De Semslanden

GEO Certified® 12/2017
Gasselternijveen,
Netherlands
Telephone: 0599-564661
Clubhuis_3_club_image

De Semslanden is situated in the northern part of the Netherlands, in the province of Drenthe. The golf club was founded in 1986. The club has an 18 holes golf course and a smaller 9-holes par-3 course. The golf course lies on border of the higher Hondsrug area and the valley of the Hunze river. The southern part of the course reflects the Hondsrug landscape. There are more trees and patches of heath. The northern part is open and wet, with flowery grasslands and ponds. On the south side the course is bordered by a main road and some shrubs. On…

Max Zevenbergen, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Wedstrijdbaan (18 holes)
Par-3 baan (9 holes)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities

Nature

Tussen de linies Hondsrug en Hunzedal strekt de golfbaan Semslanden zich uit. Daar waar mensen honderden jaren geleden twistten om een grensgebied, liggen de Hondsrug en het Hunzedal al eeuwen gemoedelijk zij aan zij. Hoogten en laagten, zandgronden en veengronden geven een mooie afwisseling in het landschap. Een afwisseling die zich vertaalt in verschillende vegetaties en die karakteristiek is voor de golfbaan. De Semslanden kenmerkt zich niet door één landschapsbeeld, maar het bestaat met recht uit meerdere ‘landen’.
De 18 holes golfbaan ligt landschappelijk gezien in een prachtig overgangsgebied van de Hondsrug naar het veenontginningsgebied in het Hunzedal.
Er wordt een plan gemaakt voor het regelmatig inventariseren van de aanwezige dieren en planten op de golfbaan.

Between the lines of the Hondsrug (a natural hill) and the Hunzedal (a natural valley), the golf course is situated. On a place where in the past, men would fight over plots of land, the Hondsrug and Hunzedal are lying side by side. Heights, valleys, sandy and peat soils provide for diversity of the landscape. This diversity is seen in the different types of vegetation that are characterteristic for the golf course. The Semslanden is not just one type of landscape, but has multiple.
The 18 holes of the golf course are situated on a beautiful location where the Hondsrug changes into the peat lands of the Hunzedal.
A plan for monitoring the present animals and plants on the golf course is being made.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Beheerplan NLadviseurs 2016/06/01

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

No ecological surveys have been undertaken at this golf facility.

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
groene specht Picus viridis
ransuil Asio otus
visdiefje Sterna hirundo
huiszwaluw Delichon urbicum
geelgors Emberiza citrinella
goudvink Pyrrhula pyrrhula
boomblauwtje Celastrina argiolus
eikenpage Favonius quercus
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola
heidelibel Sympetrum spec.
wezel Mustela nivalis
blaassilene Silene vulgaris
grote kaardenbol Dipsacus fullonum
brede wespenorchis Epipactis helleborine
rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
gele lis Iris pseudacorus
zwanenbloem Butomus umbellatus

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
groene specht Picus viridis
ransuil Asio otus
visdief Sterna hirundo
huiszwaluw Delichon urbicum
eikenpage Favonius quercus
zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola
heidelibel Sympetrum spec.
wezel Mustela nivalis
rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
grote kaardenbol Dipsacus fullonum

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Native Woodland 10.5 Self Appointed
Rough 'ecological' grassland 5.6 Self Appointed
Open Water Features 1.9 Self Appointed
Heather and other dwarf shrub communities 0.05 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.77 Hectares Festuca rubra 75%
Agrostis tenuis / capillaris 15%
Tees 0.6 Hectares Poa pratensis 40%
Festuca rubra 30%
Fairways 8.8 Hectares Poa pratensis 30%
Lolium perenne 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
De gekozen grassoorten passen goed bij de ondergrond en houden zich goed on het beheer dat wordt uitgevoerd. Het streven is om het percentage straatgras verder terug te dringen.

The grass species that are chosen for the holes, fit the soil and are capable of growing under the maintenance that is executed. The club strives to lower the percentage of poa annua in the greens.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility does not consult individuals or organizations regarding its grassing plan.

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Via de website kunnen leden kennis nemen van het beheerplan

There is a link on the website that will take visitors to the maintenance plan.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Wordt soms naar gevraagd en dan volgt een toelichting

When asked about this, we will give an explanation
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Dit gebeurt richting de spelers

This is done to the players
Improving customer understanding around greens maintenance Dit gebeurt richting de spelers

This is done to the players

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Dit is onderdeel van het beleid.

