Drentsche Golf & Country Club

GEO Certified® 02/2018
Zeijerveen,
Netherlands
Telephone: +31(0)592-379680
Clubhuis_club_image

The golf course of the Drentsche Golf and Country Club lies on the north-western edge of the city of Assen and was constructed in 2002, on basis of a design by Gerard Jol. The club’s facilities were expanded with a 24-room Golf Lodge in 2013. The 27 holes and 9 Par-3 holes are generously spread out across a 400-acre municipal recreational area where one can truly experience the peace and quiet of the Drenthe province. The area also serves as a (backup) water extraction area and it included an arboretum as well as a well-known memorial site: the…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Wedstrijdbaan (27 holes)
Par-3 holes (9 holes)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
1 Other

Nature

De Drentsche Golf & Country Club is gelegen in het Drentse Zeijerveen, ten noorden van Assen. De golfbaan bestaat uit een wedstrijdbaan van 27 holes, een negen holes par 3 baan en een driving range met 24 afslagplaatsen, putting green en chipping green. De golfbaan is ruim van opzet en beslaat maar liefst ca. 150 hectare aan spelelementen, graslanden, waterpartijen en bos. Kenmerkend voor de Drentsche Golf & Country Club is de ruime opzet en grote hoeveelheid bossen, maar liefst 40 hectare is begroeid met bomen.
De golfbaan van de Drentsche heeft op dit moment drie golflussen en een par-3 baan gelegen in een arboretum. Ieder van deze lussen heeft een eigen thema, een eigen verhaal en vormt hiermee een eigen sfeerzone. Zo is er het Drentsch Bos, het Park en de Oudheide. De nadruk van het beheer ligt natuurlijk op het in topconditie houden van de spelelementen.

The Drentsche Golf & COutnry Club is situated in Zeijerveen, a village in Drenthe, north of Assen. The golf course is comprised of a champion course of 27 holes, a 9 holes par 3 course, and a driving range with 24 places, a putting green and a chipping green.
The golf course I spaciously designed and is constructed on a terrain of 140 hectares, combining the holes with herbaceous grasslands, water features and woodlands. About 40 hectares of the golf course is grown with trees.
The golf course has three loops of holes and a par-3 course that is situated in an arboretum. Each of these loops has its own theme, a unique story and has its own atmosphere. There is the Drentsch Woodland, the Park and the Old Heath. The maintenance is focussed on keeping the holes in the best condition.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

No landscape assessments or surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
grote bonte specht Dendrocopos major
koekoek Cuculus canorus
geelgors Emberiza citrinella
kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
oranje zandoogje Pyronia tithonus
sint-Jacobsvlinder Zygaena filipendulae
weidebeekjuffer Calopteryx splendens
alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
wezel Mustela nivalis
echt duizendguldenkruid Centaurium erythraea
dubbelloof Blechnum spicant
veenpluis Eriophorum angustifolium
dopheide Erica tetralix
kleine ratelaar Rhinanthus minor

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
kleine karekiet Acrocephalus scirpaceus
oranje zandoogje Pyronia tithonus
sint-Jacobsvlinder Zygaena filipendulae
weidebeekjuffer Calopteryx splendens
alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
dubbelloof Blechnum spicant
veenpluis Eriophorum angustifolium
dopheide Erica tetralix
kleine ratelaar Rhinanthus minor

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Strategisch waterwingebied waterschap

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Native Woodland 33.2 Self Appointed
Scrub Vegetation 2.2 Self Appointed
Rough 'ecological' grassland 24.2 Self Appointed
Open Water Features 8.2 Self Appointed
Bebouwing, terras en paden 3.4 Self Appointed
Overig grasland 51.9 Self Appointed
Non Native Plantation Woodland 10.9 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 3.4 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 25%
Festuca rubra 70%
Tees 1.05 Hectares Festuca rubra 20%
Poa pratensis 35%
Fairways 10.87 Hectares Poa pratensis 25%
Festuca rubra 20%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
De grassoorten zijn bestand tegen perioden van droogt en vragen een minimale hoeveelheid beregening en bemesting. Doorzaaien gebeurt met de gewenste grassoorten.

