Het Rijk Van Nijmegen

GEO Certified® 05/2016
Groesbeek,
Netherlands
Telephone: 0031243976644
Rvnijmegen170610-218_20groot_1__club_image

South of the city of Nijmegen, bordering on the Groesbeek residential area, lies golf course Het Rijk van Nijmegen. The terrain is enclosed by the Nijmeegse Baan and Zevenheuvelenweg regional roadways and crossed by two public roads: the Postweg and the Derde Baan. The area comprises a total of 140 hectares, housing 45 holes that allow for a wide range of games played in different loops. The course is private property and falls under the holding ‘Het Rijk Golfbanen’, which also operates three other courses. The Rijk van Nijmegen course consists…

Paul van Kan, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Nijmeegse baan (18 holes, 6002 metres, year opened 1987)
Groesbeekse baan Noord (9 holes, 2710 metres, year opened 2009)
Groesbeekse baan Oost (9 holes, 2528 metres, year opened 2009)
Groesbeekse baan Zuid (9 holes, 2987 metres, year opened 2010)
1 Clubhouse(s)
2 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
6 Other

Nature

Het Rijk van Nijmegen Golf Course was laid out in 1986. Following a number of expansions in 1992 and 2008, the golf course now has 45 official tournament holes. The golf course lies north of the village of Groesbeek. The courses are encircled in the north by the Derdebaan and in the east by the Zevenheuvelenweg (Seven Hills Road). As the Zevenheuvelenweg suggests, the courses are part of an undulating landscape. The golf course has a park-like appearance. The golf course ground is partly formed by a moraine carried down and deposited by a Scandinavian glacier. The moraine consists of gravel sand alternating with layers of clay, while boulders and suchlike can be found in the ground moraines of the glacier. As a result of water run-off, the relief in the south-eastern part of Rhätia House is most pronounced and this is where a dry valley can be found. To the east of the current Postweg is an old valley formed by erosion, along which melt water once paved its way. This valley forms a deep incision in the moraine-mound complex where now a brook runs through that drains off excess water. The difference in height in the area is 40 metres.
This natural environment is home to more than 30 different herbs and grasses, including species that are characteristic of Vilion Caninae grasslands. The following species have been found on Het Rijk van Nijmegen Golf Course: heath grass, gorse, common field rush, sheep grass, bird's foot, corn spurrey, mouse-ear hawkweed, bulbous buttercup, etc. The high-rising forest contains tree species such as beech, oak, hornbeam, pine and birch, and in the shrub layer alder, hazel, rowan, black elderberry and Amalanchier. The number of bird species is high; for instance, the buzzard, great spotted woodpecker, green woodpecker, golden oriole and many songbirds. The larger birds, but also mammals such as fox, badger, pine marten, polecat, stoat and weasel. We have prepared a conservation plan with the assistance of landscape ecologist Bram Schenkeveld.

Golfbaan het Rijk van Nijmegen is aangelegd in het jaar 1986, na enkele uitbreidingen in 1992 en 2008 telt de golfbaan nu 45 officiële wedstrijd holes. De golfbaan ligt noordelijk van het dorp Groesbeek, de banen worden omsloten door in het noorden de “Derdebaan” en in het oosten de Zevenheuvelenweg. Zoals de Zevenheuvelenweg al suggereert, zijn de banen onderdeel van een golvend landschap. De golfbaan heeft een parkachtige uitstraling. De bodem van de golfbaan is voor een deel gevormd door een stuwwal met uit Scandinavië afkomstig landijs. De stuwwal bestaat uit grindzand afgewisseld met kleilagen, terwijl in de grondmorenen van de gletsjer (zwerfkeien e.d.) aangetroffen kunnen worden. Ten gevolge van afstromend water is het reliëf in het zuidoostelijk gedeelte van huize Rhätia het meest geaccentueerd en hier bevind zich een droogdal. Oostelijk van de huidige postweg is een oud erosie dal te vinden, waarlangs smeltwater zich eertijds een weg heeft gebaand. Dit dal vormt een diepe insnijding in het stuwwalmassief waar nu ook nog een beekje loopt, waarmee het overtollige water wordt afgevoerd. Het hoogte verschil op het gebied is 40 meter.
De natuurwaarden op het terrein herbergen ruim 30 verschillende kruiden en grassen, waarbij onder andere soorten die kenmerkend zijn voor borstelgrasverbond (violion Caninae). De volgende soorten zijn aangetroffen op het Rijk van Nijmegen: tandjesgras, brem, gewone veldbies, schapengras, vogelpootje, gewone spurrie, muizeoor, knolboterbloem etc. Het hoog opgaande bos bestaat uit boomsoorten zoals beuk, eik, haagbeuk, grove den en de berk en in de struiklaag de els, hazelaar, lijsterbes, zwarte vlier en Drents krentenboompje. Het vogelsoorten rijkdom is groot, zoals de buizerd, grote bonte specht, groene specht, wielewaal en vele zangvogels. De grotere vogels maar ook zoogdieren zoals de vos, das, boommarter, bunzing, hermelijn en wezel. We hebben een natuurbeheersplan opgesteld mmv de landschapsecoloog Bram Schenkeveld
.

Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • dr.A.J.M. Schenkeveld

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Natuurbeheerplan Wil J.A Snelder bv 1986/11/04
Natuurbeheerplan dr. A.J.M. Schenkeveld 2009/06/15

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Staatsbosbeheer
 • Werkgroep natuurbeheer Groesbeek
 • dr. A.J.M. Schenkeveld
 • Wil J.A Snelder bv

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Notitie Bron de Siep Staatsbosbeheer 2013/07/12
Boerenzwaluw Derdebaan dr. A.J.M. Schenkeveld 2013/07/13

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Das Meles meles
Franjestaart Myotis nattereri
Buizerd Buteo buteo
Rosse vleermuis Nyctalus noctula
Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii
Boompieper Anthus trivialis
Zandhagedis Lacerta agilis
Eekhoorn Sciurus vulgaris
Boerenzwaluw Hirundo rustica

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Grasmus Sylvia communis
Kneu Linaria cannabina
Braamsluiper Sylvia curruca
Goudvink Pyrrhula pyrrhula
Tuinfluiter Sylvia borin
Spotvogel Hippolais icterina
Gekraagde roodstaart Phoenicurus phoenicurus
Boompieper Anthus trivialis
Winterkoning Troglodytes troglodytes
Witte kwikstaart Motacilla alba
Boomklever Sitta europaea

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Bloemrijk grasland 4 Self Appointed
Bos 6.8 Self Appointed
Open Water Features 0.6 Self Appointed
Scrub Vegetation 17.2 Self Appointed
Wasteland 1.2 Self Appointed
Rough 'ecological' grassland 5.5 Self Appointed
Gemaaide Rough 61.08 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 3.9 Hectares Agrostis stolonifera / palustris 100%
Tees 1.8 Hectares Festuca rubra 60%
Poa pratensis 40%
Fairways 27.2 Hectares Festuca rubra 70%
Lolium perenne 30%
Semi Rough 10.0 Hectares Festuca rubra 70%
Lolium perenne 30%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
In combination with our maintenance schedule and meticulous irrigation system, we are able to provide these grasses an optimal living environment on this basis in our grounds.

In combinatie met ons onderhoudsschema en secuur beregeningsysteem zijn wij in staat om deze grassoorten een optimale leefomgeving te bieden op deze grondslag op ons terrein.

This golf facility assesses mowing patterns every: 2 dagen months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • Alan Rijks
 • Paul Rolin
 • Eric Seijn
 • Pro-Grass

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Each year, after taking soil samples, we prepare a maintenance plan for the entire course. The plan covers the whole year and is drawn up in months and weeks.

We stellen elk jaar na het nemen van grondmonsters een onderhoudsplan samen, voor de gehele baan, de planning is voor een jaar en is uitgewerkt in maanden en weken.
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Improvement of soil structure is included in the maintenance plan. By not collecting the grass clippings sufficient natural growth/food remains on the fairway and semi-rough.

Verbetering bodemstructuur opgenomen in het onderhoudsplan, Door het niet opvangen van maaisel blijft er natuurlijke groei/voeding op de fairway en semirough.
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces The elements on the course such as uncut rough/wild flower mixtures and waste areas are mown/clipped once a year and the waste areas are maintained twice a year.

De onderdelen in de baan zoals niet gemaaide Rough/bloemenmengsel en waste area's worden 1 x per jaar gemaaid/geklepeld en de waste area's worden 2 maal in het jaar bewerkt.
Improving customer understanding around greens maintenance We keep the members informed of large-scale maintenance work on the greens through the club magazine and if golfers have questions we are happy to answer them in person.

Wij brengen middels het clubblad en via de site informatie over naar de leden van het groot onderhoud aan de greens en als de golfer vragen heeft lichten wij dit graag persoonlijk toe.
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces A good maintenance plan and the right choice of grasses will ensure quality and sustainable management compatibility.

Door een goed onderhoudsplan en de juiste keuze van de grassoorten zal de kwaliteit en het duurzaam beheer goed samen gaan.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture On the important sections of the course, such as the tee box, green and pre-green, we ensure a perfect, healthy lawn through fertilisation and customised irrigation. Outside these sections, we allow natural discolouration as much as possible.

Op de belangrijke delen in de baan is zoals teebox, green en voorgreen zorgen we door middel van bemesting en op maat beregenen voor een perfecte grasmat met gezonde uitstraling. Buiten dit deel wordt zo veel mogelijk natuurlijke verkleuring toegelaten.
Appropriately matching mowing lines to contours The contours are in harmony with the environment and the game.

De contouren zijn afgestemd op de omgeving en het spel.
Protection and restoration of historic features Rhätia House is situated on the grounds of the golf course.

Huize Rathiä gelegen op het grondgebied van de golfbaan.
Discreet on-course signage and furniture We have chosen golf course materials with a natural appearance in a colour and material appropriate for the course.

We hebben een bij de baan passende kleur en materiaal gekozen voor de baanmaterialen met een natuurlijke uitstraling.
Conservation of specimen trees We have old tree avenues that are regularly maintained by a certified company.

We hebben oude bomenlanen die regelmatig onderhoud krijgen door een gecertificeerd bedrijf.
Screening and softening unsightly man-made features Not applicable.

Is niet van toepassing.
Ambitie Strengthening nature – and play experience on the Nijmegen Course through the planting of heather.

Het versterken van de natuur – en speelbeleving op de Nijmeegse Baan door toepassing van heide beplanting.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass The grass surface, which is intensively mown, is kept as short as possible to achieve a suitable course for the game of golf.

Het oppervlakte gras dat intensief gemaaid word is zo beperkt mogelijk voor het behalen van een geschikte baan voor het golfspel.
Increasing the size of habitat patches We try to make habitats as large as possible. During the laying of the new course in 2008, badger trenches were dug out. These trenches enable the badgers to go around the course undisturbed.

Waar het mogelijk is worden leefgebieden zo groot mogelijk gemaakt, we hebben bij de nieuwe aanleg in 2008 dassengreppels aangelegd. Door deze greppels kan de das ongestoord door de baan.
Connection of internal habitat patches Two concrete pipes have been laid that run through the badger trenches in the course and underneath the Derdebaan enabling the badgers to cross the road.

Via de dassengreppels in de baan, en onder de Derdebaan liggen 2 betonnen buizen voor de oversteek van de weg.
Connection of patches with external habitats Badger tunnels run underneath the public road enabling badgers to cross safely via the large sett on the other side of the Zevenheuvelenweg. PVC pipes have also been laid through the fencing for the connection to the woodland.

