Golfbaan Burggolf Wijchen

GEO Certified® 06/2016
Wijchen,
Netherlands
Telephone: +31(0)900 28744653
Wijchen_club_image

BurgGolf Wijchen is a commercially run golf course and wants to be recognized as an organization that takes care of the environment. With respect to nature development they preserve and improve the habitat for several endangered species. Chemicals are only used when necessary and applied spot-wise as much as possible. Storage of chemicals and fertilizer is according to law, and energy consumption and rates of irrigation are very acceptable for a course of this size. It is their intention to reduce energy consumption by another 5% the next 3 ye…

Adrie van Der Werf, GEOSA, Accredited Verifier Read verifier report.

GEO Certified® Report

GEO Certified® is the symbol of great golf environments worldwide – designating that a golf facility has met a credible standard in the areas of nature, water, energy, supply chain, pollution control, and community, and is committed to continually improve. GEO Certified® is widely trusted and endorsed by a growing number of organizations and people, both inside and outside golf.

Click below to read about the activities undertaken by this golf facility to operate sustainably.

Facility details

Golf Courses
Golfbaan (18 holes)
Par-3 baan (9 holes)
1 Clubhouse(s)
1 Maintenance Facility/Facilities

Nature

Burggolf Wijchen has a clear ambition on maintaining the landscape for golf: the golf course should have a park-feel to it and the flow and rate of play should kept as high as possible. This means, a large part of the golf course is maintained intensively. Parts of the golf course that aren’t part of a hole are maintained extensively, giving room for natural development and the presence of flora an fauna.
Wijchen has a maintenace plan that is used to measure the current and future maintanance. This will have a positive effect on the guests, the quality of the golf course and the motivation of al personnel. The golf course will be maintained with eye for nature, as part of the GEO program.
From 2015 onward, actions will be taken to protect the local badger setts and to improve the habitat of the kingfisher.

BurgGolf Wijchen heeft een duidelijke visie op het beheer van het golflandschap: De golfbaan moet een parkachtige uitstraling hebben waarbij de doorstroming en omloopsnelheid zo hoog mogelijk is. De in het spel vallende delen worden intensief beheerd. De delen die niet in het spel vallen worden extensief beheerd, dit biedt tevens de mogelijkheid voor de ontwikkeling van flora en fauna.
Er is een beheerplan aanwezig dat wordt gebruikt om het huidige en toekomstige beheer te kunnen toetsen hetgeen een positieve invloed zal hebben op de service richting de klanten, de kwaliteit van de golfbaan en de motivatie van het personeel. De golfbaan zal zo natuurvriendelijk mogelijk worden beheerd, dit sluit aan bij de doelstellingen van het CtG/GEO programma.
Vanaf 2015 worden er acties ondernomen om de dassenburcht beter te beschermen en het habitat van de ijsvogel te verbeteren.

Consultation & Surveys

This golf facility does not consult any organizations regarding landscape heritage conservation.

The following landscape assessments and surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
De toekomst voor natuurlijke vegetatie Bram Bouwers 2004/01/01
Flora en fauna op de golfbaan Hoofdgreenkeeper Download

This golf facility does not consult any organizations regarding ecosystem protection and enhancement.

The following ecological surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Plants Wildbeheereenheid 2013/10/01
Mushrooms Wildbeheereenheid 2013/10/01
Reptiles Wildbeheereenheid 2013/10/01
Birds Wildbeheereenheid 2013/10/01
Fishes and water organisms Wildbeheereenheid 2013/10/01
Mammals Wildbeheereenheid 2013/10/01
Trees and shrubs Wildbeheereenheid 2013/10/01

Rare, protected and notable species occurring at this golf facility:

Local name Scientific name
boomvalk Falco subbuteo
dodaars Tachybaptus ruficollis
visdief Sterna hirundo
ijsvogel Alcedo atthis
gele kwikstaart Motacilla flava
steenuil Athene noctua
holenduif Columba oenas
poelkikker Rana lessonae
kamsalamander Triturus cristatus
das Meles meles
steenmarter Martes foina
bunzing Mustela putorius
zwanenbloem Butomus umbellatus
steenanjer Dianthus deltoides

This golf facility regularly monitors the following species as indicators of environmental quality:

Local name Scientific name
boomvalk Falco subbuteo
dodaars Tachybaptus ruficollis
visdief Sterna hirundo
ijsvogel Alcedo atthis
gele kwikstaart Motacilla flava
steenuil Athene noctua
holenduif Columba oenas
poelkikker Rana lessonae
kamsalamander Triturus cristatus
das Meles meles
steenmarter Martes foina
bunzing Mustela putorius
zwanenbloem Butomus umbellatus
steenanjer Dianthus deltoides

Habitats & Designations

This golf facility does not feature any landscape designations.

Area of habitats / vegetation types, and associated designations at this golf facility:

Title Estimated Area (Hectares) Designation
Open Water Features 1.03 Self Appointed
Native Woodland 10 Self Appointed
Heather and other dwarf shrub communities 0.01 Self Appointed

Turfgrass

Size and estimated species composition of amenity turfgrass maintained at this golf facility.

Estimated Area (Hectares) Turfgrass Species Sward Composition (%)
Greens 1.3 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 35%
Lolium perenne 45%
Tees 1.5 Hectares Agrostis tenuis / capillaris 27%
Lolium perenne 32%
Fairways 11.1 Hectares Festuca rubra 20%
Poa annua 42%
Semi Rough 1.98 Hectares Festuca rubra 35%
Lolium perenne 35%

These turfgrasses are optimal for the circumstances at this club because:
The currently composition of grass species is stable. We don’t have to use intensive measures in order to change the composition. Also, the turf grass suffers little from diseases.

