Golfbaan Zuid Drenthe

GEO Certified® 08/2015
Erica,
Netherlands
Telephone: + 31 (0)591 - 32 44 66
Fonteinvijver_nabij_receptie__locatie_waarneming_kamsalamander__club_image

The Golf Course Zuid-Drenthe is part of the Resort Zuid-Drenthe, which also comprises the Hampshire Hotel Zuid-Drenthe and the meeting and conference centre De Fijnfabriek. The owner of the combination is Griendtsveen, a company that began as a peat cutting business and is now involved in project development and agriculture stretching over 300 ha of land. After the peat cutting stopped in 1999, the company looked for more sustainable uses of the area, which include the resort, a golf course and a wildlife park (development temporarily halted).…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan (9 holes)
Oefenbaan (6 holes)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities

Nature

De ontwikkeling van de golfbaan en het omliggende gebied heeft als doel gehad om, binnen de ruimte die het gebruik van een recreatiepark toestaat, zoveel mogelijk bijzondere en voor het zuidoosten van Drenthe karakteristieke landschapselementen inclusief de bijhorende flora en fauna te behouden en/of te ontwikkelen. Het agrarische verleden, de uitlopers van heuvelrug de Hondsrug en veenontginningen van weleer zijn zichtbaar in de directe omgeving van de holes. De speler loopt als het ware door de landschapsgeschiedenis van het landschap.
Ondanks de jonge leeftijd van de golfbaan, zijn er tijdens inventarisaties diverse soorten aangetroffen die de ecologische potentie van het gebied laten zien.

With the creation of the golf course and the surrounding area, the goal was to provide as much possibilities for landscape features and the indigenous flora and fauna species. The agricultural past of the area, the lower parts of the Hondsrug hills and the peat extractions of the past, are kept visible in the direct surroundings of the holes. The golfer will experience this past during a round of golf.
Despite the young age of the golf course, several species have been found that emphasise the ecological potential of the golf course.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Inrichting en beheerplan Amsterdamse veld Bureau Park & Landschap 2010/01/04

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Plants Coen Knotters 2014/05/01
Birds Jochem van der Kamp 2014/05/01
Mammals, reptiles, butterflies Coen Knotters 2014/05/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Heikikker Rana arvalis
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata
kleine zonnedauw Drosera intermedia
veenpluis Eriophorum angustifolium
grote veenbes Vaccinium macrocarpon
groot blaasjeskruid Utricularia vulgaris
melkeppe Peucedanum palustre
dodaars Tachybaptus ruficollis
bruine korenbout Libellula fulva
levendbarende hagedis Zootoca vivipara
heideblauwtje Plebejus argus

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Heikikker Rana arvalis
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
moeraswolfsklauw Lycopodiella inundata
kleine zonnedauw Drosera intermedia
veenpluis Eriophorum angustifolium
grote veenbes Vaccinium macrocarpon
groot blaasjeskruid Utricularia vulgaris
melkeppe Peucedanum palustre
dodaars Tachybaptus ruficollis
bruine korenbout Libellula fulva
levendbarende hagedis Zootoca vivipara
heideblauwtje Plebejus argus

Habitats & Designations

This golf facility features the following landscape designations:

Description Designating Authority
Historic Landscapes / Parklands Smalspoor, Slotenpatronen, Singelbeplanting

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Rough 'ecological' grassland 4.5 Self Appointed
Open Water Features 5.5 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 2.5 Hectares Festuca rubra 80%
Agrostis tenuis / capillaris 20%
Tees 2.0 Hectares Festuca rubra 45%
Lolium perenne 35%
Fairways 9.5 Hectares Festuca rubra 90%
Agrostis tenuis / capillaris 10%
Semi Rough 2.0 Hectares Festuca rubra 50%
Festuca ovina 40%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Deze grassoorten passen bij de aanwezige bodem.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Lambert Veenstra VAG
  • Prograss

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Er is een beheerplan aanwezig waarin het beheer per spelelement is beschreven en welk streefbeeld wordt nageleefd.

