Utrechtse Golfclub Amelisweerd

GEO Certified® 04/2018
Utrecht,
Netherlands
Telephone: 030-25 46 648
Amelisweerd_club_image

Golf course Amelisweerd consists out of a 18 holes championship course and a 9 hole practice course. During my discussions both the manager, the head greenkeeper and a board member, demonstrated passion and knowledge with respect to course and nature management. Further, they highlighted the importance of sustainability practises, both financially and environmentally. Biodiversity on their course has been properly monitored and described. Furthermore an extensive survey of equipment was performed in 2016 and suggestions for replacement with mor…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of Nature, Resources, Community, and is committed to continual improvement. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
18 holes course (18 holes, 6046 metres, year opened 1997)
par 3 course (9 holes, 732 metres, year opened 1997)
1 Clubhouse(s)
2 Practice Facility/Facilities
1 Other

Nature

in between the highways A12 and A27 and the railroad of Utrecht, lies Golfclub Amelisweerd, like a green stripe in the remains of the former Krommme Rijn river. The golf course is divided in three parts, the so called 'rooms': west-room, south-room and east-room. Each of these rooms has characteristics of their own and are separated by old hawtorn and blackthorn hedges. Closed landscapes are alternated with more open and water rich landscapes.
The golf course is diverse and challenging. Thanks to the strategic design and the divers landscape on the golf course, the holes can be played in a number of ways, depending on the color of the tees and strategy chosen by the golfer.

Ingeklemd tussen de snelwegen A12 en A27 en het spoor van Utrecht naar Arnhem ligt Golfclub Amelisweerd als een groene long, een restant van wat ooit het stroomgebied van de Kromme Rijn was. De golfbaan is verdeeld in 3 delen, de zogenaamde kamers: de Westkamer, de Zuidkamer en de Oostkamer. Elk van deze kamers heeft haar eigen karakter en ze worden gescheiden door vele jaren oude meidoorn- en sleedoornhagen. Besloten gebied wordt afgewisseld met meer open, waterrijk gebied.
De golfbaan is veelzijdig en uitdagend. Dankzij het strategische ontwerp en de afwisseling is de baan, afhankelijk van de keuze voor de kleur tee en de strategie van de speler, op verschillende manieren te bespelen.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

  • Universiteit Utrecht
  • NLadviseurs

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Milieu adviesrapport Golfclub Amelisweerd Studenten van Universiteit Utrecht 2016/04/08
Landschappelijke visie Utrechtse Golfclub Amelisweerd NLadviseurs 2018/02/06

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

  • NLadviseurs

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Natuurlijk Amelisweerd Schuitemaker et al 2005/05/01
Inventarisatie Amelisweerd Kuyvenhoven 2012/05/01
Flora en fauna inventarisatie Golfbaan Amelisweerd NLadviseurs 2017/09/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Moeraswespenorchis Epipactis palustris
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Rietorchis Dactylorhiza majalis subsp. praetermissa
Brede wespenorchis Epipactis helleborine
Rode ogentroost Odontites vernus
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Ree Capreolus capreolus
Hooibeestje Coenonympha pmphilus
Sint-jacobsvlinder Tyria jacobaeae
Vuurlibel Crocothemis erythraea
Groene specht Picis Viridis
Roodborsttappuit Saxicola rubicola
Rosse woelmuis Myodes glareolus

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Moeraswespenorchis Epipactis palustris
Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata subsp. maculata
Rode ogentroost Odontites vernus
Groene specht Picis Viridis
Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris
Rosse woelmuis Myodes glareolus
Ree Capreolus capreolus

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bunkers 0.58 None
Driving range 1.95 None
Open Water Features 8.64 None
Native Woodland 7.00 None
Rough 'ecological' grassland 2.32 None
Overig terrein (spelrough) 29.50 None
paden, verharding en bebouwing 1.99 N/A

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.4 Hectares Festuca rubra 15%
Agrostis stolonifera / palustris 55%
Tees 0.76 Hectares Lolium perenne 10%
Festuca rubra 60%
Fairways 10.16 Hectares Lolium perenne 20%
Festuca rubra 40%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
De kenmerken van de soorten sluiten goed aan bij de omstandigheden van de ondergrond. Daarnaast is gekozen voor grassoorten die resistent zijn tegen ziekten.