De grassoorten vormen een redelijk stabiele samenstelling, er zijn geen grote ingrepen nodig om de samenstelling te veranderen. Daarnaast is er weinig last van ziekten.

This golf facility assesses mowing patterns every: 1 years

This golf facility consults the following individuals / organizations regarding its grassing plan:

  • Ian Ouwerkerk

This golf facility is making the following efforts to manage the playing quality expectations of customers:

Activity Description
Establishing clear internal policies for irrigation, fertilization, colour, cutting heights, overseeding etc We have a course maintenance plan that the greenkeeping uses as a base for their daily work

Er is een banenplan aanwezig
Promoting the playing quality values of more naturalized turf, particularly fairways and semi-rough Burggolf has the best composition per hole element, that befits the location on the golf course

Burggolf heeft de meest optimale samenstelling van grassoorten per spelelement, passend bij de locatie van het terrein.
Improving customer understanding around greens maintenance Yes, in the shop and on the information sign at the first tee. The competition commission communicates about this.

ja, in de shop en op het info bord bij de eerste tee. Ook door de wedstrijdcommissie wordt hierover gecommuniceerd
Demonstrating the direct relationship between environmental best practice and year round high quality playing surfaces Yes, we thourougly consider the use of chemicals, fertilizers and irrigation and how it will affect the playing quality and how sustainable it will be.

ja, er wordt over de input van meststoffen, irrigatie en chemische middelen nagedacht en bewust ingezet voor een optimale spelkwaliteit met oog voor duurzaamheid.

Conservation & Enhancement

This golf facility is undertaking the following activities to conserve landscape character:

Activity Description
Allowing seasonal variation of course coloration and texture The greens, foregreens, fairways and tees are kept in the best condition possible. This means sometimes a slight discoloration is possible and allowed.

De spelelementen, green, foregreen, fairway en tees worden in optimale toestand gehouden. Dat houdt in lichte verkleuringen maar ook niet felgroen
Appropriately matching mowing lines to contours BurgGolf Wijchen translates the threedimensional landscape to a twodimensional mowing pattern (around mounds and trees in meadering lines).

BurgGolf Wijchen zorgt ervoor dat het driedimensionale landschap wordt vertaald in het tweedimensionale maaibeelden (bijvoorbeeld meanderende maailijnen met de heuvels mee)
Protection and restoration of historic features Hedgerows, appletrees, historical landscape elements like hawthorn hedges and lime-trees are preserved

Houtwallen, appelbomen, oude landschapselementen zoals meidoornhagen, lindebomen zijn in stand gehouden
Discreet on-course signage and furniture BurgGolf Wijchen is a golf course with a typical park character, with wooden signage and wooden seats that befit the character of the golf course. Part of the course furniture is not made of wood, because of the quality and use (plastic waste containers and iron ball cleaners).

BurgGolf Wijchen is een parkbaan met houten bewegwijzering en houten bankjes die passen bij de sfeer van het terrein. Een deel van het meubilair is niet van hout wegens de kwaliteit en functie (plastic vuilnisbakken, ijzeren ballenwassers)
Conservation of specimen trees Old trees are still present and are checked by a tree worker to preserve the trees and and keep them healthy.

Oude bomen staan er nog en zijn regelmatig bezocht door een boomchirurg om deze vitaal te houden.
Screening and softening unsightly man-made features The fence that surrounds the golf course is masked by hawthorn hedges

Het omringende hekwerk rondom de golfbaan is weggewerkt door meidoornbeplanting

This golf facility is undertaking the following activities to improve the landscape ecology of the golf course:

Activity Description
Minimizing the amount of amenity grass Since the terrain is used for golf, the holes are maintained intensively. Elements that are directly next to the holes and landingareas, are kept mowed short and open to improve the rate of play. Wherever it is possible and does not hinder the play, the golf course is extensively maintained.

Gezien het terrein een golffunctie heeft, worden de speelelementen intensief beheerd. Buiten de directe spelelementen worden in de landingsareas, de rough en bos kort en open gehouden om de doorstroming te bevorderen. Waar het kan en niet hinderlijk is voor het spel, wordt extensief beheer toegepast.
Increasing the size of habitat patches Outside of the holes we do this as much as possible already. We have a habitat for the badger at hole 6, for example.

Buiten de speellijnen gebeurt dit zoveel mogelijk. Op hole 6 is bijvoorbeeld een leefgebied aanwezig voor de das.
Connection of internal habitat patches Through the carry, the connection between rough, water features and banks is maintained.

Via de carry wordt de verbinding met de ruige rough en waterverbindingen met oevers in stand gehouden
Connection of patches with external habitats At hole 3 and 4, we have areas that are not used and are maintained extensively. These areas are connected to the recreational area of the ‘Wijchens Ven’.

Bij hole 3 en 4 zijn overhoeken waar extensief wordt beheerd aanwezig. Deze grenzen aan natuur- en recreatiegebied Wijchens ven.
Creation of habitat corridors The connections of habitat patches is maintained as much as possible. The following years we will look in to the possibilities to extend the area of extensively used grassland.

De verbindingen op BurgGolf Wijchen zijn al goed geoptimaliseerd. De golfbaan zal wel kijken waar meer extensief onderhouden delen van het grasland mogelijk zijn.
Avoidance of habitat fragmentation The relative areas of holes and non-holes is already as optimal as possible through the current maintenance.