The grass species are resistant to periods of drought and ask for a minimum of irrigation and fertilization. Extra seeding is done with desired species.

Mowing patterns are not assessed at this golf facility.

This golf facility does not consult individuals or organizations regarding its grassing plan.

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Er is een beheerplan voor de spelonderdelen. Werkzaamheden aan de holes worden geregistreerd zodat er een historie van onderhoud wordt opgebouwd.

There is a maintenance plan for the holes. Maintenance is logged so a history of the maintenance is made for future reference.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough De gekozen grassoorten, op alle spelelementen, past het beste bij de ondergrond. De wens is om dit meer te communiceren naar spelers.

The grass species that have been chosen, on all parts of the hole, are the best for their soil. It is the wish of the golf club to communicate this to the players.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces De combinatie van goede grassoorten en specifiek beheer zorgt ervoor dat de gezondheid van het gras en de bodem goed zijn. Dit is de basis voor een duurzame golfbaan. De wens is om dit meer te communiceren naar spelers.

The combination of fitting grass species and specific maintenance contribute to the health of grass and soil. This is the base for a sustainable golf course. It is the wish of the golf club to communicate this to the players.
Improving customer understanding around greens maintenance Beheer aan de spelelementen wordt gecommuniceerd zodat zij weten waarom bepaalde (grote) werkzaamheden nodig zijn en welk resultaat dit heeft.

Maintenance on the holes is communicated to the players so they know why certain (large) maintenance is carried out and what result this will have on the golf course.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces We streven naar uniforme kwaliteit op alle holes door enerzijds een gedegen beheerplan te hanteren en anderzijds goed te monitoren hoe de gezondheid van het gras zich ontwikkeld.

We strive to an uniform quality of the holes by using a well written maintenance plan and by monitoring the health of the grass to see how it develops.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture In lange perioden van droogte wordt een bepaalde mate van verkleuring toegestaan op de fairways, zolang dit de gezondheid van het gras niet in gevaar brengt

During long periods of drought, a certain degree of coloration is accepted on the fairways, as long as this will not affect the health of the turf grass.
Appropriately matching mowing lines to contours De fairways zijn breed genoeg zodat de speler meerdere opties voor de speellijn heeft. De maailijnen worden regelmatig gecontroleerd.

The fairways are broad enough for players to choose different lines of play. The mowing lines are monitored frequently.
Protection and restoration of historic features Het 'Verzetstrijdersbos' is een oud bosje uit begin 20ste eeuw. De par 3 baan is gelegen in Arboretum dat in de jaren '90 is aangelegd.

The ‘Resistance-woodland’ is an old woodland from the beginning of the 20th century. The par-3 course is situated in the Arboretum that was constructed in the 90’s.
Discreet on-course signage and furniture Er wordt één huisstijl gebruikt door de gehele golfbaan.

There is one house style that is used over the entire golf course.Conservation of specimen trees Er wordt toegewerkt naar een vitaal bomenbestand met voldoende leeftijdspreiding. Oude bomen krijgen meer zorg en worden goed onderhouden.

We work towards a divers and healthy collection of trees with enough different age-classes. Old trees are given more care and are maintained.
Screening and softening unsightly man-made features We streven er naar de golfbaan een zo natuurlijk mogelijk beeld te geven.

We strive to give the golf course the most natural look as possible.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Doordat de golfbaan zo uitgestrekt is, is het logisch dat we het beheer focussen op de onderdelen vaan de golfbaan die dit het hardste nodig hebben. Daarom is er voldoende ruimte voor natuurlijk grasland in de vorm van extensieve rough en plaatselijk heide.

Because the golf course is so spatious, it is inevitable to focus the maintenance on the holes and those parts that need it most. That is why there is a lot of room for grasslands, extensive roug and heath.
Increasing the size of habitat patches De golfbaan is groot van opzet en biedt voldoende ruimte voor natuurlijke vegetaties en leefgebieden.

