Golfclub De Dommel

GEO Certified® 11/2016
St. Michielsgestel,
Netherlands
Telephone: 073 551 9168
Foto_clubhuis2_club_image

During my visit golfclub de Dommel, represented by the GEO-team, clearly demonstrated that sustainable management is one of the key issues of their policy, and that the highly competent GEO-team covered all the six GEO-themes successfully. All information with respect to course maintenance, policy statements, new developments, (GEO) goals to be achieved the next years etc. are perfectly well documented in an easily accessible software planning and reporting tool. The GEO-team informed me on all their intentions the next coming years, showing th…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Wedstrijdbaan Golfclub de Dommel (18 holes, 5431 metres, year opened 1928)
( holes)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities
1 Practice Facility/Facilities
1 Pro Shop
1 Other
3 Other
1 Other

Nature

Het terrein van GC De Dommel ligt ten zuiden van Sint Michielsgestel op een gedeelte van Landgoed Zegenwerp en ten noorden van De Dommel op de overgang van oude droge gesloten naaldbossen naar een open nat beekdallandschap.

Zegenwerp is opstaan uit een Frankische nederzetting. In de 19e eeuw zijn de oorspronkelijke stijlkenmerken vervangen door de Engelse landschapsstijl. Uit die tijd dateren de eikenlaan den de beukenlaan (oprijlaan).

De stuifduinen zijn in de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw beplant met naaldbomen. In dat landschap is de golfbaan aangelegd. De bossen en natuurterreinen van het oude deel maken deel uit van de EHS.

Recent zijn 6 holes gereedgekomen ten noorden van de Esscheweg. Dit is overwegend agrarisch landschap.

De 18-holes-golfbaan omvat naaast de golfelementen, bossen, vijvers, heide, solitaire bomen en lanen.

De algemene hoofddoelstelling is gericht op de hoofdfuncties natuur en landschap waarbij wordt gestreefd naar zo hoog mogelijke natuurwaarden en een optimale landschappelijke inpassing van de hoofdfunctie als golfbaan.

Deeldoelstellingen landschap:

Bosranden laten meanderen.
Doorkijkjes creëren.
Overschaduwing tegengaan dmv bomen verwijderen en snoeien.
Op open plaatsen heide en schraal grasland laten ontstaan.
Beheer monumentale en beeldbepalende bomen intensiveren.
Langs 2 zandwegen aanleggen en complementeren van laanbeplanting..
Aanvullen bestaande randbeplanting.
Randen en overhoeken met struiksoorten beplanten.

Doelstelling natuur:

Streven naar toename van het aantal biotopen door verhoging aandeel liggend hout.
Het aandeel open plekken met bosverjonging verhogen.
Sluitingsgraad bos verlagen in combinatie met vrijzetten mooie bomen en verlagen aandeel Amerikaanse eik.
Takkenhoop voor fauna maken.

Doel:

Ieder jaar afhankelijk van de omvang van de werkzaamheden een aantal holes aanpakken te beginnen met hole 11, 12 en 13 in de winter 2015/2016.

The grounds of The Dommel Golf Club lie to the south of Sint Michielsgestel in part of the Zegenwerp Estate and to the north of the Dommel river at the point where the dry, dense pine forests give way to open, wet, stream valley scenery.
Zegenwerp evolved from a French settlement. In the 19th century the original features were changed into an English country style. The rows of oak and beech trees date from this period. The drive way is an example of this.
The drifting sand dunes were planted with pine trees in the 19th and beginning of the 20th centuries. This is the countryside where the golf course was constructed. The forest and nature of the original area are part of the EHS.^
6 holes have recently been created to the north of the Esscheweg. This is primarily agricultural land.
The 18-hole golf course includes forests, ponds, heather, solitary trees and paths in addition to the golf aspects.
The main general goal is focused on the primary functions nature and landscape whilst striving to ensure the highest possible nature value and the fit between the landscape and its use as a golf course.
Goals for the landscape:
Create meandering edges to the forest
Create points where there are views through the trees
Reduce the amount of shade by cutting down trees and pruning
Encourage rough grass and heathery areas in open spaces
Intensify the management of protected and iconic trees
Maintain and plant trees along 2 sandy paths
Add to the current borders
Plant bushes along edges and in corners

Goals for the nature:

Encourage growth of biotopes by increasing the amount of fallen trees and branches that are left to decay naturally.
Increase the percentage of open areas that are planted with young trees.
Thin out the forest by clearing areas around attractive trees and reduce the number of red oaks.
Pile branches to create fauna.

Goal:
Work on a few holes each year, the number depending on the amount of work to be done. The work will start on holes 11, 12 and 13 in 2015/2016.


Consultation & Surveys

This golf facility consults the following organizations regarding landscape heritage conservation:

 • Gemeente St. Michielsgestel mevr. Carla Buisman Irma
 • Stichting Het Brabants Landschap, Haaren Irma
 • Bureau Van Nierop, Riethoven Irma

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Bos- en Natuurbeheerplan Golfclub De Dommel 2001-2006 Irma (geen digitaal ex.) De Groene Ruimte Wageningen Irma 2001/12/06
Natuurtoets Uitbreiding Golfclub De Dommel augustus 2008 Irma Bureau Buiting Dieren Irma 2008/08/01 Download
Ruimtelijke Onderbouwing Uitbreiding Golfclub De Dommel, 2009 Irma Bureau Buiting,, Dieren Irma 2009/12/22 Download
Bos- en Natuurbeheerplan Golfclub De Dommel 2006-2015 (actualisering) (geen digitaal ex.) Irma De Groene Ruimte Wageningen Irma 2005/11/24
Beheerplan bossen en natuurterreinen Golfclub De Dommel Bureau van Nierop, Riethoven 2015/07/21 Download

This golf facility consults the following organizations regarding ecosystem protection and enhancement:

 • Bureau Buiting, Dieren (in het verleden) Irma
 • Gemeente St. Michielsgestel Irma
 • Natuurgroep St. Michielsgestel Irma
 • Vereniging Das en Boom Irma
 • IVN, werkt ieder jaar mee aan birdwatching day Irma
 • Waterschap AA en Dommel Irma
 • Bureau van Nierop, Riethoven Irma

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Bos- en Natuurbeheerplan Golfclub De Dommel, 6 december 2001 Irma De Groene Ruimte, Wageningen Irma
Actualisering Bos- en Natuurbeheerplan 2006-2015 Golfclub De Dommel Irma De Groene Ruimte, Wageningen Irma Download
Ruimtelijke Onderbouwing Uitbreiding Golfbaan De Dommel, 2009 Irma Bureau Buiting, Dieren Irma
Natuurtoets Uitbreiding Golfbaan De Dommel, 2008 Irma Bureau Buiting, Dieren Irma
Mossen op Golfbaan De Dommel Irma Mossenwerkgroep KNVV afd. Eindhoven Irma Download
Vogeltelling mei 2014 Irma IVN St. Michielsgestel Irma Download
Broedvogeltelling 1995 en 2015, alleen de 6 holes ten westen van de oprijlaan Natuurgroep Gestel, Jaap van der Linden 2015/05/01 Download
Beheerplan bossen en natuurterreinen Golfclub De Dommel Bureau van Nierop, Riethovenm 2015/07/21 Download

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
Gagel Myrica gale
koningsvaren Osmundo regalis
bosmuis Apodemus sylvaticus
haas Lepus europeus
konijn Oryctolagus cuniculis
ree Capreolus capreolus
vos Vulpes vulpes
das Meles meles
eekhoorn Sciurus vulgaris
gewone pad Bufo bifo
brede wespenorchis Epipaetis helleborine
daslook Allium ursinum
breeddubbeltand mos Didymodon curidus
broedhaarmuts Orthotrichum leyellii
groene kikker Rana esculenta

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
Lijst van de jaarlijkse vogeltelling Irma

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Non Native Plantation Woodland 15.32 Self Appointed
Open Water Features 1.08 Self Appointed
Heather and other dwarf shrub communities 0.43 Self Appointed
Terrassen en tuinen 0.26 Self Appointed
Rough en semi-rough 5.9 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 0.9614 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 60%
Festuca rubra 23%
Tees 0.65 Hectares Poa annua 30%
Lolium perenne 40%
Fairways 10.0 Hectares Lolium perenne 35%
Festuca rubra 25%
Semi Rough 4.1 Hectares Lolium perenne 40%
Agrostis tenuis / capillaris 20%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
Uit onderzoek door Stansfield en Barenbrug blijken dit de best opkomende soorten gras te zijn / PS

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 months

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

 • David Stansfield agronomist
 • Jan van de Boom Barenbrug graszadenleverancier

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc Het opstellen en ieder jaar actualiseren van het Baanbeheerplan Irma
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Proberen de grassoorten te beheersen om optimale kwaliteit te bereiken voor het golfspel. Natuurlijk gras is te kwetsbaar voor schimmels. PS
Promoting the financial benefits of presenting sustainable surfaces Grasbeschermingsmiddelen proberen te beperken door de juiste cultuurtechnische maatregelen te nemen. PS
Improving customer understanding around greens maintenance Regelmatig schrijft de hoofdgreenkeeper een artikel in clubblad De Ekster. Irma
Op de website van de club wordt de baanstatus en het onderhoud gepubliceerd. PS
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Jaarlijks wordt een scan van de baan gemaakt en vergeleken met voorgaande jaren. PS

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture De graskleur past zich aan aan de weersomstandigheden. Voorkomen wordt dat droogte zorgt voor schade aan de graskwaliteit. Voor meer informatie zie onderdeel water.
Appropriately matching mowing lines to contours De baan is 2-dimensionaal GPS ingemeten / PS
Protection and restoration of historic features Natuurbeheerplan van de Groene Ruimte en Van Nierop. PS
Discreet on-course signage and furniture Borden zijn van donkergroen gelakt hout met witte letters. Het baanmeubilair (banken) is van hout. HvO
Conservation of specimen trees Monumentale bomen op de baan 2013/2014 HvO
Alle beuken en Hollandse eiken die verder dan 10 meter van de semi – rough afstaan zijn beschermde bomen. De Amerikaanse eiken met een stamdiameter boven de 35 cm verder dan 10 meter van de semi-rough zijn ook beschermde bomen.
We geven nu per hole aan de monumentale bomen die er staan. De meters staan op de sprinklers en is vanaf hart green.
Hole 1:
Links van herentee staat 1 M Beuk en dieper in dat bos een groepje van 3 M Beuken. Links van de green meerstammige beuk, links achter langs de green 1 M Beuk.
Hole 8:
Links van herentee 2 tulpe
Screening and softening unsightly man-made features Stroomhokje / Driving Range / Greenkeepers loods / Schuilhutten donker schilderen en beplanten. PS

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass 18 hectare PS
Increasing the size of habitat patches 5,5 hectare van het terrein is beschermd natuurgebied. PS
Connection of internal habitat patches 5,5 hectare is één aaneengesloten gebied. PS
Connection of patches with external habitats Geen georganiseerde verbinding. PS
Creation of habitat corridors Moet besproken worden met omgeving (buren en gemeente). PS
Avoidance of habitat fragmentation Ons leefgebied is één geheel en niet versplinterd. PS
Improving and diversifying habitat edges nvt, er is maar één leefgebied en dat is aaneengesloten. PS

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Ecologically informed management of scrub vegetation Er is nauwelijks struweel, bij de opdracht voor het nieuwe beheerplan is gevraagd aan Bureau Van Nierop het aandeel struweel te verhogen
Promoting species and structurally diverse woodlands Bureau Van Nierop heeft opdracht gekregen een nieuw natuurbeheerplan te maken. Een vraag hiervoor was o.a. deze. Irma
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas Bureau van Nierop gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn in de waterhindernis van hole 2 en naast hole 4.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation Het riet wordt regelmatig gemaaid om te voorkomen dat het water dichtgroeit. Irma
Naturalization of linear habitats ??