Gezien de verhouding spelelementen (intensief onderhoud) ten opzichte van niet spelelementen (extensief onderhoud) gebeurt dit al middels het huidige beheer
Improving and diversifying habitat edges On several locations, we have natural banks and thickers.

Er zijn op diverse plekken natuurlijke oevers en struweel aanwezig

This golf facility is undertaking the following activities to improve the quality of habitats on the golf course:

Activity Description
Creation of botanically rich rough grassland The rough is mowed once a year and the clippings are removed to remoe nutrients from the top soil. We wish to improve the biodiversity of the natural roughs.

De rough wordt eenmaal per jaar gemaaid en afgevoerd om de vegetatie verschralen. Hiermee stimuleren we een hogere biodiversiteit in het grasland.
Ecologically informed management of scrub vegetation We execute maintenance in phases and make a distinction between intensively and extensively maintained bushes. This is related to the location on the golf course.

Er wordt gefaseerd beheerd, er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen intensief en extensief beheerde plantvakken, afhankelijk van de ligging ten opzichte van het spel.
Promoting species and structurally diverse woodlands We account for this when pruning and planting trees of thickets. We strive to a large variety of trees in both age and species.

Hier wordt rekening mee gehouden met snoei en inplant van bomen en stuiken. Er wordt gestreefd om variatie in leeftijd en soorten te creëren.
Establishment of littoral shelves and marginal vegetation in wetland areas We have several swales that are a habitat for frogs and newts.

Er zijn diverse vochtigere locaties aanwezig waarvan kikkers en salamanders profiteren.
Maintenance of an appropriate balance of open water and aquatic vegetation We already do so. On parts of the golf course we clean the ditches with specialized mowing tools, the lines of play must be kept free from high vegetation. On other locations, reeds and aquatic plants are preserved.

Dit wordt gedaan. Op plekken in het spel worden sloten deels leegscheppen met maaikorf, de speellijnen moeten kaal blijven. Op andere plekken mogen riet en andere waterplanten voorkomen.
Naturalization of linear habitats Transition locations from hole to natural areas are maintained with a brush cutter.

De overgangsgebieden worden gefaseerd gebosmaaid,
Banks / Oevers The banks in the line of play are mowed and cleared of clippings. We make a distinction between intensively and extensively maintained banks.

De oevers in de speellijnworden gemaaid en geveegd, hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen intensief en extensief gebruikte oevers.

This golf facility is undertaking the following activities to conserve and enhance biodiversity on the golf course:

Activity Description
Provision of nesting and nectar for pollinators Herbaceous vegetations and shrubs for butterflies are already present.

Er zijn vlinderstruiken en bloemrijke ruigtes aanwezig
Installation of nest boxes Several different types of nesting boxes for birds are already present on the golf course.

Er zijn diverse nestkasten voor verschillende vogelsoorten op de golfbaan aanwezig
Control / management of alien species Black cherry is removed and controled as an exotic species.

Amerikaanse vogelkers wordt verwijderd en beheerst.
Provision of hibernation areas In the bushes and woodpiles, small mammals and insects can take shelter for hibernation.

In de bosvakken zijn houtstapels aanwezig waar kleine zoogdieren en insecten kunnen schuilen en overwinteren.
Creation of micro-habitats (eg log and stone piles) We create woodpiles in the natural areas.

Houtstapels worden buiten spelgebieden gemaakt

Water

BurgGolf Wijchen uses water carefully. This means that we try to minimise the usage of water and preserve the quality of surface water. The care for the water quality is a public priority. Also, it is financialy profitable to minimise the use of water.
The management can show that the current use of water of as efficient as possible and that several measures are taken to minimise the use of water. Also, the management monitors the usage numbers.
From 2015 onward, the greenkeeping will monitor the usage of irriation water per golf element to gain more insight in water use for each location.

BurgGolf gaat zorgvuldig om met water. Dit betekent minimalisatie van het waterverbruik en borging van de waterkwaliteit. Het maatschappelijk belang van water is groot. Daarnaast is het vanuit kosten oogpunt interessant om verbruik te minimaliseren.
De organisatie kan aantonen dat het waterverbruik voldoende efficiënt is en dat er diverse maatregelen worden genomen om dit te monitoren en te realiseren.
Vanaf 2015 zal de greenkeeping het waterverbruik gaan monitoren per spelelement om meer inzicht in het verbruik per locatie te krijgen.

Sources & Consumption

The following water audits have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Watermonsters WUR 2006/09/01
Bron- en oppervlakte water monsters Prograss 2006/09/01

The water used at this golf facility is drawn from the following sources:

2014 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 7,678,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 17,500,000 Litres
2013 Source(s) % of supply Total Consumption
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 8,065,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 16,000,000 Litres
2012 Source(s) % of supply Total Consumption
Maintenance Facility/Facilities Public / Potable 100% 8,669,000 Litres
Other Groundwater 100% 19,000,000 Litres
Clubhouse(s) Public / Potable 100% 8,669,000 Litres
Golf Course Groundwater 100% 19,000,000 Litres

Irrigation & Efficiency

The following areas receive irrigation at this golf facility:

Greens Daily in season
Tees Daily in season
Fairways 2-3 days per week

The irrigation system at this golf facility is:
Fully computer controlled

The irrigation system at this golf facility is:

Serviced every 1 years

Re-calibrated and checked for efficient application every 1 years

This golf facility is undertaking the following activities to maximize irrigation efficiency:

Activity Description
Selection of grass species The turf grass composition is as optimal as possible, but may differ for different locations on the golf course. Near banks or on more dry locations of the golf course, the composition of grass species may be different.