The golf course is spatious and has enough room for natural vegetation and habitats.
Connection of internal habitat patches Vrijwel alle natuurlijke elementen zijn met elkaar verbonden middels oeverzones en extensieve rough.

Almost all of the natural elements are connected through banks and rough.
Connection of patches with external habitats Alleen aan de zuidkant van de golfbaan is een bosgebied gelegen die grenst aan de pr 3 holes. Hier ligt een openbare weg tussen.

Only the southern part of the golf course is located in a woodland and is next to the par-3 course. A public road separates these two parts of the golf course.
Creation of habitat corridors Deze zijn voldoende aanwezig op de golfbaan.

These are plentiful on the golf course
Avoidance of habitat fragmentation Natuurlijke elementen blijven natuurlijk, dit is mogelijk door de ruime opzet van de golfbaan.

Natural elements are kept natural, this is possible because of the space on the golf course.
Improving and diversifying habitat edges We zijn vrijwel geen harde overgangen op de golfbaan

There are no harsh transitions on the golf course.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland De grote verscheidenheid aan bloemrijke graslanden is één van de unieke eigenschappen van de Drentsche. Er wordt ingezet op verschralingsbeheer van de rough zodat deze een steeds waardevollere rol in de biodiversiteit kunnen spelen.

The big diversity of herbaceous grasslands is one of the unique points of the Drentsche. Maintenance is focussed on depleting the soil of nutrients, so these parts can become a more important location for biodiversity on the golf course.
Ecologically informed management of scrub vegetation Er is veel struweel aanwezig op de golfbaan. Denk aan soorten als sleedoorn, meidoorn, gewone vlier, krentenboompje, vogelkers, wilg, hazelaar en Gelderse roos. Dit struweel wordt gefaseerd beheerd.

There are many shrubs on the golf course. Occurring species are blackthorn, hawthorn, elderberry, juneberry, European cherry, willow, hazel and guelder-rose. These shrubs are maintained in cycles.
Promoting species and structurally diverse woodlands In het beheerplan zijn maatregelen opgenomen om in fasen het bosgebied meer gestructureerd te maken. We kiezen ervoor om delen bos waar men niet komt, natuurlijk te laten en andere delen te beheren om een goede leeftijdspreiding te krijgen.

In the maintenance plan, measures are described to change the woodlands in phases in order tob ring more structure. We choose to leave the parts where no one comes to develop naturally and maintain other parts in order to promote more age-classes.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas De oevers krijgen de ruimte op de Drentsche. De locatie van de oever op de golfbaan bepaalt het type oever.

The banks have space on the Drentsche. The location on the golf course defines the type of bank that is allowed.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation De vijvers kunnen begroeid zijn met waterplanten zoals gele plomp of kroos maar mogen niet dichtgroeien.

The ponds are grown with aquatic plants like yellow water-lily or duckweed but cannot overgrow the water entirely.
Naturalization of linear habitats Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van natuurlijke overgangen tussen elementen.

Natural transitions from one element to the other is stimulated as much as possible.
Betrokkenheid leden - involvement of members Vanuit het ledenbestand wordt om een bijdrage te leveren aan het (natuur)beheer, nu voor het tweede jaar een vrijwilligersdag georganiseerd, mensen willen graag helpen

In order to get help from the members with the maintenance of the natural elements, an annual volunteer day is hosted for the second time. People like to help out.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Dit is aanwezig in de vorm van botanisch grasland

This is present in the form of herbaceous grasslands.
Installation of nest boxes Deze zijn aanwezig in de golfbaan op meerdere locaties

These are present on multiple locations
Provision of feeding tables De mogelijkheden voor het plaatsen van voedertafels worden onderzocht.

The possibilities of installing feeding tables is researched.
Control / management of alien species Het voorkomen van soorten als Amerikaanse vogelkers wordt gemonitord.

We control species like black cherry and monitor invasive species
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Er zijn voldoende schuilgelegenheide aanwezig voor kleine zoogdieren en insecten in de vorm van takkenrillen en vegetatie die blijft staan in de winter.