There is a management plan in which the management for each type of element is described. Also, the objectives per element are described.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Golfbaan Zuid-Drenthe profileert zich als een duurzame golfbaan, dit geldt ook zeker voor het onderhoud aan het gras dat is afgestemd op de ondergrond en grassoort om voor een vitale grasmat te zorgen.
Golf course Zuid-Drenthe profiles itself as a sustainable golf course, this can be seen in the management of the grass. Management is tuned to compliment the soil and grass species to provide a vital turf.
Improving customer understanding around greens maintenance Groot onderhoud aan de golfbaan wordt gecommuniceerd naar spelers

Large maintenance is communicated to the golfers.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Golfbaan Zuid-Drenthe profileert zich als een duurzame golfbaan, dit geldt ook zeker voor het onderhoud aan het gras dat is afgestemd op de ondergrond en grassoort om voor een vitale grasmat te zorgen.

Golf course Zuid-Drenthe profiles itself as a sustainable golf course, this can be seen in the management of the grass. Management is tuned to compliment the soil and grass species to provide a vital turf.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture Er is een duidelijke visie op het beregenen van de elementen, verkleuring kan voor komen. Dit past echter in het landschappelijke beeld en wordt ook als dusdanig gecommuniceerd naar spelers.

There is a clear vision on the irrigation of the holes. Discoloration may occur. This fits the landscape surroundings and is communicated to the golfers as such.
Appropriately matching mowing lines to contours Conform de intenties van de architect

Befitting the intentions of the golf course architect.
Discreet on-course signage and furniture meubilair wordt beperkt tot het nodige en is passend binnen de sfeer van de golfbaan

Course furniture is kept at a minimum and fits in the golf course character.
Conservation of specimen trees Middels het beheerplan is vastgelegd welk onderhoud per element nodig is.

In the management plan, the correct management per element is described.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Er is veel rough en ruigte aanwezig, alleen de spelelementen worden intensief onderhouden.

There is a great area of rough and extensively mowed grassland present at the course. Only the holes are mowed intensively.
Connection of internal habitat patches Er is voldoende struweel en hogere vegetatie aanwezig. Ook de randen van waterpartijen staan met elkaar in verbinding.

There is plenty of shrubs and higher vegetation present. The watersides are connected to each other.
Connection of patches with external habitats Middels de randsloten kan de aanwezige fauna het terrein verlaten

Through the drainage ditches and the strips of extensively mowed grasslands, fauna can leave the golf course.
Avoidance of habitat fragmentation Er is voldoende struweel en hogere vegetatie aanwezig. Ook de randen van waterpartijen staan met elkaar in verbinding.

There is plenty of shrubs and higher vegetation present. The watersides are connected to each other.
Working protocol Tijdens de werkzaamheden in het terrein voor de aanleg is gewerkt volgens een ecologisch werkprotocol.

During the creation of the golf course, the contractors worked by the standards of an ecological work protocol.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Ecologically informed management of scrub vegetation Het aanwezige struweel is nog vrij jong en bestaat uit inheemse soorten. Er wordt gefaseerd beheer uitgevoerd om de structuur van het struweel te behouden en te verbeteren.

The present shrubs are still young and consist of indigenous species. Management is done in phases, the ensure and improve the natural structure of the shrubs.
Promoting species and structurally diverse woodlands De bosvakken worden volgens het beheerplan eens per 3 jaar gedund om deze vitaal en structuurrijk te houden. De bosranden bestaan uit een variatie van inheemse boomsoorten

The woodlands are thinned once every three years, to give them more structure and keep them healthy. The edges of the woods consist of a variety of indigenous tree species.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Oevers worden gemaaid volgens het beheerplan

Watersides are mowed according to the management plan.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Waterplanten worden alleen gemaaid/verwijderd wanneer deze te veel aanwezig dreigen te worden

Water plants are only removed when they tend to spread out too much.
Naturalization of linear habitats De grens van de golfbaan is aangegeven middels sloten en opgaand groen.

The edges of the golf course are made visible by drainage ditches and high trees and other green.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Er zijn extensief beheerde delen van de golfbaan waar kruiden mogen groeien

There are several places on the golf course where herbs and grasses may grow higher, and are mowed extensively.
Control / management of alien species Door de jonge leeftijd van de baan zijn er nog geen exoten aanwezig. De beheerders letten hier tijdens hun werkzaamheden wel op.

Because of the young age of the golf course, no exotic species have been noticed yet. The greenkeepers do keep an eye out for exotic species.
Provision of hibernation areas Er zijn voldoende overhoekjes waar extensief wordt beheerd die geschikt zijn als overwinteringsgebied voor kleine fauna.

There are plenty of extensively managed parts of the golf course that serve as a hibernation area for small mammals.