These grasses fit the circumstances of the soil and are resistent to diseases.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Gras Adviesbureau Gibcus
  • Grontmij

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Het onderhoud aan de spelelementen is beschreven in het Milieubeheerplan van de greenkeepers.

The maintenance of the holes is described in the environmental plan of the greenkeepers.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough De gewenste kwaliteiten per spelelement staan beschreven in het Milieubeheerplan voor de greenkeepers.

The desired quality of the holes is described in the environmental plan of the greenkeepers.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Er ligt een voorstel om bij de tees een bord over de bijzondere natuurlijke waarden van de golfbaan te plaatsen.

There is a wish to install signs at the tees about the special and natural values of the golf course.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Appropriately matching mowing lines to contours De maailijnen lopen mee met de lijnen in het landschap.

The mowling lines follow the shape of the landscape
Protection and restoration of historic features In de baan zijn een aantal oude landschapselementen, zoals houtwallen en waterpartijen die worden in stand gehouden.

On the golf course, old landscape elements like woodland rows and water features are protected and maintained.
Discreet on-course signage and furniture Er is een vaste huisstijl aanwezig voor het baanmeubilair, passend bij het golflandschap.

A house style is used all over the golf course for the course furniture, and fits the landscape style.
Conservation of specimen trees Aanwezige bomen en bossen op de golfbaan worden met zorg onderhouden.

Present trees and woodland is maintained with care.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass In de baan wordt gebruik gemaakt van grassoorten die hier goed kunnen groeien en goed in stand te houden zijn.

On the golf course, grass species are used that can grow well can be maintained without problems.
Connection of patches with external habitats Er worden voornamelijk boom- en struiksoorten toegepast die aansluiten op de omgeving, en dus ook flora en fauna uit de omgeving aantrekt.

Mostly tree and shrub species are used that are indigenous to the region, which also attracts flora and fauna species.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland De graslanden van de golfbaan worden 1-2x per jaar gemaaid en hier wordt niet bemest of beregend.

Natural grasslands are mowed once or twice a year and are not fertilized or irrigated.
Ecologically informed management of scrub vegetation Voorwaarde bij de aanleg van de golfbaan was dat de oude heggen en houtwallen zo veel mogelijk in stand zouden blijven. Dat is ook gebeurd.

One of the conditions for construction of the golf course was to protect the old hedges and woodland rows. This has happened.
Promoting species and structurally diverse woodlands Bij de aanleg zijn waar mogelijk alle oude bomen, houtwallen, lanen, hagen en struiken in stand gehouden. Het in stand houden en door ontwikkelen van bossen zorgt voor een gedifferentieerde vegetatiestructuur, wat weer zorgt voor goede mogelijkheden voor een gevarieerde fauna.

During the construction of the golf course, all old trees, hedges, shrubs and lanes have been preserved. By maintaining and developing the woodlands, a diverse structure of vegetation is created which provides habits for fauna.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Er zijn vele kleine en grotere waterpartijen en moerasmilieus. Deze elementen zorgen voor verfraaiing van de golfbaan en vormen speltechnische uitdagingen. De aquacultuur is echter gecompliceerd en fijn gebalanceerd wat zorgt voor een grote biodiversiteit.

There are many larger and smaller water features on the golf course, in combination wit marsh-like vegetation. These elements provide the landscape values and challenges for the game. The aquaculture however is complicated and delicately balanced, which provides a rich biodiversity.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Het schoonhouden van waterelementen is noodzakelijk om stroming, en een goede afwatering te behouden. Er wordt aan gericht baggeren gedaan.

Maintaining water features is mandatory for the flow of water and a good water keeping. Dredging is done purposeful.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Er is een insectenhotel op de golfbaan. Daarnaast heeft de golfclub de wens om meer bloemrijke rough en/of oevers te creëren, hier worden nog plannen voor gemaakt.

