Rijswijkse Golf Club

GEO Certified® 02/2016
Rijswijk,
Netherlands
Telephone: +3170 3954864
Rgc__original

Executive summary (English & local language)

On 16 July I carried out a re-audit of the Rijswijkse Golfclub. The audit consisted of examining documents which were made available, a meeting with those responsible for GEO and an inspection of the premises. In order to embed the sustainable use of the golf course, the Rijswijkse Golfclub has, in the last three years, made progress in each of the six areas identified by the GEO organisation. In general, the GEO committee made a good impression on me. The Rijswijkse Golfclub has put a lot of effort with considerable enthusiasm into sustainability.

Op donderdag 16 juli heb ik de her audit bij de Rijswijkse Golfclub in Rijswijk (Nederland) uitgevoerd. De audit bestond uit het doornemen van de ter hand gestelde documenten, een gesprek met de GEO-verantwoordelijken en een terreinbezoek. Om het duurzaam gebruik van de golfbaan te verankeren heeft de Rijswijkse Golfclub in de afgelopen 3 jaar op alle zes de door GEO-organisatie benoemde ‘aandachtsgebieden’ vooruitgang geboekt. In zijn algemeenheid heeft de GEO-commissie bij mij een goede indruk achtergelaten. Er wordt op De Rijswijkse Golfclub met veel enthousiasme en toewijding aan duurzaamheid gewerkt.

Nature

The Rijswijkse Golfclub is an 18-holes golf course which is situated as a green oasis in an otherwise very built-up area to the east of Rijswijk. The golf course lies directly south of the junction between the A4 and the A13. The golf course has no interface with a Natura 2000 area and is not part of the EHS (Ecological Main Structure). The golf course itself lies in a polder.

De Rijswijkse Golfclub is een 18-holes golfbaan ligt als een groene oase ten oosten van Rijswijk in een vrijwel volledig bebouwd landschap. Het terrein van de golfbaan ligt direct ten zuiden van de kruising tussen de A4 en de A13. De golfbaan grenst niet aan een N2000-gebied en is geen onderdeel van de EHS. De golfbaan zelf ligt in een polder.

At the request of the GEO committee of the Rijswijkse Golfclub, an inventory of the flora and fauna was carried out. This provides an overview of the types of plants, birds, bats and other mammals which are present on or near the golf course. In total, 6 list 1 types, 2 list 2 types and 1 list 3 type were found. The inventory is conducted periodically.

Door de GEO-commissie van De Rijswijkse Golfclub is een inventarisatie van de flora en fauna uitgevoerd. Deze inventarisatie geeft een beeld van de plantensoorten, vogelsoorten, vleermuizen en overige zoogdieren die nabij en op de baan aanwezig zijn. In totaal komen 6 tabel-1-soorten, 2 tabel-2-soorten en 1 tabel-3-soort voor. De inventarisatie wordt regelmatig herhaald.

Within the terrain of the golf course there are four landscape sub-areas which can be distinguished, namely a park-like area around the club house, half-open landscape in the north, open parkland in the south and an enclosed natural area inside the external perimeter.For the four areas, management objectives have been set and there is an annual management programme. An important ambition is to achieve more unity between the various sub-areas of the course, partly by re-designing the less natural areas and by carrying out a more ecological form of management.

Binnen het terrein van de golf worden vier landschappelijke deelgebieden onderscheiden, namelijk een parkachtig deel rond het clubhuis, een half open landschap in het noorden, een open park in het zuiden en een gesloten natuurlijk landschap in de buitenrand.
Voor de vier deelgebieden zijn beheerdoelstellingen opgesteld en is een jaarlijks beheer vastgesteld. Een belangrijke ambitie is om in de toekomst meer eenheid te krijgen tussen de verschillende delen van de baan, mede door herinrichting van de minst natuurlijke delen en door uitvoering van een meer ecologisch beheer.

On the greens Agrostis tenuis / capillaris hase has a share from 80%, Festuca rubra 15%. Because of this excellent mix of turfgrass the golf course is using less water and there are less susceptible to diseases and fungi.

Op de greens heeft Agrostis tenuis / capillaris een aandeel van 80%, 15% is Festuca rubra . Mede hier door gebruikt de baan weinig water en zijn er weinig problemen met schimmels.

In the last three years a number of important activities has been carried out to improve the habitats present. For instance, the banks of the water hazards have been made more nature-friendly and a military bunker was made suitable for bats. There is no tree administration present which satisfies the legal requirements of the NBW (civil law), although De Ridder, the golf course maintenance company, uses the Protocols of Sustainable Management and Maintenance Green Areas.

In de afgelopen 3 jaar zijn een aantal belangrijke activiteiten uitgevoerd gericht op het verbeteren van de aanwezige biotopen. Zo zijn de oevers langs de waterpartijen natuurvriendelijk ingericht en is een oorlogsbunker geschikt gemakt voor vleermuizen. Er is geen boomadministratie aanwezig die aan de wettelijke zorgplichteisen vanuit het NBW voldoet. De Ridder, verantwoordelijk voor het golfbaanonderhoud, heeft werkprotocollen ontwikkeld op basis waarvan de omgang met beschermde plat- en diersoorten goed en binnen het wettelijke kader is georganiseerd.

