Prise D'eau Golf

GEO Certified® 05/2018
Tilburg,
Netherlands
Telephone: +31 13-462 82 00
Prise_1_club_image

During the audit at Prise d’eau Golf in the beginning of May 2018, the committee was represented the chairman of the club, the general manager and the head-greenkeeper. Actions with respect to a reduction of water and energy use are now in progress, furthermore rates of fertilization are being reduced such that in combination with proper green management, the abundance of Poa annua is further reduced down to less than 20%. The club has a good relationship with local authorities and nature organisation. This has resulted in some remarkable subsi…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
De Blaak (27 holes)
De Sijsten (9 holes)
De Leij (9 holes)
Par-3 (9 holes)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
en, site, constants

Nature

Golfbaan Prise d´eau is gelegen in de provincie Noord-Brabant, in het zuiden van gemeente Tilburg. De golfbaan beslaat een totaal oppervlak van ruim 100 hectare waarop ruimte is voor een 27 holes golfbaan en 9 holes par-3. Het ontwerp voor de eerst 18-holes is gemaakt door Richard Fream, de uitbreiding is ontworpen door golfbaanarchitect Alan Rijks.
De golfbaan vormt een verbindende schakel tussen de ecologische hoofdstructuur aan de oostzijde waarbinnen de gebieden Stadsbos 013 en Kaaistoep zijn gelegen en de EVZ Hultense Leij aan de westzijde. De golfbaan maakt geen onderdeel uit van een Natura2000 gebied, maar is wel gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied Gilzerbaan en grenst direct aan het waterwingebied van Brabant Water.
Op de golfbaan komen o.a. de patrijs en levendbarende hagedis voor, twee soorten waarvoor maatregelen genomen worden om het terrein meer geschikt te maken.
In deze wordt nauw samengewerkt met de stadsecoloog van gemeente Tilburg. In gezamenlijkheid wordt er gewerkt aan habitatverbetering voor deze soorten.

Golfbaan Prise 'dEau is situated in the province of Noord-Brabant, in the south of the Tilburg municipality. The golf course has a total area of 100 hectares and has room for a 27-holes course and a 9 holes par 3 course. the design for the first 18 holes was made by Richard Fream, and the expansion of the golf course was designed by golf course architect Alan Rijks.
The golf course is a connecting area of green between the ecological network on the east side that includes Stadsbos 013 and the Kaaistoep and on the west side the ecolgical connection zone of the Hultense Leij. The golf course is not part of Natura 2000, but is situated in a ground water protection area (Gilzerbaan) and is connected to the water catchment area of Brabants Water.
On the golf course species like the partridge and viviparous lizard can be found. For these species, the maintenance is adapted to make more suitable habitat on the golf course. To do so, there is a tight cooperation with the ecologist of the municipality of Tilburg to further improve the habitat for these species.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • Gemeente Tilburg

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • Gemeente Tilburg
  • KNNV afdeling Tilburg

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Amfibien Prise d'eau Sjoerd Broekhuijsen en Rob van Dijk 2016/07/11
Vogeltelling Golfbaan Prise d'eau 2017/05/05

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Patrijs Perdix perdix
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Patrijs Perdix perdix
Levendbarende hagedis Zootoca vivipara
Boomkikker Hyla arborea
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
Vinpootsalamander Lissotriton helveticus
Kamsalamander Triturus cristatus

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Landgoed volgens Natuurschoonwet 1928 Rijksoverheid
EHS Provincie Noord-Brabant
Grondwaterbeschermingsgebied Provincie Noord-Brabant

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Open Water Features 7 N/A
Bos aangeplant 12 N/A
Bos van voor de aanleg 3 N/A
Scrub Vegetation 1 N/A
Heather and other dwarf shrub communities 1,5 N/A
Rough 'ecological' grassland 15 N/A

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 3.0 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 55%
Poa annua 35%
Tees 3.0 Hectares Poa pratensis 35%
Lolium perenne 35%
Fairways 16.0 Hectares Festuca rubra 35%
Lolium perenne 35%
Semi Rough 5.0 Hectares Poa pratensis 35%
Lolium perenne 35%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
In april 2018 vindt opnieuw een steekproefonderzoek plaats naar de kwaliteit en samenstelling (grassoorten, viltlagen, mossen) van greens, voorgreens, teeboxen en fairways.

In april 2018, a new set of samples will be taken to check the quality and composition (grass species, thatch layers and mosses) of the greens, foregreens, tees and fairways.