This is part of our policy
Protection and restoration of historic features De komende jaren zal de spoordijk meer worden vrijgemaakt van bomen, zodat deze beter zichtbaar is vanaf het spel.

The following years, the elevated railtracks will be made more visible by removing trees.
Conservation of specimen trees De bomen op de golfbaan worden onderhouden volgens een onderhoudsplan. Bomen die in het spel zijn gelegen en beeldbepalend zijn krijgen extra aandacht.

The trees on the golf course are maintained according to a maintenance plan. The trees that are close to the holes and those that are important to the look of the golf course, receive additional attention in maintenance.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Er is al een grote hoeveelheid natuurlijk grasland met bloeiende kruiden aanwezig op de golfbaan. De Semslanden heeft de wens om dit extensief beheerde graslandtype op meer plekken te creëren.

A large area of grassland with herbs is already present on the golf course. The Semslanden has expressed to increase the area of this vegetation type on more locations of the golf course.
Increasing the size of habitat patches Waar mogelijk worden natuurlijke leefgebieden zoals bloemrijk grasland en heide vergroot. Hiervoor zijn in het beheerplan enkele voorstellen opgenomen.

Where possible, natural habitats like herbaceous grasslands and heathland are enlarged. Propositions for locations have been included in the maintenance plan.
Connection of internal habitat patches Vrijwel alle natuurlijke elementen op de golfbaan zijn met elkaar verbonden middels oevers of bloemrijk grasland.

Almost all natural elements on the golf course are connected by areas of herbaceous grassland.
Connection of patches with external habitats Waar mogelijk gebeurt dit middels hogere vegetatie

Where ever possible, we do so by allowing higher vegetation to grow
Avoidance of habitat fragmentation Vrijwel alle natuurlijke elementen op de golfbaan zijn met elkaar verbonden middels oevers of bloemrijk grasland. Deze verbindingen worden behouden.

Almost all natural elements on the golf course are connected by areas of herbaceous grassland and banks. These connections are preserved.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Er is al een grote hoeveelheid natuurlijk grasland met bloeiende kruiden aanwezig op de golfbaan. De Semslanden heeft de wens om dit extensief beheerde graslandtype op meer plekken te creëren.

A large area of grassland with herbs is already present on the golf course. The Semslanden has expressed to increase the area of this vegetation type on more locations of the golf course.
Ecologically informed management of scrub vegetation Op diverse plekken is struweel aanwezig met als hoofdsoorten sporkehout, krent, sleedoorn, meidoorn, hazelaar en in mindere mate vlier.

On several locations there are shrubs with species like buckthorn, shadwood, blackthorn, hawthorn, common hazel and in lesser amounts elderberry.
Promoting species and structurally diverse woodlands Vrijwel alle natuurlijke elementen op de golfbaan zijn met elkaar verbonden middels oevers of bloemrijk grasland. Het beukenbos wordt langzaam omgevormd naar soorten die beter passen bij de ondergrond.

Almost all natural elements on the golf course are connected by areas of herbaceous grassland and banks. The beech woodlands are slowly transformed to species that are better fit for the soil.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas De natuurlijke oever wordt begroeid door hogere kruiden zoals de lisdodde. Doordat deze overs vaak buiten het golfspel liggen vormen ze het leefgebied van kikkers, vlinders en vogels.

The natural banks are rich in herbs like cattail. Because these banks are situated outside of the game of golf, they are the habitat for frogs, butterflies and birds.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Op de Semslanden komt open water voor in diverse vormen: vijvers, poelen of sloten. Iedere vorm heeft een eigen beheer, waarvan de poelen het meest natuurlijk zijn.
De vijver bij hole 4 zal worden uitgediept. De vrijkomende grond zal worden gebruikt om hole 7 iets op te hogen.

Water features at the Semslanden can be found in different types: ponds, ditches and natural ponds. Each type had its own way of maintenance, in which the natural ponds are maintained in the most extensive way. The pond at hole 4 will be deepened. The soil will be used to heighten hole 7.
Naturalization of linear habitats Waar mogelijk worden strakke overgangen tussen natuurlijke elementen vermeden door bijvoorbeeld struweel of hogere bloemrijke vegetaties.