There is an insect 'hotel' present on the golf course. The golf club also wishes to create more herbaceous grasslands and banks, plans are to be made for these projects.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) Er zijn op diverse plaatsen takkenrillen aangelegd. Hier kunnen kleine zoogdieren, insecten en vogels in schuilen en overwinteren.

On several locations, rows of branches have been created. Here, small mammals, insects and birds can take shelter for the winter.
Behoud van verblijfplaatsen - preseveration of habitat De greenkeepers houden boomholtes, nesten en andere verblijfplaatsen van beschermde flora en en fauna in de gaten en zetten deze af, zodat deze locaties met het uitvoeren van het beheer worden ontzien.

Greenkeepers keep an eye on hollow trees, nests and other habitats of protected flora and fauna and mark these. This way these locations are not damaged during maintenance.
certificaat Wet Natuurbescherming - nature protection legislation certificate Een assistent Greenkeeper van Golfclub Amelisweerd heeft de Certificering Zorgvuldig handelen Flora-en faunawet, niveau 1 in bezit. In 2018 zal opnieuw door 2 greenkeepers de cursus worden gevolgd over de wet natuurbescherming.

The assistant greenkeeper of Golfclub Amelisweerd has taken part in a training to work according to nature legislation (level 1). In 2018, two other greenkeepers will take part in another course for working according to Dutch nature legislation.

Water

The water use in the club house, maintenance facility and the irrigation system has been monitored. From an environmental report (2016), several measures are mentoined to lower the use of water and energy. These measures have been included in the actionplan 2018-2021 for GEO.
The maintenance facility and club house share a water meter, causing there are no seperate usage numbers for the maintenance facility.
In order to prevent spilling of irrigation water, each irrigation moment, the locations and quantities of water needed are calculated. The irrigation is set to this knowledge. For this year (2018) there are plans to improve the irrigation system in order to irrigate more efficiently.

Het waterverbruik van het clubhuis, de werkloods en de beregening is onderzocht. Uit het milieuadvies rapport (2016) komen diverse maatregelen waarmee de golfclub het verbruik van water kan terugdringen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het doelstellingen- en actieplan voor de periode 2018-2021.
De loods en het clubhuis zitten samen op 1 watermeter, er zijn daarom nog geen aparte verbruikscijfers van de loods.
Om geen beregeningswater te verspillen wordt per beregeningsbeurt bekeken welke locaties precies water nodig hebben, hier wordt de beregening op afgesteld.
Voor dit jaar (2018) liggen plannen om het hele beregeningssysteem te vernieuwen. Hiermee kan efficiënter worden beregend.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Milieu adviesrapport Golfclub Amelisweerd Universiteit Utrecht 2016/04/08

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2017 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,325,000 Litres
Golf Course Surface 100% 11,740,000 Litres
2016 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,325,000 Litres
Golf Course Surface 100% 10,790,000 Litres
2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,325,000 Litres
Golf Course Surface 100% 12,799,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Re-calibrated and checked for efficient application every 6 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De kenmerken van de soorten sluiten goed aan bij de omstandigheden van de ondergrond.

The characteristics of the grass species fit the soil very well.
Timing and dose of water application Om de hoeveelheid waterverlies als gevolg van verdamping en de overlast zo veel mogelijk te beperken wordt er buiten de openingstijden (‘s avonds, ‘s nachts en vroeg in de ochtend) voor gemiddeld vijf tot zeven uur beregend.

In order to prevent loss of irrigation water from evaporation, and to limit annoyance for the golfers, the irrigation system is only activated outside of golf-hours (at night and early in the morning) in order to irrigate for 5 to 7 hours.
Analysis of soil moisture Bij de beregening wordt rekening gehouden met de hoeveelheid water die door het gras en de bodem vastgehouden kan worden.

When irrigating the amount of soil moisture is taken into account.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Weergegevens worden opgevraagd via weeronline.nl

Weather forecast data is consulted from weeronline.nl
Use of wetting agents Er wordt gebruik gemaakt van wetting agents op de greens

A wetting agent is used on the greens
Overall reduction in irrigated area De fairways worden niet beregend

The fairways are not irrigated
Targeting of sprinkler heads De sprinklerkoppen kunnen nog opnieuw worden afgesteld om te voorkomen dat geïrrigeerde delen elkaar overlappen.