De grassoortsamenstelling is zo optimaal mogelijk, maar wel afhankelijk van de locatie op de golfbaan. Zo kunnen er verschillen zijn in samenstelling nabij oevers of juist op drogere delen van het terrein.
Soil decompaction and thatch management The greenkeeping improves the soil structure by vertidraining, scarring, mowing vertically and removing clippings from the greens.

De greenkeeping past vertidrainen, verticuteren, verticaal maaien, grasresten afvoeren (green) toe om de bodemstructuur te verbeteren
Timing and dose of water application The irrigation system will be expanded with new irrigation programs. The sprinkler heads can be targetted individually to optimise the irrigation for eacht location on the golf course.

Aan het nieuwe systeem worden binnenkort speciale beregeningsprogramma's toegevoegd. Verder is het een single-head bestuurd irrigatiesysteem om zeer gericht de watertoevoer te kunnen regelen.
Analysis of soil moisture On short term, the golf course will use a soil moisture meter.

Op korte termijn gaat de golfclub hier mee werken met een bodemvochtmeter
Incorporation of evapotranspiration rates and weather data On short term, the golf club will start with this, we are still researching a proper measuring system.

Op korte termijn gaat de golfclub hier mee werken, er wordt nog gezicht naar een goed meetsysteem.
Use of wetting agents We use the ‘Revolution’ and ‘Aquadoc’ wetting agents as preventive and as a cure for drought spots

Preventief 'revolution' en curatief 'aquadoc'
Overall reduction in irrigated area The new irrigation system, with single-head targeting sprinklers, provides a more efficient irrigation per location, which contributes to saving the water usage.

nieuw beregeningssysteem, met single-head aansturing, levert een gerichtere beregening op, hetgeen verbruikwater bespaard.
Targeting of sprinkler heads The sprinkler heads are maintained annualy and adjusted to keep the irrigation system working efficiently.

De sprinklerkoppen worden jaarlijks opnieuw afgesteld en onderhouden
Optimizing system pressure The pipeline pressure is computer controlled.

De leidingdruk wordt computer gestuurd
Adoption of cutting edge nozzle technology The irrigation system was renewed recently

Het beregeningssysteem is net nieuw

This golf facility is undertaking the following activities to conserve / reduce / minimize water consumption:

Activity Description
Low-flow urinals and toilets The club house is modern, we keep an eye out for new technologies to implement

Het clubhuis is vrij modern, nieuwe technieken worden in de gaten gehouden.
Use of water efficient appliances The club house is modern, we keep an eye out for new technologies to implement

Het clubhuis is vrij modern, nieuwe technieken worden in de gaten gehouden.
Use of efficient shower technology The shower heads in the club house are of the water saving type

De douchekoppen in het clubhuis zijn waterbesparend
Repairing leaks As soon as a leakage is noted, we repair it as soon as possible

Zodra een lek wordt gedetecteerd wordt deze gerepareerd
Water awareness signage We have no signes placed in the club house, but all personnel is informed activiely about using water responsibly.

Er hangen geen borden in de faciliteiten, maar het personeel wordt wel bewust gemaakt van de mogelijkheden om verantwoord om te gaan met water.

Energy

BurgGolf Wijchen wants to be known as a organization that is energy efficient. When purchasing new machines, they pay attention to the energy usage of the machines and use environmental friendly fuels. By using machines and other equipment as efficient as possible, they lower the use of energy. Not only because of the saving costs this brings, but also to make the management of the golf club more sustainable and minimising the emission of CO2.
BurgGolf Wijchen has the ambition to lower the energy use by 5% in the years of 2015 to 2017.

BurgGolf Wijchen wil als een energie efficiënte organisatie te boek staan. Ze letten bij de aanschaf van machines op energieverbruik en kiezen voor milieuvriendelijke varianten van brandstof. Door efficiënte inzet brengen ze het verbruik binnen de accommodaties omlaag.
Niet alleen wegens de kostenbesparing die hiermee gepaard gaat, maar ook vanwege een verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering en het terugdringen van de CO2 emissie.
BurgGolf Wijchen heeft als doelstelling om in de periode 2015-2017 het verbruik van energie te verminderen met 5%.

Sources & Consumption

The following energy surveys have been undertaken at this golf facility:

Title Author Date View document
Energiebesparing Ian Ouwerkerk en Nuon 2008/09/01

Consumption of renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Renewable Grid Electricity (kWh) 162351 169963 13740

Consumption of non-renewable energy and resources at this golf facility:

2014 2013 2012
Diesel (Litres) 13562 12580 11681
Hydraulic Oil (Litres) 120 120 140
Natural Gas (Litres) 26382 30546 17381
Petrol (Litres) 1750 1650 1700

Energy Efficiency

This golf facility is undertaking the following activities to diversify energy and fuel supply:

Activity Description
Adoption of green tariff grid supply The energy from renawable sources purchased is from energy supplier Nuon

De stroom die wordt ingekocht van Nuon is groene stroom
Use of electric hybrid vehicles The buggies and transporters used by the greenkeeping are electric vehicles.