Where possible, harsh borders from natural elements to holes should be avoided by implementing shrubs or higher vegetations.
Heide Op enkele locaties ontwikkeling van heide stimuleren waar dit niet het golfspel belemmert.

On several locations, the development of heath can be improved when it does not bother the game of golf.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Met het extensiever beheren van het grasland, wordt er automatisch meer ruimte gegeven aan bloeiende kruiden. Hier profiteren bijen en vlinders van.

With the more extensive maintenance of the grasslands, herbs will gain more room to grow. This benefits butterflies.
Installation of nest boxes Deze zijn aanwezig op de golfbaan

These are present on the golf course
Control / management of alien species Ongewenste soorten, zoals Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina), brandnetel en braam worden bestreden.

Unwanted species like black cherry, nettles or blackberries are kept under control.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Op sommige plekken van de golfbaan wordt snoeiafval op rillen gelegd.

At some locations, branches from pruning are stacked in rows
Hunt, Jacht De jacht op de golfbaan is verpacht aan de boeren marke, hiervoor is een contract opgesteld.

Hunting at the golf course is done through a tenement with the marke. There is a contract on this.

Water

De Semslanden zet in op een minimale hoeveelheid beregening van de spelelementen. Alleen de greens en tees hebben beregening. Een van de doelstellingen is om meer grip te krijgen op de wijze waarop beregening wordt ingezet door dit te objectiveren door het gebruiken van een vochtmeter. Ook zullen er monsters worden genomen van het water om meer zicht te krijgen in de kwaliteit van het beregeningswater.
De machines worden op een aparte locatie gestald en de greenkeeping maakt gebruik van een aparte ruimte in het clubhuis. Hierdoor zijn er geen verbruikscijfers voor water van de onderhoudsfaciliteiten beschikbaar.

The Semslanden is working towards a minimum use of irrigation that is needed for the holes. Only the greens and tees are provided with irrigation. One of the ambitions is to gain more insight in the ways that irrigation is used and using a soil moisture meter to objectify the usage numbers.
The club also wishes to take water samples to gain insight in the water quality.
Machines are stalled on a different location and the greenkeeping uses a seperate room in the clubhouse. This means there are no usage numbers available of the maintenance facility.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,816,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 2,500,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,007,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 2,200,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,330,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 2,800,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees Daily in season

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De gekozen grassoorten vragen om een minimale vochtgift en kunnen perioden van droogte aan. De hoeveelheid straatgras wordt de komende jaren verder terug gedrongen.

The grass species that are used have been chosen to be able to grow with a minimal addition of moisture and can survive periods of drought. The percentage of poa annua will be reduced during the following years.
Soil decompaction and thatch management Beluchten en dressen wordt gebruikt om de toplaag van de grasmat optimaal te houden.

Aerating and dressing is used to keep the top layer of the grass in good condition.
Timing and dose of water application Wanneer het vochtgehalte te laag wordt, wordt er beregend. Dit is afhankelijk van de weersverwachtingen.

When the moisture level is too low, irrigation is activated. This depends on the weather forecast.
Analysis of soil moisture Dit gebeurt visueel bij het versteken van de holes. Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de aanschaf van een vochtmeter.

This is done visually when changing the hole locations. The possibilities of soil moisture meters is researched.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data De weersverwachting wordt gevolgd om te bepalen of beregenen nodig is.

The weather forecast is used to choose the moment of irrigation
Use of wetting agents In de maanden april t/m juli worden wetting agent gebruikt op de greens en tees om er voor te zorgen dat de wateropname op peil blijft.

In the months april to july, wetting agents are used to improve the soil moisture levels in the tees and greens.
Overall reduction in irrigated area Greens, tees en droge delen van de fairways worden beregend.

Greens, tees and dry parts of the fairways are irrigated
Adoption of cutting edge nozzle technology Er wordt onderzocht of er een nieuwe beregening van de fairways kan worden aangelegd.

The installation of irrigation for the fairways is being researched.
Waterbron beregening Op dit moment wordt er grondwater opgepompt voor de beregening. Er zal de komende tijd worden onderzocht of het ook mogelijk is om water uit de vijvers te gaan gebruiken voor de beregening. Dit als onderdeel om de kwaliteit van het beregeningswater te verbeteren omdat de temperatuur van het water beter is en er een lager ijzergehalte in zit.