Sprinkler heads can be targetted in order to prevent overlapping sprinkler reach.
Adoption of cutting edge nozzle technology De pompcapaciteit wordt zo laag mogelijk gehouden, door in een zo kort mogelijk tijdsbestek te beregenen.

The pump capacity is kept low in order to irrigate only for short amounts of time.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Use of water efficient appliances In 2017 zijn de vaatwasser en ijsblokjesmachine vervangen voor systemen die zuiniger met water omgaan. Wanneer andere apparaten of systemen worden vervangen, wordt gekeken naar o.a. het waterverbruik.

In 2017, the dishwasher and ice maker were replaced by more water saving systems. When other systems need to be replaced,the use of water is taken into account.
Use of efficient shower technology Er zijn moderne douches aanwezig, deze zijn nieuw en voldoende efficiënt.

There are modern showers present, these are new and efficient enough.
Repairing leaks Wanneer van toepassing wordt een lek direct gerepareerd.

When needed, a leak is repaired immediately.
Water awareness signage Al het personeel wordt ervan op de hoogte gebracht dat de golfclub het waterverbruik wil minimaliseren. Dit gebeurt informeel.

Al personnel is informed about the wish to lower the use of water. This is done informally.

Energy

In the environmental plan (2016) a start was made to research the possibilities to save on the use of energy. The club wishes to improve the sustainability of the lighting and appliances in the club house. They have also looked into the possibilities of solar panels and other ways to gain sustainable energy. This information will be included in the new building plan which will be written during the next year. There are several parts of the facilities that will be renovated or renewed, when possible, energy saving will be a part of these actions.

Met het Milieuadvies rapport (2016) is een start gemaakt om de mogelijke besparingsmogelijkheden voor energie te onderzoeken. De golfclub wenst de komende jaren de verlichting en apparatuur in het clubhuis te verduurzamen. Daarnaast is informatie ingewonnen over zonnepanelen en andere manieren om duurzame energie te in te zetten. Deze informatie wordt meegenomen in het bouwplan welke de komende tijd wordt opgesteld. Er zijn een aantal onderdelen van de faciliteiten die vernieuwd of gerenoveerd zullen worden, wanneer hier mogelijkheden liggen om energie te besparen zal hier rekening mee worden gehouden.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Renewable Grid Electricity (kWh) 147160 185650 154837

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2017 2016 2015
Diesel (Litres) 17793 11919 16088
Hydraulic Oil (Litres) 420 400 400
Natural Gas (Litres) 15856000 14117000 18661000
Non-renewable Grid (kWh) 148820 185650 154837
Petrol (Litres) 561 1019 980

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Er wordt groene stroom afgenomen van GDF Suez. De golfclub kan de komende tijd kijken of een andere energieleverancier dezelfde groene stroom kan aanbieden voor een lagere prijs.

Energy from renewable sources is supplied by GDF Suez. The golf club can look for other energy suppliers that supply with renewable energy for a lower price.
Installation of small scale wind turbine Installatie van een windturbine is onderzocht. Zo bestaan er programma's om in de installatie van windmolens op een andere locatie te investeren. De golfclub gaat onderzoeken of dit interessante opties zijn.

The installation of a wind turbine has been looked into. There are programs to join in order to invest in the construction of wind turbines on other locations. The golf club will look into the possibilities.
Installation of photovoltaic and / or solar panels Installatie van zonnepanelen is onderzocht. Installatie op het dak clubhuis lijkt niet aan te raden, gezien het dak van riet is en sneller beschadigd raakt door plaatsing van de panelen.

The installation of solar panels has been researched. Installing these panels on the roof of the club house is not very likely, since the roof is made of reeds and is damaged easily.
Use of geothermal and / or ground sources Warmtekrachtkoppeling is onderzocht, maar dit blijkt een erg hoge investering te zijn.