Buggys golfers en transportwagens greenkeeping zijn elektrisch

This golf facility is undertaking the following activities to reduce energy consumption:

Activity Description
Investment in low-energy heating and air conditioning systems High output boilers have been installed in the club house.

Er zijn HR ketels geïnstalleerd
Optimizing thermostat levels for heating and refrigeration The meeting rooms, office rooms and restaurant have seperate thermostats.

Er zijn aparte thermostaten voor de vergaderruimten, kantoren en restaurant
Upgrading of building insulation The club house is modern, we keep an eye out for new technologies to implement

Het clubhuis is vrij modern, nieuwe technieken worden in de gaten gehouden.
Installation of low-energy lighting Yes, LED-lamps have been installed everywhere in the clubhouse in 2011 and 2012.

ja, in 2011 en 2012 is in het clubhuis voor alle verlichting LED geinstalleerd
Use of motion sensor lighting Yes, in the changing rooms and storages

Ja kleedkamers, kasten
Transition to energy efficient appliances Het clubhuis is vrij modern, nieuwe technieken worden in de gaten gehouden.
Use of timers with appliances, heating and lighting The club house is modern, we keep an eye out for new technologies to implement

Het clubhuis is vrij modern, nieuwe technieken worden in de gaten gehouden.
Educating staff and customers Restaurant personnel and greenkeepers switch of equipment when it’s not used.

Horeca en greenkeeping letten op het tijdig uitzettenvan machines en apparaten

Vehicles & Transport

The maintenance fleet at this golf facility uses the following fuel sources:

Ride-on Mowers Walking Mowers Utility Vehicles
Petrol 100% 40%
Diesel 100% 40%
Grid Electric 20%

Additional vehicles operated by this golf facility use the following fuel sources:

Golf Carts Cars Buses
Grid Electric 100%

This golf facility has established the following schemes to encourage reductions in staff and customer transport emissions:

Activity Description
Secure cycle parking There is a bike storage present. It is not guarded, but used frequently anyway.

Er is een fietsenstalling aanwezig, deze is echter niet bewaakt.
Promoting public transport routes and timetables The nearest bus stop is to far away from the entrance of the golf course to be used frequently by personnel or guests.

De dichtstbijzijnde bushalte ligt net te ver weg van de ingang van de golfbaan.
Increasing equipment storage (e.g. lockers) The locker room has been expanded in 2011.

De lockerroom is in 2011 uitgebreid
Staff showers These are present in the club house.

Deze zijn aanwezig in het clubhuis

Supply Chain

One of the ways BurgGolf Wijchen works on a more sustainable management is by choosing certified products, school personnel in the handling of hazardous materials and minimsing the use of fertilizers and plant protection products. This way they can keep maintenance budgets low and keep comply to the Dutch and European laws.
Wijchen takes the following measures to improve their supply chain:
- Grass clippings are left on the fairways to lower the amount of green waste;
- waste that is removed from the golf course is minimised as much as possible and weighted. This way the golf course has more insight in the amounts of waste they produce.
- When choosing new products, Wijchen looks for the best price, and a good quality. Also, presentation of the product is an import requirement.
From 2015 on, Wijchen will be separating plastic as a new waste stream.

Een van de vele manieren waarop BurgGolf Wijchen blijk geeft van een duurzame bedrijfsvoering, is de keuze voor gecertificeerde producten, opgeleid personeel dat weet hoe zij moeten omgaan met gevaarlijke stoffen, en het streven zo weinig mogelijk gebruik te maken van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Hiermee kunnen onderhoud budgetten laag worden gehouden, en loopt de organisatie voor op de veranderende milieuwetgeving in binnen- en buitenland.
Daarnaast zorgt BurgGolf Wijchen op de volgende punten voor een gedegen product- en ketenbeheer:
- grasafval blijft liggen of wordt uitgespreid om de hoeveelheid afval dat wordt afgevoerd te verminderen;
- het afval dat wordt opgehaald wordt zoveel mogelijk verminderd en gewogen. Op deze manier houdt de golfbaan zicht op de hoeveelheden afval;
- bij de keuze voor producten wordt gezocht naar de beste prijs, kwaliteit verhouding. Ook presentatie speelt een belangrijke rol.
Vanaf 2015 gaat BurgGolf Wijchen plastic als een extra afvalstroom scheiden.

Purchasing Policies

This golf facility undertakes the following ethical / environmental purchasing activities:

Activity Description
Measures to avoid waste at source The golf course use suppliers that can deliver almost all products that are used on the golf course.

De golfbaan maakt gebruik van totaal leveranciers die vrijwel alle bestelde producten kunnen leveren.
Use of local suppliers Only when there are interesting products for this.

Alleen wanneer er hier interessante producten voor zijn.
Selection of certified products They do so, but it does not have the highest priority.

Dit gebeurt wel, maar heeft niet de nadruk
Use of recycled and recyclable products They do so, but it does not have the highest priority.

Dit gebeurt wel, maar heeft niet de nadruk
Selection of products that feature minimal packaging Dit gebeurt wel, maar heeft niet de nadruk
Use of accredited suppliers (e.g. ISO 14001) When purchasing sand and soil, the golf course checks for a ‘clean soil’ certificate.

Bij de aankoop van zand en grond wordt gelet op een schoon grond verklaring

Supply Chain

An overview of the supplier network at this golf facility:

Total number of suppliers Total number of suppliers within 10 Kilometres Total number of suppliers within 100 Kilometres
Food & Beverage 2
Catering Supplies 2
Retail 8
Maintenance Equipment 5 1 2
Course Supplies 2

Turfgrass Inputs

This golf facility undertakes the following IPM activities:

Activity Description
Encouraging drought and disease tolerant grasses The grass species that are present on the golf course, do well under the maintenance we execute.