Groundwater is pumped up for irrigation. The water from ponds is monitored on quality to see if it is suited as irrigation water.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Repairing leaks Wanneer er een lekkage wordt waargenomen, wordt deze direct gerepareerd.

Whenever a leak is discovered, it twill be repaired immediately

Energy

De Semslanden gaat de komende jaren actief inzetten op het verhogen van de bewustwording omtrent het energieverbruik. Daarom wordt er een overzicht gemaakt van mogelijke besparingsopties waar de komende jaren aan kan worden gewerkt.

The Semslanden wishes to actively heighten the awereness about energy usage on the golf club. That is why the club will make an overview of all possibilities to save on energy for the following years.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Renewable Grid Electricity (kWh) 87890 90663 92846

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2016 2015 2014
Diesel (Litres) 16000 16000 16000
Natural Gas (Litres) 12766000 12140000 10639000

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Er wordt groene stroom ingekocht via de energieleverancier

Green energy is purchased from the energy supplier
Use of electric hybrid vehicles De transporters die in gebruik zijn maken gebruik van diesel als brandstof. Er wordt onderzocht of er andere mogelijkheden voor transporters zijn.

The current transport vehicles are powered by diesel. The club will look into the possibilities of other fuel types.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems In het clubhuis zijn moderne installaties aanwezig.

The club house is provided with modern installations
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration De aanwezige thermostaat is modern en heeft de mogelijkheid om de temperatuur van verschillende ruimten apart te kunnen instellen.

The thermostat is modern and has the possibility to regulate the temperature for separate rooms.
Enhancement of natural ventilation opportunities Deuren en ramen in het clubhuis kunnen worden geopend.

Doors and windows of the club house can be opened to promote natural ventilation
Installation of low-energy lighting De verlichting in het clubhuis is zuinig, bij vervanging wordt gekozen voor led verlichting.

There is energy saving lighting in the club house. When lights need to be replaced, we chose the best option to save on energy
Educating staff and customers Er wordt aan het personeel gevraagd om de verlichting van niet in gebruik zijnde ruimten uit te doen.

Personnel is asked to switch off the lights when leaving a room.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Diesel 100%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Afstand machineloods - golfbaan Op het moment wordt er iedere dag 2 km op en neer gereden van de machineloods naar de golfbaan met de maaiers. De aanwezige loods op de golfbaan wordt uitgebreid zodat de maaiers hier kunnen worden gestald.

The machines are stalled on a location 2 km down the road. When the current sheds on the golf course can be enlarged, the mowers can be stalled closer by, this saves on fuel use.
Lokale werknemers - local employees Om de uitstoot van CO2 terug te dringen wil de golfclub dat werknemers van de golfclub binnen een straal van 50 kilometer van de golfbaan wonen.

In order to reduce the emmission of CO2, the club askes personnel to live within a 50 km radius from the golf course.

Supply Chain

Een belangrijk onderwerp binnen het ketenbeheer is het voldoen aan de Green Deal voor golfbanen. Dit is dan ook de reden dat de greenkeeping op de Semslanden zijn best doet de inzet van chemische middelen zoveel mogelijk te verminderen. Op het moment ligt de grootste uitdaging bij het terugdringen van de hoeveelheid herbiciden gezien klaver en paardebloem voorkomen in de fairways, semi-rough en rough.
Het afvalbeheer op de golfbaan is gericht op het minimaliseren van de hoeveelheid vrijkomend restafval. Er worden al diverse afvalstromen gescheiden, er zal worden onderzocht welke aanvullende stromen nog kunnen worden gescheiden.

An important part within this theme is working according to the Green Deal for golf courses. This is the main reason for the greenkeeping to reduce the use of chemical products. The bigest challenge is to reduce the use of herbicides, since clover and dandelion are present in fairways, semi-rough and rough.
The waste management is focussed on reducing the amounts of combustible waste. Several waste streams are already separated, additional waste streams will be researched.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Er wordt gelet op het inkopen van de juiste hoeveelheden en meerdere soorten producten per bestelling.

The golf club makes sure that the correct amount of products are ordered and try to order multiple products in each order.
Use of local suppliers Gezien de ligging van de golfbaan zijn er weinig lokale leveranciers waar mee kan worden samengewerkt voor golfbaan toebehoren.