Water

Op de golfbaan zijn meerdere waterplassen aanwezig die hindernissen vormen en tegelijk zorgen voor de openheid van het gebied. Ook zorgen de waterpartijen voor waterberging in tijden van regen.
In het clubhuis wordt leidingwater gebruikt voor de sanitaire faciliteiten en in de keuken van het restaurant. Afvalwater wordt gezuiverd op het eigen terrein en vervolgens hergebruikt als beregeningswater, hierdoor wordt er in feite geen water verspild en is er een gesloten watersysteem op de golfbaan.
Er zijn diverse installaties aanwezig om het waterverbruik zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn er kranen met sensoren en moderne douchekoppen aanwezig. Het clubhuis, restaurant en de werkloods hebben geen aparte watermeters, hierdoor is het niet mogelijk om het verbruik van water op te nemen. Dit is echter wel een punt van aandacht voor de volgende jaren.

On the golf course are several large water features present. These form the natural obstacles for the golfers and at the same time provide the spacious character of the golf course. Also, the water features store a surplus of rainwater.
In the club house, tap water is used for the sanitary and in the kitchen of the restaurant. Waste water is cleaned at the facility in reed beds and then used as irrigation water. Here for, almost no water is spilled and gives the golf course a closed water system.
There is a variety of installations present to limit the use of tap water as much as possible. There are taps with sensors and modern shower heads. The clubhouse, restaurant and greenkeeper facility all use one water meter, so it was not possible to provide usage numbers of water.
This is an important action point for the next years.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 2,300,000 Litres
Golf Course Reclaimed 100% 2,000,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 20,000 Litres
Other Public / Potable 2,320,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Other Public / Potable 100% 1,961,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways Weekly
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Upgraded every 5 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 6 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species De grassoorten passen bij de aanwezige bodem.

The chosen grass species fit the soil type.
Soil decompaction and thatch management Holprikken wordt gebruikt om bodemverdichting tegen te gaan

Hollow thinning is used to prevent the soil from getting to compact.
Timing and dose of water application Er wordt gewaakt voor mogelijke uitdrogingsplekken zodat tijdig kan worden ingegrepen

Possible drought spots are monitored and treated in advance.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Er wordt gebruik gemaakt van de data van een weerstation.

The greenkeepers use a weather station to get data on the evaporation and temperature of the soil.
Use of wetting agents Er worden wetting agents gebruikt onder het normale onderhoudsprogramma

Wetting agents are used as a part of the standard management plan for the turf grass.
Targeting of sprinkler heads Wordt gedaan, de sproeierkoppen worden ook met regelmaat rondom schoongestoken

This is done, sprinkler heads are cleaned of grass on a regular base.
Adoption of cutting edge nozzle technology De golfbaan is recent aangelegd en er wordt gebruikt gemaakt van moderne apparatuur

The golf course was constructed recently, only modern installations are used.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets De toiletten zijn modern en hebben twee knoppen om te spoelen.

The toilets are modern and have to buttons for flushing
Use of water efficient appliances Inzet sensoren op de sanitaire voorzieningen (Wilipre)

The use of sensors on the sanitary (Wilipre)
Use of efficient shower technology In de douches zijn waterbesparende koppen geïnstalleerd

The showers have modern and water saving shower heads.
Repairing leaks Een permanent punt van aandacht

This is a constant point of attention.
Cleaning and reusing waste water Waste water is collected in a reed bed, filtered and used as irrigation water.

Energy

Het beheerdershuis is energieneutraal gebouwd. Dit wil zeggen dat het gebouw evenveel energie opwekt als dat het verbruikt. Ook het clubhuis/hotel is voorzien van diverse installaties om groene energie op te wekken. Zo wordt er gebruik gemaakt van zonnecollectoren, zonnepanelen, warmte terugwin technieken en bodemwarmte. De gebouwen zijn niet aangesloten op gas en gebruiken enkel elektriciteit, ook voor de keuken. De beheerderswoning heeft een 'PassiefBouwen' Keurmerk, wat o.a. betekent dat het gebouw minimale warmte verliest.
Aangezien de golfbaan pas in 2013 voor het eerste jaar is geopend, zijn er van 2012 geen verbruikscijfers van energie voor het clubhuis/restaurant beschikbaar.

