Golfbaan Kasteel Engelenburg

GEO Certified® 08/2018
Brummen,
Netherlands
Telephone: +31-575-569999
Golf_tee_2_1_club_image

EN
The Kasteel Engelenburg golf course is part of the Groot Engelenburg country estate, 1 kilometre west of the village of Brummen on the flanks of the Veluwe region. The country estate is spread out over 123 acres. After years of neglect and deterioration, the castle was designated a hotel-restaurant in 1987 and both the castle and its extensive grounds were thoroughly renovated.
The Engelenburg Golf & Country Club was founded a year later, and the club has been using the golf facilities on the castle grounds since 1989. The course was a…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan (9 holes, 2946 metres)
1 Clubhouse(s)
1 Practice Facility/Facilities
1 Maintenance Facility/Facilities

Nature

Het landschap waarin de golfbaan is gelegen kan worden aangeduid als Landgoederenlandschap. Kenmerkend is hierbij dat het bestaat uit bos, houtwallen, lanen, solitaire bomen afgewisseld met akkers en grasland. Het beheer is bewust, zorgvuldig en met oog voor de landschapskenmerken.
De golfbaan is een onderdeel van het landgoed Groot Engelenburg. Dit landgoed wordt beheerd op een wijze die voldoet aan de wettelijke richtlijnen voor landgoederen. De holes 1, t/m 3 en hole 9 liggen vallen binnen de Groene Ontwikkelzone van de Provincie Gelderland. De golfbaan ligt niet in een natura-2000.
Door middel van inventarisaties in 2018 zal het IVN de aanwezige flora en fauna in kaart brengen. Op het moment van schrijven zijn de planten, vogels en zoogdieren in kaart gebracht. Lopende inventarisaties in 2018 betreffen de amfibieën, reptielen en vissen.
Maandelijks worden tussen exploitant en de Enk afspraken gemaakt over het beheer van de baan. Speciale aandachtspunten worden benoemd. Jaarlijks worden, bij het opstellen van de jaarofferte, de accenten voor dat jaar geformuleerd.

The landscape in which the golf course is situated, can be characterized as an estate landscape. Main features are natural elements like woodslands, tree rows, lanes, solitairy standing trees, alternated with crop fields and pastures. Maintenance is sensible and focussed on preserving the natural features.
The golf course is part of the estate of Groot Engelenburg. This estate is managed in a way that is according to legislation for Dutch estates. Holes 1 till 3 and hole 9, are part of a green developments zone that was designated by the Province Gelderland. The golf course is not part of a Natura-2000 area.
Ecological surveys by IVN (volunteer ecologists) in 2018, will provide insight in the flora and fauna on the golf course. At the moment of writing, the plants, mammals anf birds have been monitored. During the summer of 2018 the amphibians, reptiles and fish will be monitored aswell.
Monthly, the operator and contractor of the golf course have meetings about the executing of course maintenance. Specific points of attention are discussed. Each year, when drafting the annual maintenance offer, the attention points for that year are formulated.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • IVN voor inventarisaties in 2018

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Waarnemingen Engelenburg 2018 Herman Heskamp 2018/07/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
IJsvogel Alcedo atthis
kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
waterral Rallus aquaticus
Adderwortel Persicaria bistorta 
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata subsp. maculata 
Baardvleermuis Myotis mystacinus
Franjestaart Myotis nattereri
Watervleermuis Myotis daubentonii
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla
Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Ringslang Natrix natrix

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Ijsvogel Alcedo atthis
Spreeuw Sturnus vulgaris
Geelgors Emberiza citrinella
Boompieper Anthus trivialis
Kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
Groene specht Picus viridis
Echte koekoeksbloem Silene flos-cuculi
Waterviolier Hottonia palustris
Gele plomp Nuphar lutea
Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla
Tormentil Potentilla erecta
Reukgras Anthoxanthum odoratum
Muizenoortje Hieracium pilosella
Zandstruisgras Agrostis vinealis
Hertshooi spec. Hypericum spec.
Haviksbloem spec. Hieracium spec.
Moerasspirea Filipendula ulmaria
Grote valeriaan Valeriána officinális
Wolfspoot Lycopus europaeus
Grote wederik Lysimachia vulgaris
Moerasandoorn Stachys palustris
Koninginnenkruid Eupatorium cannabinum
Grote kattenstaart Lythrum salicaria
Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Egelboterbloem Ranunculus flammula
Moerasrolklaver Lotus pedunculatus

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Areas of Scenic Beauty Geldersch NatuurNetwerk

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bunkers 0.17 None
Driving range 1.6 None
Open Water Features 4.3 None
Verharding 0.6 None
Native Woodland 20 None
Non Native Plantation Woodland 0.6 None
Rough 'ecological' grassland 1.2 None
Wetlands 0.6 None

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.5 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 50%
Poa annua 30%
Tees 0.3 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 50%
Poa pratensis 40%
Fairways 4.02 Hectares Poa pratensis 60%
Poa annua 30%
Semi Rough 3.0 Hectares Poa pratensis 60%
Poa annua 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Ideale soorten voor deze golfbaan om het golfspel te spelen.

