Veluwse Golf Club

GEO Certified® 07/2018
Hoog Soeren,
Netherlands
Telephone: +31555191275
Veluwse_golfclub_club_image

The Veluwse Golf Club is a 400-strong member’s course which was founded in 1957. In the early years, the course comprised approx. 15 acres of land, until the club moved to its current 54-acre location in 1963. The VGC has owned the land since 1993, with the exception of several strips of forest that are part of the Dutch national Crown Domain Het Loo – the largest uninterrupted woodland area in the Netherlands (almost 25,000 acres). The Veluwse Golf Club is a full-fledged 9-hole forest course, directly adjacent to the village of Hoog Soeren, a…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Veluwse Golf Club (9 holes, 5715 metres, year opened 1957)
1 Clubhouse(s)
1 Other
1 Other
1 Other
3 Other
1 Other
1 Practice Facility/Facilities
1 Other

Nature

De Veluwse Golf Club is een 9 holes baan die ligt op de Veluwe binnen de grenzen van het dorp Hoog Soeren dat aangewezen is als Rijksbeschermd Dorpsgezicht. De Veluwe bestaat overwegend uit droge bossen, droge en natte heide, vennen en stuifzanden. Op de baan van de VGC is er sprake van een bijzondere situatie omdat deze geheel ligt op oude cultuurgronden ontstaan rond het oude esdorp Hoog Soeren. In de loop der eeuwen hebben zich hier, als gevolg van het gebruik van heideplaggen en schapenmest, cultuurgronden met een dikke humusrijke laag ontwikkeld. Dit verklaart het uitbundig voorkomen van hulst en de zware grasmat op de wat vochtiger en schaduwrijke plekken. De ondergrond bestaat uit grof zand of grind. De bossen en bosranden op en rond de baan bestaan grotendeels uit eiken en beuken. De baan grenst aan één zijde aan de bebouwing van Hoog Soeren, aan de overige 3 zijden is ze omsloten door bosgebied dat aangewezen is als Natura 2000. Natuurlijke ontwikkeling in het bos rondom de baan leidt tot een gevarieerd beukenbos waar door lichtgebrek weinig plaats is voor andere boomsoorten en struiken. Uitzondering is hulst dat ook graag wordt gegeten door het roodwild.
The “Veluwse Golf Club” is a 9-hole course situated in an area called “De Veluwe” and within the bounderies of the village of Hoog Soeren which is designated as a government protected area. “De Veluwe” mainly consists of dry woods, dry and wet heather, shallow lakes with varying water levels and drift sands. In the case of the Veluwse Golf Club the situation is special because the course is situated on old cultivated land, developed around Hoog Soeren. In the course of the centuries and as a result of the use of sods of heather and sheep’s manure, cultivated land with a thick layer of humus originated here. The subsoil consists of coarse sand or gravel. The woods and wood’s edges on and surrounding the course mainly consist of oak and beech. On one side the course borders on the housing of Hoog Soeren and on the other 3 sides borders on woodland which is designated as “Natura 2000”. Natural development in the woods surrounding the course leads to a varied beech wood where, as a result of relative darkness, there is little room for other trees and shrubs. An exception is holly which is happily eaten by game.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Michiel van der Vaart (Baanarchitect)
 • Gemeente Apeldoorn
 • Stichting SOVON

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Landschap en Biotopen VGC Th. Burbach, J. Olthuis en L. Hendriks 2018/01/26 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Koninklijke Houtvesterij
 • Stichting SOVON
 • NVG/NGF