De grassen die voorkomen op de golfbanen houden zichzelf goed in stand onder het beheer dat we uitvoeren.
Managing stress and wear When the turf grass looks damaged, we use traffic control to protect the grass from wearing off more.

Bij slijtage wordt traffic control toegepast om het gras meer te ontzien
Enhancement of soil structure Continuously by vertidraining and using a rotary cultivator

Continu middels vertidrainen, schudfrezen
Optimization of the growing environment Continuously by improving the rooting and preventing high thatch levels.

Continu door beworteling te stimuleren en vilt te bestrijden
Managing thatch levels By aerating the soil

Middels beluchten van de bodem
Managing surface moisture This happens visually

Dit gebeurt visueel
Establishing thresholds for pests and disease On the green, we do not accept diseases, on the foregreens we accept diseases up to 5% of the area. Other hole elements like tees and fairways are not treated to control diseases.

Op greens staan we geen ziekten toe, op foregreens tot 5%, op andere oppervlaktes zoals tees en fairways vindt geen bestrijding plaats
Scouting for pests and diseases This happens during the daily maintenance

Dit gebeurt continu tijdens het dagelijks beheer
Monitoring / improvement of plant health This happend during the daily maintenance, especialy on the greens

Dit gebeurt dagelijks, vooral greens tijdens dagelijks beheer

Fertilizer use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - K - Inorganic 12 12 12
Fairways - K - Organic 42
Fairways - N - Inorganic 32 32 32
Fairways - N - Organic 14
Fairways - P - Inorganic 12 12 12
Greens - K - Inorganic 196 196 174
Greens - N - Inorganic 140 135 135
Greens - P - Inorganic 30 30 21
Tees - K - Inorganic 64 56 72
Tees - N - Inorganic 120 104 115
Tees - P - Inorganic 24 24 38

Pesticide use at this golf facility in the last three years (kg):

2014 2013 2012
Fairways - Herbicide - Active Ingredient 49 45 43
Greens - Fungicide - Active Ingredient 45 45 56.5
Rough - Herbicide - Active Ingredient 0 0 18
Semi-Rough - Herbicide - Active Ingredient 30 15 18
Tees - Herbicide - Active Ingredient 6 4.5 12

This golf facility undertakes the following actions to optimize pesticide use:

Activity Description
Selection on the least toxic and lest persistent products The greenkeeping uses a plant protection plan that states the correct products to use.

Er wordt gewerkt met gewasbeschermingsplan waarin de juiste producten staan aangegeven
Selection of appropriate products for specific pests and diseases This happens according to the plant protection plan

Dit gebeurt middels het gewasbeschermingsplan
Spot-treatment with handheld sprayers and wipers We do so this way instead of treating the entire area, depending on the type of hole element.

Dit gebeurt in principe in plaats van vlakdekkende toepassing, afhankelijk van het type spelelement.
Calibration and testing of sprayers Every three years the spraying devices are calibrated

Iedere drie jaar worden de veldspuiten opnieuw gecalibreerd
Use of shrouded sprayer and anti-drip nozzles We use anti-dripping and anti-drifting nozzles

We gebruiken antidrup en drift nozzels
Non-chemical weed control We harrow in the bushes against weeds

Er wordt geschoffeld in plantvakken tegen onkruid

Waste Management

No waste audits have been undertaken at this golf facility.

This golf facility manages key waste streams as follows:

Re-use Recycle Landfill Incinerate
Glass false false true false
Plastic false false true false
Aluminium false true false false
Metal false true false false
Paper & Cardboard false false true false
Grass Clippings true false false false
Cores & Turf true false false false
Sand true false false false
Wood / Timber true false true false

This golf facility undertakes the following activities to continue the lifecycle of materials and resources:

Activity Description
Separation of recyclable materials We separate the following waste streams: paper and cardboard, cooked waste, metals and other waste.

De volgende stromen worden gescheiden papier, glas, swill, metalen en restafval
Establishment of recycling centers There is a location at the club house for the waste disposal where we separate all waste

Er is een containerplaats aanwezig waar we het afval scheiden bij het clubhuis
Returning clipping to fairways and walkways Grass clippings from the fairways are not collected

Gemaaid gras van de fairways blijft liggen
Emptying half of the time / Halvering afval ophalen Every year, from October to April, the waste containers are emptied half of the time by our contractor. This means less traffic and motivates to minimise the waste volume.

Ieder jaar worden vanaf oktober tot het begin van het volgende seizoen de containers de helft van het aantal keren minder geleegd. Dit zorgt voor minder vervoersbewegingen, en voor het goed klein maken van het afval.
Weighting waste / Wegen afval BurgGolf Wijchen keeps track of the volumes of waste for each waste stream and try to keep this volume as small as possible.

BurgGolf Wijchen houdt bij welke hoeveelheden afval er per afvalstroom worden geproduceerd en proberen deze hoeveelheden zo laag
mogelijk te houden.

Pollution Control

To comply to the Dutch Environmental Protection Act is the lower limit, and all BurgGolf golf courses take additional actions to ensure there is no negative effect on the environment for both people and animals. BurgGolf Wijchen verifies complying to this law. All personnel is schooled and knows how to handle hazardous materials and products and take care to apply these products in the least damaging way on the right moment. BurgGolf Wijchen knows which risks for the environment may occur during daily maintenance and has a plan on how to act in case of an emergency.
This way, Wijchen not only takes care of their personnel and guests, but also for the health of the environment in their surroundings.