Ideal species for this golf course, to play golf upon.

Mowing patterns are not assessed at this golf facility.

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • De Enk

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Onderdeel van het beheerplan van de Enk op basis van eigen specialisten

Part of the maintenance plan of De Enk, based on internal specialists.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Onderdeel van het beheerplan van de Enk op basis van eigen specialisten

Part of the maintenance plan of De Enk, based on internal specialists.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Onderdeel van het beheerplan van de Enk op basis van eigen specialisten

Part of the maintenance plan of De Enk, based on internal specialists.
Improving customer understanding around greens maintenance Onderdeel van het beheerplan van de Enk op basis van eigen specialisten

Part of the maintenance plan of De Enk, based on internal specialists.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Onderdeel van het beheerplan van de Enk op basis van eigen specialisten

Part of the maintenance plan of De Enk, based on internal specialists.
Betrokkenen bij het beheer - involved persons for maintenance De exploitant: Dhr J. Agricola (jaarprogramma)
De Eigenaar: Dhr T. de Lange (grote verbeteringsprojecten)
De greenkeepers van de Enk olv Rudy Willemsen
De Regel- en Handicapcommisse (spelinrichting) olv Ad Bontje, voorzitter

Operator: annual program
Owner: large scale improvement projects
Greenkeepers: daily maintenance
Rule and handicap committee: game layout

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Protection and restoration of historic features De tuin bestaat oa. uit monumentale lanen, bomen, gazons en vijvers. Een gedeelte van de golfbaan maakt onderdeel uit van de tuin. Hole 1 t/m 3, hole 9 en de oefengreens liggen in de tuin.

The garden is comprises of monumental lanes, trees, pastures and ponds. A part of the golf course is situated in this garden. Hole 1 till 3, hole 9 and the practice greens are situated in the garden.
Discreet on-course signage and furniture Informatiebord historisch- en cultuurhistorische elementen installeren

Installing an information panel about historical and cultural elements on the golf course.
Conservation of specimen trees Het huidige landgoedbeheersplan dateert uit 2011. Een update is wenselijk met speciale aandacht voor het beheer van de 120 oude bomen.

The current plan for estate maintenance dates back to 2011. An update is desirable, including some attention to the 120 old trees.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Alleen de holes worden intensief gemaaid

Only the holes are under intensive maintenace.
Increasing the size of habitat patches Het is de wens om de natuurwaarden in de retentiegebieden die ten zuiden en westen van de golfbaan liggen verder te ontwikkelen

We wish to further develop the natural vallues that are part of the retention areas in the southern and western parts of the golf course.
Connection of internal habitat patches Het is de wens om de natuurwaarden in de retentiegebieden die ten zuiden en westen van de golfbaan liggen verder te ontwikkelen

We wish to further develop the natural vallues that are part of the retention areas in the southern and western parts of the golf course.
Connection of patches with external habitats De golfbaan grenst aan bosgebieden van het landgoed.

The golf course is situated next the woodlands of the estate.
Creation of habitat corridors Door een deskundig bureau een beheersplan laten opstellen voor de retentiegebieden met het oog op behoud van de retentiefunctie en met kans op het het verbeteren van de natuurwaarden.

By having an expert write a maintenance plan for the retention areas, focussed on preserving the retention function. Also, improvement of the natural vallues is a key focus point.
Avoidance of habitat fragmentation Het is de wens om de natuurwaarden in de retentiegebieden die ten zuiden en westen van de golfbaan liggen verder te ontwikkelen

We wish to further develop the natural vallues that are part of the retention areas in the southern and western parts of the golf course.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Er is een ruime hoeveelheid kruidenrijk grasland aanwezig dat wordt onderhouden.

There is a large quatity of herbaceous vegetation that is under maintenance
Promoting species and structurally diverse woodlands Beheer aan de bomen wordt uitgevoerd. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaatselijke APV, wanneer van toepassing.

Maintenance to trees is executed. When applicable, the golf club works according to local guidelines of the municipality.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Door een deskundig bureau een beheersplan laten opstellen voor de retentiegebieden met het oog op behoud van de retentiefunctie en met kans op het het verbeteren van de natuurwaarden.

By having an expert write a maintenance plan for the retention areas, focussed on preserving the retention function. Also, improvement of the natural vallues is a key focus point.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Er is een ruime hoeveelheid kruidenrijk grasland aanwezig dat wordt onderhouden.

There is a large quatity of herbaceous vegetation that is under maintenance
Provision of hibernation areas In de voormalige ijskelder bivakkeren een aantal soorten vleermuizen. Wordt middels een infobord ook uitgelegd.
Gedragdscode - guideline Gezien het hoge en complete niveau van het onderhoud van het landgoed Engelenburg gaan we ervan uit dat alle gedragscodes in gebruik zijn.

Since the estate is under maintenance on a high level of competence, we entrust the contractor uses ecological guidelines.

