Golf & Countryclub De Tongelreep

GEO Certified® 07/2018
Eindhoven,
Netherlands
Telephone: +31 40 252 09 62
Full_tongelreep_club_image

Golf & Country Club De Tongelreep opened its doors in 1984, and nowadays consists out of 9 holes championship course and a very charming 6 holes practise course. Furthermore, modern in- and outdoor practice facilities are available for both members and greenfee players. The clubhouse was recently insulated, and the old kitchen equipment was replaced last year by modern, more energy-efficient equipment. By 2018/2019 the club will perform an internal energy audit and it is their goal to reduce energy use by 10% in the next few years. The club…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan De Tongelreep (9 holes, 5345 metres, year opened 1984)
Golfbaan 6-hole Par 3 (6 holes, 18 metres)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities

Nature

Het zuidelijk zandgebied, Noord Brabant en Noord en Midden Limburg, is een vrij vlak zandgebied, op de licht glooiende zandverstuivingen na, waar dekzand en oude rivierzanden aan de oppervlakte overheersen. Hierop is de golfbaan gelegen.
De golfbaan is volgens het Natuurbeheersplan provincie Noord Brabant niet gelegen in een NNN gebied of Natura-2000 gebied.
Om een goed beeld te krijgen in de aanwezige flora en fauna zal een inventarisatie worden uitgevoerd. Overleg hierover is gaande.
Semi rough en rough samen genomen voor het berekenen van de oppervlakten, voorgreens zijn samen genomen met de fairways. Het areaal aan bos dat aanwezig is op de golfbaan, wordt niet onderhouden door de golfclub en is niet meegenomen in deze aanvraag.
De werkzaamheden aan natuurlijke elementen maken deel uit van een omvattend onderhoudscontract baan. Aannemer De Enk is sinds 2016 werkzaam op de golfbaan.

The southern part of the sandy soils, in the provinces of Noord-Brabant and Limburg are relatively flat landscapes with some slight sandy slopes where old sandy river banks are situated. Here, the golf course was constructed. According to the nature management plan of the province, the golf course is not situated in the national ecological network or an area that is labeled as Natura 2000.
In order to get insight in the flora and fauna that is present, an ecological survey will be planned. The golf club is working on this.
The semi-rough and rough are combined in calculating the area. The area of woodland that is present on the golf course, is not maintained by the golf club and is not included in this form.
The maintenance of natural elements are part of the maintenance contract for the golf course, that is executed by contractor De Enk (who are involved since 2016).

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Trefpunt Groen gemeente Eindhoven.
  • Vogelwerkgroep De Kempen.
  • Werkgroep Vleermuizen.

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Flora- en fauna inventarisatie Heijmans 2018/04/25

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Vleermuizen divers spec.
Kamsalamander Triturus cristatus
Veldmuis Microtus arvalis

This golf facility does not monitor any species as indicators of environmental quality.

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bunkers 0.14 None
Driving range 2.53 None
Open Water Features 1.08 None
Verharding 0.09 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.44 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 60%
Festuca rubra 25%
Tees 0.17 Hectares Lolium perenne 25%
Festuca rubra 25%
Fairways 4.05 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 29%
Festuca rubra 25%
Semi Rough 2.96 Hectares Lolium perenne 30%
Agrostis tenuis / capillaris 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Deze soorten passen hier het beste ivm spel. De golfclub heeft tot doel om het aandeel straatgras verder terug te dringen. Hiervoor hebben zij een plan van aanpak gemaakt in het GEO dashboard.

These grass species best fit the soil and are suitable for golf. The golf club wishes to reduce the amount of Poa annua further. In order to reach this goal, the club has formulated a plan of action.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • De Enk
  • Veenstra advies Golfterreinen.

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Baancommissie GCC De Tongelreep is betrokken bij het opstellen van het beheer beleid, in samenspraak met De Enk.