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Plantenlijst VGC L. Hendriks 2017/10/17 Download
Vogellijst VGC H. Brandsma en Th. Burbach 2017/10/10 Download
Faunalijst VGC J. Olthuis 2017/11/05 Download
Kaart beschermde dieren VGC J. Olthuis 2017/11/15 Download
Lijst beschermde dieren VGC J. Olthuis 2017/11/15 Download
Jaarlijkse vogeltelling, mustelling H. Brandsma, Th. Burbach en R. Vlijm (SOVON) 2017/04/29 Download
Boominventarisatie A. vd. Woude en P. Kühne 2017/11/03 Download
Boominventarisatie vakken P. Kühne 2017/11/03 Download
Protocol bosbeheer A. vd. Woude en L. Hendriks 2017/10/06 Download
Protocol Flora en Fauna A. vd. Woude en J. Olthuis 2017/09/03 Download
Kaart protocolgebieden flora en fauna J. Olthuis 2017/10/03 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus
Edelhert Cervus elaphus
Steenmarter Martes foina
Das Meles meles
Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus
Eekhoorn Sciurus vulgaris
Hazelworm Anguis fragilis
Zandhagedis Lacerta agilis ssp. agilis
Ringslang Natrix natrix
Alpenwatersalamander Ichthyosaura alpestris
Groot vliegend hert Lucanus cervus
Groene specht Picus viridis
Middelste bonte specht Dendrocopos medius
Raaf Corvus corax

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Hazelworm Anguis fragilis
Groot vliegend hert Lucanus cervus

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Gemeente Apeldoorn

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 0.04 Self Appointed
Native Woodland 0,02 Local Government
Waste area rechts van hole 5 0.012 Self Appointed
Natuur rough 7.11 Local Government
Bos/Struweel 2.39 Local Government
Bos - Eigendom Kroondomein binnen omheining 3.3 Local Government

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.41 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 64%
Festuca rubra 8%
Tees 0.25 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 25%
Festuca rubra 25%
Fairways 4.11 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 25%
Festuca rubra 25%
Semi Rough 1.74 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 25%
Festuca rubra 25%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Deze grassoorten houden zich goed op de voorkomende grondsoorten. Met name Festuca rubra gedijt goed onder de heersende klimatologische omstandigheden. These grasses perform well under the prevailing soil conditions. Particularly Festuca rubra performs well under the prevailing climatic conditions.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • J. van Mondfrans - Adviseur
 • Prograss Barneveld - Mark Timmermans

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc In het Onderhoudsplan staan de beheers- en onderhoudsmaatregelen van de golfbaan en haar omgeving. Het Onderhoudsplan geeft aan welke middelen nodig zijn om het golfterrein duurzaam de beoogde functies te laten vervullen, met behoud van het karakter van de baan en, waar mogelijk, verbetering van het kwaliteitsniveau.
The management and maintenance measures for the golf course and its surroundings are described in the Course Maintenance Plan. This plan describes which measures are necessary in order for the course to fulfil its intended functions, in keeping with the character of the course and
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough De toegepaste grassoorten zijn gekozen op basis van langdurige ervaring met de meest voorkomende bodemgesteldheid op de baan.
The types of gras used are chosen, based on long-term experience with the prevailing soil condition on the course.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces De planmatige aanpak van het onderhoud van de baan werkt kostenbesparend.
De financiële resultaten worden op twee-jaarlijkse ledenvergaderingen aan de leden getoond.
The structured approach to course maintenance makes it cost effective. The financial results are shown to the members during the member meetings which are held twice a year.