Water

De beregening vindt plaats met grondwater dat wordt opgepompt van 19 meter diepte nabij hole 9. Door meting van de droogte van de bodem kan worden bepaald òf en hoeveel beregening nodig is voor de greens en tees. Fairways worden niet beregend. Van 2015 zijn geen beregeningscijfers bekend door ontbrekende registraties hierin. De loods verbruikt geen water. De spuitplaats gebruikt grachtwater. Volume volgens schatting 1 m3 per werkdag.
Golfclub Engelenburg heeft geen eigen clubhuis, maar maakt gebruik van de faciliteiten van het hotel (het verbruik wordt op ongeveer 10% geschat). Er is wel overleg tussen de manager van het hotel en de golfclub, maar de golfclub heeft in principe geen invloed op de keuzes die het hotel maakt als het gaat om het verminderen van energie en waterverbruik. Er is geen wateraudit uitgevoerd, gezien het verbruik van de golfbaan/golfclub op 10% van het totale verbruik van het kasteel wordt geschat.

Ground water that is pumped up from 19 metres deep near hole 9, is used for irrigation of the golf course. By measuring the moisture levels in the soil, the club knows when and how much irrigation water is needed for tees and greens. Fairways are not irrigated.
In 2015, usage numbers were not registered for the irrigation system, so they miss. The washing pad used surface water from the moats, and is suggested to be 1m3 per working day.
Golfclub Engelenburg has no club house of its own, but uses the facilities of the hotel (usage numbers for water ase estimated on 10% of the total). There are meetings between the hotel manager and the golf club, but the club has no influence on the choices made for the hotel. No water audit was conducted since the club uses very little of the total of the golf course, which is estimated on 10% of the castle/hotel

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 500 Cubic Metres
Golf Course Groundwater 100% 10,256 Cubic Metres
Other Public / Potable 100% 100 Cubic Metres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 500 Cubic Metres
Golf Course Groundwater 100% 7,533 Cubic Metres
Other Surface 100% 100 Cubic Metres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 700 Cubic Metres
Other Surface 100% 100 Cubic Metres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Greens Daily in season

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De gekozen grassoorten kunnen tegen het wenselijke vochtniveau

The choses grass species can withstand the desirable soil moiste levels.
Timing and dose of water application De greens en tees worden beregend afhankelijk van de droogte van de bodem. Dit wordt door meting met een vochtmeter vastgesteld.

Greens and tees are irrigated based on soil moisture levels. These levels are discovered with a soil moiste meter.
Analysis of soil moisture De greens en tees worden beregend afhankelijk van de droogte van de bodem. Dit wordt door meting met een vochtmeter vastgesteld.

Greens and tees are irrigated based on soil moisture levels. These levels are discovered with a soil moiste meter.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Per jaar kan de beregening enorm variëren, afhankelijk van neerslag, temperatuur en verdamping

For each year, the amount of irrigation water needed may vary. This is due to changes in annual rain, evaporation and temperature.
Overall reduction in irrigated area Alleen de greens en tees worden beregend

Only greens and tees are irrigated
Targeting of sprinkler heads Bij onderhoud aan het systeem

During maintenance to the irrigation system

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, thhis is done by the hotel
Use of water efficient appliances Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, thhis is done by the hotel
Use of efficient shower technology Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, thhis is done by the hotel
Repairing leaks Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, thhis is done by the hotel
Water awareness signage Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel

Energy

In 2015 was de Enk nog niet actief op de Engelenburg. Derhalve over 2015 geen verbruikscijfers benzine en diesel aanwezig. Golfclub Engelenburg heeft geen eigen clubhuis, maar maakt gebruik van de faciliteiten van het hotel (het verbruik wordt op ongeveer 10% geschat). Er is wel overleg tussen de manager van het hotel en de golfclub, maar de golfclub heeft in principe geen invloed op de keuzes die het hotel maakt als het gaat om het verminderen van energie verbruik. Er is een schatting gemaakt van de hoeveelheid gebruikte energie en water. Er is geen energie of wateraudit uitgevoerd, gezien het verbruik van de golfbaan/golfclub vrij laag is.
Kasteel Engelenburg heeft elektriciteit ingekocht bij Eneco tot 2020 met Millieukeur SMK waarvoor ook een meerprijs wordt betaald.
Eneco HollanseWind® wordt geproduceerd door windparken in Nederland en draagt bij aan meer duurzame energieproductie in Nederland. Eneco HollandseWind® is het bewijs dat het Kasteel duurzaam onderneemt met oog voor milieu.