Heat pumps have been researhed, but the return on investment is not favourable.
Use of electric hybrid vehicles Twee golfcarts zijn elektrisch

Two golf carts are hybrids.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems De huidige boilers zullen op termijn worden vervangen voor exemplaren met een hoger rendement.

The current boilers will be replaced in time by new units that have a higher efficiency.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) In het clubhuis zijn veel ramen aanwezig die zorgen voor natuurlijk licht.

The club house has many windows, which allows for natural light in the buidling.
Installation of low-energy lighting De verlichting van de driving range verbruikt de meeste energie. Op termijn wordt gekeken naar een passende vervangende oplossing. In het clubhuis zijn op veel plekken al spaarlampen aanwezig. De installatie van led-lampen wordt onderzocht

The lighting of the driving range uses a lot of energy. In time, a suitable solution will be looked for. In the club house, many lights have been replaced by energy saving lights. The installation of LED-lights is researched.
Transition to energy efficient appliances Er is onderzoek gedaan naar het energie verbruik van de apparatuur in het restaurant. Zo worden de vaatwasser in het clubhuis en de vriezer van de greenkeeping vervangen voor zuinige exemplaren wanneer deze niet meer functioneren.

The use of energy in the restaurant has been monitored. The dishwasher in the club house and the freezer unit of the greenkeeping will be replaced by a efficient unit when needed.
Use of timers with appliances, heating and lighting De installatie van een tijdschakelaar op de driving range wordt onderzocht.

The installation of a timer for the lights on the driving range is researched.
Educating staff and customers Bewustwording verbeteren is een continu proces en gebeurt informeel.

Improving awareness of personnel is a continues proces and is done informally.
Onderhoud van apparatuur - maintenance of appliances. Er wordt vanaf 2018 jaarlijks onderhoud op keukenapparatuur gepleegd, overige apparatuur wordt jaarlijks onderhouden. Dit om de levensduur van apparaten te verlengen.

From 2018 on, kitchen appliances and other appliances are serviced each year in order to improve the life span of these machines.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 9% 100%
Diesel 91% 100%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%
Hybrid 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking Er is een fietsenstalling aanwezig op het terrein. Enkele werknemers maken hier ook gebruik van, en ook leden en gasten.

A bike parking is present on the golf course. Some personnel and guests use this.
Promoting public transport routes and timetables Er is een bushalte aan de doorgaande weg waar de golfbaan aan ligt. Ook is er een station (Lunetten) op 10 min loopafstand. Hier wordt gebruik van gemaakt door verschillende personeelsleden

A bus stop is present near the main road at which the golf course is situated. Lunetten station is also nearby, on a 10-minute walk distance. Several members of personnel use this to travel to the golf club.
Tax breaking incentives for cycling 1 werknemer komt altijd met de electrische fiets, deze komt vanuit het fietsplan.

1 member of staff uses an electrical bike to arrive at the golf course, this was part of a bike-investment plan.
Laadpaal - charging station De golfclub kan de komende tijd laten onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het plaatsen van een oplaadpaal voor elektrische auto's.

The golf club will look into the possibilities for installing a charging station for electrical cars.

Supply Chain

The catering and kitchen of Golfbaan Amelisweerd is put out under contract of a caterer and is seen separate from the rest of the company. The way that the golf course is fertilized and which plant protection products are used is written down and analysed in the environmental plan. Two external experts are called on for advice on the quality of the grass and the use of fertilizers and mechanical maintenance in order to improve the health of the grass.

De catering en de daar bij behorende keuken van Golfbaan Amelisweerd is uitbesteed aan een cateraar en wordt daardoor als een apart deel beschouwd. De manier waarop de golfbaan bemest wordt en welke bestrijdingsmiddelen gebruikt worden is ook geanalyseerd in het Milieuadviesrapport. Er zijn twee externe adviseurs die advies geven t.b.v. de graskwaliteit (Robin de Voogt en Casper Paulussen), het gebruik van gewasbescherming, bemesting en cultuurtechnische ingrepen.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Use of local suppliers De horeca koopt in bij een groot leverancier die zelf werkt aan zo MVO mogelijk werken. Deze leverancier levert vrijwel alle ingekochte producten in 1 keer. De bakkerij waar wordt ingekocht bevindt zich dichtbij de golfbaan.