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Er is bij hole 10 een insectenhotel geplaatst. Irma
Installation of nest boxes Er hangen verspreid over de baan 68 nestkasten
Control / management of alien species De exoten Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers worden bestreden
Provision of hibernation areas 9 vleermuiskasten deze hangen verspreid in de baan
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) In natuurplan van Bureau Van Nierop wordt gesproken over het maken van een takkenbos voor fauna, evenals het aandeel liggend hout verhogen. Beide nog niet gebeurd.
Evaluatie van het natuurbeheerplan van de Groene Ruimte, Harrie van Oirschot en Irma van den Bouwhuijsen hebben dit gedaan.
- Te theoretisch, in praktijk moeilijk toepasbaar
- Teveel vakken in de baan gemaakt (vergelijk tuinaanleg)
- Geen begeleiding gehad

Water

Het waterbeheer op de golfbaan is afgestemd op de bestemming , die het gebied in het kader van de ruimtelijke ordening op provinciaal en gemeentelijk niveau heeft gekregen. Uitgaande van de bestaande bodemgesteldheid ( veelal lemig zand ) is het streven erop gericht dat de golfbaan niet te droog en niet te nat is . Een duurzame aanpak staat voor ogen . Naast de eisen die de golfsport stelt wordt rekening gehouden met landschap- en natuurwaarde. Zo wordt onderzocht of bodembedekking kan worden verkregen , die beter bestand is tegen droogte .(minder sproeien bij b.v. roodzwenkgras en struisgras .) Beregening grondwater: 2011: 10008 m3
2012: 4970 m3
2013: 21342 m3
Bron: Een pomp met capaciteit van 60 m3/uur. Vergunning is 30 m3/uur. 22 ha wordt beregend. (zie baanbeheerplan) Fairways: 10 ha, greenoppervlakte totaal 9614 m2, incl. surrounds en aprons 21.745 m2. Tees totaal 6486 m2, semi-rough: 41000 m2. Beregeningsvergunning tot 1 juni: max. 10 m3/uur, 240 m3/dag.
Beregeningssysteem is computergestuurd en wordt handmatig ingesteld. Een weerstation is niet aanwezig. Beregeningssysteem wordt 2x per jaar onderhouden. (Bij opstarten en aftappen) Herkalibrering 2x per jaar ivm PH. PH grondwater is 7.9 ( te kalkrijk) wordt aangezuurd naar 6.4. Regenwater zit rond 7. Aanzuren is nodig om straatgras (poaanua) zoveel mogelijk te vermijden. Greens worden om de 2 weken belucht. Om de 1 a 2 weken wordt verticaal gemaaid en gedrest vindt plaats om viltlaag te bestrijden. 2x per week vindt vochtmeting plaats van de toplaag en ondergrond van de greens. Verdamping en weergegevens worden op ervaring en gevoel geïnterpreteerd.
Water management on the golf course is based on the regulations set out by the local provincial and town councils. The aim is to ensure that the golf course is neither too dry nor too wet given the existing soil conditions. (mostly clay sand). A sustainable approach is the vision for the future, ensuring that the environmental and nature values are considered alongside the demands of the game of golf. Therefore research is being done into whether grass can be found that can survive in dry conditions.
Watering with underground water: 2011 : 10008 m3
2012: 4970m3
2013: 21342 m3
Source: a pump with a capacity of 60m3/ per hour. The permit is for 30 m3/pr hour. Area watered is 22 hectares (see the course management plan). Fairways: 10 hectares, the total surface area of the greens is 9614 m2 including the surrounds and aprons 21,745 m2. Total tees 6486 m2, semi rough: 41000 m2. The watering permit until 1 June is max. 10m3 per hour and 240 m3 per day.
The sprinkler system is computerised and can be set by hand. There is no weather station. The sprinkler system is serviced twice a year.The system is re-calibrated twice a year because of the PH. The underground water has a PH of 7,9 (too rich in lime) and is increased in acidity to 6,4. Rain water is about 7. Increased acidity is necessary in order to avoid annual blue grass as far as possible.The greens are aerated every 2 weeks. The greens are mowed vertically and dressed once or twice a week to counteract felting. The humidity of the top layer and base of the greens is measured twice a week. The evaporation rate and weather conditions are interpreted on feeling.

Sources & Consumption

No water audits have been undertaken at this golf facility.

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2015 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 1,028 Cubic Metres
Golf Course Groundwater 100% 14,074 Cubic Metres
2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 889 Cubic Metres
Golf Course Groundwater 100% 9,187 Cubic Metres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 878 Cubic Metres
Golf Course Groundwater 100% 21,342 Cubic Metres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens 2-3 days per week
Tees 2-3 days per week
Fairways 2-3 days per week
Semi-Rough Weekly
Rough Never