In 2015, De Enk was not yet active as a contractor on Engelenburg, so no uage numbers of diesel and petrol are available for that year. Golfclub Engelenburg has no clubhouse of its own, but uses the facilities of the hotel, which is estimated on 10% of the hotel total. There are meetings between the manager of the hotel and the golf clubm but the club has no influence on choices made for reducing the use of energy. No energy audit has been conducted since the golf club uses only a small part of the total of the castle/hotel.
Castle Engelenburg purchases energy from Eneco untill 2020 with an environmental certificate (SMK) which is an increase on the normal energy price. This means that the energy is produced by Dutch windmills and provides a more sustainable source of energy. For the club, it means that the castle has attention for the environment and sustainability.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Renewable Grid Electricity (kWh) 38833 38080 37590

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Cubic Metres) 4.23 4.5
Natural Gas (Cubic Metres) 10900 10359 10382
Petrol (Cubic Metres) 0.71 0.76

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Er wordt groene stroom ingekocht door het kasteel die afkomstig is van Nederlandse windmolens

The castle purchases energy from Dutch windmills.
Installation of small scale wind turbine Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Installation of photovoltaic and / or solar panels Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Use of geothermal and / or ground sources Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Use of biodiesel and /or ethanol Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Use of electric hybrid vehicles 1 zitmaaier, 1 loopmaaier en 6 golfcarts zijn elektrisch

1 sitting mower, 1 walking mower and 6 golf carts are electrical
Use of recycled oils Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Enhancement of natural ventilation opportunities Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Upgrading of building insulation Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Installation of low-energy lighting Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Use of motion sensor lighting Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotell
Transition to energy efficient appliances 1 zitmaaier, 1 loopmaaier en 6 golfcarts zijn elektrisch

1 sitting mower, 1 walking mower and 6 golf carts are electrical
Use of timers with appliances, heating and lighting Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel
Educating staff and customers Niet van toepassing, dit verloopt via het hotel

Not applicable, this is done by the hotel

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100%
Diesel 80%
Grid Electric 20% 100%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking Er is een fietsenstalling aanwezig, maar de meeste spelers wonen niet in de directe omgeving.

There are bike parkings, but most golfers come from far

Supply Chain

De Enk heeft in 2016 het onderhoud van de baan overgenomen. Derhalve zijn geen bemesting- en gewasbescherming gegevens over 2015 beschikbaar. Vanaf 2020 is het niet meer toegestaan gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken op de golfbaan. Er wordt door de Enk een concreet meerjaren programma uitgewerkt op dit op te vangen.
De aannemer gebruiken mankracht, machines, brandstof, meststoffen en bestrijdingsmiddelen. Voor het verwerken van vrijkomende biomassa tijdens onderhoudswerkzaamheden is een concreet plan geformuleerd met de aannemer. Afval dat door het hotel wordt geproduceerd, wordt door hen op de juiste wijze verwerkt.
Het clubhuis is een mineur deel van het hotel.

De Enk has been conducting maintenance since 2016. Because of this switch in contractor, no usage numbers of fertilizers and pesticides are know for 2015. From 2020 onward, it is no longer allowed to use plant protection products on the golf course. De Enk makes a multi-annual plan in order to work towards this goal.
The contractor uses personnel, machines, fuel, fertilizers and pesticides. Processing the biomass that comes from maintenace, is included in a plan of action by the contractor.
Waste that is produced by the hotel, is handles according to legislation. The club house is only a small part of the hotel when is comes to waste production.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Dit is geregeld via het inkoopbeleid van de Enk

Part of the purchase policy of De Enk
Use of local suppliers Dit is geregeld via het inkoopbeleid van de Enk

Part of the purchase policy of De Enk
Use of local products Dit is geregeld via het inkoopbeleid van de Enk

Part of the purchase policy of De Enk
Selection of certified products Dit is geregeld via het inkoopbeleid van de Enk

Part of the purchase policy of De Enk
Use of recycled and recyclable products Dit is geregeld via het inkoopbeleid van de Enk

Part of the purchase policy of De Enk
Selection of products that feature minimal packaging Dit is geregeld via het inkoopbeleid van de Enk

Part of the purchase policy of De Enk
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Dit is geregeld via het inkoopbeleid van de Enk

Part of the purchase policy of De Enk

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 7 6 1
Catering Supplies 4 3 1
Retail 11 10 1
Trade & Contractors 6 5 1
Maintenance Equipment 6 5 1
Course Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Er wordt een meerjarenplan geschreven om de grasmat verder te versterken en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen naar 0 in 2020

A multi-annual plan is constructed to strenghten the turf grass for the ban on using pesticides from 2020 onward, and reducing the use of these product to 0.
Managing stress and wear Er wordt een meerjarenplan geschreven om de grasmat verder te versterken en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen naar 0 in 2020

A multi-annual plan is constructed to strenghten the turf grass for the ban on using pesticides from 2020 onward, and reducing the use of these product to 0.
Enhancement of soil structure De ingezette meststoffen zijn bedoelt ter bevordering van de groei van de grasplant.

The fertilizers used are for increasing plant growth
Optimization of the growing environment Voor de inzet van meststoffen is ook gekeken naar de kaart met stikstofdepositie, maar de effecten hiervan zijn minimaal.

When planning the use of fertilizers, the greenkeeping uses a map for nitrogen deposition, but the effect of this deposistion is minimal.
Managing thatch levels Dit gebeurt op basis van de ervaring van de hoofdgreenkeeper.