Improving customer understanding around greens maintenance Leden worden regelmatig via de website, nieuwsbrieven en tijdens ledenvergaderingen geïnformeerd over de wijze van onderhoud van de greens, waarbij de randvoorwaarden en potentiële gevolgen van de "green deal" benadrukt worden.
Members are regularly kept informed about the way the greens are maintained through the website, newsletters and member meeetings, whereby the preconditions and potential consequences of the "Green Deal" are emphasized.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture De fairways worden niet besproeid en bieden daardoor een natuurlijke en kleurrijke seizoensvariatie. Uitsluitend de tees en de greens worden zo nodig besproeid, alsmede nieuw ingezaaide oppervlaktes.
The fairways are not irrigated and therefore offer a natural and colorful seasonal variation. Only the tees and greens as well as newly seeded areas are irrigated when necessary.
Appropriately matching mowing lines to contours Onder leiding van de baanarchitect wordt bij het vaststellen van de contouren van de fairways rekening gehouden met de overgang naar de groene omgeving.
Under supervision of our course architect the contours of the fairways are laid down taking into account the transition to the green surroundings.
Discreet on-course signage and furniture Voor de plaatsing van borden en baanmeubilair wordt een terughoudend beleid gevoerd en gestreefd naar noodzakelijke functionaliteit en gewenste uniformiteit. For the placement of signs and course furniture, a prudent policy is pursued. We aim for the least disruptive signs whilst retaining the required functionality and uniformity.
Conservation of specimen trees Alle beeldbepalende en karakteristieke bomen staan geregistreerd in een GIS. Jaarlijks worden deze bomen beoordeeld.
All iconic and characteristic trees are registered in a GIS. These trees are evaluated annually.
Screening and softening unsightly man-made features Opstallen worden zoveel als mogelijk ingepast in de omgeving en waar mogelijk aan het zicht onttrokken door natuurlijke elementen.
Buildings are matched with the surroundings as much as possible and where possible hidden from view by means of natural objects and materials.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Improving and diversifying habitat edges Op diverse plaatsen aan de rand van de baan zijn onderdoorgangen aangebracht voor kleine dieren. Daarnaast zijn uitsprong mogelijkheden voor edelherten.
In different places on the edges of the golfcourse underpasses have been made for small animals. Apart from this "jump outs" have been made for deer.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Ecologically informed management of scrub vegetation Op verschillende plekken wordt groot liggend dood hout niet verwijderd ten behoeve van de soortenrijkdom aan kleine dieren, zoals de hazelworm en het vliegend hert.
In various places dead wood is not removed for the benefit of the species richness, like the hazelworm and the stag-beetle.
Naturalization of linear habitats Er wordt gebruik gemaakt van houtsnippers om het pad naar de driving range te verharden.
To improve the tread of the path leading to the driving range, wood chips are used.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Insectenhotel tussen hole 6 en 7.
Insect hotel between hole 6 and 7.
Installation of nest boxes Op de baan zijn 68 nestkasten bevestigd, waaronder 20 spreeuwenkasten t.b.v. de bestrijding van emelten en engerlingen. Daarnaast zijn er nog 5 vleermuiskasten.
Around the course 68 bird houses have been hung on trees, among which 20 starling houses since they eat the larvae and white grub in the ground. Apart from this we also have 5 bat houses.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Waar mogelijk wordt dood hout achtergelaten.
Where possible dead wood is left on the ground.