The course committee GCC De Tongelreep is involved in constructing the policy for the course maintenance, together with De Enk.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Er is periodiek overleg tussen alle betrokken partijen op basis van een onderhoudsbestek.

There is periodic consultation, based on the maintenance schedule, between all parties involved

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Appropriately matching mowing lines to contours Dit geldt voor de maailijnen van de fairway

This goes for the mowing lines of the fairways
Discreet on-course signage and furniture Er is een vaste huisstijl aanwezig op de golfbaan.

There is a fixed style for the course furniture.
Conservation of specimen trees Boomgroepen en solitaire bomen worden onderhouden

Tree groups and solitairy trees are maintained.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Alleen de spelelementen worden intensief onderhouden, daarbuiten is er rough, bos en water.

Only the holes are maintained intensively. Beside the holes there is rough, woodland and water.

Connection of internal habitat patches Via de rough, de boomgroepen en oevers/waterpartijen

Through the rough, tree groups and water features
Connection of patches with external habitats Via de rough, de boomgroepen, richting groene elementen buiten de golfbaan

Through the rough and tree groups, towards the green elements outside of the golf course
Creation of habitat corridors Via de rough, de boomgroepen en oevers/waterpartijen

Through the rough, tree groups and water features
Avoidance of habitat fragmentation Via de rough, de boomgroepen en oevers/waterpartijen

Through the rough, tree groups and water features

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Er is veel bos aanwezig op de golfbaan, stukken onbebost terrein die niet bij de spelelementen horen worden extensief gemaaid, waar het geen hinder oplevert voor het spel.

A great amount of woodland is present on the golf course, parts of the terrain that are not part of the holes are mowed extensively, as long as it doesn't hinder the game.
Promoting species and structurally diverse woodlands Na controle heeft in 2017/2018 een dunning plaatsgevonden en zijn slechte en hinderende bomen verwijderd. Najaar 2018 zal opnieuw een schouwing plaatsvinden en zal resterende dunning plaatsvinden. De grotere bosvakken zijn niet van onderhoud bij de golfclub.

After a survey, the forest have been thinned in 2017/2018, where the trees that were unhealthy and obstacles have been removed. During the winter of 2018 a new survey will be held before a new thinning will take place. The larger woodlands are not maintained by the golf club.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation De aanwezige waterpartijen op de golfbaan mogen iets begroeid raken, er wordt onderhoud op de randen uitgevoerd.

The water features of the golf club can be overgrown for a small amount of the area, the borders and banks are maintained.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Installation of nest boxes De golfclub is van plan om nieuwe spreeuwenkasten en vleermuiskasten te plaatsen en deze jaarlijks te onderhouden. De vleermuiskasten worden geplaatst met hulp van vleermuizenwerkgroep Eindhoven

The golf club wishes to install new nest boxes for stalings and boxes for bats and to maintain these boxes annualy. The boxes for bats are installed with the help of the bat working group Eindhoven.
Provision of hibernation areas Takkenafval wordt gebruikt in takkenrillen

Branches from pruning are placed on ridges.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Takkenafval wordt gebruikt in takkenrillen

Branches from pruning are placed on ridges.
Inventarisaties flora en fauna / survey for flora and flora Een flora en fauna inventarisatie zal in 2018 worden uitgevoerd. Op basis daarvan zijn de benodigde acties geformuleerd. Essentiële taken worden uitgevoerd.

A survey for flora and fauna will the executed in 2018. Based on this survey actions will be formulated and essential tasks for biodiversity will be executed.
Gedragscode - guidelines Gebruik van gedragscode Flora en Fauna bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen.

Using the guidelines for responsible maintenance towards flora and fauna.