This golf facility assesses mowing patterns every: years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • De Enk groen en Golf
  • Casper Paulussen
  • Golfbaanarchitect Alan Rijks

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Op basis van afstemming tussen de Baancommisie Golfclub en Golfbaan, Johan Laurijssen en Jeroen Vingerhoets (hoofdgreenkeeper) wordt het beleid en beheer vastgesteld.

Based on the reconciliation between the course committee, Johan Laurijssen and the head greenkeeper, the policy regarding the course maintenance is written down.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Middels nieuwsbrieven worden leden op de hoogte gebracht van de inspanningen voor instandhouding en verbetering van de kwaliteit van het beheer.

Via newsletters, club members are informed about the actions for the maintenance and improvements that are made to the golf course.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture De golfbaan is aangelegd op droge, deels humushoudende zandgronden. Het verkleuren van de fairways van groen naar geel is een natuurlijk proces dat toegelaten wordt totdat het de vitaliteit van de grasmat in gevaar brengt.

The golf course is constructed on dry, slightly humus holding sandy soils. Discoloration of the fairways from green to a more yellow color, is a natural proces that is allowed as long as it doesn't threaten the vitality of the grass.
Appropriately matching mowing lines to contours De maailijnen zijn vastgesteld op basis van de beste layout en zijn gedigitaliseerd. Door deels te werken met gerobotiseerde fairwaymaaiers zijn de contouren vast en kennen zeer beperkte afwijkingen.

The mowing lines are based on the original layout and are mapped digitally. By partially working with robot fairway mowers, the contours are kept with little deviation.
Protection and restoration of historic features Objecten van grote historische waarden zijn er niet. De oude landschappelijke structuren en benamingen zijn wel opgenomen in het ontwerp van de golfbaan en komen ook terug in de namen van lussen: De Blaak, Sijsten en Leij.

There are no objects on the golf course that have a historical vallue. The old lanscape structure and names are included in the design of the golf course and are used in the different loops: Blaak, Sijsten and Leij.
Conservation of specimen trees Monumentale beplantingen zijn niet aanwezig maar de eiken die stammen van voor de aanleg krijgen wel extra aandacht in het boomonderhoud.

Monumental trees are not present on the golf course, but the older oaks are treated with extra care during tree maintenance.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Het maaibeleid is afgestemd op een goede golfbeleving, maar zeker ook op het versterken van de biodiversiteit op de golfbaan. In de praktijk betekent dit dat er duidelijke keuzes zijn gemaakt in de gebieden zie intensiever worden beheerd en de gebieden waar aan de hand van verschralingsbeheer een zo divers mogelijke vegetatie wordt gecreeerd.

The mowing policy is adjusted to provide a a good golf experience, but also to improve the biodiversity on the golf course: there are zones that are maintained more intensively and zones that are depleted of nutrient for divers vegetation.
Increasing the size of habitat patches Door verschralingsbeheer is er de afgelopen jaren gewerkt aan het vergroten van het oppervlak heide en bloemrijk grasland. Hiermee wordt beoogd de insecten en vogelrijkdom te versterken.

By depleting the soil of minerals during the last years, there has been an increase in the area of herbaceous grass vegetations. The clubs wishes to increase the diversity of birds and insects this way.
Connection of internal habitat patches De golfbaan functioneert als verbindingszone. De waterpartijen en ruigtegebieden zijn de belangrijkste verbindende elementen voor amfibieën/reptielen en vogels.

The golf course functions as a connecting zone. The water features and natural roughs are the most important elements that connect the different habitats for reptilians, amphibians and birds.
Creation of habitat corridors Onderdeel van het projectplan voor de komende jaren (2018/2019) is dat er diverse steppingstones worden ingericht voor o.a. patrijs en boomkikker.

Part of the project plan for the next years (2018/2019) is the construction of stepping stones for the partridge and the European tree frog. .
Avoidance of habitat fragmentation Door verbindingen te creëren wordt versplintering bewust vermeden.

By creating connecting elements, fragmentation of the natural areas is prevented.
Improving and diversifying habitat edges De schralere ruigtes vormen een belangrijke overgangszone voor de diverse leefgebieden op de golfbaan.

The pasture-like natural rough is an important connecting element for the different natural habitats on the golf course.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland In samenwerking met de stadsecoloog van de gemeente Tilburg werken we aan habitat verbetering voor de patrijs middels patrijzenakkers.