There are plenty of locations for small mammals and insects to hide, mostly on places with piles of branches and high vegetation that is left for the winter.

Water

Op de golfbaan is ruim 6.2 hectare aan open water aanwezig in de vorm van vijvers en sloten. Het gebied van de golfbaan is lange tijd in gebruik geweest als waterwingebied. Het beregeningssysteem is modern en kan per locatie worden ingesteld. Dit zorgt voor een minimaal gebruik van water en vitaal gras. De waterverbruikscijfers van de driving range en het hotel staan in het formulier onder 'ander verbruik'.

On the golf course approximately 6.2 hectares of open water is present in the shape of ponds and ditches. The terrain of the golf course has long been used as a water abstraction area. The irrigation system is modern and can be changed per location. This contributes to minimising the use of water and healthy turf grass. The usage numbers of the driving range and the hotel are included under ‘other sources’ in this form.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,074,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 6,056,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 79,000 Litres
Other Public / Potable 100% 559 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 991,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 10,691,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 73,000 Litres
Other Public / Potable 100% 516 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 988,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 14,411,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 67,000 Litres
Other Public / Potable 100% 528,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees Daily in season
Fairways Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 2 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De gekozen grassoorten zijn bestand tegen perioden van droogte.

The chosen grass species are resistant to periods of drought.
Soil decompaction and thatch management Dit gebeurt al wel, maar de wens is om dit gedurende de komende jaren verder te implementen en uit te breiden.

This already happens, but we wish to further implement this during the following years.
Timing and dose of water application Er is een tabel aanwezig waarin de besluitvoering voor beregening is vastgelegd.

A table is present in which the decision making for irrigation is written down.
Analysis of soil moisture Er wordt gebruik gemaakt van een vochtmeter alsvorens er op beregening over wordt gegaan

We use a moisture meter before we decide on irrigating.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Weersverwachtingen worden meegenomen in de keuze om te beregenen

The weather forecast is used to decide on irrigation
Use of wetting agents wetting agents worden gebruikt om de opname van vocht te verbeteren.

Wetting agents are used to improve the absorption of water.
Overall reduction in irrigated area Alleen de greens, voorgreens, tees en twee fairways worden beregend.

Only the greens, fore greens, tees and two fairways are irrigated.
Targeting of sprinkler heads Sprinklers worden regelmatig opnieuw afgesteld om het sproeibereik te optimaliseren en hiermee het verbruik van beregeningswater te reduceren.

Sprinkler heads are retargeted frequently to optimise the sprinkler reach and further reduce the amount of irrigation water.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets De toiletten hebben besparingsknoppen

The toilets have water saving buttons
Use of efficient shower technology De douches hebben besparingsknoppen

The showers have water saving buttons
Repairing leaks Lekkages worden direct gerepareerd wanneer deze worden waargenomen.

Leaks are repaired immediately when they are noticed
Schoonmaken machines - cleaning machines Machines worden afgespoten met beregeningswater of perslucht

Machines are cleaned with irrigation water of compressed air.

Energy

De accommodaties van de Drentsche zijn modern en voorzien van zoveel mogelijk apparaten die energiebesparend zijn. Denk hierbij aan een efficiënt verwarmings- en koelingssysteem in het clubhuis en het hotel.
De greenkeeping maakt gebruik van moderne machines die goed worden onderhouden om deze optimaal in gebruik te laten zijn. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om gebruik te gaan maken van CO2-verlagende diesel voor de machines.

The accommodations of the Drentsche are modern and provided with many appliances that save on the use of energy. For example: an efficient heating and cooling system in the club house and the hotel.
The greenkeepers use modern machines that are maintained well in order to keep them running efficiently. The use of CO2 emission reducing diesel is being researched.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Diesel (Litres) 25540 23192 25544
Non-renewable Grid (kWh) 247358 221036 282319

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Installation of photovoltaic and / or solar panels De installatie van zonnepanelen op de werkloods is een van de korte termijn acties die de Drentsche wil ondernemen.