Water

Grondwater wordt gebruikt voor beregening van de baan. Clubhuis en werkloods gebruiken leidingwater.
In de winter van 2017-2018 is een geheel nieuwe beregening aangelegd in de baan. Dit zal zonder meer leiden tot efficiënter waterverbruik. De loods zit apart via een andere leverancier. Administratie hiervan zal voor de komende jaren worden bijgehouden.
Dit is een gesloten systeem voor beregening van de baan en er wordt nauwelijks uitgelaten. Bij veel water gaat een deel naar het rioleringsstelsel.
Het komende jaar wordt er een water- en energieaudit uitgevoerd. Op basis hiervan zullen nieuwe installaties worden gedaan die een waterbesparend effect hebben.

Ground water is used for irrigating the golf course. The club house and maintenance facility use potable water.
In the winter of 2017 and 2018, a whole new irrigation system was installed to the golf course. This will lead to saving on the use of water. The maintenance facility is supplied with water through a third supplier. The usage numbers of the maintenance facility will be registered during the following years.
On the golf course there is a closed water system, and there is barely any off flow. When a surplus of water should happen, the water is discharged via the sewers.
During the next years, a water and energy audit will take place. Based on this audit, the club will make new installations to save on the use of water.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 531,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 17,650,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 401,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 28,048,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 436,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 33,268,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees Daily in season
Fairways 2-3 days per week
Semi-Rough Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Upgraded every 2 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 6 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De grassoorten passen bij de ondergrond en vragen minder beregening. Greens worden zo droog mogelijk gehouden om straatgras uit te bannen.

The selected grass species fit the soil and need little irrigation. The greens are kept as dry as possible in order to reduce the amount of Poa annua
Soil decompaction and thatch management Onderdeel van het baanbeheer door de Enk

Part of the maintenance that is executed by De Enk.
Timing and dose of water application door weersafhankelijke inzet.

Based on the weather and weather forecast.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data door weersafhankelijke inzet.

Based on the weather and weather forecast.
Use of wetting agents Wetting agents worden jaarlijks ingezet op droge plekken.

Wetting agents are used each year on the dryer spots.
Overall reduction in irrigated area Er wordt beregend naar behoefte en alleen wanneer nodig.

Irrigation is used only when and where needed
Targeting of sprinkler heads Wachten effect nieuwe installatie af voor 2018, deze is reeds geïnstalleerd.

The club is waiting to see the changes the new irrigation system makes to the usage numbers in 2018, this system has already been installed.
Optimizing system pressure Wachten effect nieuwe installatie af voor 2018, deze is reeds geïnstalleerd.

The club is waiting to see the changes the new irrigation system makes to the usage numbers in 2018, this system has already been installed.
Adoption of cutting edge nozzle technology Wachten effect nieuwe installatie af voor 2018, deze is reeds geïnstalleerd.

The club is waiting to see the changes the new irrigation system makes to the usage numbers in 2018, this system has already been installed.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Bij de volgende water- en energieaudit zal worden gekeken of er op dit vlak een besparing te realiseren is.

During the next water and energy audit, the club will check what way of saving on water is possible.
Use of water efficient appliances Bij de volgende water- en energieaudit zal worden gekeken of er op dit vlak een besparing te realiseren is.

During the next water and energy audit, the club will check what way of saving on water is possible.
Use of efficient shower technology Bij de volgende water- en energieaudit zal worden gekeken of er op dit vlak een besparing te realiseren is.

During the next water and energy audit, the club will check what way of saving on water is possible.
Repairing leaks Lekkages worden direct gerepareerd wanneer deze worden opgemerkt.

Leakages are repaired as soon as they are discovered
Water awareness signage Informeel

Informal

Energy

Op de golfbaan worden brandstoffen verbruikt. Door wisseling van de aannemer in 2016, zijn de verbruikscijfers van brandstoffen voor 2016 en 2015 verloren gegaan. Deze verbruikscijfers worden de komende jaren jaarlijks geregistreerd.
De golfclub is voornemens om in 2018 een energie audit uit te laten voeren, het doel is om in 2020 10% van de verbruikte energie te verminderen. Door inzicht te krijgen in de grootverbruikers binnen de golfclub, kan de club gericht besparen op het verbruik.