Het voldoen aan de Wet Milieubeheer is de ondergrens, en alle BurgGolf banen nemen aanvullende maatregelen om ervoor te zorgen dat zij geen negatief effect hebben op de leefomgeving van mens en dier. BurgGolf Wijchen controleert op het voldoen aan de heersende wetgeving. Het personeel is geschoold en weet hoe ze met gevaarlijke stoffen moeten omgaan, maar zorgen er ook voor dat het gebruik van gevaarlijke middelen op de minst schadelijke manier en tijdstip plaatsvindt. BurgGolf Wijchen heeft in kaart welke milieurisico’s er gelden op deze locatie en heeft een plan om naar te handelen in het geval van een noodsituatie.
Hiermee draagt BurgGolf Wijchen niet alleen zorg voor haar eigen personeel en gasten, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van de hele omgeving.

Water Analysis

This golf facility monitors water quality with the following frequency:

Chemical Biological Visual
Inflow Yearly
On-Site Weekly
Outflow

Waste Water

Waste water from this golf facility is managed as follows:

Discharges to Formal Discharge Agreement
Golf Course Ditch
Clubhouse Via Oil Separator Yes
Maintenance Facility Mains Sewer
Wash Pad Via Oil Separator Yes

Hazardous Materials

Hazardous materials at this golf facility are handled and disposed of as follows:

Secure Storage Registered Uplift
Detergents false false
Cooking Oils true true
Lubricants true true
Pesticide Containers false false
Fertiliser Bags false false
Oil Filters true true
Batteries true true

Pollution Prevention

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution from its maintenance facility and clubhouse:

Activity Description
Storage of equipment and hazardous products on covered, sealed impervious areas The protected storage facilities for hazardous materials and products comply to the legal standards.

Volgens wettelijke norm zijn er beveiligde opslagruimtes voor gevaarlijke stoffen aanwezig.
Maintenance of equipment on covered, sealed impervious areas There are impervious floors that are checked for damage on a regular base. Maintenance is executed on these floors.

Er zijn vloeistofdichte vloeren aanwezig welke regelmatig worden gecontroleerd. Onderhoud vindt hierboven plaats.
Mixing of pesticides and fertilizers over impervious surfaces Yes, plant protection products and fertilizers are mixed on the impervous floors.

Ja, alleen boven de vloeistofdichte vloer worden pesticiden en meststoffen gemengd
Installation of above-ground fuel tanks The fuel tank meets all legal standards

De brandstoftank voldoet aan de wettelijke eisen
Installation of sufficient secondary containment for fuel The fuel tank has a leak collector that is big enough to catch leakages

De brandstoftank heeft een voldoende grote lekbak om lekkages op te kunnen vangen.
Provision of containment booms and absorbent materials There is enough absorbing material in the maintenance facility

Er is voldoende absorptie materiaal aanwezig in de werkloods

This golf facility undertakes the following activities to prevent pollution on its golf course:

Activity Description
Eliminating leachate and run-off through careful timing of turf inputs For applying chemical products, the most favourable moment is chosen. Greenkeepers are trained to know when this is.

Voor het gebruik van middelen op de spelelementen wordt het meest gunstige tijdstip gekozen. Greenkeepers zijn hierin opgeleid.
Establishment of vegetative buffer strips around water bodies Around water features no chemicals or fertilizers are used. Greenkeepers are trained to know this.

Rondom waterpartijen worden vrijwel geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen gebruikt. Greenkeepers zijn hierin opgeleid.
Establishment of emergency spillage response plan The greenkeeping are trained to know what actions to take when a leakage should occur.

De greenkeeping weet wat ze moeten doen wanneer er een lekkage optreed. De machines hebben een lekdetectie. Greenkeepers zijn hierin opgeleid.
Controlling erosion and sediment discharge We pay attention to this during the maintenance of the golf course, it has not happened so far.

Hier letten we op bij de werkzaamheden, maar is tot nu toe niet van toepassing geweest
Establishment of pesticide-free zones Only the elements of the holes are treated, other elements on the golf course, such as the golf rough are not.

Enkel de spelelementen worden behandeld, andere delen van de golfbaan zoals de rough etc. niet

Community

BurgGolf Wijchen wants to profile itself as a recreation provider, employer and partner with an eye for sustainable management and natural values. Through messages on our website, cooperations with other terrain managers and contact with local authorities, the organization has a broad network.
The ambition is to form a continuous sustainability working group that will be active for all the golf courses in the BurgGolf group. This way, we wish to implement and secure sustainable golf course management to all our locations. This will be one of the leading goals for the next three years,
BurgGolf Wijchen will be the first golf course to work with the GEO-program towards a continuous sustainable golf course management. From their experiece, we will continue the program on other BurgGolf golf courses.
This menas that the following years, we will focus on communicating our sustainable actions and measures for nature to our members and third parties. An action plan to do so will be created.