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 6 months

Re-calibrated and checked for efficient application every 6 months

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species Proberen de grassoorten te beheersen om optimale kwaliteit te bereiken voor het golfspel. PS
Soil decompaction and thatch management Om de 1à 2 weken wordt verticaal gemaaid ,slitten en dressen vindt plaats om viltlaag te bestrijden. Enkele keren per jaar worden de greens hol geprikt en enkele keren worden de greens diep geprikt met vaste pinnen. PS
Timing and dose of water application De beregende oppervlakte is jaarlijks nog gelijk. Is gebaseerd op ervaring, rekening houdend met weersituatie, verdamping. Timing door middel van instellen van de computer. PS
Analysis of soil moisture 3 x per week vochtmeting van toplaag en ondergrond van de greens gemeten, streefwaarde bodemvocht is 14 tot 20 %. PS,HVO
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data Hier wordt rekening mee gehouden via mediagegevens (telefoon, internet, apps, krant). PS
Use of wetting agents Greens pleksgewijs en greens 2 t/m 7 geheel, tees geheel en fairways pleksgewijs. HvO
Overall reduction in irrigated area Bij de tees, greens en foregreens zijn sectorsproeiers geplaatst. PS
Targeting of sprinkler heads Staan afgesteld na afleveringen en aanpassingen die daarna nog nodig waren. HvO
Optimizing system pressure Staat op 8 atmosfeer, voor optimale verdeling van het water. HvO
Adoption of cutting edge nozzle technology Sprinklers zijn op hole 1+ 8 t/m 18 10 jaar geleden geplaatst en hole 2 t/m 7 2 jaar geleden met aangepaste spuitmonden t.o.v. holes 1+ 8 t/m 18. HvO

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets geen maatregelen
Use of water efficient appliances geen maatregelen
Use of efficient shower technology geen maatregelen
Repairing leaks niet aan de orde
Water awareness signage geen borden aanwezig

Energy

Visie:
De Dommel wil bewust en verantwoord met energie omgaan en streeft daarbij naar minimaal verbruik, dit zonder de unieke kenmerken van de club aan te tasten.

In het meerjaren onderhoud en investeringsoverzicht neemt energie een belangrijke plaats is, doel daarbij is om de energieprestatie te blijven verbeteren. Om dit inzichtelijk te maken is er een ‘Energie Prestatie Advies’ (EPA) opgesteld waarin de Dommel op de vele onderdelen de huidige situatie, mogelijke verbeteringen en te behalen rendement in kaart heeft gebracht. Het energielabel is momenteel E (01-09-2015), bij toepassing van alle voorstellen uit het EPA is energielabel A haalbaar.

De voorstellen in het EPA zijn gericht op de volgende onderdelen:
- LED verlichting toepassen
- Spouwmuurisolatie
- Dakisolatie
- Vervangen van enkel glas

Aanwezige installaties:

Gas:
Verwarming alsmede warmwater voorziening van het clubhuis wordt verzorgd door twee HR ketels (Nefit) met een capaciteit van 60kw ieder (bouwjaar 2004) die in goede conditie zijn. Het secretariaat heeft een identieke voorziening + ac. De loods is voorzien van een cv installatie op gas (alleen overblijfruimte en kantoor). Ook het kantoor en de oefenruimte van de drivingrange zijn voorzien van CV.

Electra:
Alle ruimtes zijn voorzien van 220v installaties met TL verlichting. Alleen het clubhuis heeft gloeilamp en -halogeen verlichting. (CM)

Viewpoint:
The Dommel intends to use energy in a conscious and responsible manner and as such strives for minimal energy usage whilst maintaining the unique features of the club.
Great importance is placed on energy in the long-range maintenance and investment overview. The goal is to continually improve the energy performance. An " Energy Performance Advice" (EPA) has been set up to provide insight. In the EPA the Dommel has mapped out the current situation and possible improvements of the various components and the possible savings.
The recommendations in the EPA focus on the following areas:
- LED lighting
- cavity wall insulation
- roof insulation
- double glazing

Current equipment:
Two boilers provide heating and hot water in the club house. Both are in good condition, have a capacity of 60kw and date from 2004. The office has an identical boiler. The green keeper's shed has gas heating in the office and canteen. There is heating in the office and practice area on the driving range.
Electricity:
There is 220v electricity in all areas with fluorescent lighting. There is halogen and bulb lighting in the club house.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energie Prestatie Advies Buro Bentheimer 2015/09/11 Download

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Biogas (Cubic Metres) 0
Biomass 0
First Generation Bio-Fuels (Cubic Metres) 0
Hydrogen (Cubic Metres) 0
On-site Hydro (kWh) 0
On-site Solar (kWh) 0
On-site Wind (kWh) 0
Renewable Grid Electricity (kWh) 97055 89218 98316
Second Generation Bio-Fuels (Cubic Metres) 0
Wood from sustainable sources 10 10

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2015 2014 2013
Diesel (Cubic Metres) 8.7 8.3 9.2
Hydraulic Oil (Cubic Metres) 0.011 0.005 0.006
Natural Gas (Cubic Metres) 14090 13940 19633
Non-renewable Grid (kWh) 0
Petrol (Cubic Metres) 2.1 1.8 1.7

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply Alle elektriciteit is volgens de leverancier 'Groen' (CM), ook het gas is zogenaamd groen.
Installation of small scale wind turbine nvt
Installation of photovoltaic and / or solar panels nvt
Use of geothermal and / or ground sources nvt
Use of Liquified Petroleum Gas (LPG) nvt
Use of biodiesel and /or ethanol nvt
Use of electric hybrid vehicles 5 van de 7 buggies voor spelers zijn elektrisch. 1 transporter voor de greenkeepers is elektrisch.
Use of recycled oils nvt