Water

De VGC gebruikt leidingwater in het clubhuis, de kantine van de greenkeepers, voor watertappunten in de baan en het toilet in de baan. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een bron van 80 meter diep waaruit water voor de beregening van de baan wordt gepompt. Het water uit deze bron wordt ook gebruikt voor het reinigen van de machines na gebruik.
The VGC uses tap water in the clubhouse, the greenkeepers’ canteen, tap points around the course, and the toilet on the course. Apart from this there is a well with a depth of 80 metres which is used for irrigation. Water from this source is also used to clean the machines after use.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 480,000 Litres
Golf Course Groundwater 93% 166,000 Litres
Public / Potable 7%
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 90,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 448,000 Litres
Other Public / Potable 28,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Other Public / Potable 100% 28,000 Litres
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 418,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

The irrigation system at this golf facility is:
Semi-automatic

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 12 months

Re-calibrated and checked for efficient application every 2 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De geselecteerde grassoorten zijn gekozen om het waterverbruik te minimaliseren.
The selected grass species are chosen to minimize water consumption.
Soil decompaction and thatch management Door frequent beluchten van de greens en gebruik van "wetting agents" wordt viltvorming tot een minimum beperkt.
Frequent aeration of the greens and the use of wetting agents reduce the felt layer to a minimum.
Timing and dose of water application De momenten en tijden van bewatering worden met de hand ingegeven door de hoofdgreenkeeper. Hij doet dat op basis van zijn expertise na visuele inspectie van de betreffende delen van de baan en na raadpleging van de weersverwachting. De VGC voert een terughoudend sproeibeleid.
The times and duration of irrigation are put in by hand by th ehead greenkeeper. He does this on the basis of his expertise, after visual inspection of the course and taking into account the weather forecast. The VGC adopts a restrained irrigation policy.
Analysis of soil moisture Afhankelijk van de weersgesteldheid wordt het bodemvocht 5 x per jaar geanalyseerd.
Depending on the weather conditions the moisture is measured 5 times a year.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data De weersverwachting wordt dagelijks beoordeeld en neerslag wordt dagelijks gemeten.
The weather forecast is observed daily and precipitation is measured daily.
Use of wetting agents Wetting agents worden gebruikt op de greens en voorgreens.
Wetting agents are used on greens and aprons.
Overall reduction in irrigated area Alleen de tees en greens worden indien nodig beregend. De fairways en andere delen van de baan niet, behalve nieuw ingezaaide delen en in extreme gevallen.
Only the tees and greens are irrigated. The fairways and other parts of the course, are not irrigated, except for newly seeded areas and in extreme cases.
Targeting of sprinkler heads Afhankelijk van de weersgesteldheid worden de sproeiers op de gewenste sector afgesteld.
Sprinklers are adjusted for sector depending on the weather conditions.
Optimizing system pressure We gebruiken een frequentieregelaar.
We use a frequency controller.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets Urinoirs en toiletten zijn uitgevoerd met waterbesparende knoppen.
Urinals and toilets are equipped with water-saving buttons.
Use of water efficient appliances Bij de aanschaf van nieuwe apparatuur wordt gelet op de waterbesparende eigenschappen.
When purchasing new appliances we take watersaving into consideration
Use of efficient shower technology De douches zijn voorzien van thermostaatkranen.
The showers are equipped with thermostatic taps.
Repairing leaks Lekkages worden onmiddellijk na constatering gerepareerd.
Leaks are repaired immediately after detection.

Energy

Bij iedere aanschaf van machines en apparatuur worden de energie-efficiency en uitstoot nadrukkelijk meegenomen in de investeringsbeslissing. Het clubhuis is voorzien van dubbele beglazing.Het clubhuis is bij de bouw goed gepositioneerd op de zon, waardoor het energieverbruik op zonnige dagen al laag is. Bij de komende verbouw krijgt (beperking van) energieverbruik volop aandacht van de VGC als opdrachtgever en van de architect, geheel in overeenstemming met de wens van de algemene ledenvergadering.
Every time when investing in new machines and appliances, the energy efficiency is duly taken into account. The clubhouse is provided with double glazing. The clubhouse is oriented to the sun in such a way that the energy consumption on sunny days is low already. With the upcoming renovation of our clubhouse, energy consumption gets every attention from the VGC as principal and the architect which is in accordance with the wishes of the member meeting.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Renewable Grid Electricity (kWh) 68395 65140 70785

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 4704 4950 5150
Natural Gas (Litres) 9971 9389 10730
Petrol (Litres) 1206 1394 1266

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply De VGC gebruikt 100% groene stroom en gas van Greenchoice waarvan de uitstoot gecompenseerd wordt door herplanting van bomen.
The VGC uses 100% renewable current and natural gas from Greenchoice of which the emission is compensated by the planting of trees.
Use of electric hybrid vehicles De VGC heeft in 2016 een Toro Reelmaster 5010-H hybride fairway maaier aangeschaft. Daarnaast hebben we een elektrische John Deere Gator Transportwagen.
The VGC bought a Toro Reelmaster 5010-H hybrid fairway mower. Apart from this we have an electric John Deere Gator Transportwagon.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Upgrading of building insulation Bij de aankomende verbouwing van het clubhuis zal de isolatie van de aanbouw in ieder geval aan de huidige normen voldoen en waar mogelijk zal de bestaande isolatie verbeterd worden.
With the upcoming renovation of the clubhouse the insulation will meet the present standards and where posiible existing insulation will be improved.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Bij de aankomende verbouwing, zullen extra dakvensters geplaatst worden in het bestaande deel van het clubhuis. Het ontwerp van het nieuwe gedeelte is zodanig dat zoveel mogelijk daglicht wordt binnengelaten.
With the upcoming renovation extra windows will be placed in the roof of the existing part of the clubhouse. The design of the new extension will be such that as much daylight as possible can get inside.
Installation of low-energy lighting Telkens als lampen vervangen worden, worden energiebesparende lampen toegepast.
Every time when lightbulbs are replaced energy-saving lamps are used.
Use of motion sensor lighting De buitenverlichting is voorzien van bewegingssensoren.
The outside lighting is fitted with motion sensors.
Transition to energy efficient appliances Bij de aankoop van nieuwe apparatuur wordt mede geselecteerd op basis van een gunstig energielabel.
When purchasing new equipment a good energy label is taken into account.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 25%
Diesel 66% 75%
Hybrid 34%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives Tijdens de competitieperiode en bij uitwisselingen wordt zoveel mogelijk samen gereden.
During the league period and other exchange visits carpooling takes place as much as possible.