The building of the golf pro is built on an energy neutral base. This means that the amount of energy that the building uses is created on the same location. The club house and restaurant is provided with several installations to create durable energy. Solar panels, solar collectors, warmth recovery systems and soil-thermal energy are used. The buildings are not connected to the gas pipe lines and only use electricity, even in the kitchens. The building of the golf pro has a ‘Passief Bouwen’ certificate, which means it loses almost no warmth.
Since the golf course is in use since 2013, there are no energy usage numbers for 2012 for the club house and restaurant.

Sources & Consumption

No energy surveys have been undertaken at this golf facility.

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Renewable Grid Electricity (kWh) 381730 336000

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Diesel (Litres) 4454 3568 3169
Petrol (Litres) 380 427 498

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply De golfbaan koopt groene stroom in.

The golf club purchases green energy
Installation of small scale wind turbine De mogelijkheden voor windenergie worden onderzocht.

The possibilities of on-site wind energy are researched
Installation of photovoltaic and / or solar panels Er zijn zonnecollectoren met boilers en zonnecollectoren op het hotel aanwezig

Solar collectors and solar boilers are present on the hotel
Use of geothermal and / or ground sources In het hotel wordt gebruik gemaakt van ondergrondse warmtekorven voor de opslag van warmte ivoor de winter en koelte voor de zomer (bodemwarmte)

The hotel uses underground warmth recovery systems to store warmth for the winter and coolness in summer.
Use of electric hybrid vehicles De golfkarren zijn elektrisch

The golf carts are electrical.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems terugwinnen van warmte uit elders verwarmde lucht vindt plaats

Warm air is recovered to be used elsewhere in the buildings
Upgrading of building insulation innovatieve technieken voor isolatie, zoals zeer sterk isolerende glasplaten in de lobby

Innovative techniques are used to insulate the buildings, like strongly insulating glass panes in the lobby.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Er zijn grote glazen ramen aanwezig in het clubhuis.

The club house has large windows.
Installation of low-energy lighting In het hotel is alleen LED verlichting aanwezig

The hotel uses only LED lights.
Transition to energy efficient appliances alle apparatuur is modern en zo energiebesparend mogelijk

All equipment is modern and as energy saving as possible.
Educating staff and customers bij het afsluiten van (delen) van het clubhuis/restaurant wordt apparatuur uitgeschakeld

When closing for the night, all equipment in the club house is shut off.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Diesel 50%
Grid Electric 25% 100%
Hybrid 25%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking Er is een fietsenstalling aanwezig op het terrein.

A secure bicycle park is present
Tax breaking incentives for cycling Gasten van ressort Zuid-Drenthe kunnen elektrische fietsen en brommers huren

Guests of the resort can borrow electrical bikes and auto cycles

Supply Chain

Golfbaan Zuid-Drenthe maakt zoveel mogelijk gebruik van gecertificeerde producten, zowel in het hotel als op de golfbaan zelf. De toe te passen hoeveelheid bemesting wordt gebaseerd op een jaarlijks bemestingsplan. De grasmat wordt middels gericht beheer in optimale gezondheid gehouden, en gewasbescherming wordt alleen toegepast wanneer dit uiterst noodzakelijk blijkt.

Golfbaan Zuid-Drenthe uses as many certified products as possible, both in the hotel and on the golf course itself. The amount of fertilizer used is based on an annual fertilizer plan. The turf grass is managed to keep the grass healthy. Chemical crop protection is only used when no other actions work.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen voor het clubhuis

The club house is cleaned with environmental friendly products.
Use of local products Het geserveerde vlees en bier in de horeca is van lokale komaf.

The meat and beer which is served in the restaurant comes from local farmers and enterprises
Selection of certified products Biologische en diervriendelijke producten

Biological and animal friendly products
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) greenkeeping heeft een lijst met eisen voor zand etc.

The greenkeeping has a list of requirements for raw materials such as sand

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 5 2 2
Catering Supplies 3 1 1
Retail 4 2 1
Trade & Contractors 5 2 2
Maintenance Equipment 2 1
Course Supplies 1

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Op alle baanonderdelen wordt roodzwenkgras gebruikt. Dit is een soort dat weinig water en meststoffen nodig heeft en tamelijk ziekteresistent is

On all parts of the holes, red fescue grass is used. This grass species uses little water and fertilizer and is quite resistant to diseases.
Managing stress and wear Voorkomen van stress door op maat te beregenen, bemesten bezanden en beluchten. Daarnaast toepassen van spoorelementen voor plantgezondheid en wetting agents voor optimale waterverdeling.