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems Nog niet aan de orde
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration Een tijdklok schakelt de CV in het clubhuis op dag/nacht niveau , waarbij er overdag op 18 graden gestookt wordt, rond 'borreltijd' gaat de temperatuur naar 20 graden (sinds november 2015).
Daarnaast zijn radiatoren voorzien van thermostatische ventielen. (CM) In greenkeepersverblijf schakelt de CV met behulp van tijdklok op dag/nacht en weekend niveau.
Enhancement of natural ventilation opportunities Nvt
Upgrading of building insulation Thans heeft het clubhuis nauwelijks dakisolatie, geen isolatie van vloer en wand en is voornamelijk voorzien van enkel glas. Vanuit het EPA blijkt dat glas, dak en spouw isolatie jaarlijks 12.038 euro per jaar oplevert, de terugverdientijd van 6 jaar. Uitvoering van deze investering is nog niet gepland.
Er zijn geen toegangssluizen. (CM) Greenkeepers verblijf (kantine, kantoor en wasplaats ) zijn geïsoleerd en heeft dubbel glas, werkplaats en opslag zijn niet geïsoleerd.
Use of natural light (e.g. sunlight pipes) Niet in gebruik
Installation of low-energy lighting Er is op dit moment nog gen led verlichting aanwezig. De te besparen energie (EPA) door toepassing van led is 1421 euro per jaar met een terugverdientijd van 3 jaar. De led verlichting zal toegepast worden bij vervanging van de conventionele verlichting.
Use of motion sensor lighting Niet van toepassing
Use of timers with appliances, heating and lighting Er is een timer aanwezig op de CV

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 13% 100% 13%
Diesel 88% 0% 75%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 0% 0% 13%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Petrol 33% 0% 0%
Diesel 0% 100% 0%
LPG 0% 0% 0%
Grid Electric 67% 0% 0%
Micro Renewable 0% 0% 0%
Hybrid 0% 0% 0%
Hydrogen 0% 0% 0%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Car sharing incentives nvt, merendeel komt met de fiets. PS
Group transportation (e.g. buses) nvt, groepen te klein/PS
Secure cycle parking Niet aanwezig /PS
Promoting public transport routes and timetables Baan niet per openbaar vervoer bereikbaar / PS
Increasing equipment storage (e.g. lockers) Ja, voor de greenkeepers /PS
Staff showers In het greenkeepersverblijf is 1 inloopdouche aanwezig voorzien van een waterbeveiliging (legionella). HvO
Tax breaking incentives for cycling Nee. HvO
Promotion of walk to work campaigns Baan te ver weg /PS

Supply Chain

Voor horeca en baanonderhoud worden de meeste producten en diensten geleverd. Secretariaat speelt een geringe rol. Voor horeca worden vooral levensmiddelen en dranken geleverd voor de exploitatie van het clubhuis. Deze komen zoveel mogelijk uit de regio maar om de kwaliteit hoog te houden is het soms noodzakelijk om producten van verder te halen. De producten die de greenkeepers gebruiken voor baanonderhoud komen ook zoveel mogelijk uit de regio. Gezien de wetgeving zijn we soms genoodzaakt om dusdanig specifieke producten te gebruiken waardoor we ons genoodzaakt zien deze van verder weg te halen. Golfclub De Dommel probeert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te reduceren./EC
Most of the products and the services for catering and course management are outsourced or bought in. The office is only marginally involved. As far as catering is concerned, food and drink are the main products delivered for the running of the club house. As many products as possible come from the surrounding area although it is sometimes necessary to look further afield to get the best quality products.The products that the green keepers need for course maintenance also come from the surrounding area where possible. Legislation may dictate that specific products have to be sourced further afield. Golf Club de Dommel strives to reduce the use of plant protection products.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source (Horeca) De inkoop wordt uitsluitend gedaan op basis van de vraag die op voorhand bekend is. Daarnaast wordt een uiterst minimale voorraad aangehouden voor extra vraag en komt "nee-verkoop" met enige regelmaat voor. Eventuele restproducten worden voor andere gerechten gebruikt en derving is een uitzondering.
Use of local suppliers (Horeca) Er wordt heel nauw samengewerkt met lokale leveranciers. 24 Leveranciers (60% van het totaal) zijn afkomstig binnen een straal van 10 kilometer. 100% van de leveranciers komt van binnen een straal van 100 kilometer. Bij een selectie van een nieuwe leverancier weegt de lokale leverancier zwaarder dan de prijsvechter.
Selection of certified products Koffie - UTZ certificaat
Thee - UTZ certificaat
Chocolade - Nestle Cacaoplan
Rijst - Fairtrade certificaat
Sinaasappelen - FSCV certificaat (Forest Stewardship Certificate)
Meubilair - FSC certificaat
Gevogeldt - Avicert certificaat
Use of recycled and recyclable products (Horeca) Er wordt gescheiden afval verzameld. Voorbeelden gerecycleerde producten: glaswerk / papier / compost. Voorbeeld recycleerbare producten: glaswerk / papier / frituurvet
Selection of products that feature minimal packaging (Horeca) Er wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van navulverpakkingen en grootverpakkingen, waardoor verpakkingsmateriaal geminimaliseerd wordt. Vlees, vis en kip komt per bestelde hoeveelheid in 1 plastic zak in koelcontainer. Alle groente en fruit worden onverpakt geleverd, uitsluitend in een emballage krat.
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) Smitvis: MSC (Marine Stewardship Certificate)
Smeding: ISO 14001
Jumbo: ISO 14000

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 19 13 6
Catering Supplies 10 6 4
Retail 7 4 3
Trade & Contractors 34 5 27
Maintenance Equipment 4 1 3
Course Supplies 12 6 6

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses Doorzaaien met grassoorten die minder gevoelig zijn voor droogte en ziekte. HvO
Managing stress and wear Doorzaaien met grassoorten die minder gevoelig zijn voor stress en slijtage. HvO
Enhancement of soil structure Beluchtingsprogramma / Baanbeheerplan. HvO
Optimization of the growing environment Bevorderen van licht en lucht op de speeloppervlaktes. HvO
Managing thatch levels Beluchting en dressing. HvO
Managing surface moisture Toepassing wetting-agent , regelmatig meten van de grondwaterstand en vocht in toplaag meten streefwaarde is 18 tot 24 %.HvO
Establishing thresholds for pests and disease verbetering van licht en lucht op de speeloppervlakten ,sweepen van de greens en de juiste cultuurtechnische maatregelen nemen HvO
Scouting for pests and diseases Dagelijkse inspectie van het speelterrein HvO
Monitoring / improvement of plant health Juiste cultuurtechnische maatregelen nemen om gezondheid te optimaliseren HvO