In cooperation with the city ecologist of the minucipality of Tilburg, the club works on creating an improvement on the habitats for the partridge by making 'partridge' pastures.
Ecologically informed management of scrub vegetation Verspreid over de golfbaan worden over een afstand van 2600 meter structuurrijke bosranden en lijnvormige ruigtestruwelen ontwikkeld. Hierin vindt aanplant plaats van een hoog aandeel bes- en vruchtdragende struwelen. De opzet is de ontwikkeling van zonbeschenen struweelzones.

Across the golf course, a line of 2600 metres of woodland borders and shrubery will be constructed. A part of this will be planting blooming shrubs in order to create shrubery on the sun side of the woodlands.
Promoting species and structurally diverse woodlands Als onderdeel van het vergroten van het leefgebied voor vogels en amfibieën wordt het struweel op de golfbaan versterkt.

As a part of the habitat for birds and amphibians, the area of shrubery will be increased.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Inventarisaties - ecological surveys Met de KNNV afdeling Tilburg (mevrouw Loes van Gorp) is afgesproken dat in 2019 een volledige inventarisatie van planten op de golfbaan zal worden uitgevoerd.

With KNNV Tilburgs, the club has made an agreement on conducting a total ecological survey on the golf course.
Gedragscodes - Guidelines Er wordt door De Enk gewerkt conform de Gedragscode Beheer groenvoorzieningen. Onderdeel hiervan is de opleiding van greenkeeping en het hanteren van checklists alvorens er tot uitvoering wordt overgegaan.

The contractor works according to the guidelines for landscaping. Part of this is the training to be a greenkeeper and using the guidelines and checklists, prior to maintenance.

Water

De golfbaan beschikt over een clubhuis en werkplaats met diverse gebouwen. In deze gebouwen wordt gebruik gemaakt van leidingwater. Daarnaast worden op de golfbaan greens, tees en fairways beregend.
Voor de beregening wordt gebruik gemaakt van grondwater uit twee verschillende pompen. Uit de diepere grondwaterlagen van de golfbaan wordt water onttrokken voor drinkwater door Brabant Water, drinkwaterbedrijf.
De verbruikscijfers voor 2015 voor beregening zijn 11484 m3 vanaf augustus 2015. De onvolledigheid is ontstaan door bliksemschade aan het beregeningssysteem en daarmee gegevensverlies.

The golf course has a club house and a minatenance facility with several buildings. In these buildings, tab water is used. On the golf course, the greens, tees and fairways are irrigated.
For irrigation of the golf course, ground water is pumped up by two pumps. The deeper layers of ground water are used by the water supplier Brabant Water as a source.
The usage numbers of the irrigation are from August 2015 onwards, since there was a lightening strike to the irrigation system, during which some data was lost.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,440,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 28,644,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 906,000 Litres
Other Public / Potable 100% 48,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,657,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 27,324,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 582,000 Litres
Other Public / Potable 100% 54,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,681,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 363,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Door de percentages struisgras en roodzwenk zoveel mogelijk te vergroten ten koste van straatgras wordt een kwalitatief hoogwaardige, en duurzaam te beheren grasmat gerealiseerd.

By increasing the pecentage of red fescue and bent grasses instead of the percentage of Poa annua, the turf vitality and quality of the turf grass is increased.
Soil decompaction and thatch management Er is een zeer gericht beheer op terugdringen vilt en optimaliseren opbouw van de toplaag. Hiertoe worden jaarlijks diverse bodembeluchtingswerkgangen uitgevoerd.

Maintenance of the turf grass is focussed on the reducing the amount of thatch and improving soil quality. In order to realise this, soil aerating is exectued annualy.
Analysis of soil moisture Er wordt al geruime tijd gewerkt met bodemvochtbeoordeling als graadmeter voor de beregeningsgift. De volgende stap is het werken met ingegraven bodemvochtsensoren. Hier wordt een plan van aanpak voor geschreven.

For a while, the soil moisture levels are monitord as a base for the amount of irrigation that is needed. The next step is to start working with sensors that are inserted in the soil, a plan is being created to do so.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Weerbericht en -voorspelling wordt meegenomen in de afweging ten aanzien van instelling beregening.

Weather forecast and news is analysed before deciding on the amount and settings for the irrigation.
Use of wetting agents Wetting agents worden gebruikt voor een betere opname en buffering van water.