Preventing stress on the grass by a good irrigation, fertilizing, sanding and aerating plan. Also, wetting agents are used to improve the absorption of water and spores to improve the plant health.
Enhancement of soil structure Er wordt gewerkt volgens de bemestings-, beluchtings- en bezandingsschema dat jaarlijks wordt aangepast. Toepassing van zeolieten waardoor nutrienten minder uitspoelen en vocht, langer beschikbaar blijft, dus minder beregenen

We have an annual plan for fertilizing, aerating and sanding that is updated every year. Zeolites are used to slow the loss of nutrients and moisture, so that irrigation can be minimised.
Optimization of the growing environment Toepassen van sporenelementen en ziewierextracten voor de optimale plantgezondheid

We use spores and seaweed extracts for an optimal plant health.
Managing thatch levels Er wordt belucht en gedrest om vilt te minimaliseren. Door minimale groei te creeën minder viltopbouw. Regelmatig beluchten + bezanden om voldoende zuurstof in de bodem te houden voor het bodemleven (= afbraak vilt)

We apply sand on a regular base to minimise thatch levels. We aerate regularly to create enough oxygen in the soil, which also minimises to thatch levels.
Managing surface moisture middels een vochtmeter sturen met beregening

We adjust the irrigation by the data of a soil moisture meter.
Establishing thresholds for pests and disease De greens worden gesweept om schimmelvorming te voorkomen

Greens are swept to prevent fungi
Scouting for pests and diseases zie al het bovenstaande: inspelen op vochtige omstandigheden en bijhouden weersites en weersverwachtingen.

All the above. By participating on the moisture levels and weather forecasts
Monitoring / improvement of plant health Wordt door de greenkeepers gedaan: jaarlijkse quickscan van alle baanonderdelen

The greenkeepers do so, we use a quickscan for all course elements

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - K - Inorganic 31 15 21
Fairways - K - Organic 12 34 56
Fairways - N - Inorganic 31 21 0
Fairways - N - Organic 18 48 61
Fairways - P - Inorganic 0 15 0
Fairways - P - Organic 6 14 14
Greens - K - Inorganic 151 116 70
Greens - K - Organic 81 145 130
Greens - N - Inorganic 54 46 33
Greens - N - Organic 63 80 93
Greens - P - Inorganic 10 15 15
Greens - P - Organic 34 32 12
Tees - K - Inorganic 98 52 40
Tees - K - Organic 72 68 100
Tees - N - Inorganic 40 25 15
Tees - N - Organic 52 67 80
Tees - P - Inorganic 15 10 0
Tees - P - Organic 24 13 12

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 9.81 6.54 0
Greens - Fungicide - Active Ingredient 2.55 7.07 5.89
Greens - Insecticide - Active Ingredient 0.175 0 0
Tees - Herbicide - Active Ingredient 1.85 1.85 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection of appropriate products for specific pests and diseases Het middel Merit Turf mag niet worden gebruikt op de golfbaan, andere chemische middelen tegen emelten zijn ook niet toegestaan

The product Merit Turf is not allowed to be used. All other products against crane flies are also not allowed.
Calibration and testing of sprayers Met regelmaat

We do so on a regular base
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Deze zijn aanwezig

These are present
Non-chemical weed control In principe worden ziekten en plagen voorkomen door mechanische ingrepen. Chemische middelen worden alleen toegestaan wanneer andere maatregelen niet helpen.

We prevent diseases and illness by mechanical management. Chemical products are only used when these actions no longer work.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false true false false
Aluminium false false true false
Metal false false true false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand true false false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Vrijwel alle mogelijkheden om afval te scheiden worden gedaan

We undertake almost all actions to separate waste
Returning clipping to fairways and walkways Maaisel van de fairways en driving rangeblijft liggen, tenzij het 'plukken'vormt

Clippings from the fairway and driving range are left as they are, unless the form clumps
Education of staff and customer education het personeel is op de hoogte van de manieren om afval te scheiden en doet dit ook

The personnel is instructed to separate waste as best as they can

Pollution Control

De golfbaan is niet aangesloten op het riool. Al het afvalwater van zowel het clubhuis als de golfbaan wordt op dermate wijze biologisch gezuiverd (helophytenfilters) dat het schoon genoeg is om te lozen op de randsloten van het terrein en de waterpartijen op de golfbaan zelf. Milieuverontreiniging wordt op alle mogelijke manieren tegen gegaan. Zo worden gewasbeschermingsmiddelen zeer spaarzaam gebruikt en alleen op de juiste momenten. Ook worden rondom de waterpartijen en in de perken bij het clubhuis geen chemische middelen gebruikt. De waterkwaliteit wordt meerdere malen per jaar gecontroleerd.