On the golf course, fuels are used. When the golf club changed their contractor, the usage numbers for fules over 2015 and 2016 have gone lost. The usage numbers will be registered from 2017 forward.
The golf club wishes to execute an energy audit in 2018, in order to reach their goal: saving 10% on the use of energy in 2020. By gaining insight in the installations that use the most electricity on the golf club, the club can makle aimed savings on the use of energy.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 4600
Natural Gas (Litres) 13737000 13004000 10606000
Non-renewable Grid (kWh) 73294 81059 83578
Petrol (Litres) 400

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Use of electric hybrid vehicles Vervanging buggys is in studie, op dit moment zijn er 5 elektrische golfcarts aanwezig.

Replacing buggies for electrical versions is researched. At the moment there are 5 electric golf carts present.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Bij de volgende water- en energieaudit zal worden gekeken of er op dit vlak een besparing te realiseren is.

During the next water and energy audit, a way to save on this subject will be researched.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Bij de volgende water- en energieaudit zal worden gekeken of er op dit vlak een besparing te realiseren is.

During the next water and energy audit, a way to save on this subject will be researched.
Enhancement of natural ventilation opportunities Er is voldoende mogelijkheid om het clubhuis te kunnen ventileren (ramen en deuren kunnen open)

There are several possibilities to air the club house, through the windows and doors.
Upgrading of building insulation Verbeterde isolatie van dak clubhuis in 2018

The insulation of club house will be renovated in 2018
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Het clubhuis heeft veel grote ramen om zonlicht binnen te laten.

The club house has large windows to let in sun light.
Installation of low-energy lighting Controle op waar al led-verlichting aanwezig is en waar niet in 2019

In 2019 the lighting will be checked to see what parts need to be replaced for LED-lights.
Use of motion sensor lighting Bij de volgende water- en energieaudit zal worden gekeken of er op dit vlak een besparing te realiseren is.

During the next water and energy audit, a way to save on this subject will be researched.
Transition to energy efficient appliances Vervangen van verouderde keukenapparatuur in 2018

Replacing the old kitchen appliances in 2019
Use of timers with appliances, heating and lighting Bij de volgende water- en energieaudit zal worden gekeken of er op dit vlak een besparing te realiseren is.

During the next water and energy audit, a way to save on this subject will be researched.
Educating staff and customers Informeel

Informally
Overige maatregelen - other measures Maatregelen naar aanleiding van de uitgevoerde energie audit zullen worden ingepland in 2018 en 2019.

Measures that are concluded from the water and energy audit in 2019, will be planned to execute in 2018 and 2019

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 29% 100%
Diesel 71%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking Er is een fietsenstalling aanwezig bij het clubhuis

Bicycles can be stalled near the club house
Promoting public transport routes and timetables Op 12 minuten lopen van het clubhuis is een bushalte te vinden, maar de meeste gasten komen met de auto.

A bus stop can be found on a 12-minute walk from the club house.

Supply Chain

De gegevens van meststoffen en gewasbescherming zijn alleen beschikbaar van 2017, vanwege de wisseling van aannemer (in 2016). De benoemde hoeveelheden zijn op basis van achterstallig onderhoud in het verleden, deze aantallen zullen de komende jaren zeker minder worden. Ook zullen de jaarlijkse verbruikscijfers worden bijgehouden.

The usage numbers for fertilizers and pesticides are only available for 2017, since the contractor that currently works here, is only involved since 2016. The quantities that are named in this form are the result of some years of overdue maintenance from the past. These numbers will go down during the next years. The annual use of prodcuts will be registered.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Van toepassing binnen het inkoopbeleid

This applies to the purchasing policy
Use of local suppliers Van toepassing binnen het inkoopbeleid

This applies to the purchasing policy
Use of local products Van toepassing binnen het inkoopbeleid

This applies to the purchasing policy
Selection of certified products Van toepassing binnen het inkoopbeleid

This applies to the purchasing policy
Use of recycled and recyclable products Van toepassing binnen het inkoopbeleid

This applies to the purchasing policy
Selection of products that feature minimal packaging Van toepassing binnen het inkoopbeleid

This applies to the purchasing policy
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Leveranciers aan greenkeeping zijn gecertificeerd
Leveranciers tbv horeca leveren volgens HACCP.