The restaurant makes purchases at a large quantity supplier that works according to corporate social responsibility guidelines. This supplier can deliver almost all products at once. The bakkery that supplies bread, is nearby the golf course.
Use of local products De bakkerij waar wordt ingekocht bevindt zich dichtbij de golfbaan.

The bakkery that supplies bread, is nearby the golf course.
Selection of certified products Ingekochte vis beschikt over het MSC-keurmerk.

Fish used in the kitchen has the MSC-label
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) De leverancier van de foodservice in de horeca hanteert zelf een MVO-beleid en heeft duidelijke doelstellingen ten aanzien van het verduurzamen van hun eigen keten.

The restaurant makes purchases at a large quantity supplier that works according to corporate social responsibility guidelines. They also have a clear policy on making their supply chain more sustainable.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 11 8 3
Catering Supplies 2 2
Retail 3 3
Trade & Contractors 101 21 80
Course Supplies 2 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Het aanwezige gras is gekozen omdat het zo ziekteresistent mogelijk is. Er is een vochtmeter aanwezig. Hiermee kan nauwkeurig worden bepaald wanneer en waar wel en geen beregening nodig is.

The chosen grass species are resistent to diseases. There is a soil moiste meter present, this helps to detail the needed quantities, locations and timing of irrigation.
Managing thatch levels Overmatig gebruik van water en kunstmest wordt consequent tegengegaan,
want dit zorgt voor sponzige greens en leidt tot viltvorming.

Overusing water and fertilizers is prevented consequently. This is to prevent thatch levels leading to spongy greens.
Establishing thresholds for pests and disease Door middel van een bemestingsplan wordt het gras in optimale conditie gehouden.

By implementing the fertilizer plan, the turf grass is kept in a god condition.
Scouting for pests and diseases Ziekten en plagen worden visueel gemonitord. Daarnaast wordt advies ingewonnen van externe adviseurs.

Diseases and plagues are monitored visually. Also, external experts are called in for advice.
Monitoring / improvement of plant health Er worden jaarlijks bemonsteringen gedaan, welke beoordeeld worden door externe adviseurs. Hiermee wordt de grondslag gelegd voor het bemesting- en gewasbeschermingsplan.

Each year, soil samples are taken and analysed by external experts. This data is used for the fertilizer and plant protection plan.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - K - Inorganic 76
Fairways - N - Inorganic 78
Fairways - P - Inorganic 20
Greens - K - Inorganic 276.6 173.1 104.4
Greens - N - Inorganic 134.3 91.8 94.7
Greens - P - Inorganic 21.2 30.7 60.3
Tees - K - Inorganic 140 110 94
Tees - N - Inorganic 114 108 88
Tees - P - Inorganic 28 40 32

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2017 2016 2015
Fairways - Herbicide - Total Weight 9
Greens - Fungicide - Total Weight 22.8 25.8 30.8
Greens - Insecticide - Total Weight 3.5 1.5
Rough - Herbicide - Total Weight 10.5
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 1.9 5
Tees - Herbicide - Active Ingredient 1.9 5

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Alleen producten die zijn toegestaan worden toegepast, dit is conform de het besluit ‘gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ (onderdeel Wet miliebeheer)

Only products that are safe to use and are permitted by the environmental law are used on the golf course.

Selection of appropriate products for specific pests and diseases Alleen producten die zijn toegestaan worden toegepast, dit is conform de het besluit ‘gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ (onderdeel Wet miliebeheer)

Only products that are safe to use and are permitted by the environmental law are used on the golf course.
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Alleen opgeleid personeel mag werken met gewasbeschermingsmiddelen, dit is conform de het besluit ‘gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ (onderdeel Wet miliebeheer)

Only educated personnel is allowed to work with plant protection products, according to Dutch environmental legislation.
Calibration and testing of sprayers Gewasbescherming wordt alleen toegepast middels rugsproeiers.