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - K - Inorganic 0 22 23
Fairways - K - Organic 18 0 0
Fairways - N - Inorganic 0 28 29
Fairways - N - Organic 20 0 0
Fairways - P - Inorganic 0 4.5 5
Fairways - P - Organic 5 0 0
Greens - K - Inorganic 140 127 118
Greens - K - Organic 40 43 33
Greens - N - Inorganic 90 80 78
Greens - N - Organic 48 41 45
Greens - P - Inorganic 21 22 15
Greens - P - Organic 10 10 7
Rough - K - Inorganic 0 0 0
Rough - K - Organic 0 0 0
Rough - N - Inorganic 0 0 0
Rough - N - Organic 0 0 0
Rough - P - Inorganic 0 0 0
Rough - P - Organic 0 0 0
Semi-Rough - K - Inorganic 0 4 6
Semi-Rough - K - Organic 4 0 0
Semi-Rough - N - Inorganic 0 5.5 8
Semi-Rough - N - Organic 6 0 0
Semi-Rough - P - Inorganic 0 2 2
Semi-Rough - P - Organic 2 0 0
Tees - K - Inorganic 230 214 186
Tees - K - Organic 0 0 0
Tees - N - Inorganic 170 161 146
Tees - N - Organic 0 0 0
Tees - P - Inorganic 88 82 61.5
Tees - P - Organic 0 0 0

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2015 2014 2013
Fairways - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Fairways - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Fairways - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 2 3 3
Fairways - Herbicide - Total Weight 9.7 17.83 3.284
Fairways - Herbicide - Number of applications per year 3 3 2
Fairways - Insecticide - Active Ingredient 1 1 1
Fairways - Insecticide - Total Weight 0.32 0.21 0.24
Fairways - Insecticide - Number of applications per year 1 1 1
Greens - Fungicide - Active Ingredient 4 4 4
Greens - Fungicide - Total Weight 22.9 19.2 12.24
Greens - Fungicide - Number of applications per year 5 5 5
Greens - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Greens - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Greens - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Greens - Insecticide - Active Ingredient 1 1 1
Greens - Insecticide - Total Weight 0.15 0.15 0.24
Greens - Insecticide - Number of applications per year 1 1 1
Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Herbicide - Total Weight 0 0 0
Rough - Herbicide - Number of applications per year 0 0 0
Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Fungicide - Number of applications per year 0 0 0
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 2 3 0
Semi-Rough - Herbicide - Total Weight 1 3 0
Semi-Rough - Herbicide - Number of applications per year 3 3 0
Semi-Rough - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Semi-Rough - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0
Tees - Fungicide - Active Ingredient 1 1 1
Tees - Fungicide - Total Weight 2.7 1.336 0.668
Tees - Fungicide - Number of applications per year 1 1 1
Tees - Herbicide - Active Ingredient 2 3 2
Tees - Herbicide - Total Weight 0.5 1 0.3
Tees - Herbicide - Number of applications per year 2 2 2
Tees - Insecticide - Active Ingredient 0 0 0
Tees - Insecticide - Total Weight 0 0 0
Tees - Insecticide - Number of applications per year 0 0 0

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products Door wisselend aanbod wordt het jaarlijks bekeken HvO
Selection of appropriate products for specific pests and diseases IJzersulfaat , Signum , Heritage , Chippogreen , Caramba, Interface worden om resistentie te vermijden afwisselend gebruikt tegen ziektes
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers Ja , speciaal voor hen aanwezig ( ook oogdouche bij tappunt water) HvO
Calibration and testing of sprayers Afstellen 1x per jaar
Testen in het voorjaar en door het jaar controleren en aanpassen indien nodig. HvO
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles Antidrupmondstukken worden speciaal gebruikt. HvO
Non-chemical weed control Handmatig verwijderen van onkruid uit greens en foregreens.
Use of organic and biological products to improve plant health and resistance. Organische producten / meststoffen worden gebruikt.

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false true false false
Plastic false false false false
Aluminium false false false false
Metal false false false false
Paper & Cardboard false true false false
Grass Clippings true false true false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber true false false false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials Aparte afvalcontainers voor Restafval, papier en glas. Bladafval, slootafval en grasafval wordt afgevoerd naar composteringsbedrijf Vogels uit Gemonde.
Gedeelte van takafval wordt versnipperd en afgevoerd voor bio-massa, van de rest worden takkenrillen gemaakt in de bossen voor de flora en fauna.
Afgewerkte Olie, filters, accu`s, gewasbeschermingsmiddelen ed worden 1x per jaar naar afvalstoffendienst Treurenburg in Den Bosch gebracht.
Oud ijzer gaat naar de fanfare die het naar oud ijzerverzamelaar brengt.
Afvalwater spuitplaats gaat in septictank en restwater naar gemeentelijke drukriolering.
Establishment of recycling centers Restafval, glas en papier wordt opgehaald en verwerkt door Van Gansewinkel. /EC
Returning clipping to fairways and walkways Grasmaaisel wordt in de bosgebieden verstrooid voor verrijking van het bos. HvO
Education of staff and customer education Heeft verbetering nodig. Vooral apart inzamelen van plastic behoeft aandacht. EC
Waste awareness campaigns Moeten nog plaatsvinden. EC