Since the location of the golf course, there are limited options for local suppliers.
Selection of certified products Alleen grond- en meststoffen die wettelijk zijn goedgekeurd worden gebruikt op de golfbaan.

Only fertilizers and soil that are legally allowed, are used on the golf course.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Leveranciers die gevaarlijke stoffen leveren zijn gecertificeerd.

Suppliers that work with harzardous materials are certified

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 2 2
Trade & Contractors 2
Maintenance Equipment 2
Course Supplies 4 2 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses De gekozen grassoorten passen bij de ondergrond en hebben een minimale input van meststoffen of vocht nodig.

The grass species that have been chosen are suited for the soil and need a minimal input of moisture and fertilizers.
Managing stress and wear De hoofdgreenkeeper houdt zicht op de gezondheid van het gras. Wanneer nodig zal het gras worden ontzien door bijvoorbeeld geen buggies toe te staan wanneer het erg nat is.

The head greenkeeper keeps track of the health of the turf grass. When needed or when the soil is too damp, locations will be closed for access by buggy to prevent damage.
Enhancement of soil structure Beluchten en dressen is een vast onderdeel in het beheer van de golfbaan.

Aerating and dressing is a fixed part of the golf course maintenance.
Optimization of the growing environment In beheerplan staat het beheer beschreven dat is gericht op het gezond houden van zowel de grasplant als van de bodem.

Maintenance is focussed on keeping the turfgrass and soil healthy. This is written down in the maintenance plan.
Managing thatch levels Door te beluchten verbeterd de bodemstructuur waardoor de viltniveaus op peil worden gehouden.

By aerating the soil the soil structure thatch levels are being controlled.
Managing surface moisture Bij het versteken van de holes wordt direct gekeken naar het vochtgehalte in de bodem. Wanneer nodig wordt er beregend, dit wordt echter beperkt tot een minimum. Daarnaast worden wetting agents gebruikt wanneer er een droge periode aanbreekt, drainage zorgt voor de afvoer van overtollig bodemvocht.

When changing hole location, the soil moisture levels are checked. When needed, irrigation is used, but this is kept to a minimum. Wetting agents are used during dry periods, drainage manages the flow of surplus soil moisture.
Establishing thresholds for pests and disease Middels beheer wordt de bodem zo gezond mogelijk gehouden. Hierdoor blijft ook de grasplant gezond en is hiermee beter weerbaar tegen ziekten en plagen.

Through maintenance the soil and and turfgrass are kept in good health, this makes the grass more resistant to diseases and plagues.
Scouting for pests and diseases Dagelijks tijdens het beheer wordt er gelet op het optreden van ziekten of plagen.

During daily maintenance, plagues and diseases are monitored.
Monitoring / improvement of plant health De hoofdgreenkeeper houdt zicht op de gezondheid van het gras tijdens het dagelijkse onderhoud.

The head greenkeeper keeps track of the plant health during daily maintenance.
Bodembemonstering - soil samples Er worden bodemmonsters genomen om de giften van meststoffen op te baseren.

Soil samples are taken to decide the amounts of fertilizer that need to be used.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Greens - K - Organic 102 128 225
Greens - N - Organic 144 136 113
Greens - P - Organic 21 21 8
Tees - K - Organic 61 88 107
Tees - N - Organic 94 94 128
Tees - P - Organic 12 12 18

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2016 2015 2014
Fairways - Herbicide - Total Weight 10
Greens - Fungicide - Total Weight 30
Greens - Herbicide - Total Weight 1 1
Rough - Herbicide - Total Weight 8
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 2

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products De afgelopen jaren is het verbruik sterk teruggedrongen. De greenkeeping streeft naar het totaal niet meer gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen.

During the past years, the amount of plant protection products has decreased. The greenkeeping strives to not using these products at all anymore.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Alleen chemische producten die wettelijk zijn toegestaan worden ingezet.

Only legaly approved products are used
Calibration and testing of sprayers De afgelopen jaren is het verbruik sterk teruggedrongen. De greenkeeping streeft naar het totaal niet meer gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen.

During the past years, the amount of plant protection products has decreased. The greenkeeping strives to not using these products at all anymore.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles De afgelopen jaren is het verbruik sterk teruggedrongen. De greenkeeping streeft naar het totaal niet meer gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen.