Based on the experience of the head greenkeeper
Managing surface moisture Er wordt een meerjarenplan geschreven om de grasmat verder te versterken en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen naar 0 in 2020

A multi-annual plan is constructed to strenghten the turf grass for the ban on using pesticides from 2020 onward, and reducing the use of these product to 0.
Establishing thresholds for pests and disease Er wordt een meerjarenplan geschreven om de grasmat verder te versterken en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen naar 0 in 2020

A multi-annual plan is constructed to strenghten the turf grass for the ban on using pesticides from 2020 onward, and reducing the use of these product to 0.
Scouting for pests and diseases Dagelijks gebruik door greenkeeper

Daily actions by the greenkeeping
Monitoring / improvement of plant health Dagelijks gebruik door greenkeeper

Daily actions by the greenkeeping

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Greens - K - Organic 120 171
Greens - N - Organic 85 87
Greens - P - Organic 6 29
Tees - K - Organic 36 48
Tees - N - Organic 72 138
Tees - P - Organic 18 29

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Total Weight 6.99 10.97
Tees - Herbicide - Total Weight 1.19 0.2

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Alleen herbiciden gebruikt op fairway en tees. Merken: Dicophar en Primstar, volgens de correcte hoeveelheden

Only herbicides are used on the fairways and tees. Dicophar and Primstar, used in the correct quantities.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Alleen herbiciden gebruikt op fairway en tees. Merken: Dicophar en Primstar, toegestaan en goedgekeurd door het CtgB. Het verbruik van producten wordt geregistreerd.

Only herbicides are used on the fairways and tees. Dicophar and Primstar, used in the correct quantities. These products are allowed by the CtgB and usage numbers are registered.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Dit is onderdeel van het gewasbeschermingsplan

Part of the plant protection plan
Calibration and testing of sprayers Er vindt alleen gewasbescherming plaats in kleine hoeveelheden

Products are aplied in small quantities only
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Dit is onderdeel van het gewasbeschermingsplan

Part of the plant protection plan
Non-chemical weed control Op de greens wordt handmatig onkruid verwijderd. Daardoor geen bestrijdingsmiddel nodig

On greens, weeds are removed by hand, no chemicals are involved
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Dit is onderdeel van het gewasbeschermingsplan

Part of the plant protection plan

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials De anorganische afvalstromen op de Engelenburg worden grotendeels bepaald door het hotel/restaurant. Naar schatting is niet meer dan 10% van het afval golf gerelateerd. Separate registratie van het golf gerelateerde afval vindt niet plaats en is ook ondoenlijk.

Anorganic waste streams on Engelentburg are produced by the hotel/restuarant. Only 10% of this is produced by the golf club. Separating the waste from the club and the hotel is not realistic.
Establishment of recycling centers Het restafval (inclusief kunststofafval), metalen en glasafval worden opgehaald door Renewi, een gecertificeerd bedrijf. Zij registreren het gewicht.
Het papierafval wordt periodiek door harmonieorkest La Fraternité uit Oeken opgehaald. Zij registreren de hoeveelheden

Waste streams (plastics, metal and glass) are removed from the premises by Renewi, a certified company. They register the weight. Paper waste is removed by the local orchestra La Fraternité from Oeken, they register quantities.
Returning clipping to fairways and walkways Het maaisel wordt tijdelijk op hopen opgeslagen en daarna verspreidt in een beperkt gebied om te composteren. Idem bladafval. Baggerspecie wordt ter plaatse verspreid. De meeste baggerspecie wordt door het waterschap gestort aan de boskant van het water, dus buiten de golfbaan. Er wordt onderzocht op welke wijze organisch afval het beste kan worden verwerkt of afgevoerd.

Clippings are temporarely stored on heaps and then distributed in a small area to compost. The same goes fro leaves. Most of the dredging material is stored outside of the golf course by the warer regulation authoritity.
Education of staff and customer education Alle afval (oa plastic containers) dat te maken heeft met de Enk wordt, indien nodig, gespoeld en gedeponeerd in de afvalcontainer van het kasteel.

All plastic waste from De Enk, is rinsed and included in the plastic waste bins from the castle.
Chemisch toilet - chemical toiler Er is op de golfbaan (hole 3) een chemisch toilet. Deze wordt een maal per 2 weken geleegd door een gespecialiseerd extern bedrijf die het afvalwater gelijk gecontroleerd afvoert.

On the golf course (hole 3), a chemical toilet is installed. This toilet is emptied once every two weeks by an expert business.

Pollution Control

Golfbaan Kasteel Engelenburg werkt volgens de regels en richtlijnen van de Wet milieubeheer en heeft dit gecontroleerd door het invullen van de online vragenlijst van NGFmilieuzorg.
Afvalwater wordt op gebruikelijke wijze afgevoerd op het riool. De golfbaan produceert geen afvalwater en loost geen afvalwater.
Er zal een kwaliteitsmeting van het oppervlaktewater plaats gaan vinden om objectief vast te stellen dat de kwaliteit van het water goed is. Hiervoor is een plan van aanpak gemaakt.