Pollution Control

Beregeningswater wordt jaarlijks bemonsterd door BLGG agroexperts . Vijvers van 11 en 17 worden eveneens sinds 2013 bemonsterd (chemisch ) Voorts vindt visuele beoordeling plaats . / HVO Afvalwater: Wasplatform voor machines: machines worden 1 keer per jaar gereinigd. Afvalwater gaat via vetafscheider naar drukriolering. Werkplaats is met lekbak beschermd. Smeermiddelen op lekbak. Aparte chemische opslagplaats. Na gebruik wordt verpakking in kliko verwerkt en afgevoerd. Meststof, oliefilters en batterijen worden apart verwerkt volgens de regels die daarvoor gelden. Pesticiden en meststoffen worden in het veld gemengd. Er is een nieuwe brandstoftank (voor dieselolie), dubbelwandig, bovengronds. Absorptiematerialen zijn beschikbaar. Grasmaaisel wordt in het bos verspreid ivm humusvorming. (Goed voor de dassen) Pesticidenvrije zones ca 5 meter rond sloten en vijvers./ HVO-EC De aangescherpte normen voor het gebruik van bestijdingsmiddelen zullen moeten worden ingevuld. Geleidelijk komen in dit verband biologische ( alternatieve ) middelen op de markt . De vochtigheid van de toplaag kan hiermee worden gereguleerd . Het streven is naar een dunnere viltlaag van 1 cm . ( is nu 2 cm. dus halveren ) Een drogere toplaag geeft minder schimmels . Dressen en beluchten van de toplaag blijft noodzakelijk. Er is regelmatig contact met de heer Niels Dokkema die deskundig advies geeft over de gewenste aanpak. /AS

Samples of the sprinkler water are taken every year by BLGG agriculture experts. (chemical)Samples are also taken from the ponds at holes 11 and 17 - since 2013. Moreover there are regular visual checks.
Waste water: The washing area for machines : the machines are cleaned once a year. The waste water goes to the pressure sewer via an oil filter. The work area is protected by an oil trough. Lubricants are placed in the oil trough. Separate chemical storage. After use the packaging is placed in a container and taken away.Fertilizers, oil filters and batteries processed separately according to the regulations. Pesticides and fertilizers are mixed on the course. There is a new fuel tank (for diesel oil) double-walled and above the ground. Absorbents are available. Grass cuttings are scattered in the forest to provide humus. (Good for the badgers). There is a 5m pesticide-free zone around the ponds.The regulations for pesticides are being toughened and alternative biological products are gradually coming onto the market. These can be used to regulate the humidity of the top layer. The aim is to reduce the felt layer to 1 cm (currently 2cm so should be halved). A drier top layer ensures fewer diseases.Dressing and aerating the top layer is still necessary. Niels Dokkema is regularly contacted for specialist advice on this subject.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly Yearly
On-Site Never
Outflow Never

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Mains Sewer No
Clubhouse Mains Sewer No
Maintenance Facility Mains Sewer No
Wash Pad Via Oil Separator No

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents true false
Cooking Oils false false
Lubricants true true
Pesticide Containers true false
Fertiliser Bags false true
Oil Filters false true
Batteries false true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas Vloeistofdichte vloer in de loods. Lekbakken, daar waar olie en benzine in opgeslagen worden. Gewasbeschermingsmiddelen zitten in een dubbel afgesloten lekkast. HvO
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas Speciale werkplaats aanwezig. HvO
Mixing of pesticides and fertilizers in covered areas Vloeistofdichte vloer aanwezig, mengen gebeurt niet. HvO
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces zie hierboven
Installation of above-ground fuel tanks 1 bovengrondse dubbelwandige dieselolie tank van 1000 liter aanwezig. HvO
Installation of sufficient secondary containment for fuel nvt
Provision of containment booms and absorbent materials Absorptiematerialen zijn aanwezig om eventuele lekkage/morsen op te vangen. HvO

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs nvt, gras wordt niet opgeslagen. HvO
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Geen bufferstrook bij de put. HvO
Establishment of emergency spillage response plan Absorptiemateriaal aanwezig. HvO
Controlling erosion and sediment discharge n.v.t.
Establishment of pesticide-free zones Hele loods is pesticidevrij, er is een speciale ruimte gemaakt waar alle pesticiden worden opgeslagen. HvO
Use of swales and bio-filters to slow and treat surface run-off Water van de afspuitplaats gaat via trapsgewijze scheiding (vetafscheider etc.) naar drukriolering gemeente. HvO

Community

De Golfclub wil een goede partner zijn in de omgeving waarin zij opereert. Dit betekent niet alleen het onderhouden van goede relaties met alle stake holders, maar ook consistente communicatie. Deze wens is niet alleen gedreven door de noodzaak in verband met wet en regelgeving, maar vooral ook omdat we een goed verhaal te vertellen hebben. Niet alleen genieten 750 Leden dagelijks van het spel, de terreinen zijn ook opengesteld voor wandelaars. Wij zijn trots op de wijze waarop we omgaan met de natuur waar we verantwoordelijk voor zijn, het consistente beleid daaromheen en de wijze waarop golfspel en natuur zijn geïntegreerd.
Net als de leden, zijn onze medewerkers lid van de 'familie'. Prioriteit wordt gegeven aan arbeidsomstandigheden en -voorwaarden, opleiding en scholing (inclusief het golfspel!).