Onder de openbare weg liggen dassentunnels zodat de das veilig over kan steken via de grote burcht aan de overzijde van de Zevenheuvelenweg, zo zijn er ook pvc pijpen in de afrastering gemaakt voor de verbinding naar het bosgebied.
Creation of habitat corridors The course and the environment are still in full development and, where possible, we take nature into consideration.

De baan en de omgeving is nog volop in ontwikkeling, waar mogelijk is werken we mee met de natuur.
Avoidance of habitat fragmentation As the rough is kept as natural as possible, we avoid shredding between the areas.

Doordat de rough zo natuurlijk mogelijk wordt onderhouden, wordt versnippering vermeden tussen de gebieden.
Improving and diversifying habitat edges The course continues to develop, particularly the new section, and therefore increasingly better and more appropriate habitats will be developed.

De baan blijft ontwikkelen, vooral het nieuwe gedeelte, er zullen dus steeds betere en geschiktere biotopen ontwikkeld worden.

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland Through grazing sheep, various seeds are spread and where impoverishment is required it will take place through phased grazing management.

Door het begrazen met schapen worden verschillende zaden verspreid en waar verschraling nodig is, zal dit plaatsvinden door een gefaseerd begrazingsbeheer.
Ecologically informed management of scrub vegetation Not applicable.

Niet van toepassing.
Promoting species and structurally diverse woodlands There are various native shrubs and trees that are preserved through management and maintenance.

Er zijn verschillende inheemse struiken en bomen en deze worden in het beheer en onderhoud behouden.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Not applicable.

Niet van toepassing.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation There is variation in vegetation. The existing ponds are maintained yearly by trimming the sides and keeping them clean.

Er is afwisseling in vegetatie. De aanwezige vijvers worden jaarlijks bijgehouden door de kanten te bewerken en schoon te houden.
Naturalization of linear habitats We have been compelled to fence off part of the course as a result of damage to the course by wild boars. However, we have inserted PVC pipes in the fencing to allow the badgers to leave the grounds.

We zijn genoodzaakt geweest om de baan gedeeltelijk af te rasteren in verband met de vernieling van de baan door wilde zwijn, we hebben echter wel pvc pijpen door de afrastering verwerkt om de das vrij baan te geven.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Not applicable.

Is niet van toepassing.
Installation of nest boxes Various nest boxes have been hung up around the course for various bird species.

Er hangen verschillende nestkastjes door de baan voor verschillende vogelsoorten.
Provision of feeding tables Feed planks have been hung up around the course and the clubhouse.

Er hangen voederplankjes door de baan en rondom het clubhuis.
Control / management of alien species In accordance with the Dutch Flora and Fauna Act.

Volgens de flora- en faunawet.
Provision of hibernation areas Various nest boxes have been hung up around the course for various bird species, which can also be used for hibernating.

Er hangen verschillende nestkastjes door de baan voor verschillende vogelsoorten dus ook om eventueel te overwinteren.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) We have placed a few piles of tree stumps and various wooded banks around the course.

We hebben enkele stapels boomstronken liggen en verschillende houtwallen verdeeld door de baan.

Water

In the clubhouse of Het Rijk van Nijmegen tap water is used in the catering establishment, the changing rooms and at other consumption points. In addition, signs have been hung up in various places requesting visitors to use water wisely.
We have two surface waters on the course of which the largest is the buffer for our irrigation system. We have two springs, one in the Siep on the south side of approximately 50 m deep, and the other spring is on the east side near the Zevenheuvelenweg. Here the pump is at a depth of 175 m. Irrigation sprinklers and wetting agents are used to limit the amount of irrigation water. The irrigation system is driven by an irrigation computer. The amount of irrigation water is determined by the experienced head greenkeeper with the assistance of a weather station that measures the amount of evaporation, among other things. The pump that is used is equipped with frequency control whereby the speed of the pump is determined by the pressure. This prevents unnecessary pumping up of water, thus saving on water and energy.

In het clubhuis van Golfbaan Het Rijk van Nijmegen wordt leidingwater gebruikt voor de horeca, kleedkamers en andere verbruikpunten. Daarnaast hangen op verschillende plaatsen bordjes welke de bezoekers vragen bewust om te gaan met water.
Op de baan hebben we 2 oppervlaktewateren, waarvan de grootste de buffer is van ons beregeningsysteem. We hebben 2 bronnen, 1 in de Siep aan de zuidzijde +/- 50 m en de andere bron is aan de oostzijde bij de Zevenheuvelenweg daar zit de pomp op 175 m diepte. Er wordt gebruik gemaakt van sectorsproeiers en wetting agents, om de hoeveelheid te beregenen water te beperken. De beregening wordt aangestuurd via een beregeningscomputer. De hoeveelheid te beregenen water wordt bepaald door de ervaring van de hoofdgreenkeeper en met behulp van een weerstation die onder andere de verdamping meet. De pomp die gebruikt wordt, is voorzien van frequentiebesturing waardoor de snelheid van de pomp bepaald wordt door de druk. Hierdoor voorkomt men het onnodig oppompen van water waardoor zowel op water als op energie wordt bespaard.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Legionella onderzoek Bereau de Wit 2015/09/10

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 4,084,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 57,812,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 150,000 Litres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 4,352,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 54,746,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 150,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 4,723,000 Litres
Golf Course Public / Potable 100% 67,091,000 Litres
Maintenance Facility/Facilities Groundwater 100% 150,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees 2-3 days per week
Fairways 2-3 days per week
Semi-Rough Weekly
Rough Weekly

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Upgraded every 2 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 6 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species The grasses were a conscious choice during the laying out of the course. Other species were sown in shady areas. All the grasses were selected to limit water consumption.