Wetting agents are used to provide a better absorbtion and buffering of water in the soil.
Targeting of sprinkler heads Momenteel worden de green sproeiers gekalibreerd: daadwerkelijke watergift wordt gemeten en op basis daarvan worden de sproeiers gericht en afgesteld.

At the moment, the sprinkler heads are being callibrated. The amount of water that is given to the turf grass is measured and the sprinkler heads are targetted and callibrated.
Optimizing system pressure Jaarlijks wordt de leidingdruk getest en geoptimaliseerd.

The line pressure is tested and improved annualy.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets De toiletten zijn voorzien van een waterstop.

The toilets are provided with a stop button.

Energy

Voor de diverse gebouwen (clubhuis, werkplaats) en voor de machines wordt energie gebruikt. Energie van het net (kWh), gas en diesel zijn de grootste energievolumes.
Energieverbruik van het clubhuis is in 2016/2017 onderzocht door Hit Energy. Op basis hiervan zijn diverse besparingsmogelijkheden naar voren gekomen waarvan een deel al is uitgevoerd en een deel nog moet worden doorgevoerd. De aanpak die is gekozen bestaat hieruit dat er bij de renovaties aan het clubhuis in de komende jaren ook zaken als vervanging verlichting en verhoging isolatie zullen worden doorgevoerd.

The different buildings on the golf course (club house and maintenance facility) use energy and the machines use fuel. The highest amounts of energy that are used are net electricity, natural gas and diesel.
The energy use in the club house has been surveyed by Hit Energy in 2016/2017. The report as a result of this survey, presented several measures to reduce the amount of energy that is used. Some of these measures have already been implemented and some are still planned to execute. The way of working that has been chosen, is to combine the renovation of the club house with the suggested installations like new insulation and low energy lighting in order to reduce the amount of electricity that is used.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Hit energy Energieplanner HIT energy 2016/11/29

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 25000 19500 22000
Hydraulic Oil (Litres) 300 300 300
Non-renewable Grid (kWh) 133910 153635 174189
Petrol (Litres) 1400 1350 1400

Energy Efficiency

This golf facility does not undertake activities to diversify energy and fuel supply.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Educating staff and customers Instructie van medewerkers zodat er geen kasten, dozen of andere spullen voor de radiatoren staan.

Personnel is instructed not to leave objects like boxes or smaller cupboards in front of heating devices.
Rendementsmeting per koelmachine - return on investment for refridgerators Laat minimaal eenmaal per jaar een rendementsmeting per koelmachine
uitvoeren.

An annual return on investment survey is done for the refridgerators.
LED-verlichting - led-lights Vervang halogeenspots door ledspots

The halogen lamps will be replaced by led-lights.
Luchtverversing - air circulation Beperk het verbruik van toiletafzuiging

The use of the air circulation system for the toilets will be reduced.
Uitschakelen apparatuur - swtich off appliances Schakel apparatuur buiten gebruikstijden (volledig) uit

The appliances that are present are switched off when not in use.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Diesel 70%
Grid Electric 10%
Hybrid 20%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has not established any schemes designed to encourage reductions in staff and customer transport.

Supply Chain

De product categorieën die worden gebruikt voor de bedrijfsvoering bestaan uit: horeca, golfbaanonderhoud, golfartikelen en kantoor. De horeca wordt geëxploiteerd door de Bonheur Horeca groep. Bonheur werkt samen met leveranciers uit Tilburg en omgeving en hanteert hoofdzakelijk verse (seizoens)producten uit eigen streek.
Binnen de golfbaanorganisatie wordt toegewerkt naar een papierloze administratie en wordt het inkoopbeleid verder gericht op duurzame producten.

De Enk Groen & Golf heeft Prise D'eau als golfbaan geselecteerd voor een aantal bijzondere maatregelen die samenhangen met precisiebeheer. Doel hiervan is enerzijds een uniforme kwaliteit te realiseren en anderzijds het gebruik van middelen te minimaliseren. De aanpak hiervoor is alsvolgt: met gewassensoren wordt de actuele status van de plant beoordeeld en vervolgens wordt hierop de bemestingsgift afgestemd.

The categories for products that are used in the daily maintenance of the golf course can be grouped in to: restaurant, golf course maintenance, golf shop products and office products. The contractor for the restaurant is Bonheur Horeca Groep. This contractor works with local suppliers of Tilburg and uses mostly fresh seasonal products from the region.
The organisation of the golf course wishes to reduce the use of paper in the administration to a minimum, and a sustainable pruchasing policy is implemented.