During the past years, the amount of plant protection products has decreased. The greenkeeping strives to not using these products at all anymore.
Non-chemical weed control Dit heeft de voorkeur en is onderdeel van het mechanische beheer.

This is prefered and part of the mechanical maintenance of the golf course

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false true
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials De volgende afvalstromen worden gescheiden: glas, papier, metaal en grasafval.

The following waste streams are separated: glass, paper, metal and grass clippings.
Establishment of recycling centers De wens is om ook plastic te gaan scheiden als een extra afvalstroom.

The club wishes to separate plastic as an additional waste stream
Returning clipping to fairways and walkways Grasmaaisel wordt afgevoerd en gebruikt als bemesting op nabijgelegen akkerlanden.

Grass clippings are collected and used as fertilizer on nearby argicultural fields
Education of staff and customer education Wanneer er aanvullende afvalstromen worden gescheiden zal hier aandacht aan worden gegeven bij het personeel en de klanten.

When new waste streams are going to be separated, this will be communicated to the guests and personnel.

Pollution Control

De Semslanden wil de komende jaren het monitoren van het voldoen aan de Wet milieubeheer meer standardiseren. Het regelmatig invullen van een checklist (NGFmilieuzorg) zal de basis vormen voor deze monitoring.

The Semslanden wishes to use a standard way of monitoring on how they are working according to the environmental legislation. By using the chekclist of NGFmilieuzorg.nl on a regular base, monitoring will be standardised.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Weekly
On-Site Weekly
Outflow Three Yearly Weekly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch Yes
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Mains Sewer Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true false
Lubricants true false
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true false
Batteries true false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Gevaarlijke producten voor de greenkeeping staan opgeslagen bij Dijk, waar ook de machines staan gestald.

Hazardous products that are used by the greenkeeping, are stored at Dijk, machines are also stalled here.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Dit gebeurt bij Dijk Hoveniers, de werkplaats voldoet aan de wettelijke eisen.

This happens at the workplace of Dijk Hoveniers, this maintenance facility meets all legal requirements.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Dit gebeurt bij Dijk Hoveniers, de werkplaats voldoet aan de wettelijke eisen.

This happens at the workplace of Dijk Hoveniers, this maintenance facility meets all legal requirements.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Dit gebeurt bij Dijk Hoveniers, de werkplaats voldoet aan de wettelijke eisen.

This happens at the workplace of Dijk Hoveniers, this maintenance facility meets all legal requirements.
Installation of above-ground fuel tanks Dit gebeurt bij Dijk Hoveniers, de brandstoftank is goedgekeurd

This happens at the workplace of Dijk Hoveniers. The fuel tank is legally approved
Provision of containment booms and absorbent materials Dit gebeurt bij Dijk Hoveniers, de werkplaats voldoet aan de wettelijke eisen.

This happens at the workplace of Dijk Hoveniers, this maintenance facility meets all legal requirements.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Het gebruik van gewasbescherming is teruggebracht naar het absolute minimum en meststoffen worden alleen ingezet op het juiste moment in het jaar.

Plant protection products are only used in the minimum amount and the use of fertilizers is timed to the best moments during the year.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Er worden geen middelen gebruikt rondom waterpartijen

No products are used around water features
Controlling erosion and sediment discharge Er wordt niet met zware machines direct langs de waterlijn gereden om erosie van oevers te voorkomen.

No heavy machines are used next to the water line to prevent erosion of the banks
Establishment of pesticide-free zones We streven er naar om de hele golfbaan een pesticidenvrije zone te maken.

We strive to make the entire golf course a ‘pesticide free zone’.

Community

De golfbaan wordt bespeeld door een enthousiaste club die gastvrijheid en laagdrempeligheid hoog in het vaandel hebben staan. Regelmatig wordt er golfles gegeven aan lokale scholen en de golfclub biedt stageplaatsen voor scholieren.
De komende jaren wil de golfclub de band met de lokale samenleving verder versterken. Er wordt gesproken over de aanleg van een natuurpad en het creëren van werkgelegenheid voor de regio.