Supply Chain

Graszaden, meststoffen, wetting agents e.d. voor de golfbaan worden betrokken van één leverancier. Golfbaan toebehoren (vlaggenstokken, cups, baanmarkering, afslagmatten, oefenballen) wordt eveneens betrokken van één leverancier. Voor beide categorieën is er geen lokale leverancier. De belangrijkste machines worden rechtstreeks bij de importeur gekocht waarbij voor het complexe onderhoud gebruik gemaakt wordt van dealers in de regio. In het algemeen geldt dat in de loop der tijd het aantal leveranciers zoveel mogelijk is teruggebracht. Voor de overige producten- en diensten waaronder ook de horeca wordt gebruik gemaakt van lokale leveranciers. De fabrikanten en leveranciers van onze producten zijn gevestigd in: de VS, Italië, Duitsland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Nederland.
Grass seeds, fertilizers, wetting agents etc. for the golf course are obtained from one supplier. Golf course accessories (flagsticks, cups, signage, driving range mats, practice balls) are also purchased from one supplier. For both categories there is no local supplier. The larger machines are purchased directly from the importer, using regional dealers for complex maintenance. In general it can be said that over de course of time the number of suppliers have been reduced as much as possible. For the other products and services, including the club house restaurant, local suppliers are used. The manufacturers and suppliers of our products and services are based in: the U.S.A., Italy, Germany, Sweden, the U.K. and the Nedtherlands.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers Producten en diensten worden zoveel mogelijk betrokken van lokale en regionale leveranciers, voor zover deze voldoen aan de eisen van ons als opdrachtgever.
Products and services are sourced from local and regional supplier as much as possible, as long as they meet our demands as customer.
Use of local products Indien beschikbaar wordt wild ingekocht dat op de Veluwe geschoten is.
When available we buy game which is hunted in the region.
Selection of certified products De voorkeur gaat uit naar gecertificeerde producten.
Preference is given to certified products.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Gecertificeerde leveranciers hebben onze voorkeur.
Certified suppliers are preferred.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 3 3
Catering Supplies 2 2
Retail 2 2
Trade & Contractors 12 7 5
Course Supplies 1 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses De specificatie voor het gras op greens, tees en fairways is er op gericht het milieu minimaal te belasten.
The specification for grass on greens, tees and fairways aims at minimizing the environmental impact.
Managing stress and wear Zorgvuldig geselecteerde pinposities en positie van teemarkers voorkomen onnodige stress en slijtage. Wintergreens worden gebruikt in de maanden januari en februari en verder alleen indien de weersomstandigheden hier aanleiding toe geven.
Carefully selected pin positions and position of tee markers prevent unnecessary stress and wear. Winter greens are used in January and February and in addition only when weather conditions require it.
Enhancement of soil structure Op basis van jarenlange ervaring is een programma van beluchten en bezanden opgesteld, dat een optimale bodemstructuur oplevert.
Based on years of experience, a program of aeration and dressing has been established, which provides an optimal soil structure.
Optimization of the growing environment Bij het onderhoud van de groene omgeving (bos en struiken) wordt er naar gestreefd de greens en tees zo veel mogelijk lucht en licht te geven.
The maintenance of the green environment (forest and bushes) aims to give the greens and tees as much air and light as possible.
Managing thatch levels Op basis van jarenlange ervaring is een programma van bemesten en gebruik van wetting agents opgesteld, dat een in minimale viltlaag resulteert.
Based on years of experience, a program of fertilization and use of wetting agents has been prepared, which results in a minimal felt layer.
Managing surface moisture Middels visuele controles, water- en bodembemonstering wordt de situatie beoordeeld. Waar nodig worden maatregelen genomen zoals het sweepen van de greens en het gebruik van wetting agents.
The condition is assessed by means of visual controls, water and soil sampling. Where necessary, measures are taken like sweeping the greens and the use of wetting agents.
Establishing thresholds for pests and disease Met het uitfaseren van bestrijdingsmiddelen zijn we gedwongen om plagen en ziektes te voorkomen, door te zorgen voor zoveel mogelijk lucht en licht op met name de greens en tees.
The phasing out of pesticides forces us to avoid pests and diseases by introducing as much air and light as possible on greens and tees.
Scouting for pests and diseases Tijdens de werkzaamheden is het baanpersoneel steeds attent op het voorkomen van plagen en ziektes.
During work ground staff always pays attention to developing pests and illnesses.