Pesticides are only applied by means of a hand sprayer.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Gewasbescherming wordt alleen toegepast middels rugsproeiers.

Pesticides are only applied by means of a hand sprayer.
Non-chemical weed control Natuurlijke vijanden worden gebruikt om ziekten en plagen te bestrijden. Niet chemische toepassingen voor onkruidbestrijding zijn: het schoffelen van zandverstuivingen, de boomspiegel afdekken met schors en blad zo min mogelijk ruimen.

Natural enemies are used in order to prevent and fight diseases and plagues. Not chemical actions against unwanted herbs used are: raking the sands, covering the bare soil around trees with bark and leaf and remove as little of this as possible.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false false true false
Metal false false true false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false false true false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber false false true false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Dit zou in het clubhuis verder verbeterd kunnen worden en is een actiepunt voor de komende jaren.

This is a point for improvement in the club house for the following years.
Returning clipping to fairways and walkways Er wordt zo snel mogelijke een oplossing gezocht voor het grasafval dat vrij komt bij het dagelijkse beheer.

A solution for the grass clipping waste stream will be researched on short term.
Education of staff and customer education Bij het beter gaan scheiden van afval zal de bewustwording en participatie van het personeel een belangrijke rol gaan spelen.

In order to better separate waste streams, making personnel more aware will be be an important action.
Waste awareness campaigns In het Milieuadvies Rapport wordt deelnemen aan het ‘’Dagboek Voedselverspilling’’ programma als een actie genoemd om meer inzicht in de hoeveelheid afval te krijgen.

In the environmental advice report, taking part in the 'food wast dairy' is seen as a means to gain more insight in quantities of waste.

Pollution Control

Working in compliance to the Dutch environmental laws is fundamental in this GEO subject. All additional actions that are taken in order to prevent solution of the environment is done by the golf club to take their responsibility for a healthy environment.

Het voldoen aan de wetgeving rondom milieubeheer is leidend voor dit thema. Alle extra maatregelen die worden genomen om verontreiniging te voorkomen onderneemt de golfclub om hun verantwoordelijkheid te nemen voor een gezonde leefomgeving.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Never Daily
On-Site Three Yearly Daily
Outflow Never Daily

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch
Clubhouse Mains Sewer
Maintenance Facility Mains Sewer
Wash Pad Via Oil Separator

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true true
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries false false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas De opslag van gewasbeschermingsmiddelen voldoet aan het besluit ‘gewasbeschermingsmiddelen en biociden’

The storage cupboard for plant protection products complies to the guidelines of Dutch environmental law.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Er is een vloeistofdichte vloer aanwezig in de loods. Deze is goedgekeurd tot medio 2019.

An impervious floor is present in the maintenance facility. This floor is certified untill 2019.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Er is een vloeistofdichte vloer aanwezig in de loods. Deze wordt regelmatig gekeurd en is momenteel goedgekeurd tot medio 2019.

An impervious floor is present in the maintenance facility. This floor is certified untill 2019.
Installation of above-ground fuel tanks Er is een dubbelwandige brandstoftank aanwezig welke jaarlijks wordt gekeurd.

A double-walled diesel container is present. This container is checked annualy.
Werkprotocol - working protocol De greenkeeping werkt volgens het protocol zoals dit onderdeel is van het besluit ‘gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ (Verburg & Cramer, 2007).

The greenkeeping works according to a protocol as written down in the statutory instrument for the use of biocides and plant protection products.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs Chemische middelen en en meststoffen worden alleen ingezet op momenten dat dit geen schadelijk effect heeft. Bijvoorbeeld: alleen als het droog weer is.

Chemical products and fertilizers are only used on moments when they have no negative effect. For example: only with dry weather.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Dit wordt gedaan volgens de geldende milieuwetgeving.

This is done according to Dutch environmental legislation.
Controlling erosion and sediment discharge Het beheer van oevers wordt zorgvuldig uitgevoerd.

Maintenance on the banks is done carefully.
Establishment of pesticide-free zones Er wordt alleen gespoten met rugspuiten en alleen op die plekken waar het nodig is.