De grassoorten zijn bij de aanleg bewust gekozen, op schaduwplekken is met andere soorten ingezaaid, alle grassoorten zijn geselecteerd om waterverbruik te beperken.
Soil decompaction and thatch management We have a maintenance schedule for the maintenance of the felt layer, such as aeration of the top layer.

Voor het beheer van de viltlaag hebben we een onderhoudsschema, zoals beluchten van de toplaag.
Timing and dose of water application Irrigation is dosed through moisture and evaporation measurements by the weather station.

De beregening wordt gedoseerd door middel van vochtmetingen en meten van verdamping middels het weerstation.
Analysis of soil moisture The soil moisture is analysed annually by a certified company.

Het bodemvocht wordt jaarlijks geanalyseerd door een erkend bedrijf.
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Irrigation is dosed through moisture and evaporation measurements by the weather station.

De beregening wordt gedoseerd door middel van vochtmetingen en meten van verdamping middels het weerstation.
Use of wetting agents In the summer, we use wetting agents on the greens.

In de zomer gebruiken we wetting agents op de greens.
Overall reduction in irrigated area Because we have an average of two rows of sprinklers per fairway, the zone is restricted.

Door dat we gemiddeld 2 rijen sprinklers hebben per fairway is de zone beperkt.
Targeting of sprinkler heads All sprinklers are set according to the destined area to avoid excessive water.

Alle sprinklers staan afgesteld op het bestemde gebied, om overmatig waterverbruik te ver komen.
Optimizing system pressure The pump that is used is equipped with frequency control whereby the speed of the pump is determined by the pressure.

De pomp die gebruikt wordt, is voorzien van frequentiebesturing waardoor de snelheid van de pomp bepaald wordt door de druk.
Adoption of cutting edge nozzle technology We have water-saving Tale nozzles.

We hebben waterbesparende talenozzels.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets All toilets in the clubhouse have water-saving flushes.

Alle toiletten in het clubhuis hebben water besparende knoppen.
Use of water efficient appliances To date, we have made all the appropriate adjustments to save water.

Tot op heden hebben we alle aanpassingen om water efficiëntie goed toe te passen.
Use of efficient shower technology Not yet applicable.

Nog niet van toepassing.
Repairing leaks Any leaks are repaired as quickly as possible.

Wanneer zich lekkages voordoen worden die zo snel mogelijk weer verholpen.
Water awareness signage Signs have been hung up in various places requesting visitors to use water wisely.

Er hangen op verschillende plaatsen bordjes die de bezoekers vragen bewust om te gaan met water.
Ambitie 2016-2019 Reduction of water consumption through customised irrigation.

Verminderen watergebruik door maatwerk beregening.

Energy

The priority of Het Rijk van Nijmegen Golf Course is to reduce energy consumption. An energy survey was carried out in 2011 by the environmental and energy research company Lumos on our behalf. The purpose of the survey was to identify where we could save energy and thus save costs. This resulted in a substantial report and we set to work to carry out the recommended changes, such as to the lighting and heating systems. We replaced the old lights for new LED lights in two halls in the building and replaced an old boiler from 1987 for an instantaneous boiler. We will implement further changes in the coming period and we will continue to keep abreast of new developments in the field of cleaner and more sustainable energy sources.

Het is voor golfbaan Rijk van Nijmegen een prioriteit om het energieverbruik terug te dringen. In 2011 hebben wij een energie-onderzoek laten uitvoeren door Lumos milieu en energieonderzoek. Doel hiervan was om te inventariseren waar wij op energie en natuurlijk kosten konden besparen. Daar is een heel rapport uitgekomen waar wij mee aan de slag zijn gegaan, enkele voorbeelden zijn aanpassing van de verlichting en de verwarming. Wij hebben in 2 zalen van het gebouw de verlichting vervangen voor led-verlichting en een oude ketel met boiler uit 1987 vervangen voor een doorstroomtoestel. Wij zullen nog meer verbeteringen doorvoeren komende periodes. En wij blijven voortdurend op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van schonere en duurzamere energie bronnen.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energieonderzoek Lumos millieu- en energieonderzoek 2012/01/02

This golf facility does not consume any renewable energy or resources.

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Litres) 25.886 31.559 28.716
Natural Gas (Litres) 73.829 67.487000
Non-renewable Grid (kWh) 349.628 507.014 513.925
Petrol (Litres) 9572 7795 8487

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Not applicable.

Niet van toepassing.
Installation of small scale wind turbine Not applicable.

Niet van toepassing.
Installation of photovoltaic and / or solar panels We may install solar panels at some point in the future to generate electricity for our rental golf buggies.

Wij willen in de toekomst misschien zonnepanelen gaan plaatsen voor het opladen van onze elektrische verhuurbuggy's.
Use of geothermal and / or ground sources Not applicable.

Niet van toepassing.
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) Not applicable.

Niet van toepassing.
Use of biodiesel and /or ethanol Not applicable.

Niet van toepassing.
Use of electric hybrid vehicles All our rental golf buggies are battery powered and in 2016 we acquired two battery-powered transporters for the greenkeepers.

Verhuur buggy's zijn allemaal op accu en wij hebben sinds begin 2016 2 transporters voor de greenkeepers op accu.
Use of recycled oils Not applicable.

Niet van toepassing.

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems In autumn 2014, we replaced an old boiler from 1987 for an instantaneous boiler.

In het najaar van 2014 hebben wij een oude ketel met boiler uit 1987 vervangen voor een doorstroomtoestel.
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration We have an air conditioning system that is automatically controlled.

Wij werken met luchtbehandeling, dus automatisch geregeld.
Enhancement of natural ventilation opportunities Several halls in the clubhouse have air conditioning systems that work in conjunction with the central heating system.

In het clubhuis hebben wij enkele zalen met luchtbehandeling in samenwerking met verwarming.
Upgrading of building insulation The clubhouse and the other outbuildings have optimal insulation.