BurgGolf Wijchen wil zich als golfbaan profileren als een aanbieder van recreatie, werkgever en partner met oog voor duurzaamheid en natuur. Middels uitingen op de website, samenwerkingen met andere terreinbeheerders en contact met overheden heeft de organisatie een breed netwerk.
De wens is om in 2015 een duurzaamheidswerkgroep op te richten, die werkzaam zal zijn voor alle BurgGolf banen. Op die wijze willen we op al onze golfbanen duurzaamheid verankeren in het beheer. Dit wordt dan ook een van de belangrijkste doelstellingen voor de komende 3 jaar.
BurgGolf Wijchen zal de eerste BurgGolf baan zijn die middels het GEO-traject gaat toewerken naar duurzaamheid. Er ervaring die we hier met de hoofdgreenkeeper opdoen zal worden voortgezet bij de andere banen.
Dit houdt ook in dat er de komende jaren meer aandacht zal uitgaan naar communicatie naar leden en derden over duurzaamheid en natuur op de golfbaan, hiervoor is een actieplan opgesteld.

Employment & Education

Typical staffing levels at this golf facility are:

Full Time Part Time Seasonal
Course Management 3 4

This golf facility does not have a sustainability working group.

Employees at this golf facility receive the following formal and informal environmental education:

Activity Description
Storage, application and disposal of pesticides Two of the greenkeepers have a spraying license. They are the only ones allowed to use chemical products.

2 van de greenkeepers hebben een spuitlicentie, dit zijn de enigen die de gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken
Management of accidents and emergencies Part of the personnel is trained for in-house emergencies and there is a emergency plan for all BurgGolf golf courses. The greenkeepers and other personnel are aware of this.

Onder het personeel zijn BHV'ers en er is een calamiteitenplan voor alle BurgGolf banen. De greenkeepers zijn hiervan op de hoogte.
Management of habitats and vegetation The head greenkeeper has been trained in this subject, he is also part of the local game management organization.

De hoofdgreenkeeper heeft hier studies in gehad, hij maakt ook deel uit van de plaatselijke wildbeheerseenheid
Waste minimization, separation and recycling Personnel is told to separate waste as best as possible.

Personeel wordt erop gewezen om afval zo goed mogelijk te scheiden.
Health & Safety The head greenkeeper has had a training for in-house emergencies and working safely. The risk inventory and evaluation is up to date.

De hoofdgreenkeeper heeft een cursus gehad in BHV en veilig werken, de risico inventarisatie is actueel
Understanding of landscape and cultural heritage The head greenkeeper has schooled himself into this subject.

De hoofdgreenkeeper heeft zich hier zelf in geschoold
Environmental management planning During the course, environmental management was a continuous subject for the head greenkeeper.

Tijdens de opleiding groenmanagement van de hoofdgreenkeeper was dit een vast onderdeel

Community Relations

This golf facility engages with local community groups in the following manner:

Activity Description
Neighbours There is good contact with the recreation authority

Er is goed contact met het recreatieschap
Local Government There is regular contact with the local water regulatory authority.

Met de gemeente en het lokale waterschap is regelmatig contact.
Local Environmental Groups We have occasional contact with other terrain managing organizations

we hebben af en toe contact met terreinbeherende organisaties
Media This is done by the management of the golf course when interesting things occur to share with the local media.

Dit loopt via het management van de golfbaan wanneer er interessante zaken zijn om te delen met de media
Local Businesses Local entrepreneurs form a good relation with the golf course

Lokale bedrijven zijn een goede relatie
Schools & Colleges We have continuous contact with local schools and universities

We hebben veel contact met lokale scholen en colleges
BurgGolf meetings / BurgGolf overleg The managers of each BurgGolf golf course have a weekly meeting via Skype. Four times a year there is a joint meeting between the golf courses and the restaurant contractor.

De managers van BurgGolf banen hebben wekelijks contact via Skype, 4x per jaar is er een gezamenlijk overleg tussen de banen en jaarlijks een groot horeca overleg.

Land Use & Cultural Heritage

This golf facility provides access and diversified land use for others through:

Activity Description
Maintenance of existing public paths Yes, this is mandatory to the water regulatory authority

Ja, dit is een verplichting vanuit het recreatieschap
Creation of new paths and nature trails These are already present, we maintain the public roads.

Deze zijn reeds aanwezig, wij onderhouden deze
Installation of effective and welcoming signage There is an information sign near the first tee

Er staat een informatiebord bij de eerste tee.
Providing opportunities for other recreation (e.g. fishing) On the golf course, there are no possibilities for additional recreational use. Part of the direct neighbours are terrains of the recreation authority

Er zijn op de golfbaan geen extra mogelijkheden voor recreatie, wel bestaat een deel van de buren uit terrein van het recreatieschap.

The following archaeological and heritage surveys have been carried out at this golf facility:

Title Author Date View document
Historisch onderzoek tijdens aanleg baan ROB 1985/09/01

This golf facility does not consult any organizations regarding the conservation of cultural heritage.

This golf facility undertakes the following activities to conserve cultural heritage features:

Activity Description
Historic Features (Hedgerows / Dykes / Moats / Cairns etc) Hedgerows and ols trees are maintained by a specialist and preserved on the golf course

Houtwallen en oude bomen worden onderhouden door een specialist en gekoesterd door de golfbaan

Communications

This golf facility undertakes the following internal environmental communications:

Activity Description
Provision of newsletters, notice boards & poster display The manager of the club manages the club magazine and adds news items to the website

De clubmanager onderhoudt het clubblad en het nieuws op de website
Interpretation panels & course signage There is an information sign near the first tee

Er staat een informatiebord bij de eerste tee.

This golf facility undertakes the following social and environmental advocacy activities:

Activity Description
Website, press releases & brochures We wish to improve this during the next years.

Hier gaat in de toekomst wel meer aandacht naar uit.