Contractor De Enk Groen & Golf has chosen Prise d'Eau as a golf course to use some specific maintenance activities on, like precision maintenance. The goal is to get to an uniform quality of the turf grass and to reduce the amount of products used. They use the following plan of action: with sensors, the exact status and needs of the turf grass are surveyed. The use of fertilizers and amounts is based on this data.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Opgenomen in het inkoopbeleid

This is part of the purchasing policy
Use of local suppliers Opgenomen in het inkoopbeleid

This is part of the purchasing policy
Use of local products Opgenomen in het inkoopbeleid

This is part of the purchasing policy
Selection of certified products Opgenomen in het inkoopbeleid

This is part of the purchasing policy
Use of recycled and recyclable products Opgenomen in het inkoopbeleid

This is part of the purchasing policy
Selection of products that feature minimal packaging Opgenomen in het inkoopbeleid

This is part of the purchasing policy
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Opgenomen in het inkoopbeleid

This is part of the purchasing policy

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Catering Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Het beheer is volledig gericht op de vitaliteit van struis- en roodzwenkgrassen.

Maintenance is focussed on the plant health of bent grasses and red fescue
Enhancement of soil structure Anorganische meststoffen omdat mijn toplaag al rijk is aan organisch materiaal. We gebruiken ieder jaar wel Champignonmest om de schrale plekken in rough en bunkerranden te verbeteren.

Anorganic fertilizers are used, since the top layer of the soil is already rich in organic matter. We do use an annual amount of mushroom compost in order to improve the borders of bunkers and very poor patches of soil in the rough.
Optimization of the growing environment Er wordt bodemonderzoek gedaan voor het bepalen van de mestgift.

Soil samples are taken and analysed to determine the amount of fertilizer that is needed.
Managing thatch levels Er wordt bodemonderzoek gedaan voor het bepalen van de mestgift.

Soil samples are taken and analysed to determine the amount of fertilizer that is needed.
Managing surface moisture De weersinvloeden worden bekeken voordat er wordt overgegaan op bemesting of beregening.

The weather forecast is consulted before the greenkeeping uses fertilizers or irrigation.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 15 20 25
Fairways - N - Inorganic 80 90 90
Fairways - P - Inorganic 15 20 25
Greens - K - Inorganic 170 175 155
Greens - N - Inorganic 145 155 150
Greens - P - Inorganic 55 60 55
Semi-Rough - K - Inorganic 10 15 10
Semi-Rough - N - Inorganic 60 70 65
Semi-Rough - P - Inorganic 10 15 10
Tees - K - Inorganic 30 35 35
Tees - N - Inorganic 100 110 105
Tees - P - Inorganic 30 35 35

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Fungicide - Total Weight 0.5 0.5 0.8
Greens - Fungicide - Total Weight 30 15 22
Greens - Herbicide - Total Weight 0.5 0.5 0.5
Tees - Herbicide - Total Weight 0.5 0.5 0.5

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Onderdeel van het gewasbeschermingsplan is alleen inzet van middelen wanneer er geen andere mogelijkheden zijn en ook dan wordt aan de hand van de milieumeetlat beoordeeld welk middel het best kan worden toegepast.

Part of the plant protection plan is to only use chemical products when other maintenance activities no longer seem to have effect. Based on the overview for environmental effects, the correct product is selected.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Onderdeel van het gewasbeschermingsplan is het inzetten van diverse preventieve maatregelen alvorens er verdergaande chemische middelen worden ingezet.

Part of the plant protection plan is to use preventive measures and maintenance activities before chemical porducts are used.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Alleen geschoold personeel mag gewasbeschermingsmiddelen toepassen. Voorwaarde is het een spuitlicentie.

Only certified personnel is allowed to useplant protection products. Personnel needs to have a spraying license.
Calibration and testing of sprayers Op tees, voorgreens en fairways wordt alleen pleksgewijs herbicide gespoten.

On the fore greens, tees and fairways products are only used by spot treatement.
Non-chemical weed control Door de grasmat vitaal en gesloten te houden wordt onkruid zoveel mogelijk buiten gehouden. Als dit niet lukt, wordt er enkel pleksgewijs gespoten.