During periodic mowing work by the grounds staff.
Monitoring / improvement of plant health De plantgezondheid wordt tijdens de baanonderhoudswerkzaamheden regelmatig beoordeeld. Waarna de noodzakelijke maatregelen worden getroffen.
Plant health is regularly judged during course maintenance. After which the necessary measures are taken.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Greens - K - Inorganic 100 40 68
Greens - K - Organic 27 38 40
Greens - N - Inorganic 60 40 60
Greens - N - Organic 50 25 30
Greens - P - Inorganic 50 50
Tees - K - Inorganic 90 90 90
Tees - N - Inorganic 90 90
Tees - P - Inorganic 30 30

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 15 30
Greens - Fungicide - Active Ingredient 1 1 1.5

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Alle middelen die gebruikt worden zijn toegestaan onder de Nederlandse wetgeving. Waar mogelijk worden biologische producten gebruikt, zoals zeewier en suiker.
All used products are approved under Dutch law. Wherever possible biological products are used, like seeweed and sugar.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Deze selectie doen wij in overleg met de leverancier en onze adviseur op het gebied van grassen.
We carry out this selection on the basis of the knowledge of our supplier and our consultant on grasses.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Douches voor het baanpersoneel zijn aanwezig.
Showers for greenkeeping staff are available.
Calibration and testing of sprayers Jaarlijks
Yearly
Non-chemical weed control Op plekken waar dit mogelijk is gebruiken we branders om onkruid te bestrijden.
In places where this is possible, we use burners to remove weeds.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Status en noodzakelijk maatregelen worden tijdens de baanonderhoudswerkzaamheden regelmatig beoordeeld.
Status and necessary measures are regularly assessed during the course maintenance work.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false false true false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true true false false
Cores & Turf false false false false
Sand true false false false
Wood / Timber true true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Glas, papier en karton worden gescheiden opgeslagen.
Glass, paper and cardboard are stored separately.
Returning clipping to fairways and walkways Grasmaaisel wordt door lokale boeren gebruikt als mest op hun akkers. Houtsnippers worden gebruikt voor de verharding van het pad naar de driving range.
Grass clippings are used by local farmers to fertilize their fields. Wood chips are used to pave the path leading to the driving range.
Education of staff and customer education De greenkeepers zijn nauw betrokken bij het certificeringsproces, evenals de horeca. Ook de pro en de secretaresse handelen in overeenstemming met de milieudoelstellingen.
The greenkeepers as well as the catering staff are closely involved in the certification process. The professional and the secretary also act in accordance with sustainability objectives.

Pollution Control

Het voldoen aan de Wet Milieubeheer is een belangrijke randvoorwaarde. De greenkeepers beschikken over de juiste opleiding en certificaten om veilig met gevaarlijke stoffen te kunnen werken.
Daarnaast zijn de faciliteiten goed op orde: de ondergrondse dieseltank en benzinetank zijn dubbelwandig en goedgekeurd, de machine workshop, meststoffenopslag en wasplaats hebben een vloeistofdichte vloer en gevaarlijke stoffen en afvalstoffen kunnen op de juiste wijze in daarvoor geschikte containers worden opgeslagen.
Ons doel is om zo min mogelijk gebruik te hoeven maken van chemicaliën en kwetsbare en natuurlijke zones te allen tijde te ontzien.