The golf club wishes to be a good partner for all who are involved. This means not only maintaining a good relationship with all stake holders but also ensuring consistent communication. This wish comes not just because of the laws and regulations but also because we have a good tale to tell. 750 members enjoy the golf game on a daily basis and, in addition, the grounds are open to hikers and walkers. We are proud of the way in which we treat the nature that we are responsible for, the consistent management and planning of it and the way that the nature and the game of golf are unified.
Our employees are just as much part of the "family" as our members. Working conditions, training and education (including the game of golf) are given high priority.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Club Management 2
Course Management 4 3 1
Golf Coaching 1 1
Caddies 5

The sustainability working group at this golf facility is comprised of:

 • General Manager
 • Course Manager
 • Committee Members

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Opleiding tot greenkeeper en aanverwante cursussen. Informeel door rechtstreekse instructie van de hoofdgreenkeeper. HvO
Efficient water management Infiltratiecursus, grondwaterpeil cursus en omgaan met beregeningsinstallatie. HvO
Management of accidents and emergencies Er is een calamiteitenplan aanwezig (toevoegen), laatste update 2014.
Management of habitats and vegetation Beschreven in het Natuurbeheerplan
Waste minimization, separation and recycling Bijeenkomst Biomassa gevolgd. HvO
Health & Safety ARBO aangesloten, VCA cursussen gevolgd. HvO
Energy Saving Geen
Understanding of landscape and cultural heritage Het Natuurbeheerplan (bijlage) beschrijft het ontstaan van het landschap door de eeuwen heen

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours Stichting Marggraff, Halse Barrier, Zonnewende, Dick van Waning, Cor de Ridder, Groenendael (aan te vullen CM), Chris Mulder, Bert Kersten.
Contacten met de buren zijn frequent, maar veelal ad hoc. Er zijn geen formele bijeenkomsten. Hier lijkt geen behoefte aan; relaties zijn open en men weet elkaar te vinden.
Local Government Gemeente Sint Michielsgestel, Provincie Noord Brabant, Rijksoverheid (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), Waterschap. De relaties met de diverse overheden zijn frequent. Gegeven de complexiteit van regelgeving in dit land zijn er altijd lopen dossiers. Het is evident dat contacten op alle niveaus goed moeten zijn. Deze verantwoordelijkheid ligt vooral bij het Bestuur, en waar praktisch relevant, bij de commissies.
Local Environmental Groups Stichting Het Noordbrabants Landschap, Brabantse Milieufederatie, Das & Boom, Natuurgroep Gestel, het Groene hart Brabant (aan te vullen CM).
De milieu groepen spelen een belangrijke rol in het bewaken, en is sommige geval beheren, van de habitat waarin we opereren. Zij zijn partner niet alleen bij het uitwerken van ontwikkelingsplannen van de club, maar vooral ook de realisatie hiervan op het gebied van onderzoek, natuurcompensatie en verdediging richting beleidsbepalers.
Local Community Groups zie hierboven
Media Brabants Dagblad, de Brug. Er zijn geen reguliere contacten met de algemene pers. Wel met de gremia van de NGF
Local Businesses Contacten met lokale ondernemers worden veelal onderhouden door de Clubmanager, het Hoofd Greenkeeping, en de Horeca. Deze contacten zijn primair gedreven vanuit de behoefte van de Club. Waar mogelijk wordt gekozen voor leveranciers en dienstverleners uit onze directe omgeving teneinde ons lokale karakter te benadrukken.
Schools & Colleges Contacten worden onderhouden met de Hogere Agrarische School in den Bosch die niet alleen een deel van de NGF cursussen beheert, maar ook stagiaires levert voor het greenkeeper team.
stakeholders zie ook apart overzicht Stakeholders (hier niet bij te voegen CM)

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Het terrein van de golfbaan is gerangschikt onder de Natuurschoonwet van 1928, hetgeen inhoudt dat de paden toegankelijk zijn voor wandelaars, mits zij geen gevaar kunnen lopen door het golfspel. (O.M.V.)
Creation of new paths and nature trails Er zijn geen plannen om nieuwe paden te creëren. (O.M.V.)
Installation of effective and welcoming signage Ten behoeve van wandelaars zijn aanwijzingen aangebracht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Ten behoeve van golfers zijn aanwijzingen omtrent de routing aanwezig. (O.M.V.)
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) Er is geen mogelijkheid voor andere vormen van recreatie. (O.M.V.)
Partnership conservation and access projects (e.g. community woodland) Ten aanzien van het beheer van de z.g. "kwetsbare natuurgebieden" is er contact met millieu-organisaties en het Brabants Landschap. Samen met de natuurgroep Gestel worden wandelingen en broed vogel inventarisaties georganiseerd.
Continuation of traditional agricultural activities Op het terrein van de golfbaan vinden geen traditionele agrarische activiteiten plaats. (O.M.V.)

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Overzicht cultuur-historische aspecten O.M. Verhorst 2014/05/26 Download

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Buildings (Listed Buildings / Ancient Monuments etc) De in 1929 aangelegde 9 holes golfbaan maakt deel uit van het landgoed Zegenwerp. Rond 1473 werd op de plaats van het huidige huis Zegenwerp een kasteel gebouwd, dat rond 1800 grotendeels is afgebroken.
In het bos achter de tee van hole 12 bevindt zich een grafsteen. Hier ligt sinds 1811 Catharine Louise van Geusau begraven, dochter van de toenmalige bewoner van het huis Zegenwerp baron Willem Arnold Alting Lamoraal van Geusau. (O.M.V.)
Achter de tee van hole 18 bevindt zich op de Scheiberg een hardstenen grenspaal op de gemeente grens tussen Sint-Michielsgestel en Boxtel.
Archaeology (Settlements / Agricultural System etc) Op de fairway van hole 14 liggen restanten van z.g. rabatten, die in de bosbouw werden gebruikt om droge stroken te krijgen waarop bomen geplant konden worden. In de 19e eeuw zijn delen van Zegenwerp ten behoeve van de mijnbouw beplant geweest met naaldbomen. (O.M.V.)

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display Regelmatig worden stukken gepubliceerd in de Ekster en op de website betreffende Natuur & Baanbeheer en GEO activiteiten, alsmede de consequenties van natuurbeheer en/of regelgeving op het golfspel.
Members evenings and course walks Broedvogel tellingen, 'Vroege Vogels 'golf

This golf facility does not undertake any social and environmental advocacy activities.