Management has this as a point of attention
Environmental management planning Het bestuur heeft hier aandacht voor

Management has this as a point of attention

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Er is mondeling contact met de buren

There is verbal contact with neighbours
Local Government mondeling en schriftelijk

Verbally and written
Local Environmental Groups Niet actief

Not actively
Local Community Groups Niet actief

Not actively
Media Incidenteel wanneer de golfclub iets wil delen met anderen

Only when the golf club wishes to announce something.
Local Businesses Er is mondeling contact met lokale bedrijven

There is verbal contact with local businesses
Schools & Colleges Er is mondeling contact met lokale scholen

There is verbal contact with local schools

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Niet van toepassing

Does not apply
Creation of new paths and nature trails Niet van toepassing

Does not apply
Installation of effective and welcoming signage Er zijn welkomstborden aanwezig.

Welcome signs are present
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Niet van toepassing

Does not apply
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Incidenteel

Incidentally
Continuation of traditional agricultural activities Niet van toepassing

Does not apply

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Niet van toepassing

Does not apply
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Niet van toepassing

Does not apply
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Niet van toepassing

Does not apply

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display voor leden een greenfee spelers

For members and greenfee golfers
Members evenings and course walks 2 keer per jaar

Twice a year
Course guides / brochures voor leden en greenfee spelers

For members and greenfee golfers
Interpretation panels & course signage voor leden en greenfee spelers

For members and greenfee golfers
Establishment of a nature trail niet aanwezig

Not present

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures voor leden en geinteresseerden

For members and people that are interested in the golf club
Supporting campaigns om nieuwe leden te werven

To attract new members
Course walks / open days maandelijks voor nieuwe leden

Monthly for new membert
Attending community meetings gebeurt niet

This does not happen
Joint practical projects with community alleen van toepassing op ledenwerving

Only for recruiting new members