Het clubhuis en de overige bijgebouwen zijn optimaal geïsoleerd.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) The clubhouse has skylights running the entire length of the corridor and through into the lounge. There are sufficient windows in the building to minimise the use of artificial lighting during the day.

In de gang van het clubhuis is over de gehele lengte een lichtstraat en loopt door de lounge in. Rondom in het gebouw zitten voldoende ramen om overdag zo min mogelijk licht binnen aan te hoeven maken.
Installation of low-energy lighting In recent years, we have replaced various lamps for LED lighting.

Afgelopen jaren hebben wij verschillende lampen in zalen vervangen voor led-verlichting.
Use of motion sensor lighting Certain rooms, such as the new greenkeeping building, have lights with motion sensors.

In bepaalde ruimtes hebben wij verlichting op bewegingssensoren, zoals in het nieuwe pand van de greenkeeping.
Transition to energy efficient appliances Not applicable.

Niet van toepassing.
Use of timers with appliances, heating and lighting Not applicable.

Niet van toepassing.
Educating staff and customers We are aware that we need to minimise the use of heating and lighting when we are not working or when there are no visitors.

Wij zijn er bewust van dat wij zo min mogelijk gebruik moeten maken van warmte en licht als er niet gewerkt wordt of als er geen gasten zijn.

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 50%
Diesel 100% 50%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 67%
Diesel 33%
Hybrid 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives The members mainly live in the vicinity of the golf course. During tournaments, the members usually carpool and, particularly during youth tournaments, many of our young members pool together and are brought in the car by their parents.

De leden wonen grotendeels in de buurt van de baan, bij wedstrijden wordt er wel samen gereden door de leden en vooral bij jeugdwedstrijden word er gezorgd dat er meerdere jeugdleden carpoolen met ouders .
Group transportation (e.g. buses) Not applicable.

Niet van toepassing.
Secure cycle parking The bike shed is across from the main entrance and is equipped with surveillance cameras, as is the car park.

De fietsenstalling is tegenover de hoofdingang en wordt net zoals de parkeerplaats beveiligd door camera’s.
Promoting public transport routes and timetables The golf course is easily accessible by public transport and this is promoted via the website.

De golfbaan is goed te bereiken met openbaar vervoer en dit wordt ook gepromoot via de website.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) The locker room has sufficient lockers available for members.

In de lockerloods zijn nog voldoende lockers beschikbaar voor leden.
Staff showers The greenkeeping facility has three showers in two locations.

Bij de Greenkeeping zijn 3 douches op 2 locaties.
Tax breaking incentives for cycling Until last year, we had an arrangement with the bicycle scheme.

Wij hebben tot afgelopen jaar de regeling gehad middels het fietsplan.
Promotion of walk to work campaigns Various employees come to work on foot.

Er zijn verschillende werknemers die lopend naar het werk komen.
Ambitie 2016-2019 Application of more green energy in cooperation with the energy provider.

Meer groene energie toepassen in samenwerking met de energie leverancier.
Ambitie 2016-2019 All reinvestments in machines and vehicles are focused on sustainability.

Betrekken van duurzaamheid als criterium bij herinvesteringen in machines en voertuigen.

Supply Chain

Het Rijk van Nijmegen Golf Course has made a conscious choice for material and supply chain management, both in terms of the catering facilities and course management. Wherever possible, local suppliers are used for the catering, particularly where it concerns seasonal products such as asparagus and strawberries. Pesticides are used as little as possible and only when necessary. A good record is kept of the amount of resources used. Fertilisers are applied on greens, pre-greens, tees and fairways. Waste from the Greenkeeping and the catering establishment is centrally collected and sorted for recycling.

Bij golfbaan het Rijk van Nijmegen is men bewust bezig met martiaal en ketenbeheer zowel in de horeca als in het baan management. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van lokale leveranciers, vooral met seizoenproducten in de horeca zoals asperges en aardbeien. Gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt ingezet, alleen noodzakelijk. Er is een goede registratie van het verbruik van middelen. Meststoffen worden toegepast op greens, voorgreens, tees en fairways. Het afval dat bij de Greenkeeping en de horeca vrijkomt, wordt centraal ingezameld en zo mogelijk gerecycled.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source Products are specifically purchased and efficiently used.

Er wordt specifiek ingekocht en omgegaan met de producten.
Use of local suppliers The catering establishment uses suppliers who are located within a maximum radius of 40 km. Technical maintenance and repairs to the buildings and installation systems are carried out by local/regional businesses.

Leveranciers t.b.v. horeca komen uit regio van max. 40 km.Technisch onderhoud en reparaties aan gebouwen en installaties wordt uitgevoerd door lokale /regionale ondernemers.
Use of local products Food and drink products for the catering establishment are supplied by regional suppliers.

Drank en spijs t.b.v. horeca worden geleverd door regionale leveranciers.
Selection of certified products Where possible, and applicable, these products are specifically purchased.

Waar mogelijk en van toepassing wordt hier op ingekocht.
Use of recycled and recyclable products There are certainly recycled products in use within the company, both by the catering establishment and Greenkeeping.

Er zijn zeker gerecyclede producten in gebruik in het bedrijf, zowel horeca als greenkeeping.
Selection of products that feature minimal packaging Some products are supplied with limited packaging materials, such as vegetables and fruit in crates.

Er zijn producten die aangeleverd worden met beperkt verpakkingsmateriaal, bijvoorbeeld groenten en fruit in kratten.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Supplies of raw materials and consumables are delivered under certificate in accordance with the requirements.

Leveranties van grond- en hulpstoffen worden volgens vereisten onder certificaat geleverd.

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 7 3 4
Catering Supplies 2 1 1
Retail 2 1 1
Trade & Contractors 2 1 1
Course Supplies 2 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Stress is avoided as much as possible by regularly changing sections that are played on intensively and by not permitting handy carts in wet periods.