Suppliers for the greenkeepers are certified
Suppliers to the restaurant make their supplies according to the HACCP guidelines (Hazard Analysis and Critical Control Point)
Uitbater horeca- Contractor restaurant Met de uitbater vindt nog nader overleg plaats over de hier vermelde criteria.

There will be a meeting about the purchasing policy with the contractor of the restaurant

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 5 3 2
Course Supplies 5 3 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Door weinig te beregenen wordt er toegewerkt naar een droogtebestendige grasmat

By reducing the amount of irrigation, the turf grass will be more resistant to drought.
Managing stress and wear Dit gebeurt op basis van bemonstering en ervaring van de hoofdgreenkeeper.

This is done based on sampling and the experience of the head greenkeeper
Enhancement of soil structure Organische meststoffen worden ingezet, omdat dit goed te sturen is en direct resultaat geeft. Milieuvriendelijker.

Organic fertilizers are used because of the direct result. And it is more environmentally friendly.
Optimization of the growing environment Dit gebeurt op basis van bemonstering en ervaring van de hoofdgreenkeeper.

This is done based on sampling and the experience of the head greenkeeper
Managing thatch levels Dit gebeurt op basis van bemonstering en ervaring van de hoofdgreenkeeper.

This is done based on sampling and the experience of the head greenkeeper
Managing surface moisture Visuele controle tijdens onderhoud

Visual monitoring during maintenance.
Establishing thresholds for pests and disease Dit gebeurt op basis van bemonstering en ervaring van de hoofdgreenkeeper.

This is done based on sampling and the experience of the head greenkeeper
Scouting for pests and diseases Dagelijks tijdens het onderhoud

Daily during maintenance.
Monitoring / improvement of plant health Dit gebeurt op basis van bemonstering en ervaring van de hoofdgreenkeeper.

This is done based on sampling and the experience of the head greenkeeper

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Organic 15
Fairways - N - Organic 80
Fairways - P - Organic 15
Greens - K - Organic 210
Greens - N - Organic 160
Greens - P - Organic 60
Rough - K - Organic 0
Rough - N - Organic 0
Rough - P - Organic 0
Semi-Rough - K - Organic 0
Semi-Rough - N - Organic 0
Semi-Rough - P - Organic 0
Tees - K - Organic 40
Tees - N - Organic 185
Tees - P - Organic 40

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Total Weight 1
Fairways - Insecticide - Total Weight 1.5
Greens - Fungicide - Total Weight 10
Rough - Herbicide - Total Weight 1

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products De gebruikte producten zijn opgenomen in de lijst met toegestane middelen van het CtgB

The products that are used, are legal and included in the list of the CtgB
Selection of appropriate products for specific pests and diseases De gebruikte producten zijn opgenomen in de lijst met toegestane middelen van het CtgB

The products that are used, are legal and included in the list of the CtgB
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Alleen personeel met een spuitlicentie gebruikt de middelen en op de juiste voorgeschreven wijze

Only trained and certified personnel is allowed to use the correct products in the correct way.
Calibration and testing of sprayers Alleen personeel met een spuitlicentie gebruikt de middelen en op de juiste voorgeschreven wijze

Only trained and certified personnel is allowed to use the correct products in the correct way.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Alleen personeel met een spuitlicentie gebruikt de middelen en op de juiste voorgeschreven wijze

Only trained and certified personnel is allowed to use the correct products in the correct way.
Non-chemical weed control Er worden diverse maatregelen getroffen om het verbruik te verminderen, zoals opgenomen in het actieplan.

Several measures are taken in order to reduce the amount of product that is used. This is included in the plan of action.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Er worden diverse maatregelen getroffen om het verbruik te verminderen, zoals opgenomen in het actieplan.