Water

The objective to limit irrigation on greens and tees has been realised. Since 2011 water usage has decreased. The composition of the grass is such that irrigation in the future could be still further reduced.

De doelstelling om het waterverbruik op greens en tees in de toekomst verder te beperken is gerealiseerd: het verbruik laat vanaf 2011 een dalende lijn zien. De grassoortensamenstelling is zodanig dat de beregening wellicht in de toekomst nog verder kan worden beperkt.

The water quality in the ponds on the course is monitored regularly.

Ook wordt de waterkwaliteit van de in de baan aanwezige vijvers regelmatig gemonitord.

The golf course has a modern sprinkler system. All the water that is being used for irrigation is surface water. The composition of turf is such that little water is required.

De golfbaan beschikt over een modern sprinklersysteem. Al het benodigde beregeningswater is oppervlakte water. Deze samenstelling van de grassen is zodanig dat een minimum aan beregeningswater nodig is.

The club house was newly built in 2011. In the clubhouse he newest water-saving techniques were used which make further savings improbable.

Het clubhuis is in 2011 volledig vernieuwd. Bij deze vernieuwing is gebruikgemaakt van de nieuwste waterbesparingtechnieken, waardoor het waterverbruik in het clubhuis vrijwel niet kan worden verlaagd.

Energy

The club house is new and modern. The lighting is instigated by movement detectors. In 2013 an energy audit was carried out. Energy (electricity) use was seen to be fairly high. No steps have yet been taken to reduce this because this would require substantial investment.

Er is een nieuw, modern clubhuis aanwezig, waarbij de verlichting via bewegingsmelders wordt geregeld. In 2013 is een energie-audit uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het energiegebruik (met name van stroom) van het clubhuis vrij hoog is. Maatregelen om dit energiegebruik te verlagen zijn nog niet uitgevoerd, omdat die op dit moment te hoge investeringen vragen.

However, since 2014 the golf club purchases CO2-neutral green electricity. The limiting of energy use is also discussed regularly in work meetings with personnel. The terrace heaters work on time clocks.

Sinds 2014 koopt de golfbaan wel Co2-neutrale groene stroom in. Ook wordt het beperken van het energiegebruik tijdens werkoverleg regelmatig onder de aandacht van personeel gebracht. De terrasheaters zijn voorzien van tijdklokken.

When replacing machines, the golf club always chooses the most environmentally-friendly and energy-saving alternatives. Especially in the catering, there are still considerable savings which can be made.

Bij het vervangen van machines kiest de golfclub altijd voor de meest milieu vriendelijke en energiezuinige variant. Vooral op het gebied van de horeca zijn nog aanzienlijk besparingen te realiseren.

The golf course machinery is stored on the golf terrain. The use of machinery is properly registered. The limiting of the use of fuel is discussed regularly with the greenkeepers. The use of environmentally-friendly variants of oils and greases has also been investigated.

De baanmachines zijn ondergebracht in loodsen op het terrein. Het verbruik van de machines wordt goed bijgehouden. Het beperken van het brandstofgebruik wordt regelmatig met de greenkeepers besproken. Ook is onderzocht welke mogelijkheden er zijn om milieuvriendelijke varianten van olie en vetten te gebruiken.

Supply Chain

When purchasing, the price and quality relationship is taken into account, but also environmental aspects.

Bij alle inkoopactiviteiten wordt in eerste plaats gelet op een aanvaardbare prijs/kwaliteitsverhouding. Daarnaast wordt op milieuaspecten gelet.

It is the intention to take more account of the environmental aspects for the purchase of drinks, food, and other golf-related articles.

Het is de bedoeling om in de toekomst meer aandacht te besteden aan de milieueffecten van de inkoop en gebruik van dranken, voedsel en artikelen voor de golfsport.

Purchase of drinks and food for sale in the club house takes place weekly through a wholesaler. Also articles for the golf course or the sport are sourced from one supplier.

Inkoop van dranken en voedsel, voor verkoop in het clubhuis, vindt eenmaal per week plaats bij een groothandel. Ook artikelen ten behoeve van de golfbaan en golfsport worden bij één leverancier besteld.

The golf course is using inorganic fertilisers. The usage is on a normal level. This also applies to the use of pesticides.

De golfbaan gebruikt anorgansche meststoffen. Het gebruik is op een normaak niveau. Dat geldt ook voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Glass, paper/cardboard is disposed of separately. Other refuse is not separated out.

Glas, papier/karton wordt gescheiden aangeboden. Al het overige afval verdwijnt in het restafval.

Pollution Control

The club is doing everything possible to prevent pollution.Twigs and branches from cutting and trimming will in future be used to construct dead hedges. The remaining green wastage, including grass trimmings, is collected and disposed of by the golf course maintenance company.