Door plekken in de baan die intensief bespeeld worden regelmatig te wisselen en in natte perioden handycarts niet toe te staan wordt stress zo veel mogelijk gemeden.
Managing stress and wear Wear and stress are monitored daily, e.g. around the pin positions on the greens.

Er wordt dagelijks gecheckt op slijtage en stress bijvoorbeeld rondom de pinpostie op de greens.
Enhancement of soil structure To guarantee good soil structure the ground is regularly aerated and sanded.

Er wordt regelmatig belucht en bezand, zodat een goede bodemstructuur gewaarborgd is.
Optimization of the growing environment Because the golf course has an open character and there are very few high plants, the game elements are exposed to sufficient sunlight and wind, ensuring good growth conditions.

Doordat de golfbaan een open karakter heeft en er weinig hogere beplanting voorkomt, krijgen spelelementen voldoende zon en waait er voldoende wind voor goede groeiomstandigheden.
Managing thatch levels The maintenance plan is immediately adapted to the felt level.

Het onderhoudsplan wordt ter plekke aangepast op het viltniveau.
Managing surface moisture We have this well under control.

We hebben dit goed onder controle.
Establishing thresholds for pests and disease Through specific management with a view to the Green Deal, we will have to make more natural barriers to prevent pests and diseases.

Door specifiek te gaan beheren met het zicht op de Green Deal, zullen we meer natuurlijke drempels moeten maken voor plagen en ziekten.
Scouting for pests and diseases All greenkeepers monitor the grass on a daily basis and we are therefore informed in time of any pests on the course.

Alle greenkeepers monitoren dagelijks het gras en we zijn daardoor op tijd op de hoogte van ziekten en plagen in de baan.
Monitoring / improvement of plant health Through management with a view to the Green Deal, we must remain alert to plant health.

Door het beheer met het zicht op de greendeal, zullen we alert moeten zijn op de plantgezondheid.

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 16 18 27
Fairways - K - Organic 16 16 16
Fairways - N - Inorganic 63 63 63
Fairways - N - Organic 32 32 32
Fairways - P - Inorganic 15 15 14
Fairways - P - Organic 8 8 8
Greens - K - Inorganic 257 292 326
Greens - N - Inorganic 159 200 186
Greens - P - Inorganic 42 39 31
Tees - K - Inorganic 142 166 193
Tees - N - Inorganic 174 181 163
Tees - P - Inorganic 52 56 64

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 10 40
Fairways - Herbicide - Total Weight 10 40
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 1 1
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 5
Fairways - Insecticide - Total Weight 5
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 1
Greens - Fungicide - Active Ingredient 152 40 246
Greens - Fungicide - Total Weight 152 40 246
Greens - Fungicide - Number of applications per year 7 2 5

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products We spray with water-soluble Fe to a certain amount.

We spuiten met oplosbaar FE tot bepaalde hoeveelheid.
Selection of appropriate products for specific pests and diseases We spray with water-soluble Fe to a certain amount.

We spuiten met oplosbaar FE tot bepaalde hoeveelheid
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers The changing rooms have showers.

In de kleedruimtes zijn douches aanwezig.
Calibration and testing of sprayers They are regularly tested.

Wordt regelmatig getest.
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles We spray with wind screens and anti-drip nozzles.

We spuiten met windkappen en antidrupmondstukken
Non-chemical weed control Not applicable.

Niet van toepassing.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. We do use organic fertilisers; naturally, they help with this process.

We gebruiken wel organische meststoffen, natuurlijk werken die mee aan dit proces.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false true false
Aluminium false false true false
Metal false false true false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings false true false false
Cores & Turf false true false false
Sand false true false false
Wood / Timber false true false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials All waste is separated behind the main building.

Achter het hoofdgebouw scheiden we al het afval.
Establishment of recycling centers There are three large bins near the kitchen where we separate paper, glass and other waste.

Bij de keuken hebben we 3 grote afvaltonnen waar we papier, glas en restafval scheiden.
Returning clipping to fairways and walkways Not applicable.

Niet van toepassing.
Education of staff and customer education Signs will be placed in various places in and around the clubhouse to make people aware of this.

Er komen op verschillende plaatsen in en om het clubhuis borden om ze er bewust van te maken.
Waste awareness campaigns Signs will be placed in various places in and around the clubhouse to make people aware of this.

Er komen op verschillende plaatsen in en om het clubhuis borden om ze er bewust van te maken.
Ambitie 2016-2019 More use of local suppliers and actively communicating this cooperation within the hospitality industry.

Meer gebruik maken van regionale leveranciers en het actief communiceren van die samenwerking in de horeca.
Ambitie 2016-2019 Activate sustainability as a theme for all supplier contracts.

Duurzaamheid als thema activeren bij alle leverancierscontracten.

Pollution Control

The environmental management plan not only seeks to ensure strict compliance with environmental legislation, it also aims to launch a process with a constant focus on the effects of its operations on the environment. In that process of awareness, attention will be given to the most efficient use of raw materials and targeted influence on the generation of waste and the way in which it is processed.
The objective of Het Rijk van Nijmegen Golf Course is to minimise environmental impacts. This should be possible through creating a high degree of awareness among employees and thus preventing wastage and misuse.
Drawing up measurable criteria, other than the assessment to determine compliance with applicable laws and regulations, could be a useful supplement. Routine inspections by the municipality are an additional impetus for complying with the rules.