The installation of solar panels on the roof of the maintenance facility is one of the short term actions that the Drentsche wishes to undertake.
Use of biodiesel and /or ethanol De Drentsche wil gebruik gaan maken van CO2 verlagende diesel.

The Drentsche wishes to start using CO2 emission reducing diesel
Use of electric hybrid vehicles Het gebruik van elektrische transporters moet bijdragen aan een lagere uitstoot van CO2.

The use of electric transporters has to contribute to reducing the emission of CO2.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Het clubhuis en de hotelruimten zijn modern ingericht en voorzien van efficiënte verwarming- en koelsystemen.

The club house and hotel are modern furnished and provided with efficient heating and cooling systems.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Deze zijn geoptimaliseerd voor de verschillende ruimtes en het gebruik van deze ruimten.

These are optimised for the different locations and the use of these rooms.
Upgrading of building insulation De gebouwen zijn modern gebouwd en voorzien van de isolatietechnieken die op dat moment het meest efficient zijn.

The buildings are modern and build with the best insulation techniques that were present at that moment.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Het clubhuis beschikt over veel grote ramen om zonlicht binnen te laten.

The club house has large windows to allow sunlight in.
Installation of low-energy lighting Er zijn spaarlampen aanwezig in het hotel, bij vervanging van kapotte lampen wordt gekozen voor energiezuinige lichtbronnen

There are energy-efficient lamps in the hotel, when replacing these lamps, the club will install other energy saving lights.
Use of motion sensor lighting Het installeren van bewegingsmelders op lampen moet gaan bijdragen aan een verminderd verbruik van energie

The installation of motion sensors on lamps will contribute to the wish to reduce energy use.
Transition to energy efficient appliances Wanneer apparatuur vervangen moet worden, wordt gekozen voor efficiënte apparatuur.

When appliances need to be replaced, efficient appliances are chosen.
Use of timers with appliances, heating and lighting Bewegingssensoren zijn op meerdere plekken geïnstalleerd

Motion sensors have been installed on several different locations
Educating staff and customers Informeel tijdens werkoverleg en bij het inwerken van nieuw personeel.

Informally during working hours and during the training of new personnel.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100%
Diesel 85% 50%
Grid Electric 50%
Hybrid 15%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Waar mogelijk rijden collega's samen.

When possible, personnel will share cars on their way to the golf course

Supply Chain

De Drentsche Golf & Country Club is voornemens om afval in de toekomst nog beter te gaan scheiden. Daarnaast willen zij de gift van middelen op de golfbaan terugbrengen en dit meer gaan communiceren naar de golfers.
De Drentsche wil graag portretten van de verschillende medewerkers communiceren naar de gasten (pro, keuken, greenkeeping).

The Drentsche Golf & Country Club wishes to separate waste even more in the future. They also want to reduce the use of plant protection products and to communicate this to the players.
In order to make the team of the Drentsche more known to the players, the Drentsche has the idea to hang portraits of the personnel in the club house.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers Er wordt veel samengewerkt met lokale leveranciers.

The club very often works with local suppliers
Use of local products De club heeft de wens om meer gebruik te gaan maken van lokale producten.

The club wishes to use local products more

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 1 1
Retail 4 1 3
Trade & Contractors 6 2 4
Maintenance Equipment 8 2 6
Course Supplies 2 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Dit is een standaard onderdeel van het dagelijkse onderhoud en beheerplanning.

This is part of the daily maintenance and maintenance planning
Managing stress and wear Door meer gebruik te gaan maken van organische meststoffen, wordt er bijgedragen aan een betere bodemstructuur.

By using organic fertilizers, the soil structure is improved
Enhancement of soil structure Het beheer is gericht op het gezond houden van de grasmat en het optimaliseren van de bodemstructuur.

Maintenance is focussed on keeping the turf grass healthy and optimizing the soil structure
Optimization of the growing environment Het beheer is gericht op het gezond houden van de grasmat en het optimaliseren van de bodemstructuur.