De club doet alles wat mogelijk is om vervuiling te voorkomen. Takken die vrijkomen bij het snoeien zullen in de toekomst worden gebruikt voor de bouw van takkenrillen. Het overige groenafval, waaronder het maaisel, wordt over het algemeen in de plantvakken verspreid. Wettelijk gezien is dit niet mogelijk.

The surface water quality is checked regularly.

De kwlaiteit van het oppervlkatewater wordt regelmatig gecontroleerd.

All the waste water is drained to the sewer and from there to a purification installation.

Al het grijze water wordt afgeboerd naar het riool en vandaar uit naar een zuiveringsinstalatie.

The volume of fertiliser used is limited as much as possible. An important objective is to limit this even further.

De hoeveelheid mest wordt zoveel mogelijk beperkt. Een belangrijke doelstelling is het gebruik van bestrijdingsmiddelen verder te beperken.

Fertilisers and fuels are stored in accordance with requirements in the machine shed. The golf course only uses materials which are legally approved.

Meststoffen en brandstoffen worden op voorgeschreven wijze opgeslagen in de loodsen waar ook de machines staan. De baan gebruikt alleen bestrijdingsmiddelen die wettelijk zijn toegelaten.

A fertiliser plan is drawn up annually. The preference is for regulated-release fertilisers to avoid wash out.

Jaarlijks wordt een bemestingsplan opgesteld. Vervolgens wordt bij voorkeur gekozen voor meststoffen die de voedingsstoffen langzaam afgeven om uitspoeling te voorkomen.

Community

Also a sustainability workgroup has been established. This includes members from the restaurant and the greenkeepers.

Er is ook een duurzaamheidswerkgroep opgericht, waarin leden, en vertegenwoordigers van restaurant en greenkeeping zitten.

Workshops are organised for personnel where the acquisition of knowledge of sustainability is central. Management also offers personnel opportunities for personal development.

Er worden workshops voor het personeel georganiseerd waarbij kennis overdracht over duurzaamheid centraal staat. Ook biedt het management medewerkers de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen.

When working with hazardous materials, safety procedures are observed carefully and are checked by management.

Tijdens het werken met gevaarlijke stoffen worden veiligheidsprocedures nauwkeurig nageleefd en door het management gecontroleerd.

There are no cultural heritage on the course.

Er is geen beschermd cultureel erfgoed op de baan.

The club magazine and the website are used for internal communication.

Voor de interne communicatie wordt het clubblad en de website gebruikt.

The website is also used for external communication.

Ook voor de externe communicatie wordt gebruik gemaakt van de website.

Documentation Reviewed

Conclusion

The Rijswijkse Golfclub is a large green area in an otherwise largely built-up environment. The Rijswijkse Golfclub has formulated ambitious objectives with regard to the use of water and energy in the future. The planned installation of a weather station will certainly contribute positively. The Rijswijkse Golfclub is also working hard to manage the existing natural areas as well as creating new habitats for plants and animals. However, the Club must in the near future draw up work protocols as required by the flora and fauna laws. In the coming years, improvements can be made in the areas of waste disposal and purchasing. In particular, with regard to separating wastage and purchasing goods, it is important that more attention is paid to sustainability. In the area of people and communities, further developing the understanding of sustainability with the members and other visitors should be the most important focal point. But the Rijswijkse golfclub has already formulated plans to realise this in the coming years.

De Rijswijkse Golfclub is als groot groengebied gelegen in een sterk verstedelijkte omgeving. Op het gebied van water- en energiegebruik zijn er door De Rijswijkse Golfclub ambitieuze doelstellingen geformuleerd voor de toekomst. De geplande installatie van een weersstation zal daar zeker een positieve bijdrage aan leveren. Ook aan het beheren van de bestaande natuur en het bieden van nieuwe biotopen aan plant- en diersoorten wordt door De Rijswijkse Golfclub hard gewerkt. Wel moet de club op korte termijn werkprotocollen ontwikkelen, zodat aan de eisen vanuit de Flora- en faunawet wordt voldaan. Op het gebied van afval en inkoop kunnen in de komende jaren nog stappen worden gezet. Met name het scheidden van afval en het bij inkoop (meer) aandacht hebben voor duurzaamheidsaspecten is daarbij belangrijk. Op het gebied van mens en samenleving is het verder ontwikkelen van de duurzaamheidsgedachte bij leden en bezoekers het belangrijkste aandachtspunt. Maar ook hier heeft De Rijswijkse Golfclub plannen geformuleerd om dit in de komende jaren te realiseren.

Certification Highlights

- Within the terrain of the golf course there are four landscape sub-areas which can be distinguished, namely a park-like area around the club house, half-open landscape in the north, open parkland in the south and an enclosed natural area inside the external perimeter.
- The club house was newly built in 2011. In the clubhouse he newest water-saving techniques were used which make further savings improbable.
- Since 2014 the golf club purchases CO2-neutral green electricity.