Golfbaan Engelenburg works according to the guidelines and rules of the Dutch environmental laws. They checked this by filling in questionnaires by the NGF.
Waste water is discharged to the sewer system. The golf course produces no waste water.
A quality survey of the surface water will take place, to have objective proof that the water quality is good. A plan of action has been made to do so.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Never Never
On-Site Never Never Never
Outflow Never Never Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course On-Site Treatment Plant N/A
Clubhouse Mains Sewer N/A
Maintenance Facility On-Site Treatment Plant N/A
Wash Pad Via Oil Separator N/A

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils false true
Lubricants false true
Pesticide Containers false true
Fertiliser Bags false true
Oil Filters false true
Batteries true false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas De aanwezige gevaarlijke stoffen staan op correcte wijze opgeslagen, volgens de Wet milieubeheer

Dangerous hazardous materials are stored correctly, according to Dutch environmental legislation
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Spuitplaats heeft betonplaat met opstaande randen. Afvalwater loopt via oliescheidingsfilter naar oppervlaktewater. Afvalwater komt in principe niet in bodem.

The washingp pad has a concrete floor with low walls. Waste water runs through an oil filter to the surface water. No waste goes goes into the soil
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Spuitplaats heeft betonplaat met opstaande randen. Afvalwater loopt via oliescheidingsfilter naar oppervlaktewater. Afvalwater komt in principe niet in bodem.

The washingp pad has a concrete floor with low walls. Waste water runs through an oil filter to the surface water. No waste goes goes into the soil
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Spuitplaats heeft betonplaat met opstaande randen. Afvalwater loopt via oliescheidingsfilter naar oppervlaktewater. Afvalwater komt in principe niet in bodem.

The washingp pad has a concrete floor with low walls. Waste water runs through an oil filter to the surface water. No waste goes goes into the soil
Installation of above-ground fuel tanks Er is inderdaad een bovengrondse brandstoftank. Deze staat buiten en is goedgekeurd.

There is a fuel tank installed outside, which is checked and certified.
Installation of sufficient secondary containment for fuel De bovengrondse brandstoftank heeft een lekbak.

The fuel tank has a leaking pan underneath
Provision of containment booms and absorbent materials Aanwezig in de loods

Present in the maintenance facility.
Oliescheider - oil filter Keukenvetten worden na scheiding opgeslagen in twee vetputten, die 3 keer per jaar worden geleegd.
De olieafscheiding bij de afspuitplaats wordt 2 keer per jaar geleegd.

Kitchen oils that are filtered into two fat pans, are emptied and cleaned 3 times a year.
The oil filter of the washing pad is empties and cleaned 2x a year.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Door de Enk, volgens de Wet milieubeheer

By the contractor, according to Dutch legislation
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Rondom waterpartijen wordt niet gespoten of gebruik gemaakt van chemische middelen.

Around water features, no chemical products are used or sprayed
Establishment of emergency spillage response plan Door de Enk, volgens de Wet milieubeheer

By the contractor, according to Dutch legislation
Establishment of pesticide-free zones Er wordt zo min mogelijk gespoten, en alleen plaatselijk.

The golf club uses as little chemicals as possible and only by spot treatment.

Community

De golfbaan is onderdeel van het landgoed en Hotel Kasteel Engelenburg. Hierdoor is een goede samenwerking ontstaan in het onderhoud van het terrein waar op wordt gegolfd en gerecreëerd.
Hotel Kasteel Engelenburg opereert op een zeer hoog ambitieniveau. Hier hoort bij dat aan alle wettelijke verplichtingen wordt voldaan. En meer dan dat. Hetzelfde geldt voor de Enk die met haar ambitieniveau niet onder doet voor het hotel.
De duurzaamheidswerkgroep is in september 2017 gestart. Eerste project is het GEO certificaat.
De vereniging heeft geen functionarissen in dienst. Het landgoed ook niet. De bovengenoemde personeelsleden zijn allen van het hotel, behalve de greenkeepers. Die zijn in dienst van de Enk. Het hotel heeft alle relevante vergunningen en voldoet volledig aan de geldende wetgeving. Er is een drank- en horecavergunning, een gebruikersvergunning en een gemeentelijke exploitatievergunning horeca.

The golf course is part of the estate of Hotel Kasteel Engelenburg. This means there is a good cooperation in the maintenance of the estate, which is used for recreation and golf. The golf club is operating on a high ambitious level. This means working according to all legislation that applies to the estate. This goes for both the hotel and for the contractor that executes maintenance. The sustainability working group was formed in september 2017. The first project is to get GEO certified.
The golf club and the estate have no staff officials employed. This goes for both the club and hotel personnell. The greenkeepers are employed by contractor De Enk. The hotel has all relevant permits and works according to legislation .

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 0.1
Course Management 0.2
Food & Beverage 3 1.2 0.5
Golf Coaching 0.4
Other 1 1.2 0.8

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Committee Members
  • Technical Specialist
  • Local Government

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides De Enk heeft hiervoor zijn eigen specifiek opgeleide medewerkers. Ook is er een KAM mgr actief die procedures en de nakoming ervan zorgvuldig bewaakt.