Maintenance is focussed on keeping the turf grass healthy and optimizing the soil structure
Managing thatch levels Viltniveaus worden gemonitord tijdens het beheer.

Thatch levels are monitored during maintenance
Establishing thresholds for pests and disease Dit gebeurt tijdens het dagelijks onderhoud. Ziekten en plagen worden in een logboek bijgehouden.

This happens during daily maintenance. Diseases and plagues are registered in a log book

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - K - Organic 160 160 160
Fairways - N - Organic 320 320 320
Fairways - P - Organic 80 80 80
Tees - K - Organic 99 86.5
Tees - N - Organic 93 67.5
Tees - P - Organic 12 12

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - Herbicide - Total Weight 100 80 80
Fairways - Insecticide - Total Weight 5 5

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Alleen wettelijke toegestane producten worden ingezet.

Only legal products are used.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Alleen plekken waar het nodig is worden behandeld met het juiste gewasbeschermingsmiddel

Only on locations where it is needed, the correct plant protection product is used
Calibration and testing of sprayers Sproeiers worden bij onderhoud gekalibreerd.

Sprinklers are calibrated during maintenance of the irrigation system
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Het is verplicht om de juiste sproeikop te gebruiken. Hier wordt op gelet bij de inzet van chemische middelen.

It is a legal requirement to use the correct spraying nozzle. This is monitored during the use of these products.
Non-chemical weed control Waar mogelijk worden eerste mechanische maatregelen ingezet voordat er gebruik wordt gemaakt van chemische middelen.

Where possible, we first use mechanical maintenance before using plant protection products

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not manage key waste streams.

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Waar mogelijk worden recyclebare materialen gescheiden.

Where possible, the separate materials that can be recycled
Returning clipping to fairways and walkways Grasmaaisel wordt afgevoerd en gebruikt als meststof voor 11 hectare nabijgelegen akkerland.

Grass clippings are removed and used as a fertilizers on 11 hectares of agricultural field nearby
Waste awareness campaigns De club heeft de wens om het personeel en gasten meer bewust te maken van het scheiden van afval.

The club wishes to improve the awareness of guests and personnel about separating waste streams.

Pollution Control

Om aan te tonen dat we werken volgens de wet- en regelgeving, gebruiken we protocollen en vindt er regelmatig overleg plaats met de gemeente Tynaarlo. Door alleen te werken met geschoold personeel en onze werkzaamheden te controleren aan de Wet milieubeheer, kunnen we garanderen dat we veilig en milieubewust werken.

In order to work according the legislation, we use protocols and have frequent discussions with the local municipality of Tynaarlo. By working with schooled personnel only, and monitoring our daily practices with the law on environmental protection, we can guarantee to work safely and prevent pollution.

Water Analysis

This golf facility does not monitor water quality.

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Mains Sewer
Clubhouse Mains Sewer
Maintenance Facility Mains Sewer
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true false
Lubricants true false
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true false
Batteries true false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas De werkloods voldoet aan de wettelijke eisen. Hier staan de gebruikte gevaarlijke producten opgeslagen.

The maintenance facility meets the legal requirements. Here, hazardous materials are stored.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas De werkloods voldoet aan de wettelijke eisen. Hier worden de machines onderhouden

The maintenance facility meets the legal requirements. Here, machines are serviced.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas De werkloods voldoet aan de wettelijke eisen. Hier worden producten gemengd

The maintenance facility meets the legal requirements. Here, chemical products are mixed.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces De werkloods voldoet aan de wettelijke eisen. Hier worden producten gemengd

The maintenance facility meets the legal requirements. Here, chemical products are mixed.
Installation of above-ground fuel tanks De brandstoftank is goedgekeurd

The fuel tank is checked and approved.
Provision of containment booms and absorbent materials De werkloods voldoet aan de wettelijke eisen. Er is voldoende materiaal aanwezig om gemorste producten op te ruimen.