Compliance with the Environmental Management Act is an important prerequisite. The greenkeepers have the proper training and certificates to work safely with hazardous substances.
In addition, the facilities meet the necessary requirements: the diesel and petrol tanks are double-walled and certified, the machine workshop, fertilizer storage and machine cleaning area have a liquid-tight floor and hazardous substances and waste can be properly stored in suitable containers.
Our goal is to minimize the use of chemicals and to protect vulnerable and nature areas at all times.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Yearly
On-Site
Outflow

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Stormwater Drain N/A
Clubhouse Via Oil Separator Yes
Maintenance Facility Via Oil Separator Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils false true
Lubricants false true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags false false
Oil Filters false false
Batteries false false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Gewasbestrijdingsmiddelen zijn opgeslagen in een speciale kast.
Pesticides are stored in a special cabinet.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Afvalwater van de spuitplaats loopt via een olie-& vetafscheider naar het riool. De olie-& vethoudende stroom gaat in een put die periodiek door SITA wordt leeggezogen. De spuitplaats heeft een vloeistofdichte vloer, die conform voorschriften wordt geïnspecteerd. De inspectierapporten bevinden zich in de administratie van de greenkeepers .
Waste water from the machine cleaning area is discharged into the sewer via an oil and grease separator. The oil and grease are discharged into a well which is emptied periodically by SITA. The machine cleaning area has an impervious floor, which is inspecte
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Ja, mengen gebeurt boven een vloeistofdichte vloer.
Yes, mixing takes place on a liquid tight floor.
Provision of containment booms and absorbent materials Zowel de benzine- als dieseltank zijn gecertificeerd. Er zijn derhalve geen extra beveiligingsmaatregelen vereist.
Both the petrol and diesel tanks are certified. Consequently no additional security measures are required.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Green, foregreen en tee maaier (Toro Triflex 3400) is uitgerust met lekdetectie sensors.
Green foregreen and tee mower (Toro Triflex 3400) is equipped with leak detection sensors.
Establishment of emergency spillage response plan Er is een procedure voor het omgaan met olielekkage van de machines en voertuigen.
There is a procedure for handling oil leakage of the machines and vehicles.
Establishment of pesticide-free zones Behalve zeer incidenteel op de greens worden geen pesticiden gebruikt,
Except very sparsely on the greens no pesticides are used.

Community

De VGC is een vereniging voor leden. Bezoekers zijn van harte welkom. De vereniging neemt hetgeen omschreven staat in de brochure "Wegwijs bij veiligheid en zorgplicht voor golfbanen" van de NGF in acht. Er wordt aandacht besteed aan de relatie met de omwonenden, van wie een een aantal lid is van de vereniging. Omwonenden worden waar nodig op de hoogte gesteld van bijzondere activiteiten op de baan, zoals grote werkzaamheden. Eénmaal per jaar worden de omwonenden uitgenodigd de open dag bij te wonen. De golfbaan grenst aan een Natura-2000 gebied en aan het Kroondomein Het Loo. Het handhaven en ontwikkelen van natuurwaarden is een belangrijk aandachtspunt. Over dit onderwerp worden regelmatig contacten onderhouden met provinciale en gemeentelijke (semi)overheden en organisaties betrokken bij het onderzoek naar en in stand houding van de natuur, zoals Sovon.
The VGC is a members' club. Visitors are welcome. The club observes what is written in the NGF brochure “Wegwijs bij veiligheid en zorgplicht voor golfbanen" Much attention is paid to the relationship with the residents, living next to the golfcourse, a number of which, as well as other residents in the village, is a member of the club. When necessary residents are informed about special activities on the course, such as major maintenance activities. The course is adjacent to a Natura 2000 area and to the “Kroondomein Het Loo”. Maintaining and developing nature on and around the course is given much attention. With regard to this issue regular contacts are maintained with provincial and municipal (semi) government authorities involved involved in research and maintenance of nature such as “Sovon”.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 1
Course Management 3

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • Course Manager
 • Committee Members
 • Technical Specialist
 • Voor de certificeringsfase is een projectgroep van 6 personen benoemd, onder leiding van de baancommissaris.