The golf course is not connected to main sewers. All the waste water from the club house and the golf course is cleaned on-site by reed beds and is clean enough to discharge it on the water features. Pollution of the environment is prevented in all possible ways. Chemical crop protection products are scarcely used, and only at the right moments. No chemicals or other products are used around water features. The water quality is measured several times a year.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Yearly
On-Site Yearly Yearly
Outflow Yearly Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch
Clubhouse Reed Bed
Maintenance Facility Via Oil Separator
Wash Pad Via Oil Separator

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents false false
Cooking Oils false false
Lubricants false false
Pesticide Containers true true
Fertiliser Bags false false
Oil Filters false false
Batteries false false

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas In de greenkeepersloods worden gevaarlijke stoffen opgeslagen volgens de geldende wettelijke richtlijnen. De gewasbeschermingsmiddelen worden centraal opgeslagen bij Vos Ruinerwold in de daarvoor bestemde kasten.

The greenkeepers store their dangerous products as is mandatory by national legislation. All crop protection products are stored centrally at the facilities of contractor Vos Ruinerwold in special cupboards.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Het onderhoud wordt uitgevoerd door Vos Ruinerwold en gebeurt op vloeistofdichte vloeren. De afspuitplaats is voorzien van een vloeistofdichte vloer middels een zeil onder de tegels.

Maintenance on machines is done by the contractor on impervious floors. The washing pads have impervious floors by a impervious cloth underneath tiles.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Dit gebeurt

This happens
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Dit gebeurt

This happens
Installation of above-ground fuel tanks De dieseltank is dubbelwandig, gekeurd en voldoet aan de verdere veiligheidsnormen

The fuel tank is double walled, inspected and works according to national legislation

Installation of sufficient secondary containment for fuel De dieseltank is voorzien van een opvangbak die groot genoeg is.

The fuel tank has a leaking storage that is sufficiently big.
Provision of containment booms and absorbent materials Die zijn er, en binnen handbereik

We have those, and within reach
Leftovers and dangerous waste Deze worden apart opgeslagen

These are stored separately.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs De greenkeepers gebruiken alleen gewasbeschermingsmiddelen in overleg met Golfbaan Zuid-Drenthe en alleen op het meest geschikte moment.

The greenkeepers only use chemical crop protection on permission by the golf club and only on the correct moments.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Er worden al standaard zo weinig mogelijk gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Rondom de waterpartijen in ieder geval niet.

We use as little as possible of chemicals, and never around the water features.
Establishment of emergency spillage response plan Gebeurt op een vloeistofdichte vloer

We do so on a impervious floor
Controlling erosion and sediment discharge De waterkanten zijn voorzien van beschoeiing of voldoende robuuste grassen en kruiden

The water sides are either provided with retaining walls or are overgrown with grasses and herbs.
Establishment of pesticide-free zones De perken bij het hotel/clubhuis worden enkel handmatig vrij gehouden van onkruid.

The flower borders near the club house are kept free from weeds by hand.
Filtering reed beds Afvalwater van gebouwen wordt gezuiverd middels een helofytenfilter

Waste water is cleaned by reed beds.

Community

Golfbaan Zuid Drenthe profileert zich als een duurzame golfbaan en voegt daad bij woord. Zowel in de faciliteiten als op de golfbaan zelf worden alle mogelijk handelingen gedaan om te zorgen voor een duurzaam beheerde golfbaan van hoge kwaliteit. Dit is dan ook een van de belangrijkste selling points van de golfbaan.
Doordat de golfbaan samen met Hampshire Hotel Zuid Drenthe deel uit maakt van Resort Zuid Drenthe, wordt er met de communicatie een grotere doelgroep bereikt dan alleen golfers.
Het personeel op de golfbaan en het clubhuis is enthousiast en kundig, hetgeen resulteert in een hoogwaardige golfbaan.
Alle zaken omtrent duurzaamheid worden door de rentmeester en de golfpro opgepakt. Ook aannemer Vos Ruinerwold heeft een proactieve houding in het werken aan duurzaam golfbaanbeheer.