De Enk has certified personnel to do so. There is also a manager present that keeps track of a correct way of working according to procedures.
Management of accidents and emergencies Zie de eerdere vermeldingen van de BHV organisatie. Maar liefst 18 medewerkers zijn BHVer. De opleidingen zijn op het gewenste niveau en worden onderhouden volgens de geldende wetgeving. Daarnaast zijn er 10 ervaren marshals waarvan er tijdens het seizoen

18 staff members have an in-house safety certificate. They recertification goes according to legislation. Also, 10 marshalls are very experienced.
Management of habitats and vegetation Hotel en golfbaan hebben geen medewerkers die opgeleid zijn voor natuurbeheer. Alle kennis wordt ingekocht oa bij de Enk en Schut boombeheer etc.

The hotel and golf course have no staff that was specificaly trained for nature maintenance. All knowledge that is needed comes from De Enk and Schut (forester)
Waste minimization, separation and recycling Voor zover bekend is er geen specifiek getraind persoon. In de moderne horecaopleiding wordt hier echter wel veel aandacht aan besteed.

No specific training of personel on this subject. During modern food service trainings, there is attention for this subject.
Health & Safety Op de baan is van 1 april-15 november vrijwel altijd een marshal aanwezig. Deze heeft altijd een AED bij zich. De marshals (ca 10) zijn getraind in het gebruik van de AED en basis Eerste Hulp. In het kasteel zijn 18 medewerkers onderdeel van de BHV organisatie. Er is een risicomanager op het kasteel.

In the time between April 1st and November 15th, there always is a marshall present. This person knows how to work with an AED.
18 staff members have an in-house safety certificate. They recertification goes according to legislation. Also, 10 marshalls are very experienced.
Energy Saving Wordt desgewenst ingekocht

Is purchased when needed
Understanding of landscape and cultural heritage Wordt ingekocht. Er bestaan goede contacten met een aantal gespecialiseerde bureaus

Is purhased. There are good contatcs with several specialists.
Opleiding - training Horeca opleidingen zijn op zeer hoog niveau. Het mgt op HBO++ niveau. Er zijn ook meerdere hoog opgeleide sommeliers, een biersommelier etc. Het bedienend personeel is minimaal op MBO niveau opgeleid.

Food service trainings are on a high level. The management team operates on a Higher Vocational Education level. There also are wine waiters and a beer waiter. Serving staff is trained with a Intermediate Vocational Education level.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Ad hoc indien van toepassing/ Geen regelmaat

Not very frequent, only when needed
Local Government Inzake vergunningsaanvragen, veelal op onderhoudsniveau van het landgoed.

About permits, mostly about the estate maintenance
Local Environmental Groups Geen regelmaat: IVN wordt op verzoek ingezet voor natuurwandeling op de baan. Imkervereniging: 2 bijenkasten op de baan

Not very frequent, only when needed. Local nature groups are invited for nature course walks. Beekeepers have 2 beehives on the golf course
Local Community Groups Geen structureel of regelmatig overleg

Not very frequent, only when needed
Media Vereniging: Open golfdag/persberichten over uitslagen wedstrijden/golf aanbiedingen. Landgoed: periodiek berichten bijzondere gebeurtenissen.
Hotel: regelmatig persinfo over hotelaangelegenheden oa in het kader van lidmaatschap Relais & Chateaux. Hierin wordt aandacht gevraagd voor duurzaamheid. Zie ook manifest van Relais & Chateaux in algemene documentenmap.

About open days, press news about competition results and offers. The hotel publishes about sustainability.
Local Businesses Diverse sponsors van de baan zijn lokale bedrijven. oa Schildersbedrijf Waanders en classiccar Gallery. Gallery , Hanos, deJong en Laan, JPR advocaten en Volvo sponsoren het caddieboekje.

Sponsors of the golf course are local businesses. There are also sponsors for the caddie booklets.
Schools & Colleges Roefeldag basisscholen Brummen. Ca 100 kinderen per jaar. Ook soms deelname aan sportdagen

About 100 children a year take part in the 'Roefeldays' (=experience days) combined with annual sports days.
AH actie - supermarket actions AH actie kennismaking met potentiële golfers. Regio golfbanen: hospitality regeling/bestuurlijk overleg

Supermarket actions to get to know the game of golf. Regional golf course have a hospitality agreement.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths De golfbaan is onderdeel van het landgoed en Hotel Kasteel Engelenburg. Hotelgasten maken gebruik van de golfbaan.

The golf course is part of the estate of Hotel Kasteel Engelenburg. Hotel guests can use the golf course.
Installation of effective and welcoming signage Zowel voor de golfbaan als voor het Hotel Kasteel.

For both the golf course and the hotel
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) De Golfbaan is onderdeel van Landgoed Engelenburg waarop het hotel is gevestigd. Er is hierin dan ook een samenwerking tussen golf en verblijf.

The golf course is part of the estate of Hotel Kasteel Engelenburg. There is a cooperation between golf and guests that stay overnight.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Golfbaan is onderdeel van het Landgoed Groot Engelenburg wat een Rijksmonument is. Het bestaat uit een aantal gebouwen en losse historische elementen als beelden zonnewijzer en duikers. Deze liggen in een engelse landschapstuin uit de 19e eeuw die om de monumentale gebouwen. Zie de algemene kaart met daarin de historische elementen aangetekend.