Several measures are taken in order to reduce the amount of product that is used. This is included in the plan of action.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand true false false false
Wood / Timber true true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Er worden diverse afvalstromen gescheiden binnen het clubhuis

Several waste streams are separated in the club house
Establishment of recycling centers Er zijn containers voor de verschillende afvalstromen uit het clubhuis.

Outside the club house, different waste bins are present for the waste streams.
Returning clipping to fairways and walkways Tijdelijke opslag en afvoer door derden.
Afgevoerd voor verwerking elders.

Temporary storage and removal by third parties
Clippings are removed and used elsewhere
Education of staff and customer education Informeel

Informally
Groenafval - green waste Er mag bladafval worden gestort op het terrein van particulier naast de golfbaan. Bij 40m3 wordt dit opgehaald. Takkenafval wordt gebruikt in takkenrillen of versnipperd en gebruikt voor de paden.

Dead leaves can be stored on a terrain of a private figure. When the waste gets to a volume of 40m3, it is removed.
Branches that are the result of pruning are placed on ridges or shreded and used for pathways.

Pollution Control

De golfclub heeft de vragenlijst van NGFmilieuzorg.nl ingevuld en concludeerde dat zij voldoen aan de Wet milieubeheer. Aandacht voor de veiligheid in de baan is verkregen door de aanleg, local rules, etiquette en toezicht van de marshalls.
De aannemer draagt verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de wetgeving bij uitvoering van het onderhoud aan de baan en machines.

The golf club has used the online checklist of NGFmilieuzorg, and have concluded that they work according to environmental legislation. Attention for safety on the golf course is reached by the lay-out and local rules fo the golf course, etiquette and supervision of the marshalls.
The contractor is responsible for working according to environmental legislation both with the maintenance of the golf course and the maintenance on machines.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Yearly Yearly
On-Site Yearly Yearly Yearly
Outflow

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch N/A
Clubhouse Via Oil Separator N/A
Maintenance Facility Via Oil Separator N/A
Wash Pad Via Oil Separator N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils false true
Lubricants true false
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Op afspuitplaats middels vuil- en olieafscheider. In keuken via een vetafscheider.

The washing pad has an oil separator. The kitchen of the restaurant has an oil separator.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Installation of above-ground fuel tanks Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Installation of sufficient secondary containment for fuel Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Provision of containment booms and absorbent materials Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Schone lucht - clean air Filter in afzuiginstallatie keuken.

In the kitchen, the ventilation system has a filter
Calamiteitenplan - calamity plan In 2018 wordt er gewerkt aan een calamiteitenplan.

In 2018 the club will work on a calamity plan

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Establishment of emergency spillage response plan Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Controlling erosion and sediment discharge Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Establishment of pesticide-free zones Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Wettelijke regels en voorschriften worden in acht genomen.

Legislation and guidelines are followed

Community

Er is contact met lokale groepen zoals buren en overheden. De contacten zijn vooral functioneel. Er is maandelijks overleg tussen de De Enk en de baancommissie. Verder is er een maandelijkse bijeenkomst van de baancommissie waarin andere betrokkenen worden uitgenodigd. De werkgroep zal de komende jaren nader gestalte krijgen. Op de site van vereniging staat het bestuur en de commissies vermeld. Communicatie is actief en gericht.
Niet golfers zijn welkom om in het clubhuis te komen eten en drinken.

The club has contact with local groups like their neighbours and local government. The contacts are mostly functional. There is a monthly meeting between De Enk and the course committee. There is also a monthly meetign between the course committee and others that are invited. The sustainable working group will be further formed during the following years. On the website of the golf club, the board and committees are named. Communication is active and purposeful.
Non-goflers are free to come and dine at the cluib house.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Food & Beverage 1 7
Golf Coaching 2
Caddies 1
Other 1 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Committee Members
  • Technical Specialist
  • H. Vredegoor, Clubhuis
  • P.Coppens Onderhoud baan.
  • K. Egger, communicatie.