Het milieuzorgplan beoogt niet alleen een strikte naleving van de milieuwetgeving te bewerkstelligen, maar tevens een proces op gang te brengen waarbij voortdurend aandacht is voor de effecten van de bedrijfsvoering op het milieu. In dat bewustwordingsproces gaat de aandacht uit naar de meest doelmatige aanwending van grondstoffen en gerichte beïnvloeding van het ontstaan van afval en de wijze van verwerking ervan.
Doel van Golfbaan het Rijk van Nijmegen is een minimale milieubelasting te realiseren. Dit moet mede mogelijk zijn door een grote mate van bewustzijn bij de medewerkers te creëren. Hierdoor wordt verspilling en verkeerd gebruik vermeden.
Het opstellen van meetbare criteria behalve dan dat er wordt beoordeeld of er voldaan wordt aan de wet en regelgeving zou een waardevolle aanvulling kunnen betekenen. Regelmatige controles vanuit de gemeente zijn een extra impuls op de naleving van de regels.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Never Daily
On-Site Never Never Daily
Outflow Yearly Never Yearly

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Mains Sewer Yes
Clubhouse Mains Sewer Yes
Maintenance Facility Via Oil Separator Yes
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags true false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas All locations where dangerous substances are to be found have impervious floors.

Op alle locaties waar gevaarlijke stoffen zich bevinden zijn de vloeren vloeistofdicht.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas The floor is checked annually and is liquid tight.

De vloer wordt jaarlijks gecontroleerd en is vloeistofdicht.
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas That takes place from the chemical storage cupboard on an liquid-tight floor.

Dat gebeurd van uit de chemicaliën kast op een vloeistofdichte vloer.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces That takes place from the chemical storage cupboard on an liquid-tight floor.

Dat gebeurd van uit de chemicaliën kast op een vloeistofdichte vloer.
Installation of above-ground fuel tanks We have two diesel tanks, both tanks are standing in an liquid-tight containment tray.

Wij hebben 2 dieseltanks, beide tanks staan in een vloeistofdichte lekbak.
Installation of sufficient secondary containment for fuel Yes, they are regularly inspected.

Ja, worden regelmatig gecontroleerd.
Provision of containment booms and absorbent materials They are present.

Die zijn aanwezig.

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs We avoid this, for example, by filling the field sprayer tank with exactly the amount that is required; there is no residual liquid left after spraying.

Wij vermijden dit door bijvoorbeeld de tank van de veldspuit precies te vullen met de hoeveelheid die nodig is, er is geen restvloeistof over na bespuiting.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Buffer strips have been established around the watercourses in any case.

Rond de waterbronnen zijn sowieso bufferstroken ingesteld.
Establishment of emergency spillage response plan Filling takes place on an liquid-tight floor and an emergency response plan is being drawn up.

Er wordt gevuld op vloeistofdichte vloer en een noodreactieplan wordt opgesteld.
Controlling erosion and sediment discharge They are regularly inspected.

Die worden regelmatig gecontroleerd.
Establishment of pesticide-free zones We are working on that with a view to the Green Deal.

Daar zijn wij mee bezig met zicht op de Green Deal.
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off We have oil separators at the hose-down areas.

Op de afspuitplaatsen zijn olie-afscheiders aanwezig.
Ambitie 2016-2019 An exemplary role for golf in the Netherlands in the context of the Green Deal/the pesticide ban.

Een voorbeeld rol voor Golf in Nederland in het kader van de Green Deal/het pesticiden verbod.

Community

Het Rijk van Nijmegen Golf Course has 1,800 members of which approximately 1,000 live within a radius of 20 km. In terms of the working environment, we try as much as possible to employ people from the Groesbeek region and, since a year ago, we also work together with the public employment service WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. The golf course is committed to providing a safe and sustainable working environment through open and frequent communication.

Golfbaan het Rijk van Nijmegen heeft een ledenbestand van 1800, waarvan +/- 1000 leden in een omtrek van 20 km en de overige komen van verder. Ook met betrekking tot de werkomgeving wordt nagestreefd om zoveel mogelijk mensen uit de regio Groesbeek in dienst te nemen, we zijn sinds 1 jaar in samenwerking met Werkbedrijf Nijmegen. Door middel van open en frequente communicatie richt de golfbaan zich op een veilige en duurzame werkomgeving.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Course Management 1
Food & Beverage 8 3 18
Golf Coaching 1 2
Retail & Leisure 1 4 2
Caddies 1 3 1
Other 10 5 1

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • General Manager
 • Course Manager

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Greenkeeper training with spraying permit.

Greenkeeperopleiding met spuitlicentie.
Efficient water management Irrigation system trainings are followed with a view to efficient water management.

Opleiding van de beregeningsinstallatie wordt gevolgd voor efficiënt waterbeheer.
Management of accidents and emergencies A prevention officer is present at Het Rijk van Nijmegen and we have at least one person in each department who has achieved a company emergency response training certificate.

Er is een preventiemedewerker aanwezig op het Rijk van Nijmegen, daarbij hebben wij op elke afdeling minimaal 1 persoon met BHV-diploma.
Management of habitats and vegetation Greenkeepers regularly follow courses in their professional field, of which this forms a part.

Greenkeepers volgen regelmatig cursussen op hun vakgebied, waar dit onderdeel van uitmaakt.
Waste minimization, separation and recycling Everyone on the golf course, whether a client or an employee, is made aware of the importance of waste separation.

Op de golfbaan wordt iedereen zowel klant al werknemer bewust gemaakt van scheiding van het afval.
Health & Safety Employees follow safety training and company emergency response training.

Medewerkers volgen veiligheidstrainingen, BHV.
Energy Saving An energy survey was carried out in 2012 and we are still reaping the benefits.

Er is in 2012 een energie-onderzoek gedaan, hier plukken we nu nog de vruchten van.
Understanding of landscape and cultural heritage Greenkeeper Freek Snel has extensive knowledge of the landscape and cultural heritage.

Greenkeeper Freek Snel heeft een brede kennis over het landschap en cultureel erfgoed.
Environmental management planning The head greenkeeper is in charge of planning, together with his assistants, as far as environmental management is concerned.

De hoofdgreenkeeper neemt de planning op zich samen met zijn asistenten voor wat betreft het milieubeheer.