Only locations that need to sprayed are treated, and only with a hand sprayer.

Community

Golfclub Amelisweerd has stated to emphasize the communication about the environment, nature and sustainability within and outside of the club. With this statement, the next step will be creating more awareness among the club members.

Golfclub Amelisweerd heeft aangegeven de nadruk te willen leggen in dit rapport op de communicatie over milieu, natuur en duurzaamheid binnen en buiten de club. Met deze pijler zal er voornamelijk gekeken worden naar het creëren van bewustwording onder de leden.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Course Management 1 1
Golf Coaching 4
Retail & Leisure 4
Caddies 5
Other 9

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • General Manager
  • Committee Members
  • Technical Specialist

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Management of accidents and emergencies Jaarlijks worden medewerkers getraind in EHBO/BHV.
Management of habitats and vegetation 1 van de greenkeepers heeft de opleiding flora en faunawet gevolgd. In 2018 zullen nog twee greenkeepers de opleiding Wet Natuurbescherming volgen en in 2019 nog twee greenkeepers. Zo blijft het team up to date als het gaat om de Wet Natuurbescherming.

One of the greenkeepers has taken part in a training for Dutch flora and fauna protection. In 2018, two additional greenkeepers will take part in a course to work according to the Dutch nature protection law, followed by two other greenkeepers in 2019. This way, the team stays up to date.
Waste minimization, separation and recycling Hier wordt over gesproken binnen het greenkeepersteam.

This is communicated in the greenkeepers team.
Health & Safety Jaarlijks worden medewerkers getraind in EHBO/BHV.

There is an annual training for in house safety and first aid for personnel.
Energy Saving Hier wordt over gesproken binnen het greenkeepersteam.

This is communicated in the greenkeepers team.
Greenkeepersteam Het greenkeepersteam krijgt de nodige opleidingen om het werk te kunnen uitvoeren. Zo zijn er enkele medewerkers die in het bezit zijn van een spuitlicentie en heeft recent een greenkeeper de opleiding tot greenkeeper gevolgd.

The greenkeeping team can take part in courses that are nescessary to work according to legislation guidelines. Some of the greenkeepers have a spraying license and one other greenkeeper recently completed his training for a greenkeeping certificate.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Het gebied is geopend voor wandelingen.

The golf course is open for hikers.
Local Government De voorzitter van het bestuur is politiek erg actief geweest. Zodoende zijn er connecties met de overheid wanneer dit nodig is.

The chairman of the board has been active in local politics. This way, there are many connections to local authoriries when needed.
Local Community Groups Golfclub Amelisweerd is lid van het OndernemersFonds Utrecht (OFU). Vanuit deze organisatie worden verschillende intitiatieven genomen om samen te werken en om de omgeving en faciliteiten te verbeteren.

Golfclub Amelisweerd is part of the Fund for Entrepreneurs in Utrecht (OFU). This organisation makes several initiatives to work together and to improve the local surroundings and facilities.
Media Recent is er vanuit het OFU een promotie gedaan voor de sportfaciliteiten in de omgeving, waaronder de golfbaan.

Recently, the OFU made a promotion for the sport facilities in the region, including the golf course.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility does not provide access and diversified land use for others.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility does not undertake any activities to conserve cultural heritage features.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Interne communicatie naar de leden verloopt voornamelijk via een nieuwsbrief en een scherm in de hal waar kleine berichten op staan.

Internal communication to members is done via the newsletter and a screen in the hall which shows short messages and news.
Course guides / brochures De golfclub heeft aangegeven te willen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het maken van een interactieve kaart waarop flora en fauna te zien zijn.

The club wishes to research the posibilities for making an interactive map on which flora en fauna can be seen.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Via de website van de golfclub worden nieuwsuitingen geplaatst

On the club website, news is posted
Course walks / open days Het terrein is geopend voor wandelingen.

The golf course is open to hikers.
Facebook Er wordt gewerkt aan een Facebookpagina om meer (potentiële) jonge leden te kunnen bereiken.

The club will make a Facebook page in order to reach more (potential) younger golfers.