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Management of accidents and emergencies Zowel personeel als leden nemen deel aan de BHV cursus die regelmatig gehouden wordt. Verder kent de VGC een Noodplan.
Staff as well as members participate in the in-house emergency services courses which are held regularly. Apart from this the VGC has an emergency plan.
Energy Saving In het kader van de komende verbouwing van het clubhuis wordt hier door de VGC bijzondere aandacht aan besteed.
As part of the forthcoming renovation of the clubhouse special attention is paid to this issue.
Understanding of landscape and cultural heritage Hoog Soeren wordt vermeld in een akte uit 815. Op de baan zijn cultuurhistorische, historische en archeologische elementen waaronder restanten van schaapsdriften. De baan wordt doorsneden door de Steeg, een zeer oude handelsroute. Hoog Soeren is een rijksbeschermd dorpsgezicht.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours De VGC is lid van de Buurt- en Belangen Vereniging Hoog Soeren. Leden van de VGC wonen de vergaderingen die twee maal per jaar gehouden worden bij. Zonodig neemt het bestuur van de golfclub rechtstreeks contact op met de Buurt- en Belangen Vereniging,
The VGC is a member of the Hoog Soeren interest group. Members of the golfclub who live in the village visit the twice yearly meetings. If necessary the management of the golfclub directly contacts the Hoog Soeren interest group.
Local Government In het kader van (semi)overheids wet- en regelgeving en op het gebied van vergunningsaspecten worden er contacten onderhouden met de provincie, de gemeente en de brandweer.
Concerning (semi) public laws and regulations and licensing aspects, contacts are maintained with the province en municipality authorities and the fire brigade.
Local Community Groups De VGC heeft het initiatief genomen om de leden van een lokale hockey club te interesseren voor de golfsport.
The VGC has taken the initative to get members of a local hockey club interested in the game of golf.
Media De VGC organiseert jaarlijks een open dag waarvoor lokaal geadverteerd wordt.
Each year the VGC organizes an open day which is advertised locally.
Local Businesses De vereniging wordt gesponsord door een aantal bedrijven dat in de directe omgeving van de club gevestigd is.
The club is sponsored by a number of businesses located in the vicinity of the club.
Schools & Colleges De VGC heeft het initiatief genomen om de plaatselijke schooljeugd te interesseren voor de golfsport.
The VGC has taken the initative to get the local school youth interested in the game of golf.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Installation of effective and welcoming signage Bij de ingang van de golfbaan staat een prominent welkomstbord. Dichter bij het clubhuis staat een bord met informatie over de toestand van de baan, plaatsen en de teesluiting.
At the entrance of the golfclub there is a prominent welcome sign. Closer to the clubhouse is an information board indicating the condition of the course, preferred lies and tee closure.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

 • Gemeente Apeldoorn
 • Kadaster
 • Koninklijke Houtvesterij Het Loo

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Bij de aanpassingen aan de baan enige jaren geleden zijn de schapendriften geaccentueerd. Waar mogelijk worden houtwallen in stand gehouden. In het kader van het Beeldkwaliteitsplan van Hoog Soeren heeft de VGC bij de entree een beukenhaag aangeplant.
When modifications of the course took place some years ago sheep drifts were accentuated. Where possible the historical wood walls are being preserved. In the context of the "Beeldkwaliteitsplan" for Hoog Soeren a beach hedge has been planted near the entrance of the golfclub.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Via de website en de nieuwsbrief die wordt gemaild naar de leden.
Through the website and a newsletter which is mailed to the members
Members evenings and course walks Regelmatig worden er wandelingen over de golfbaan georganiseerd onder leiding van de hoofdgreenkeeper. Tijdens ledenvergaderingen en andere bijeenkomsten wordt over natuur en milieu gecommuniceerd.
Regularly walks are organised on the golfcourse led by the head greenkeeper. At members' meetings and other meetings attention is payed to nature and environment.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Website en nieuwsbrief.
Website and newsletter.