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours We have a good relationship with our neighbours on all fronts. We work together on achieving a beautiful and tidy environment in terms of greenery maintenance along the boundary and litter.

Met de buren hebben we aan alle kanten goed contact. We werken samen aan een mooie en nette omgeving, op gebied van onderhoud aan de groenvoorzieningen op de grens of over zwerfvuil.
Local Government We have a good relationship with the local aldermen in the municipality of Berg en Dal.

We hebben goed contact met de lokale wethouders in de gemeente Berg en Dal.
Local Environmental Groups We work together with one environmental group in the region and also hold regular tours for bird watchers under supervision of a greenkeeper.

We werken samen met 1 milieugroep uit de regio en organiseren ook regelmatig een rondleiding voor vogelaars onder begeleiding van een greenkeeper.
Local Community Groups Het Rijk van Nijmegen Golf Course is a commercial organisation and therefore, whenever possible, local community groups are welcome.

Golfbaan Het Rijk van Nijmegen is een commerciële baan, dus waar het mogelijk is zijn lokale gemeenschapsgroepen welkom.
Media From our initial beginnings, we have always made use of the press. Nowadays, the internet and Facebook make it much easier to reach the client. However, we still use the local paper to reach local clients.

Sinds de beginjaren maken we gebruik van de media, tegenwoordig is het via internet en Facebook allemaal veel makkelijker om de gasten te bereiken. Maar natuurlijk ook de regionale krant die we nog steeds gebruiken om de lokale markt te bereiken.
Local Businesses We work together with local businesses through our various departments. We also aim to involve more businesses in the area.

We werken samen met lokale ondernemers op verschillende afdelingen, er is ook een ambitie om meer bedrijven te betrekken in de regio.
Schools & Colleges There are regular tours from local schools and the professionals provide group lessons for the schools. We also work with the Kandinsky college on taster internships and we receive groups from the HAS University of Applied Sciences for assistant head greenkeeper training courses.

Regelmatig zijn er excursies van lokale scholen en daarbij ook groepsgolflessen door de professionals. We werken samen met het Kandinsky College voor snuffelstage. Daarnaast krijgen we groepen op bezoek via de HAS, voor de opleiding assistent hoofdgreenkeeper.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths We have an agreement with the municipality that we maintain the public road that runs straight through the golf course.

Wij hebben een afspraak met de gemeente dat wij de openbare weg onderhouden die dwars door de golfbaan loopt.
Creation of new paths and nature trails Not applicable.

Niet van toepassing.
Installation of effective and welcoming signage Welcome boards and directions are located in several places on the course.

Er staan op verschillende punten in de baan welkomstborden, en ook wegbewijzering.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) In consultation, fishing is permitted in the pond near the Siep provided no litter is left behind.

In goed overleg mag er gevist worden in de vijver bij de siep, mits ze geen rommel achter laten.
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Not applicable.

Niet van toepassing.
Continuation of traditional agricultural activities Not applicable.

Niet van toepassing.

No archaeological or heritage surveys have been undertaken at this golf facility.

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) Not applicable.

Niet van toepassing.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Not applicable.

Niet van toepassing.
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) There are several tree avenues left over from the time that the land was an agricultural area. They are still intact.

Er zijn verschillende bomenlanen die al vanaf de tijd dat het nog landbouwgebied was nog steeds in tact zijn.

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display The members receive a newsletter via the golf course each month

De leden krijgen maandelijks een nieuwsbrief via de golfbaan.
Members evenings and course walks There are several themed walks across the course, on average three walks a year, with a different theme each time. These walks are led by Freek Snel.

Er is een aantal wandelingen door de baan, gemiddeld 3 per jaar, met steeds een ander onderwerp. Deze worden gegeven door greenkeeper Freek Snel.
Course guides / brochures We have a flyer promoting the golf school but most of the information can be found on the website www.golfenophetrijk.nl

Voor de Golfschool bestaat nog een eenvoudige flyer, maar het meeste is te vinden op de website www.golfenophetrijk.nl
Interpretation panels & course signage There are sufficient signboards on the golf course and we want to place some local notice boards with information about the area.

Er zijn voldoende informatiewijzers aanwezig op de golfbaan, we willen nog wat plaatselijke uitlegborden plaatsen met informatie over het gebied.
Establishment of a nature trail There are various types of paths across the course and 80 per cent of these were laid using a natural product (white shell paths).

Er zijn verschillende soorten paden door de baan, daarvan is 80 procent een natuurlijk product, het zijn witte schelpenpaden.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures There is a website for external promotion on which we publish news and announce promotions.

Er is een website voor promotie naar buiten toe, we maken daar ook alle nieuws en acties bekend.
Supporting campaigns Not applicable.

Niet van toepassing.
Course walks / open days There are several themed walks across the course, on average three walks a year, with a different theme each time. These walks are led by Freek Snel. We do not hold open days, which we used to do.

Er is een aantal wandelingen door de baan, gemiddeld 3 per jaar met steeds een ander onderwerp. Deze worden gegeven door greenkeeper Freek Snel. Daarnaast zijn er geen opendagen meer die we voorheen wel hadden.
Attending community meetings Not applicable.

Niet van toepassing.
Joint practical projects with community Not applicable.

Niet van toepassing.
Ambitie voor 2016-2019 Active cooperation and communication with stakeholders focused on nature and sustainability.

Actieve samenwerking en communicatie met belangengroepen gericht op natuur en duurzaamheid.
Ambitie voor 2016-2019 Promotion of the environmental and historical values on and around the golf course.

Uitdragen van de ecologische en historische waarden op en om de golfbaan.
Ambitie voor 2016-2019 Through cooperation with UWV/Breed, further integration of the underprivileged in the labour market.

D.m.v. samenwerking met UWV/Breed verder integreren van kansarmen op de arbeidsmarkt.