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Spuitlicentie/P. Copens (greenkeeper) eenmalige opleiding

One of the greenkeepers has a spraying license.
Efficient water management nvt

not applicable
Management of accidents and emergencies Greenkeeper BHV, Herhalingscursus 1 x per jaar. Er wordt een RI&E opgesteld met input van bestuur, uitbater, pro's, marshall

The greenkeeper has in-house safety training once a year.
A risk evaluation will be made with input of the board, pro's and marshalls.
Management of habitats and vegetation nvt

not applicable
Waste minimization, separation and recycling nvt

not applicable
Health & Safety Er wordt in 2018 een calamiteitenplan opgesteld voor de golfbaan, de driving range en het clubhuis.

In 2018, a calamity plan will be made for the golf course, the driving range and the club house
Energy Saving nvt

not applicable
Understanding of landscape and cultural heritage nvt

not applicable
Environmental management planning nvt

not applicable
Horeca en keuken - restaurant and kitchen Horeca:
Bediening: ongeschoold, enkel bezig met horeca-opleiding
Keuken: zelfstandig werkend kok, niveau 3

Personnel that is waiter is currently training for a certificate.
There is a self-employed chef working in the kitchen
RI&E - Door de verschillende stakeholders wordt een RI&E opgesteld voor het personeel en de leden.

In 2018, A risk evaluation will be made with input of the board, pro's and marshalls.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours periodiek (volkstuinvereniging en Oranje Rood).

Periodic with the vegetable gardens and 'Oranje Rood'
Local Government zakelijk en periodiek.

Formal and periodic
Local Environmental Groups Alleen in voorkomende gevallen.

Only when needed
Local Community Groups n.v.t.

not applicable
Media zakelijk en in voorkomende situatie.

Formal and when needed
Local Businesses business competitie.

By business competition
Schools & Colleges Er is overleg met de TU Eindhoven en middelbare scholen om hen uit te nodigen en te komen golfen. Er zijn ook demolessen.

There are meetings happening with technical university Eindhoven and secondary schools nearby to come to play golf. There are also demo-lessons.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Niet van toepassing, de Velddoornweg is deels een openbaar fietspad, maar niet in onderhoud bij de golfclub.

Not applicable, the Velddoornweg is a public biking path, but is not maintained by the golf club.
Installation of effective and welcoming signage Bij de ingang naar de golfbaan

At the entrance of the golf course.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Niet golfers zijn welkom in het clubhuis om te komen borrelen en dineren.

Non golfers can visit the club house to dine and for drinks.
Rolstoelvriendelijk - accessible for wheelchairs Zowel het clubhuis als het terras zijn rolstoeltoegankelijk.

Both the club house and terrace are accessible for wheelchairs

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Geen aanwezig.

not applicable
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Geen aanwezig.

not applicable
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Geen aanwezig.

not applicable

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Dagelijks via website en publicatiebord voor de leden en bezoekers.

Daily through the website and the notice board for members and visitors.
Members evenings and course walks twee maal per jaar een ALV.

Twice a year by means of a members meeting.
Course guides / brochures leden en bezoeker krijgen een scorekaart of birdieboekje

Members and visitors receive a birdy booklet / score card
Interpretation panels & course signage Voor leden en bezoekers zijn er informatiepanelen aanwezig op de website

For members and visitors there are information panels on the website
Establishment of a nature trail n.v.t.

not applicable
Toernooien - tournaments Er worden gedurende het jaar verschillende toernooien georganiseerd.

During the year, several tournaments are organized.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Ieder die website bezoekt kan informatie verkrijgen over de golfbaan

Information about the golf course can be found on the website
Supporting campaigns Voor potentiele leden.

For potential new members
Course walks / open days Voor potentiele leden.

For potential new members
Attending community meetings n.v.t.

not applicable
Joint practical projects with community n.v.t.

not applicable