An enthusiastic, approachable and hospitable golf club uses the golf course. Schools are given regular golf workshops and the club provides internships for students.
The following years, the club wishes to improve the relations with local groups by creating more job oppurtunities in the region and the construction of a nature hiking path.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 2 0.8
Food & Beverage 1 1
Golf Coaching 1.4
Retail & Leisure 0.5
Other 0.4

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Committee Members
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Dit is onderdeel van de opleiding die het personeel van Dijk hoveniers heeft gehad.

This is part of the training that all personnel of Dijk Hoveniers has taken part in
Efficient water management Dit is onderdeel van de opleiding die het personeel van Dijk hoveniers heeft gehad.

This is part of the training that all personnel of Dijk Hoveniers has taken part in
Waste minimization, separation and recycling Dit gebeurt informeel tijdens het werk

This happens informally during working hours
Health & Safety Dit is onderdeel van de opleiding die het personeel van Dijk hoveniers heeft gehad.

This is part of the training that all personnel of Dijk Hoveniers has taken part in
Understanding of landscape and cultural heritage Dit is onderdeel van de opleiding die het personeel van Dijk hoveniers heeft gehad.

This is part of the training that all personnel of Dijk Hoveniers has taken part in

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Met buren is regelmatig contact

We have frequent contact with the neighbours
Local Government Er is goed contact met de gemeente, de wens is om dit de komende jaren nog verder te versterken.

There is a steady contact with the local municipality. The golf club wishes to improve this relation during the following years.
Local Community Groups Er wordt in overleg met Stichting Hamerland gewerkt aan de aanleg van een natuurpad voor wandelaars over de golfbaan.

In consultation with Stichting Hamerland, the club wishes to construct a nature hiking path across the golf course.
Media Wanneer er evenementen of ontwikkelingen op de golfbaan zijn, wordt de lokale media hierover ingelicht.

When there are planned event or devopments on the golf course, the local media is informed
Local Businesses Lokale bedrijven kunnen een bedrijfslidmaatschap afsluiten.

Local businesses can purchase a special business membership
Schools & Colleges Lokale scholen kunnen komen golfen, ter promotie van de sport. Daarnaast biedt de golfclub stageplaatsen voor studeren en scholieren.

Local schools can use the golf course for golf workhops, as a way to promote the sport. The club also offers internships for students.
Lokale werknemers - local employees Om de uitstoot van CO2 terug te dringen wil de golfclub dat werknemers van de golfclub binnen een straal van 50 kilometer van de golfbaan wonen.

In order to reduce the emmission of CO2, the club askes personnel to live within a 50 km radius from the golf course.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Creation of new paths and nature trails De wens is om met Stichting Hamerland geen natuurpad voor wandelaars over de golfbaan aan te leggen.

In consultation with Stichting Hamerland, the club wishes to construct a nature hiking path across the golf course.
Installation of effective and welcoming signage Bij de ingang van de golfbaan staan panelen met informatie over de golfbaan.

At the entrance of the golf course, there are information panels are placed with information about the golf course.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) De golfbaan wil een trefpunt zijn voor diverse groepen uit de directe omgeving.

The golf course wishes to be a meeting point for different groups from the region
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) We willen onderzoeken welke projecten mogelijk zijn, bijvoorbeeld met Stichting Hamerland

We wish to look into possible projects to take park in, for example with Stichting Hamerland

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display De golfclub stuurt nieuwsbrieven rond naar haar leden en houdt een Facebook pagina bij om te communiceren over nieuws en ontwikkelingen op de golfbaan.

The golf club sends news letters to the club members and updates their Facebook page regularly to communicatie about news and developments on the golf course.
Course guides / brochures Golfers kunnen informatie over de golfbaan aflezen op de scorekaart.

Information about the golf course can be seen on the score card
Interpretation panels & course signage Deze zijn aanwezig bij de entree van de golfbaan

These are present at the entrance of the golf course

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures De website van de golfclub wordt regelmatig bijgewerkt.

The website of the golf club is updated frequently
Course walks / open days Er zijn diverse activiteiten op de golfclub door het jaar heen voor golfers en niet golfers, bijvoorbeeld: toneel in het clubhuis en inloopwedstrijden.

There are several activities during the year for both golfers and not-golfers. For example: theatre in the club house and drop-in competitions
Joint practical projects with community Er wordt samengewerkt met Stichting Hamerland.

We are working together with Stichting Hamerland