The maintenance facility meets the legal requirements. There is plenty of absorbent material to use when products are spilled.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs De timing van pesticiden wordt nauwkeurig uitgekozen

The timing of using pesticides is decided on carefully
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Rondom waterpartijen is het niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

Around water features, it is not allowed to use plant protection products.
Establishment of pesticide-free zones Rondom waterpartijen is het niet toegestaan om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

Around water features, it is not allowed to use plant protection products.

Community

De golfbaan is een trefpunt voor diverse groepen uit de directe omgeving. Er is een actieve uitwisseling van kennis tussen de golfclub en andere gebruikers van het landgoed. Hier zal de komende jaren aandacht aan worden besteed. Gastvrijheid en bekwaamheid van het personeel is een ander punt waarop wij ons onderscheiden.

The golf course is a meeting point for different groups of the local society. There is an active sharing of knowledge between the golf club and other users of the estate. The following years, this will be emphasized. Hospitality and professionalism are our core characteristics

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 4
Course Management 4
Food & Beverage 4
Golf Coaching 2

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Dit is onderdeel van de greenkeepersopleiding

This is part of the training for greenkeeepers
Management of accidents and emergencies Onderdeel van EHBO en BHV training

This is part of the training for in-house safety and first aid
Management of habitats and vegetation Dit is onderdeel van de greenkeepersopleiding en via trainingen

This is part of the training for greenkeeepers and via courses
Waste minimization, separation and recycling Dit gebeurt informeel

This happend informally
Energy Saving Dit gebeurt informeel

This happend informally
Understanding of landscape and cultural heritage Dit is onderdeel van de greenkeepersopleiding en via trainingen

This is part of the training for greenkeeepers and via courses

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Met deze groep is goed contact

There is steady contact with this group
Local Government Met de gemeente is goed contact over onder andere milieuzaken

We have a steady contact with the municipality about environment related projects.
Local Community Groups De Drentsche is werkgever voor diverse bevolkingsgroepen: Wajong-jongeren, studenten van de praktijkopleiding en een Syrische jongeman

The Drentsche is an employer to many different groups in the society. Wajong- juveniles, students from a practical school and a Syrian young man.
Media Met deze groep is goed contact

There is steady contact with this group
Local Businesses Met deze groep is goed contact

There is steady contact with this group
Schools & Colleges Met deze groep is goed contact

There is steady contact with this group
Andere sportclubs - other sport clubs Er is goed contact met nabijgelegen sportclubs

We have good contact with local sport clubs

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Er zijn een aantal openbare paden aanwezig die onder het onderhoud van de golfbaan horen.

There are a number of public roads on the golf course that are in our care for maintenance.
Creation of new paths and nature trails Deze zijn reeds aanwezig.

These are already present.
Installation of effective and welcoming signage Er zijn een aantal informatieborden aanwezig bij de ingang van de golfbaan.

There are several information panels present at the entrance of the golf course.
Continuation of traditional agricultural activities Dit gebeurt

This is done

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Verzetsmonument - resistance monument Er is een standbeeld aanwezig als verzetsmonument aanwezig in een van de bosvakken op de golfbaan.

There is a statue as a monument for resistance fighters in one of the woodlands on the golf course.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Er is een nieuwsbrief en diverse mededeling borden

We have a newsletter and notice boards.
Members evenings and course walks Deze worden georganiseerd, de club heeft de wens om deze vaker te organiseren.

There are being organised. The club wishes to increase the frequency
Interpretation panels & course signage Op de golfbaan is een informatiebord aanwezig over het Arboretum en over de voorkomende vogelsoorten op de golfbaan

On the golf course there is an information sign about common birds on the golf course and one with information on the Arboretum.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Er is een website met actuele informatie over de golfbaan , daarnaast wordt de Facebook pagina van de golfclub regelmatig bijgewerkt

There is a website with actual information about the golf course, and a Facebook page that is updated frequently.
Joint practical projects with community De greenkeepers delen hun kennis over het onderhouden van het Arboretum met de vrijwilligers van het Arboretum

The greenkeepers share their knowledge on terrain maintenance with the volunteers of the Arboretum.