By keeping the turf grass healthy and with a high coverage, weeds are prevented as much as possible on the holes. Should weeds appear anyway, the correct product is used.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Er is een gewasbeschermingsplan met ‘goede gewasbeschermingspraktijken’ opgesteld.

A plan for the use of protection products with best practices is present and in use.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false false false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf false false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false false true false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Glas, plastic, papier en karton en metalen worden gescheiden.

Glass, plastics, paper, cardboard and metals are separated as waste streams.

Pollution Control

De golfclub heeft de vragenlijst van NGFmilieuzorg.nl ingevuld en voldoet aan de geldende wetgeving.

The golf club has used to online checklist of NGFmilieuzorg.nl to check the status for working according to legislation. No infringements were found.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Weekly
On-Site Three Yearly Weekly
Outflow Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course N/A
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Via Oil Separator Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true true
Lubricants true false
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags true true
Oil Filters true true
Batteries true false

Pollution Prevention

This golf facility does not undertake activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Lekbakken, absorptiekorrels en kussens, hybride en electrische grasmaaiers, precisie golfbaanonderhoud worden ingezet om bodemverontreiniging te voorkomen.

Leaking pans, absorption pellets and pillow, hybrid and electrical mowers, precision golf course maintenance are all used to prevent pollution of the soil.
Schone lucht - clean air Electrische en hybride grasmaaiers, precisie golfbaanonderhoud worden ingezet om luchtverontreiniging te voorkomen.

Electric and hybrid mowers and precision golf course maintenance are used in order to prevent the pollution of the air by reducing CO2 and particulate matter emmission.
Schoon water - clean water De greenkeepr gebruikt zo min mogelijk bestijdingsmiddelen en gebruik van gecoate messtoffen

The greenkeeping minimises the use of chemicals and uses coated fertilizers to prevent water pollution.

Community

Personeel is in dienst bij Prise d'eau Golfbaan BV. De Horeca is (sinds 10 jaar) uitbesteed aan de Bonheur groep uit Tilburg. De algemeen Directeur heeft statutair verantwoordelijk voor de gehele organisatie: financieel, operationeel, verkoop en marketing en HRM. Prise d'eau heeft de vragenlijst van de RI&E Golfaccommodaties ingevuld en voldoet aan de geldende wetgeving.

Personnel is employed by Prise d'Eau Golfbaan B.V. The restaurant has been outsourced since 10 years to contractor Bonheur from Tilburg. The general manager has a statutory responsibility for the entire organisation: financialy, operationaly, for purchase choises, marketing and HR.
Prise d'Eau has used the checklists for the risk survey and evaluation for golf accommodations. According to the results, the golf club works in compliance with health and safety legislation.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 4 1 6
Golf Coaching 5
Caddies 35
Other 1 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Course Manager
  • Committee Members
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Herhaling spuitlicenties door Harm Kuijsten, Arne Vingerhoets en Jeroen Vingerhoets

Reoccuring spraying license training for Harm Kuijsten, Arne Vingerhoets and Jeroen Vingerhoets
Management of accidents and emergencies BHV jaarlijks herhaling door Arne Vingerhoets, Harm Kuijsten, Jeroen Vingerhoets, Rob Veroude , Marc van Baal

Annual in-house safety training for Arne Vingerhoets, Harm Kuijsten, Jeroen Vingerhoets, Rob Veroude , Marc van Baal
Management of habitats and vegetation Flora en fauna beheer 1 door Arne Vingerhoets en Jeroen Vingerhoets

Flora and fauna friendly maintenance level 1 by Arne Vingerhoets and Jeroen Vingerhoets
Health & Safety In de marshal carts en in het clubhuis zijn AED's aanwezig. Alle marshals (35) hebben een AED cursus gevolgd.

Automated external defibrillators are present in the marshall carts and in the club house. All marshalls (35) have had a training in how to use and AED.
Overige trainingen - other trainings Precision turf management door Arne Vingerhoets en Jeroen Vingerhoets

Precision turf management by Arne Vingerhoets and Jeroen Vingerhoets
Vergunning - permits Beperkte horeca vergunning is aanwezig. Volledige horecavergunning is aangevraagd.

A partial catering permit is present, a full permit has been requested.
Calamiteiten logboek - incident log Er wordt gewerkt aan een calamiteitenplan voor de werkplaats en tijdens de uitvoering van werkzaamheden in de baan. Denk aan de opvang van olieen en vetten, en de opvang en verwerking van afvalwater. Het calamiteitenplan is eind mei 2018 gereed.
Incidenten worden in een logboek bijgehouden. Daarnaast is er een ontruimingsplan bij grote incidenten.