Golfbaan Zuid-Drenthe profiles itself as a sustainable golf course and shows multiple examples. Both in the facilities and on the golf course itself, everything possible is done to provide sustainable management to create a high quality course. This is one of the unique selling points of the golf course.
Because the golf course is part of the bigger venture Resort Zuid-Drenthe (together with the hotel) a large group of customers is reached with communication. All personnel on the golf course is schooled and enthusiastic, which results in a high quality golf course.
All sustainable actions are coordinated by the golf pro and land agent. Also, contractor Vos Ruinerwold is an active role in the integration of sustainability in the course management.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2
Course Management 2.5
Other 1.5

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

  • Course Manager
  • Technical Specialist
  • Golf pro

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides spuitlicentie greenkeeping, deze wordt tijdig verlengt middels een cursus

The greenkeeping has a spraying licence, which is extended in time with a course.
Management of accidents and emergencies Het personeel heeft een BHV diploma

The personnel has had an instruction of basic health and safety
Waste minimization, separation and recycling In het beheerplan is aangegeven hoe er met groen en gevaarlijk afval moet worden omgegaan

In the management plan, requirements to handle green and dangerous waste is written down.
Health & Safety Er is een veiligheids- en gezondheidsplan aanwezig dat bekend is bij het personeel

There is a health and safety plan is present and known to personnel.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Het smalspoormuseum ligt op hetzelfde terrein, hiermee is een goede relatie.

The railway museum is on the same estate, there is good relation with them.
Local Government Het water wordt met regelmaat door het waterschap gecontroleerd.

The water quality is monitored by the water regulation authority
Local Businesses Naast de golfbaan is Resoort Zuid-Drenthe ook een recreatiepark met overnachtingsvoorzieningen.

Asides from the golf course, guests can spend the night at the resort.
Schools & Colleges Stages, ladderproject basisschool

By trainee periods and involving local elementary schools

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Creation of new paths and nature trails Golfbaan Zuid-Drenthe is een opstappunt Zuid voor natuurgebied Bargerveen. Het resort ligt tevens aan de knooppuntfietsenroute.

The golf course is a starting point for nature area Bargerveen. The resort is nearby several biking routes.
Installation of effective and welcoming signage Er staat een welkomstbord bij de ingang van het ressort.

There is a welcome signature at the entrance
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Op het ressort is een oplaadpunt voor de elektrische fiets.

Guests can recharge their electrical bikes at the resort.
Holiday houses Naast de golfbaan, biedt het terrein ook onderdak aan een duurzame verblijfslocatie met vakantiehuisjes, vergaderlocatie en een ontspanningsresort. Deze maken onderdeel uit van het complex 'Resort Zuid-Drenthe'

The resort has several sustainable accommodations like holiday houses, meeting rooms and a spa. These are part of resort Zuid-Drenthe.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Ontwerpbestemmingsplan Adviesbureau RBOI 2010/12/01

This golf facility consults the following organizations regarding the conservation of cultural heritage:

  • RAAP

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Onderhoud via Monumentenwacht aan de Fijnfabriek

The building of the ‘Fijnfabriek’ is maintained by the organisation preservation of monuments

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display In het gebouw van de golfpro hangen diverse certificaten met betrekking tot duurzame bouw en energiebesparing.

In the building of the golf pro are certificates displayed for sustainable building and energy saving.
Course guides / brochures Op de scorekaart staat 'duurzaamheid: zorg goed voor de baan'

The score card holds the quote: ‘sustainability: take good care of our golf course’
Establishment of a nature trail Op de website wordt duidelijke gecommuniceerd over de recreatieve mogelijkheden in de directe omgeving van de golfbaan.

On the website is a separate page for recreation in the nearby area.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures Op de website staan de 'groene ideeën' van de golfbaan/hotel vermeld. Hier wordt een opsomming gegeven van alle maatregelen die worden genomen om een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering te hebben.

The website holds a separate page for the ‘green actions’ of the golf course. Here, an overview is given of all the actions for a sustainable course management.
Joint practical projects with community Fijnfabriek en Hampshire Hotel Zuid Drenthe maken onderdeel uit van hetzelfde ressort. Samen met hen werken we aan een duurzaam ressort.

The ‘Fijnfabriek’ and the Hampshire Hotel are part of the same resort as the golf course. They work together to create a sustainable resort.