The estate is a national monument with several buildings and historical elements like statues, a sundial, and drainage. All in an Enlgish style garden designed in the 19th century.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Vermoedelijk bevinden zich onder de monumentale gebouwen nog resten van vroege bewoning. Volgens de archeologische verwachtingskaart blijk de drivingrange een kansrijk gebied.

Presumably, there are traces of the old inhabitants underneath the foundations of the old buildings. According to the local archeological expectancy maps, the driving range is potential a valluable location.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) De tuin bestaat oa. uit monumentale lanen, bomen, gazons en vijvers. Een gedeelte van de golfbaan maakt onderdeel uit van de tuin. Hole 1 t/m 3, hole 9 en de oefengreens liggen in de tuin.

The garden is comprised of monumental lanes, trees, ponds and pastures. Part of the golf course is situated in the garden. Hole 1 till 3 and hole 9 are situated there.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Nieuwsbrieven EGCC uitsluitend naar de Leden/ Overige: leden /Greenfee/gasten. Frequentie: NwBr: 8 x per jaar Overig: indien van toepassing bv. Wedstrijdverloop/nieuwswaarde/ aankondigingen. Nu nog weinig aandacht voor duurzaamheid

Newsletters are only for club members.
There are 8 newletters each year.
There are notifications about new competitions.
Members evenings and course walks 2x p /jr ALV met aandacht voor GEOcertificeren en duurzaamheid. 4 keer per jaar wandeling over de baan met het IVN. 2x per jaar regelles in de baan. Ook meerdere gezelligheidswedstrijden met sociaal element en periodiek een educatief karakter met bijvoorbeeld aandacht voor de natuur en cultuurhistorie.

Twice a year an open meeting for members with subjects about sustainability and GEO. 4x a year a course walk with a local nature group. 2x a year a rules lessons. Several friendly competitions in a theme, like nature or history.
Course guides / brochures Leden, greenfeeers en gasten hotel. Frequentie ca 15.000 scorekaarten per jaar. De birdieboekjes of zoals ze bij ons heten de caddieboekjes kosten €1 per stuk en worden ca 1000x p/jr uitgegeven. In het caddieboekje staat informatie over de rijke historie en diverse cultuurhistorische elementen. Nog geen specifieke aandacht voor duurzaamheidszaken.

Members, green fee players and guests of the hotel get a score card (15,000 pieces each year). Caddie booklets are sold for €1,- and hold information about the rich history and cultural elements.
Interpretation panels & course signage Iedere speler ziet de infoborden per hole in de baan. Geen specifiek aandacht voor duurzaamheidszaken. Op 5 plaatsen rondom het landgoed staan borden met info over het landgoed, de natuur en de cultuurhistorie. Bij tee-box van hole 2, bij de ingang van de ijskelder, staat een bord met specifieke info over de bijzondere vleermuizenkolonie in de ijskelder.

There are noticable information panels on the golf course. On 5 locations on the estate are information sings about nature history and the old ice cellar, now used by bats.
Establishment of a nature trail Rondom en over het landgoed lopen meerdere wandelpaden. In de brochure Wandelen op Engelenburg worden er twee beschreven. Er loopt over het landgoed, langs de golfbaan, een pad dat is opgenomen in het Nederlandse langeafstands wandelpadensysteem.

Around and across the estate are public walking paths. These are described in a booklet. One of the paths is part of the long distance walking network for the Netherlands.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures De website van de golfclub wordt meerdere keren per jaar geupdate. Is nog niet geactualiseerd mbt Duurzaamheid. De website van de golfbaan en het hotel wordt regelmatig (ca5x p/jr) geüpdatet.

The club website is updates a few times a year. Not yet about sustainability. The website of the golf course and hotel is updates 5 times a year.
Supporting campaigns vindt niet plaats

Not applicable
Course walks / open days Open dag 1 x per jaar voor belangstellenden om kennis te maken met het golfen. Hierbij (nog)geen aandacht voor duurzaamheid.

Once a year an open day to intorduce visitors to the game of golf. There is no attention for sustainability (yet).
Attending community meetings vindt niet plaats

Not applicable
Joint practical projects with community vindt niet plaats

Not applicable
Communicatie door hotel - by the hotel Periodiek wordt door Hotel gezorgd voor een bijdrage in een lokale krant. De vereniging zorgt enkele malen per jaar voor een persbericht over wedstrijdresultaten of bv recentelijk het GEO certificeren.

The hotel frequently publishes in the local newspaper. The club publishes about competitions, competition results and recently about GEO.
Communicatieplan cultuurhistorische- en natuurwaarden van golfbaan en landgoed De golfclub heeft de wens om een integraal communicatieplan mbt de cultuurhistorische- en natuurwaarden te schrijven.

The golf club wishes to make an itegral communication plan about the historical an cultural vallues.