Incidents are logged and there is a evacuation plan present for larger accidents. An incident guideline log is made for the maintenance facility.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours De golfbaan wordt aan vrijwel alle zijden omringd door gebieden die eigendom zijn van de gemeente Tilburg ic. TWM Gronden BV. Met de grondeigenaar en verpachter wordt op geregelde basis overleg gevoerd over gebruik en beheer van de betreffende gronden.

The golf course is surrounded by terrain that is owned by the municipality of Tilburg and TWM Gronden BV. With the landlord and letter contact is constructive about the use and maintenance of the terrain.
Local Government De golfbaan is gelegen in het Stadsbos013, een initiatief van de gemeente Tilburg. In dit kader vindt op regelmatige basis overleg plaats met de verantwoordelijke wethouder en met de projectleider van het Stadsbos013.

The golf course is situated in Stadsbos013, an initiative of the municipality of Tilburg. This initiative is the cause for frequent meetings with council members and the project manager of Stadsbos013.
Local Environmental Groups Er is een duurzame relatie met de plaatselijke afdelingen van KNNV en Sovon

The golf club has a sustainable relation with the local departments of KNNV and SOVON
Local Community Groups In het kader van het Stadsbos013 vindt er op regelmatige basis overleg plaats met de mede gebruikers/bewoners/bedrijven van het Stadsbos013.

The golf course is situated in Stadsbos013, an initiative of the municipality of Tilburg. This initiative is the cause for frequent meetings with other users and occupants of Stadsbos013.
Local Businesses De golfbaan kent een actieve businessclub waarin voornamelijk lokale bedrijven zijn vertegenwoordigd.

The golf course has an active business club with several local entrepreneurs present.
Schools & Colleges Met lagere scholen worden contacten onderhouden om kinderen in contact te brengen met de golfsport. Met de golfvereniging Under Par van de Tilburg University bestaat een samenwerkingsrelatie.

Primary schools have a contract with Prise d'Eau to introduce the sport of golf to children. The golf club has a cooperative relation with the golf club of Tilburg University
Aannemer - contractor De golfbaan beschikt (sinds 2008) over een doorlopend contract met de Enk Groen en Golf BV

Enk Groen & Golf BV is the contractor for maintenance on the golf course since 2008.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility does not provide access and diversified land use for others.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Nieuwsbrief 2 x per maand voor alle leden (1500), digitaal Clubblad (1 x per maand).

Newsletter 2 x a year for all club members (1500), digital club magazing (1x per month)
Members evenings and course walks Bird watching (2x per jaar) en KNNV en Nivon. Nivon organiseert met enige regelmaat natuurwandelingen op en rond de baan waarin met name de vistrap op de Leij een belangrijk onderdeel is.

Bird watching (2x a year) and nature course walks by KNNV en Nivon to showcase the fish passes of the Leij.
Interpretation panels & course signage Om leden bekend te maken met de flora en fauna en de zorg daarvoor worden er borden bij elke starthole (3) ontwikkeld. Plaatsing van het eerste bord wordt medio mei 2018 voorzien.

To increase the knowledge of the natural vallues on the golf course, information signs are being made to install on each of the startin holes in May 2018 (3 in total).
Establishment of a nature trail Een wandelpad over de Leij wordt voorbereid.

A pedestrian path is constructed across the Leij.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures De website wordt dagelijks onderhouden en aangevuld.

The website is updated on a daily base with new content.
Course walks / open days Iedere zondag zijn er 'open dagen' waarin iedereen welkom is om te komen kennismaken met golf

Every Sunday, there are 'open days' for everyone to get introduced to golf.
Attending community meetings Overleg Stadsbos013 drie keer per jaar

Meetings with Stadsbos013 3x a year.
Joint practical projects with community De Golfbaan ligt in het Stadsbos013. Als organisatie maken we onderdeel uit van dit Stadsbos en voeren overleg met alle betrokken partijen en met name met de Gemeente Tilburg. De doelen van het Stadsbos 013 zijn door de Golfbaan en de Golfvereniging onderschreven.

The golf course is situated in Stadsbos013. All organisation that are part of this initiative have frequent meetings with the municipality of Tilburg. The goals of Stadsbos013 are implemented in the policies of the golf course and golf association.